نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
هرات 12039 نفر 340.97 نمره 0 نمره
کابل 38816 نفر 339.26 نمره 0 نمره
ميدان وردگ 4279 نفر 334.46 نمره 0 نمره
غزني 9056 نفر 332.86 نمره 0 نمره
غور 2002 نفر 331.57 نمره 0 نمره
سرپل 1519 نفر 331.36 نمره 0 نمره
بلخ 15168 نفر 331.14 نمره 0 نمره
دايکندی 3552 نفر 329.74 نمره 102.39 نمره
باميان 5372 نفر 328.18 نمره 95.53 نمره
جوزجان 4410 نفر 325.14 نمره 0 نمره
بدخشان 9649 نفر 323.21 نمره 0 نمره
فراه 1048 نفر 323.14 نمره 0 نمره
کاپيسا 4039 نفر 323.03 نمره 0 نمره
خوست 4583 نفر 322.79 نمره 0 نمره
لغمان 1744 نفر 321.38 نمره 0 نمره
ننگرهار 9985 نفر 317.75 نمره 0 نمره
لوگر 3577 نفر 315.49 نمره 0 نمره
کنر 3183 نفر 313.63 نمره 0 نمره
پروان 6518 نفر 313.41 نمره 0 نمره
نيمروز 351 نفر 312.1 نمره 105.85 نمره
بغلان 7034 نفر 311.82 نمره 0 نمره
کندز 6060 نفر 311.72 نمره 0 نمره
بادغيس 580 نفر 311.61 نمره 111.09 نمره
ارزگان 644 نفر 311.46 نمره 0 نمره
کندهار 2028 نفر 309.14 نمره 0 نمره
تخار 9336 نفر 308.48 نمره 0 نمره
پکتيا 3002 نفر 308.47 نمره 0 نمره
زابل 408 نفر 303.51 نمره 0 نمره
نورستان 247 نفر 303.26 نمره 0 نمره
پنجشير 1958 نفر 302.95 نمره 87.26 نمره
سمنگان 1997 نفر 300.47 نمره 0 نمره
پکتيکا 883 نفر 299.88 نمره 100.42 نمره
فارياب 4852 نفر 298.96 نمره 84.33 نمره
هلمند 996 نفر 295.37 نمره 0 نمره
بهارک 36 نفر 0 نمره 0 نمره
پنجشیر 10 نفر 0 نمره 0 نمره
سمنګان 45 نفر 0 نمره 0 نمره
فاریاب 217 نفر 0 نمره 0 نمره
میدان وردگ 41 نفر 0 نمره 0 نمره
نیمروز 1 نفر 0 نمره 0 نمره
بامیان 66 نفر 0 نمره 0 نمره
پکتیا 50 نفر 0 نمره 0 نمره
دایکندی 19 نفر 0 نمره 0 نمره
شغنان 36 نفر 0 نمره 0 نمره
بدخشان 71 نفر 0 نمره 0 نمره
بدخشان 40 نفر 0 نمره 0 نمره
وردگ 1 نفر 0 نمره 0 نمره
بادغیس 2 نفر 0 نمره 0 نمره
پکتیکا 6 نفر 0 نمره 0 نمره
درواز 5 نفر 0 نمره 0 نمره
غزنی 104 نفر 0 نمره 0 نمره
کاپیسا 123 نفر 0 نمره 0 نمره
ننګرهار 8 نفر 0 نمره 0 نمره
کونړ 1 نفر 0 نمره 0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en