نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
علی رضا محمدعیسی حسيني ارزگان 312.219 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدبصیر قادر ذکورپالان ارزگان 306.965 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
روح الله محمدرسول حسيني ارزگان 300.502 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
فیض محمد محمدحسین ملامحمدابراهيم ارزگان 295.463 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احسان الله غلام سخی ملامحمدابراهيم ارزگان 288.246 دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
داود عزیز حسِني قخور ارزگان 283.504 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمدحکیم اسمعیل جان سیدال خان ارزگان 282.486 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
نجیب الله شاه محمد گرم آب ارزگان 279.937 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
غلام حضرت محمدحسین ملامحمدابراهيم ارزگان 278.081 دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالله خداداد سيدجمال الدين افغان ارزگان 275.605 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
مهدی خدابخش شاه زمان ارزگان 275.13 دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدرضا نوروزعلی ملامحمدابراهيم ارزگان 275.028 دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
قادر عوض ملامحمدابراهيم ارزگان 271.179 دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
مهدی رمضان حسيني ارزگان 267.52 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل
نورمحمد سخیداد حسِني قخور ارزگان 267.151 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
علی خان عزیز ملامحمدابراهيم ارزگان 265.587 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
مهدی چمن ذکورپالان ارزگان 265.442 دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
مجید گل محمد ملامحمدابراهيم ارزگان 264.996 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
مصطفی عبدالله حسيني ارزگان 262.185 دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
بی بی آنیتا خدابخش زیینبه قخوا ارزگان 261.932 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
محمدداود امیرجان ملامحمدابراهيم ارزگان 260.239 دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
فیروزه محمدیونس نسوان حاجی محمد ارزگان 259.344 دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
عبدالباری حسین ذکورشيران ارزگان 258.708 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
رمضان خالقداد ملامحمدابراهيم ارزگان 258.642 دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
قیوم گل محمد ملامحمدابراهيم ارزگان 257.823 دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
عبدالحسین جمعه خان ذکوربيري ارزگان 255.408 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
علی مدد محمدظاهر حسيني ارزگان 255.174 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
مظفرعلی محمدصابر ملامحمدابراهيم ارزگان 253.27 دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدبشیر عبدالکریم ملامحمدابراهيم ارزگان 252.609 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
نوروزعلی عزیزالله ملامحمدابراهيم ارزگان 251.981 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
حسن علی عبدالظاهر ملامحمدابراهيم ارزگان 250.409 دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
سیداسماعیل سیدامیرشاه ملامحمدابراهيم ارزگان 250.115 دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
کبری خدابخش زیینبه قخوا ارزگان 248.157 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
علی جان فداحسین حسِني قخور ارزگان 246.757 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
صبغت الله محمدنادر حسِني قخور ارزگان 245.02 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
خالق محمداکبر سيدجمال الدين افغان ارزگان 244.39 دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
نورالله صیف الله سيدجمال الدين افغان ارزگان 243.53 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
جواد بومان سيدجمال الدين افغان ارزگان 243.255 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
عبدالواحد اسدالله حسِني قخور ارزگان 242.856 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
صبرگل محمد علی ملامحمدابراهيم ارزگان 242.628 دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
نصرت محمدجمعه حسيني ارزگان 240.075 دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات
عبدالکریم سرور ملامحمدابراهيم ارزگان 240.035 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل
محمدشریف محمدعلی شاه زمان ارزگان 239.817 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
آصف محمدعسکر حسِني قخور ارزگان 239.676 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
محمدرضا غلام حسین حسيني ارزگان 239.197 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
محمدجمعه غلام علی حسيني ارزگان 237.576 دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل
گران اغا حاجی حبیب الله شهرنو ارزگان 234.763 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
محمدرضا غلام علی ملامحمدابراهيم ارزگان 234.653 دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
عبدالحمید ظفرعلی لیسه ذکورتگابدار ارزگان 233.191 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
صدیقه غلام سخی نسوان حاجی محمد ارزگان 231.437 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en