نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
علی رضامحمدعیسیحسينيارزگان312.219دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدبصیرقادرذکورپالانارزگان306.965دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
روح اللهمحمدرسولحسينيارزگان300.502دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
فیض محمدمحمدحسینملامحمدابراهيمارزگان295.463دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احسان اللهغلام سخیملامحمدابراهيمارزگان288.246دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
داودعزیزحسِني قخورارزگان283.504دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمدحکیماسمعیل جانسیدال خانارزگان282.486دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
نجیب اللهشاه محمدگرم آبارزگان279.937دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
غلام حضرتمحمدحسینملامحمدابراهيمارزگان278.081دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبداللهخدادادسيدجمال الدين افغانارزگان275.605دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
مهدیخدابخششاه زمانارزگان275.13دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدرضانوروزعلیملامحمدابراهيمارزگان275.028دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
قادرعوضملامحمدابراهيمارزگان271.179دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
مهدیرمضانحسينيارزگان267.52دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل
نورمحمدسخیدادحسِني قخورارزگان267.151دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
علی خانعزیزملامحمدابراهيمارزگان265.587دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
مهدیچمنذکورپالانارزگان265.442دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
مجیدگل محمدملامحمدابراهيمارزگان264.996دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
مصطفیعبداللهحسينيارزگان262.185دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
بی بی آنیتاخدابخشزیینبه قخواارزگان261.932دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
محمدداودامیرجانملامحمدابراهيمارزگان260.239دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
فیروزهمحمدیونسنسوان حاجی محمدارزگان259.344دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
عبدالباریحسینذکورشيرانارزگان258.708دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
رمضانخالقدادملامحمدابراهيمارزگان258.642دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
قیومگل محمدملامحمدابراهيمارزگان257.823دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
عبدالحسینجمعه خانذکوربيريارزگان255.408دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
علی مددمحمدظاهرحسينيارزگان255.174دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
مظفرعلیمحمدصابرملامحمدابراهيمارزگان253.27دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدبشیرعبدالکریمملامحمدابراهيمارزگان252.609دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
نوروزعلیعزیزاللهملامحمدابراهيمارزگان251.981دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
حسن علیعبدالظاهرملامحمدابراهيمارزگان250.409دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
سیداسماعیلسیدامیرشاهملامحمدابراهيمارزگان250.115دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
کبریخدابخشزیینبه قخواارزگان248.157دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
علی جانفداحسینحسِني قخورارزگان246.757دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
صبغت اللهمحمدنادرحسِني قخورارزگان245.02دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
خالقمحمداکبرسيدجمال الدين افغانارزگان244.39دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
نوراللهصیف اللهسيدجمال الدين افغانارزگان243.53دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
جوادبومانسيدجمال الدين افغانارزگان243.255دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
عبدالواحداسداللهحسِني قخورارزگان242.856دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
صبرگلمحمد علیملامحمدابراهيمارزگان242.628دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
نصرتمحمدجمعهحسينيارزگان240.075دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات
عبدالکریمسرورملامحمدابراهيمارزگان240.035دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل
محمدشریفمحمدعلیشاه زمانارزگان239.817دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
آصفمحمدعسکرحسِني قخورارزگان239.676دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
محمدرضاغلام حسینحسينيارزگان239.197دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
محمدجمعهغلام علیحسينيارزگان237.576دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل
گران اغاحاجی حبیب اللهشهرنوارزگان234.763دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
محمدرضاغلام علیملامحمدابراهيمارزگان234.653دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
عبدالحمیدظفرعلیلیسه ذکورتگابدارارزگان233.191دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان
صدیقهغلام سخینسوان حاجی محمدارزگان231.437دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en