نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
مهشیدسیف اللهنسوان قلعه نوبادغيس311.889دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
حمزهعبدالغنیاب بخشبادغيس300.855دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نجیبهمحمدابراهیمنسوان قلعه نوبادغيس298.873دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبداللهعبدالناصرجمعيت قادسبادغيس293.958دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نصرت اللهعبدالله خاناکاذیبادغيس287.524دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
کلیم اللهحبیب اللهجمعيت قادسبادغيس287.241دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدسردارعزیزاللهحنظله بادغيسيبادغيس272.136دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عبدالرقیبعبدالحیحنظله بادغيسيبادغيس265.101دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمداسلمعبدالشکورحنظله بادغيسيبادغيس265.024دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
فیروزهمحمدابراهیمنسوان قلعه نوبادغيس263.908دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عزیزاللهعبدالحمیدحنظله بادغيسيبادغيس263.603دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات
عبدالمنانحاجی عبدالرحمنارباب سروربادغيس262.204دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
حکمت اللهحاجی عبدالحکیمقادس خوردکبادغيس260.232دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدعیسیبسم اللهحنظله بادغيسيبادغيس259.497دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدآصفمحمدعارفحنظله بادغيسيبادغيس259.293دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
جاویدمحمدچارطاقبادغيس258.918دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدصدیقگل احمدحنظله بادغيسيبادغيس258.617دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نبی جانولی جانلیسه جوی خواجهبادغيس256.987دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدطیبعبدالقدوسچشمه سلطانبادغيس256.144دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
نورالهداسیدمحمدچارطاقبادغيس255.614دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
احمدجوادعبدالباقیقرقيطوبادغيس253.609دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عالم شاهاحمدشاهحنظله بادغيسيبادغيس252.911دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فاضلهعبدالستارنسوان قلعه نوبادغيس248.74دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
محمدابراهیمنیک محمددهکبادغيس247.609دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عبدالاولعبدالحیحنظله بادغيسيبادغيس246.259دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
عبدالمجیدحاجی محمدامان بیکحنظله بادغيسيبادغيس244.681دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
ملیکهحاجی مولوی عبدالغنیچارطاقبادغيس244.11دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
هارون شاهامام دادحنظله بادغيسيبادغيس243.282دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
محمدرفیعگل محمدحنظله بادغيسيبادغيس242.815دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عبدالناصرعبدالخالقمرغاببادغيس241.341دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب
عبدالناصرحاجی محمدداودلیسه جوی خواجهبادغيس240.435دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدمصطفیمحمدعظیمحنظله بادغيسيبادغيس239.194دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
محمدانورمحمداکبرحنظله بادغيسيبادغيس238.64دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
بصیرهحاجی محمدعارفنسوان قلعه نوبادغيس238.149دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
شجاع الدیننوراحمدحنظله بادغيسيبادغيس236.85دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
محمودعبداللهبویه ششمتیبادغيس236.067دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
فتانهمیراحمدمرغاببادغيس235.476دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
وکیل احمدهدایت اللهحنظله بادغيسيبادغيس233.856دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
عبدالباریمحمدیاسینحنظله بادغيسيبادغيس233.483دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدمحمدرفیعحنظله بادغيسيبادغيس232.593دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
احسان اللهعبدالرحمنقادس خوردکبادغيس232.194دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
مرادعبدالشکورحنظله بادغيسيبادغيس232.013دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
عبدالصادقعبدالرازقحنظله بادغيسيبادغيس231.895دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
صفی اللهعزیزاللهحنظله بادغيسيبادغيس231.028دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
جمیلحاجی عبدالطیفچارطاقبادغيس228.507دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالشکورحاجی عبدالرسولحنظله بادغيسيبادغيس228.476دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
امراللهعبدالقیومحنظله بادغيسيبادغيس228.232دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
عبدالباریرحیم دادلیسه شمال دریابادغيس225.569دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نادیهحاجی ولی شاهقادس خوردکبادغيس224.549دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل
عبدالشکورعبدالغفورقرقيطوبادغيس224.446دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en