نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
مهشید سیف الله نسوان قلعه نو بادغيس 311.889 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
حمزه عبدالغنی اب بخش بادغيس 300.855 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نجیبه محمدابراهیم نسوان قلعه نو بادغيس 298.873 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالله عبدالناصر جمعيت قادس بادغيس 293.958 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نصرت الله عبدالله خان اکاذی بادغيس 287.524 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
کلیم الله حبیب الله جمعيت قادس بادغيس 287.241 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدسردار عزیزالله حنظله بادغيسي بادغيس 272.136 دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عبدالرقیب عبدالحی حنظله بادغيسي بادغيس 265.101 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمداسلم عبدالشکور حنظله بادغيسي بادغيس 265.024 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
فیروزه محمدابراهیم نسوان قلعه نو بادغيس 263.908 دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عزیزالله عبدالحمید حنظله بادغيسي بادغيس 263.603 دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات
عبدالمنان حاجی عبدالرحمن ارباب سرور بادغيس 262.204 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
حکمت الله حاجی عبدالحکیم قادس خوردک بادغيس 260.232 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدعیسی بسم الله حنظله بادغيسي بادغيس 259.497 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدآصف محمدعارف حنظله بادغيسي بادغيس 259.293 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
جاوید محمد چارطاق بادغيس 258.918 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدصدیق گل احمد حنظله بادغيسي بادغيس 258.617 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نبی جان ولی جان لیسه جوی خواجه بادغيس 256.987 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدطیب عبدالقدوس چشمه سلطان بادغيس 256.144 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
نورالهدا سیدمحمد چارطاق بادغيس 255.614 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
احمدجواد عبدالباقی قرقيطو بادغيس 253.609 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عالم شاه احمدشاه حنظله بادغيسي بادغيس 252.911 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فاضله عبدالستار نسوان قلعه نو بادغيس 248.74 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
محمدابراهیم نیک محمد دهک بادغيس 247.609 دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عبدالاول عبدالحی حنظله بادغيسي بادغيس 246.259 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
عبدالمجید حاجی محمدامان بیک حنظله بادغيسي بادغيس 244.681 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
ملیکه حاجی مولوی عبدالغنی چارطاق بادغيس 244.11 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
هارون شاه امام داد حنظله بادغيسي بادغيس 243.282 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
محمدرفیع گل محمد حنظله بادغيسي بادغيس 242.815 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عبدالناصر عبدالخالق مرغاب بادغيس 241.341 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب
عبدالناصر حاجی محمدداود لیسه جوی خواجه بادغيس 240.435 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
محمدمصطفی محمدعظیم حنظله بادغيسي بادغيس 239.194 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
محمدانور محمداکبر حنظله بادغيسي بادغيس 238.64 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
بصیره حاجی محمدعارف نسوان قلعه نو بادغيس 238.149 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
شجاع الدین نوراحمد حنظله بادغيسي بادغيس 236.85 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
محمود عبدالله بویه ششمتی بادغيس 236.067 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
فتانه میراحمد مرغاب بادغيس 235.476 دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
وکیل احمد هدایت الله حنظله بادغيسي بادغيس 233.856 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
عبدالباری محمدیاسین حنظله بادغيسي بادغيس 233.483 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمد محمدرفیع حنظله بادغيسي بادغيس 232.593 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
احسان الله عبدالرحمن قادس خوردک بادغيس 232.194 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
مراد عبدالشکور حنظله بادغيسي بادغيس 232.013 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
عبدالصادق عبدالرازق حنظله بادغيسي بادغيس 231.895 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
صفی الله عزیزالله حنظله بادغيسي بادغيس 231.028 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
جمیل حاجی عبدالطیف چارطاق بادغيس 228.507 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالشکور حاجی عبدالرسول حنظله بادغيسي بادغيس 228.476 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
امرالله عبدالقیوم حنظله بادغيسي بادغيس 228.232 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
عبدالباری رحیم داد لیسه شمال دریا بادغيس 225.569 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نادیه حاجی ولی شاه قادس خوردک بادغيس 224.549 دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل
عبدالشکور عبدالغفور قرقيطو بادغيس 224.446 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en