نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
مرتضی اسحق ده سرخ باميان 321.088 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدهادی حسین بخش شهيدان باميان 316.156 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
ذکیه محمد نبی نسوان چجــين ورس باميان 315.909 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدابراهیم حسین بخش شهيدان باميان 315.714 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
صیف حسین علی خولنکاش باميان 314.035 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
هاشیم موسی دره چاشت باميان 312.2 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امین الله محمدجعفر ليسه بيگل باميان 305.637 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
عزیزالله محب علی ده سرخ باميان 305.064 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
نصرت الله بسم الله ذکور مرکز باميان باميان 304.478 دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
عزیز اسلم پيتـاب سرآب باميان 303.821 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
عبدالله حکم جان ذکور مرکز باميان باميان 302.673 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
حسن جان اسحاق دیوان باميان 302.163 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احسان الله عوض علی ذکور مرکز باميان باميان 297.801 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
فاطمه مدارعلی -نسوان داگاه باميان 294.557 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
سیدهادی محمدحسن ذکور مرکز پنجاب باميان 294.091 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محمدحسین حسین علی بنـي گاو پيتابجوي باميان 293.902 دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالمجید قربانعلی لیسه سنگه سوخته باميان 293.072 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
راضیه محمد نسوان نيطاق باميان 292.789 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
علی عبدالحسین ذکور نيطاق باميان 292.582 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمدحنیف محمد جان وارزاغ باميان 292.25 دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
امیرحسین غلام سخی ذکور مرکز باميان باميان 291.889 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
سیدنجیب الله سیدحسن ذکورمرکزيکه ولنگ باميان 291.81 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
صادق حیدر نسوان رستم باميان 291.772 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان
حسن علی خادم حسین ذکور مرکز باميان باميان 290.723 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
مرتضی عوض ذکور مرکز باميان باميان 289.476 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
شهریانو سخیداد ذکور مرکز باميان باميان 288.265 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
یونس محمدعلی ذکور کالو باميان 286.843 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
حسین دادالله خولنکاش باميان 286.726 دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
علی اکبر حکیم لیگان باميان 286.381 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
رجب علی حیدرعلی ذکور مرکز باميان باميان 285.71 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
جعفر عوض علی ذکورمرکزيکه ولنگ باميان 285.398 دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالقادر حسین داد سلطان رباط باميان 284.264 دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
نعمت الله محمدعیسی پيتـاب سرآب باميان 283.035 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
حسین ابراهیم غــرغری باميان 282.823 دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمد چمن علی ده سرخ باميان 282.589 دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل
یاسر عبدالحسین خولنکاش باميان 282.486 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
سلطان محمد ليليه پنجاب باميان 282.472 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
غلام علی حسین جان فولادی ذکور باميان 282.097 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالعظیم عبدالحسین ذکور مرکز باميان باميان 281.788 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
روقیه حسین علی نسوان چهارده باميان 280.5 دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل
راحله ناظرحسین نسوان مرکزباميان باميان 280.37 دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان
فیض الله حسن نسوان دره علی باميان 280.314 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
حکیمه حبیب الله نسوان زارين باميان 280.188 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدرفیع عبدالرحیم ذکور مرکز پنجاب باميان 279.162 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
طاهر قربان چجـــــين ورس باميان 279.041 دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
کریم محمد -نسوان داگاه باميان 278.796 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
حنیف طاهر وارزاغ باميان 277.676 دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمد عوض حیدر بنـي گاو پيتابجوي باميان 277.554 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
بصیر عبدالقیوم بزگيرگ باميان 277.551 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
هادی محمدباقر دوله قوم میرزا باميان 277.263 دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en