نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
مرتضیاسحقده سرخباميان321.088دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدهادیحسین بخششهيدانباميان316.156دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
ذکیهمحمد نبینسوان چجــين ورسباميان315.909دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدابراهیمحسین بخششهيدانباميان315.714دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
صیفحسین علیخولنکاشباميان314.035دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
هاشیمموسیدره چاشتباميان312.2دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امین اللهمحمدجعفرليسه بيگلباميان305.637دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
عزیزاللهمحب علیده سرخباميان305.064دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
نصرت اللهبسم اللهذکور مرکز باميانباميان304.478دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
عزیزاسلمپيتـاب سرآبباميان303.821دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
عبداللهحکم جانذکور مرکز باميانباميان302.673دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
حسن جاناسحاقدیوانباميان302.163دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احسان اللهعوض علیذکور مرکز باميانباميان297.801دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
فاطمهمدارعلی-نسوان داگاهباميان294.557دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
سیدهادیمحمدحسنذکور مرکز پنجابباميان294.091دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محمدحسینحسین علیبنـي گاو پيتابجويباميان293.902دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالمجیدقربانعلیلیسه سنگه سوختهباميان293.072دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
راضیهمحمدنسوان نيطاقباميان292.789دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
علیعبدالحسینذکور نيطاقباميان292.582دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمدحنیفمحمد جانوارزاغباميان292.25دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
امیرحسینغلام سخیذکور مرکز باميانباميان291.889به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
سیدنجیب اللهسیدحسنذکورمرکزيکه ولنگباميان291.81دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
صادقحیدرنسوان رستمباميان291.772دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان
حسن علیخادم حسینذکور مرکز باميانباميان290.723دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
مرتضیعوضذکور مرکز باميانباميان289.476دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
شهریانوسخیدادذکور مرکز باميانباميان288.265دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
یونسمحمدعلیذکور کالوباميان286.843دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
حسینداداللهخولنکاشباميان286.726دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
علی اکبرحکیملیگانباميان286.381دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
رجب علیحیدرعلیذکور مرکز باميانباميان285.71دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
جعفرعوض علیذکورمرکزيکه ولنگباميان285.398دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالقادرحسین دادسلطان رباطباميان284.264دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
نعمت اللهمحمدعیسیپيتـاب سرآبباميان283.035دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
حسینابراهیمغــرغریباميان282.823دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدچمن علیده سرخباميان282.589دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل
یاسرعبدالحسینخولنکاشباميان282.486دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
سلطانمحمدليليه پنجابباميان282.472دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
غلام علیحسین جانفولادی ذکورباميان282.097دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالعظیمعبدالحسینذکور مرکز باميانباميان281.788دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
روقیهحسین علینسوان چهاردهباميان280.5دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل
راحلهناظرحسیننسوان مرکزباميانباميان280.37دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان
فیض اللهحسننسوان دره علیباميان280.314دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
حکیمهحبیب اللهنسوان زارينباميان280.188دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدرفیععبدالرحیمذکور مرکز پنجابباميان279.162دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
طاهرقربانچجـــــين ورسباميان279.041دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
کریممحمد-نسوان داگاهباميان278.796دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
حنیفطاهروارزاغباميان277.676دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدعوض حیدربنـي گاو پيتابجويباميان277.554دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
بصیرعبدالقیومبزگيرگباميان277.551دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
هادیمحمدباقردوله قوم میرزاباميان277.263دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en