نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
صفی اللهعبدالشکوربازارتشکانبدخشان303.548دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
بنفشهغلام حسن-لیسه عالی مخفیبدخشان302.828دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
رویینمحمداصغرتجربوي بتاشبدخشان295.793دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
احمدسجادنجیب اللهخصوصی خورشیدبدخشان292.467دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مرتضیمحمدحسینميرفضل اللهبدخشان290.672دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عبدالفریدعبدالواصلچتهبدخشان289.87دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
فروغشاه محمدطارق-لیسه عالی مخفیبدخشان286.126دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمداقبالعبدالرسولکوکچهبدخشان285.726دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
عبدالخالدعبدالشهیدميرفضل اللهبدخشان283.008دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
وجیههمحمدظاهردشت پنگبدخشان282.104دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
وحیداللهنوراحمدذکورنيمتلهبدخشان278.601دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدابراهیمطلاخانرحمتبدخشان278.239دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدفهیمخدایدادمحمودانبدخشان278.027دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نعمت اللهنصراللهرحمتبدخشان272.069دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
عبدالصبورعبدالسلامعبدالقادرحنيف شهيدبدخشان270.444دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
امرالدین انصارکمال الدینلیسه عالی کوکچهبدخشان270.247دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
شبیراحمدنورعلمسائف شهيدبدخشان270.031دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شیرین بیکرحمن بیکچاسنورسفليبدخشان266.77دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدشفیقعالم شاهويربدخشان266.223دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
آریاعبدالخالقحلیمه سعدیهبدخشان266.209دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
سیدغوث الدینسیدصدرالدینچتراقبدخشان264.872دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ذکراللهخالداررحمتبدخشان264.438دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امیرهمزهمحمدیاربیکجاشتکبدخشان263.52دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شفیق الرحمنمحمد امانميرفضل اللهبدخشان263.085دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نصیراحمدعبدالجلیلسائف شهيدبدخشان262.11دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
کریم اللهنورالدیننديميبدخشان262دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز
سعادت شاهحیدرشاهذکور ده شهربدخشان260.963دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
سمیع اللهنوراحمدميرفضل اللهبدخشان259.674دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
مجیب اللهدلاورغياثيبدخشان258.477دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
ضیاءالرحمنخلیل الرحمنمحمودشهيدبهارکبدخشان257.642دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان
فرخ لقامحمدایوب-لیسه عالی مخفیبدخشان256.603دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
مختار احمدعبدالغنیده سیدانبدخشان256.3دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
ذکیهختم اللهحلیمه سعدیهبدخشان255.239دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نجلامحمدقاسمنسوان بهارکبدخشان254.629دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدشاهظاهرلیسه ذکور نوآبادبدخشان254.492دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
داریوشهیکلسائف شهيدبدخشان254.362دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محی الدینصدیقذکورکرستدهبدخشان254.006دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
حشمت اللهکریم اللهسایف شهيدبدخشان253.912دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
فرهانهعصمت اللهنجيب الله شهيدبدخشان253.228دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نوید اللهعبدالقهارخردمند شهیدبدخشان252.141دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان
فایضاحمد خانورنگبدخشان251.851دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
ولی اللهلطف اللهذکورده بازاربدخشان251.259دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار
حسینهامیرمحمدحلیمه سعدیهبدخشان251.044دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
پاینده سلیمانرحمت اللهخصوصی خورشیدبدخشان250.945دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
فرزاناحمدجانسائف شهيدبدخشان250.917دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
سباوونسیف اللهذکور حميدي سرغيلانبدخشان250.109دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
مریمعوضنسوان مرکزی اشکاشمبدخشان249.773دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امرنساسیدجمال الدیننسوان ویربدخشان248.714دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ
عتیق اللهمحمداللهمحمودشهيدبهارکبدخشان248.493دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
مصرف خانجمعه خانشدوجبدخشان248.062دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en