نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
ذین اللهخدابخشجمعيت ابوريجا بغلانبغلان311.053دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
همایونحسین دادابراهيم خانبغلان310.93دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مصطفیحبیب اللهخاتم الانبيابغلان304.224دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدزاهدمحمدرازق(1) گلمیرانبغلان302.742دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان
عبدالوارثغلام ناصرذکورزمانخیلبغلان301.96دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ذینبخیرمحمدنسوان معدنبغلان297.668دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
حسنسرورکهنه مسجدبغلان285.527دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
سیدمحسنغلام جیلانیذکور اسلام قلعهبغلان284.948دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
امیدشجاع الدینابومسلم خراسانيبغلان283.719دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
احمدفوادعبدالرحمنذکور اسلام قلعهبغلان283.292دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبداللهمحمد اسمعیلشهدای بغلان صنعتيبغلان282.607دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
گیتاابراهیمنسوان معدنبغلان282.365دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
احسان اللهغلام ربانیميرغلام رسول شهيدبغلان280.204دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
عبدالحیعبدالقادرمرکز تالهبغلان279.619دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شکراللهتاج محمداستادعبدالرحمنبغلان279.42دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شمس الرحمنگل الرحمننوي بغلانبغلان279.156دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیض اللهعبدالسلامنوی بغلانبغلان278.647دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
انعام اللهعبدالغفارحضرت ابوبکر صديق (رض)بغلان278.534دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدابراهیممحمدنادرخواجه کمال وليبغلان277.288دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
حسیب اللهمحمدحیدرحضرت حمزهبغلان276.838دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
محیب اللهنجیب اللهخاتم الانبيابغلان275.246دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
خواجه زاهدسیدامان خواجهمرکز تالهبغلان274.815دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
بهشتهحاجی عبداللهحوا پلخمریبغلان272.716دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
شمس الرحمنشمس الحقسبزمحمدبغلان272.591دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
محمدصهیبحاجی داداللهخاتم الانبيابغلان270.839دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
دیوهمحمدزماننسوان نمبر2بغلان270.264دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
مصباح الدینشمس الدینابومسلم خراسانيبغلان270.062دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
رامینمحمدبهرامخاتم الانبيابغلان266.246دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
جاهدمحمدداودخاتم الانبيابغلان264.991دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
اقبال شاهدولت شاهخاتم الانبيابغلان264.285دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
نجیب اللهعتیق الله(1) گلمیرانبغلان264.223دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
اجمیرنورمحمدخاتم الانبيابغلان263.511دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان
عمرعلیغلام سرورخاتم الانبيابغلان261.893دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
محمدتمیمآقا محمدخاتم الانبيابغلان261.448دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدصادقامرالدیناستادعبدالرحمنبغلان260.636دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
عبدالربیعبدالجلیلخاتم الانبيابغلان259.951دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدموسیمحمدعثمانمولوي محمد نبي شهيدبغلان259.511دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
عابداللهعتیق اللهشهدای بغلان صنعتيبغلان259.047دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
سمیهعبیدالرحمننسوان خنجانبغلان258.87دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل
رحمت اللهمحمدنگیناستادعبدالرحمنبغلان258.838دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
روناعبدالغیاثفاطمه الزهرابغلان258.795دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
عاشق حسینموسیميهنبغلان258.265دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
حکمت اللهکریم خانبغلان مرکزبغلان258.087دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
سوناعبدال حمیدحوا پلخمریبغلان257.979دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان
عمرعلیرحم علیکنده سنگبغلان257.901دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
سیف الدینجان محمدبغلان مرکزبغلان257.239دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدمصطفیمحمدیوسفخاتم الانبيابغلان256.29دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمداشرفمحمدعزیزخاتم الانبيابغلان256.238دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
مینهعبدالرشیدنسوان نمبر2بغلان255.391دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
ذکرالدینصلاح الدینبرفکبغلان253.49دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en