نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
احمدرامینلطف اللهافغان ترک جوزجانجوزجان342.538دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
محبت اللهقمرالدینافغان ترک جوزجانجوزجان329.237دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدجاویدکمالافغان ترک جوزجانجوزجان323.803دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
ببرکمحمدابراهیمقزانچي باباجوزجان319.36دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
خلیل رحمنفضل الرحمنابن يمينجوزجان316.109دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نیلوفرفریدونمیرويس مينهجوزجان310.641دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
پریسافیض محمدگوهرشاد بیگمجوزجان310.463دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریداحمدمحمدیعقوبافغان ترک جوزجانجوزجان307.227دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
جاویدعبدالهاشممولانا اذنب شبرغانيجوزجان305.519دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محبوب اللهعبدالمنیرافغان ترک جوزجانجوزجان303.599دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدداودحبیب اللهابن يمينجوزجان302.1دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدمهناج الدینسیدمحمدابن يمينجوزجان300.245دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نصیب اللهعبدالسلامابن يمينجوزجان300.169دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدفیصلعزت اللهافغان ترک جوزجانجوزجان298.701دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
قسیممحمدهاشمقزانچي باباجوزجان298.137دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
عزیز اللهرمضانابن يمينجوزجان298.045دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احمدرامینکفایت اللهافغان ترک جوزجانجوزجان295.195دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
سیدتورانسیدکریممیرويس مينهجوزجان291.783دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
یماگل احمدافغان ترک جوزجانجوزجان290.425دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
داداللهخال محمدافغان ترک جوزجانجوزجان290.219دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
لالهعزیزاللهقزانچي باباجوزجان289.891دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نجیلاعبدالجلالگوهرشاد بیگمجوزجان289.644دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مولودالدینخیرالدینافغان ترک جوزجانجوزجان289.436دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
پرویزمحمداسحقابن يمينجوزجان287.894دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمدشجاعشاه محمودافغان ترک جوزجانجوزجان286.807دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدعبدالمنانسیدعبدالرحیممولانا اذنب شبرغانيجوزجان286.224دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
یولدوزگلاب الدینگوهرشاد بیگمجوزجان285.741دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
احمدمیلادعبدالغفارگوهرشاد بیگمجوزجان284.684دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
ورانگهعبدالحلیمقزانچي باباجوزجان283.622دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدکبیرمحمدشرفافغان ترک جوزجانجوزجان283.592دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نوراللهعبدالمحمدابوذرغفاریجوزجان282.478دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
تمیممحمدهاشمافغان ترک جوزجانجوزجان282.091دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
محمداکرممحمدنعیمابن يمينجوزجان281.712دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدالیاسسیدعبداللهافغان ترک جوزجانجوزجان281.354دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عطااللهبابه قلمولانا اذنب شبرغانيجوزجان280.736دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالعزیزعبدالروفافغان ترک جوزجانجوزجان280.727دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
عبدالصمدرمضانابن يمينجوزجان280.02دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
بهشتهبستانعلیجنرال عبدالحکيم قهرمانجوزجان279.592دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
عزت اللهحاجی محمداسمعیلمولانا اذنب شبرغانيجوزجان277.714دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
بی بی عایشهعبدالقدوسمیرويس مينهجوزجان277.288دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
بصیرهافضلقزانچي باباجوزجان276.445دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدخلیلعبدالشکورافغان ترک جوزجانجوزجان275.859دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
زهرهخواجه تاج الدینگوهرشاد بیگمجوزجان274.964دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
پلوشهعبدالغفورخديجه جوزجانيجوزجان273.877دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالمحمودمحمدنگینابن يمينجوزجان273.42دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
سیدقدرت اللهنذراللهانستیتوت تخنيکي و مسلکي جوزجانجوزجان272.743دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
سهرابجمعه خانابن يمينجوزجان271.909دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
احمد نیکزادمحمدابراهیمالحاج عبدالرشيد دوستمجوزجان271.645دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
دوست محمدخدادادفرازام شهيدجوزجان270.186دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدرحیم اللهسیدرسولقزانچي باباجوزجان270.176دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en