نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
احمدرامین لطف الله افغان ترک جوزجان جوزجان 342.538 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
محبت الله قمرالدین افغان ترک جوزجان جوزجان 329.237 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدجاوید کمال افغان ترک جوزجان جوزجان 323.803 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
ببرک محمدابراهیم قزانچي بابا جوزجان 319.36 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
خلیل رحمن فضل الرحمن ابن يمين جوزجان 316.109 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نیلوفر فریدون میرويس مينه جوزجان 310.641 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
پریسا فیض محمد گوهرشاد بیگم جوزجان 310.463 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریداحمد محمدیعقوب افغان ترک جوزجان جوزجان 307.227 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
جاوید عبدالهاشم مولانا اذنب شبرغاني جوزجان 305.519 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محبوب الله عبدالمنیر افغان ترک جوزجان جوزجان 303.599 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدداود حبیب الله ابن يمين جوزجان 302.1 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدمهناج الدین سیدمحمد ابن يمين جوزجان 300.245 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نصیب الله عبدالسلام ابن يمين جوزجان 300.169 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدفیصل عزت الله افغان ترک جوزجان جوزجان 298.701 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
قسیم محمدهاشم قزانچي بابا جوزجان 298.137 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
عزیز الله رمضان ابن يمين جوزجان 298.045 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احمدرامین کفایت الله افغان ترک جوزجان جوزجان 295.195 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
سیدتوران سیدکریم میرويس مينه جوزجان 291.783 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
یما گل احمد افغان ترک جوزجان جوزجان 290.425 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
دادالله خال محمد افغان ترک جوزجان جوزجان 290.219 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
لاله عزیزالله قزانچي بابا جوزجان 289.891 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نجیلا عبدالجلال گوهرشاد بیگم جوزجان 289.644 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مولودالدین خیرالدین افغان ترک جوزجان جوزجان 289.436 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
پرویز محمداسحق ابن يمين جوزجان 287.894 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمدشجاع شاه محمود افغان ترک جوزجان جوزجان 286.807 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدعبدالمنان سیدعبدالرحیم مولانا اذنب شبرغاني جوزجان 286.224 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
یولدوز گلاب الدین گوهرشاد بیگم جوزجان 285.741 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
احمدمیلاد عبدالغفار گوهرشاد بیگم جوزجان 284.684 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
ورانگه عبدالحلیم قزانچي بابا جوزجان 283.622 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدکبیر محمدشرف افغان ترک جوزجان جوزجان 283.592 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نورالله عبدالمحمد ابوذرغفاری جوزجان 282.478 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
تمیم محمدهاشم افغان ترک جوزجان جوزجان 282.091 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
محمداکرم محمدنعیم ابن يمين جوزجان 281.712 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدالیاس سیدعبدالله افغان ترک جوزجان جوزجان 281.354 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عطاالله بابه قل مولانا اذنب شبرغاني جوزجان 280.736 دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالعزیز عبدالروف افغان ترک جوزجان جوزجان 280.727 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
عبدالصمد رمضان ابن يمين جوزجان 280.02 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
بهشته بستانعلی جنرال عبدالحکيم قهرمان جوزجان 279.592 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
عزت الله حاجی محمداسمعیل مولانا اذنب شبرغاني جوزجان 277.714 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
بی بی عایشه عبدالقدوس میرويس مينه جوزجان 277.288 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
بصیره افضل قزانچي بابا جوزجان 276.445 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدخلیل عبدالشکور افغان ترک جوزجان جوزجان 275.859 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
زهره خواجه تاج الدین گوهرشاد بیگم جوزجان 274.964 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
پلوشه عبدالغفور خديجه جوزجاني جوزجان 273.877 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالمحمود محمدنگین ابن يمين جوزجان 273.42 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
سیدقدرت الله نذرالله انستیتوت تخنيکي و مسلکي جوزجان جوزجان 272.743 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
سهراب جمعه خان ابن يمين جوزجان 271.909 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
احمد نیکزاد محمدابراهیم الحاج عبدالرشيد دوستم جوزجان 271.645 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
دوست محمد خداداد فرازام شهيد جوزجان 270.186 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدرحیم الله سیدرسول قزانچي بابا جوزجان 270.176 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en