نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
نجیب الله عقل خان عبدالحي حبيبي خوست 317.313 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رازمحمد رحمن عبدالحی حبیبی خوست 308.618 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سرحد الله نورمائیل دره گي خوست 306.584 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
شیرا وازخان شهنواز عبدالحی حبیبی خوست 300.499 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عابد محمدولی شاه الفتح خوست 299.976 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
شاه وزیر رسول گل کوتکيو خوست 298.57 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رفیق الله دلبازخان شهيد محمد داود خوست 297.178 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رفیع الله عبدالرحمن عبدالحی حبیبی خوست 296.878 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حیات الله نورمحمد شهيد محمد داود خوست 293.552 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حمیدالله عمرخان المری خوست 293.552 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد روف شاه سید معلم شاه لکن خوست 293.273 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
نصیب گل رخمت گل عبدالحي حبيبي خوست 291.942 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
ریاض نواب خان عبدالحی حبیبی خوست 291.734 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رسول حکیم محمد اصف الفتح خوست 291.402 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
اصغر عبدالرحمن خيرالناس خصوصي ليسه خوست 291.029 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
دینارگل نکم گل شنگ ليسه خوست 290.582 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خالد عبدالصبور شهيد محمد داود خوست 289.575 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حمیدالرحمن حبیب الرحمن لکن خوست 288.456 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدطارق نعیم خان الفتح خوست 287.235 دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عبدالزاهد شاه عبدالکبیر شاه شهيد محمد داود خوست 285.549 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
بیت الله میرعلی عبدالحی حبیبی خوست 281.312 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رحیم خان شیرولی دره گي خوست 281.153 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
احسان الله حبیب الرحمن غرغشت خوست 280.557 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ولی الله ولی گل مهديخيل خوست 280.167 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
فریدالله نایب خان مټاخان خوست 279.31 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
شیرشاه رحیم شاه ولس غژ خصوصې لېسه خوست 279.023 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدروف جان شیرعلی جان عبدالحي حبيبي خوست 278.68 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عتیق الله نظیر بادشاه الفتح خوست 277.112 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
سیدانور محمدیونس الفتح خوست 276.458 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
گل بهار تیتک عبدالحی حبیبی خوست 276.318 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمن الله گلام شاه الفتح خوست 275.418 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
داکترولی دین محمد سينه کيو خوست 275.399 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رقیه جلال -شهيــد خان محمــــد خوست 274.228 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رومان قیومی خاندان قیومی تريتوال خوست 272.435 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمت الله گل ولی خان لکن خوست 272.433 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
احمدشاه زرورخان شهيدمطيع الله خوست 271.707 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدعثمان یارمحمد شهيد محمد داود خوست 271.648 دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
نیازمحمد بازمحمد عبدالحی حبیبی خوست 271.519 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
هیواد حبیب الرحمن خیرالبشرخصوصی لیسه خوست 271.022 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
میلاد عبدالجلیل ايوب خيل ليسه خوست 270.686 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
ایمل شفیق الله رنا خوست 270.662 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدنعیم مرین شاه عبدالحي حبيبي خوست 270.392 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
کریم الله گل زاعلی خان عبدالحی حبیبی خوست 270.363 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
رحیم الله زردامین عبدالحی حبیبی خوست 269.923 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
ننگیالی محمدغنی صديق روهي خوست 268.551 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد عمر امیرمحمد عبدالحی حبیبی خوست 268.512 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
عیدگل گل محمد الفتح خوست 267.353 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
مطیع الله نایب گل لاغوری عالي ليسه خوست 266.692 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
نصیب الله نیک محمد شهيدمطيع الله خوست 265.842 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
وقارالله طوطی شاه غرغشت خوست 265.714 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en