نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
سهیلاسحقذکورلرگردايکندی322.005دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسینمحمدافضلذکورتمـراندايکندی320.818دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
قرباننادرحسینذکورعلامه شهيد شهرستانيدايکندی320.655دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
رضاموسیذکورعلامه شهيد شهرستانيدايکندی319.384دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عنایت اللهمحمدعلیذکورچپراسکدايکندی317.574دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدعلیقربانذکورورسدايکندی316.874دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدروح اللهسیدناظرسبزک کياندايکندی315.448دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدسلمانسیدرضاذکورسنگینگدايکندی312.339دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالکریمبومانذکورسلبيدايکندی312.148دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
عبدالعظیممحمداکرمذکورورسدايکندی312.133دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عبدالخالقشرعلیذکورالقان چوچاندايکندی310.731دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
رحمتتقیغارکدايکندی307.163دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
شریفمحمداصیفسنگ مومدايکندی306.939دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
علیحسین علیذکورلزيردايکندی306.932دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نورمحمدخدادادذکورکومیدايکندی305.837دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
رحمت اللهمحمداکبرذکورمرکزخدیردايکندی305.619دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نسیمظاهرمختلط کیاندايکندی305.545دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
امیدخادمذکورتمـراندايکندی305.488دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محسنخدادادوانه برگردايکندی305.428دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
اسداللهمحمدعلیذکورکيسودايکندی304.042دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
میثمخدادادمختلط کیاندايکندی302.464دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
روح اللهنورحسینذکورعلامه شهيد شهرستانيدايکندی301.727دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عتیق اللهابراهمذکور سیوک شیبردايکندی300.639دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ناطقابراهمذکورويرمنادايکندی300.226دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
عیدمحمدتاج محمدمنمیدايکندی299.413دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محمدعلیعلی احمدسنگاندايکندی299.347دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
عصمت اللهمحمدعلیذکورچپراسکدايکندی299.137دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
رحمانغلام حیدرمختلط دهن قلدايکندی298.777دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
فرخندهعصمت اللهنسوان شهید افگاریدايکندی298.573دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
علینادرذکورتمـراندايکندی298.506دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
رضاضامنذکورلرگردايکندی298.385دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عبدالواحیدخدادادذکورالقاندايکندی297.528دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
ظاهرعبدالرحیمذکورچهارصدخانهدايکندی297.143دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
سیدهادیسیدفدا حسینسبزک کياندايکندی296.748دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدرضا بخشنسوان کيتي دره خوديدايکندی295.553دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
نجیب اللهخدادادذکورچپراسکدايکندی294.692دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سیداحمدسیدعسکرسنگ مومدايکندی294.029دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ
علی مردانخدایارذکورغــــــــيبيدايکندی293.763دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
محمدظاهرذکورتمـراندايکندی293.476دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
محمدموسیقربانذکورچپراسکدايکندی293.334دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
حیدرعلیغلام علیذکورچرخ برگردايکندی293.1دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
امان اللهرجبسیاه چوبدايکندی292.838دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
رحمتنورعلیذکورتمـراندايکندی292.394دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
روح اللهخدادادذکورورسدايکندی291.923دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
بحیراهمحمداصفذکورجرفدايکندی291.874دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدحسنعلی جانسنگ مومدايکندی291.59دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
رشیدقاسمبزی دره خودیدايکندی290.885دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
حبیبامیدعلیذکورقل قديردايکندی290.558دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی
یحیخدادادســـیا دره بــرگردايکندی290.039دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
عاصیممحمدعیسیمختلط چاغاندايکندی287.179دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en