نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
سهیل اسحق ذکورلرگر دايکندی 322.005 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسین محمدافضل ذکورتمـران دايکندی 320.818 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
قربان نادرحسین ذکورعلامه شهيد شهرستاني دايکندی 320.655 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
رضا موسی ذکورعلامه شهيد شهرستاني دايکندی 319.384 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عنایت الله محمدعلی ذکورچپراسک دايکندی 317.574 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدعلی قربان ذکورورس دايکندی 316.874 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدروح الله سیدناظر سبزک کيان دايکندی 315.448 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدسلمان سیدرضا ذکورسنگینگ دايکندی 312.339 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالکریم بومان ذکورسلبي دايکندی 312.148 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
عبدالعظیم محمداکرم ذکورورس دايکندی 312.133 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عبدالخالق شرعلی ذکورالقان چوچان دايکندی 310.731 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
رحمت تقی غارک دايکندی 307.163 دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
شریف محمداصیف سنگ موم دايکندی 306.939 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
علی حسین علی ذکورلزير دايکندی 306.932 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نورمحمد خداداد ذکورکومی دايکندی 305.837 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
رحمت الله محمداکبر ذکورمرکزخدیر دايکندی 305.619 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نسیم ظاهر مختلط کیان دايکندی 305.545 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
امید خادم ذکورتمـران دايکندی 305.488 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محسن خداداد وانه برگر دايکندی 305.428 دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
اسدالله محمدعلی ذکورکيسو دايکندی 304.042 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
میثم خداداد مختلط کیان دايکندی 302.464 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
روح الله نورحسین ذکورعلامه شهيد شهرستاني دايکندی 301.727 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عتیق الله ابراهم ذکور سیوک شیبر دايکندی 300.639 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ناطق ابراهم ذکورويرمنا دايکندی 300.226 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
عیدمحمد تاج محمد منمی دايکندی 299.413 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محمدعلی علی احمد سنگان دايکندی 299.347 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
عصمت الله محمدعلی ذکورچپراسک دايکندی 299.137 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل
رحمان غلام حیدر مختلط دهن قل دايکندی 298.777 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
فرخنده عصمت الله نسوان شهید افگاری دايکندی 298.573 دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
علی نادر ذکورتمـران دايکندی 298.506 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
رضا ضامن ذکورلرگر دايکندی 298.385 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عبدالواحید خداداد ذکورالقان دايکندی 297.528 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
ظاهر عبدالرحیم ذکورچهارصدخانه دايکندی 297.143 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
سیدهادی سیدفدا حسین سبزک کيان دايکندی 296.748 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمد رضا بخش نسوان کيتي دره خودي دايکندی 295.553 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
نجیب الله خداداد ذکورچپراسک دايکندی 294.692 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سیداحمد سیدعسکر سنگ موم دايکندی 294.029 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ
علی مردان خدایار ذکورغــــــــيبي دايکندی 293.763 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
محمد ظاهر ذکورتمـران دايکندی 293.476 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
محمدموسی قربان ذکورچپراسک دايکندی 293.334 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
حیدرعلی غلام علی ذکورچرخ برگر دايکندی 293.1 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
امان الله رجب سیاه چوب دايکندی 292.838 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
رحمت نورعلی ذکورتمـران دايکندی 292.394 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
روح الله خداداد ذکورورس دايکندی 291.923 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
بحیراه محمداصف ذکورجرف دايکندی 291.874 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدحسن علی جان سنگ موم دايکندی 291.59 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
رشید قاسم بزی دره خودی دايکندی 290.885 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
حبیب امیدعلی ذکورقل قدير دايکندی 290.558 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی
یحی خداداد ســـیا دره بــرگر دايکندی 290.039 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
عاصیم محمدعیسی مختلط چاغان دايکندی 287.179 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en