نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
حسن جان عصمت الله خان شيخ متي بابا زابل 331.066 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدغفار نورمحمد شيخ متي بابا زابل 282.334 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سمیع الله عبدالولی شيخ متي بابا زابل 267.371 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
نثاراحمد عبدالوهاب شيخ متي بابا زابل 266.23 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
بهاوالحق عصمت الله شيخ متي بابا زابل 259.457 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالرشید حاجی محمد یوسف بابا هوتک زابل 256.581 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
سیدمحمد سردارمحمد نمبردوباباهوتک زابل 255.167 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
احسان الله عبدالجبار شيخ متي بابا زابل 246.136 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
محمدنواز مولوی سلیمانخیل شيخ متي بابا زابل 243.455 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
سمیع الله امام جان ترنک لیسه زابل 239.904 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
قدرت الله عبدالولی شيخ متي بابا زابل 239.411 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
محمد معصوم عبدالولی شيخ متي بابا زابل 237.842 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
خاتمه عیدمحمد بي بي خالا زابل 229.091 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
عصمت الله گلاجان بابا هوتک زابل 226.71 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
محمد داود حمیدالله شيخ متي بابا زابل 224.959 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
عبدالقاسم عبدالجمیل بابا هوتک زابل 220.377 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
میرویس عبدالکبیر شيخ متي بابا زابل 219.579 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالواحد عبدالعلیم بابا هوتک زابل 218.704 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محیب الله حاجی حمیدالله نمبردوباباهوتک زابل 217.036 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
وحیدالله محمد امیر ترنک لیسه زابل 216.928 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
شریف الله حاجی عبدالصمد نمبردوباباهوتک زابل 216.239 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حکمت الله سیدمحمد شيخ متي بابا زابل 215.186 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمداسلام هزارگل شيخ متي بابا زابل 214.365 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حبیب الرحمن صالح جان شاه علم زابل 211.131 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
عصمت الله عبدالظاهر سورغر لسیه زابل 210.893 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست
عطاالله عبدالجبار بابا هوتک زابل 210.751 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار
محمدقاهر محمد اشرف شيخ متي بابا زابل 208.695 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
لعل محمد محمد نظر شيخ متي بابا زابل 206.706 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
کریم الله محمدخان نمبردوباباهوتک زابل 206.665 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار
حاجی محمد فضل محمد شهرصفا زابل 204.896 دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار
خجسته محمد اسرائیل بي بي خالا زابل 203.489 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار
احمد سیف الله نمبردوباباهوتک زابل 202.024 دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان
ولی احمد فدامحمد شيخ متي بابا زابل 198.488 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حمدالله محمدالله نمبردوباباهوتک زابل 197.914 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
حمدالله حسام الدین شيخ متي بابا زابل 197.77 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حبیب الرحمن شاه علم شيخ متي بابا زابل 197.607 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
فرحناز ذکریا بي بي خالا زابل 196.781 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
امین الله محمد اسلم شيخ متي بابا زابل 195.35 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
عارف الله محمد نورالله چونی لیسه زابل 194.188 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
فضل محمد غنی محمد بابا هوتک زابل 194.066 دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
رفیع الله حاجی محمد ظاهر ترنک لیسه زابل 193.813 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
مهمند غلام وزیر بابا هوتک زابل 193.641 دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
صفیه عبدالستار بي بي خالا زابل 193.631 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
محمدعلم حاجی عبدالغنی شپی لیسه زابل 193.057 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالواسع دین محمد لیسه عالی شاه مردان زابل 192.685 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
نصیراحمد سلطان محمد باباگک زابل 192.481 انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل
لطف الله روزی محمد چونی لیسه زابل 192.428 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
لقمان وحیدالله هولانرباط زابل 192.16 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
نعمت الله الله داد ترنک لیسه زابل 191.576 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
احمد الله عبدالقیوم هولانرباط زابل 191.362 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en