نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
حسن جانعصمت الله خانشيخ متي بابازابل331.066دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدغفارنورمحمدشيخ متي بابازابل282.334دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سمیع اللهعبدالولیشيخ متي بابازابل267.371دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
نثاراحمدعبدالوهابشيخ متي بابازابل266.23دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
بهاوالحقعصمت اللهشيخ متي بابازابل259.457دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالرشیدحاجی محمد یوسفبابا هوتکزابل256.581دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
سیدمحمدسردارمحمدنمبردوباباهوتکزابل255.167دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
احسان اللهعبدالجبارشيخ متي بابازابل246.136دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
محمدنوازمولوی سلیمانخیلشيخ متي بابازابل243.455دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
سمیع اللهامام جانترنک لیسهزابل239.904دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
قدرت اللهعبدالولیشيخ متي بابازابل239.411دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
محمد معصومعبدالولیشيخ متي بابازابل237.842دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
خاتمهعیدمحمدبي بي خالازابل229.091دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
عصمت اللهگلاجانبابا هوتکزابل226.71دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
محمد داودحمیداللهشيخ متي بابازابل224.959دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
عبدالقاسمعبدالجمیلبابا هوتکزابل220.377دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
میرویسعبدالکبیرشيخ متي بابازابل219.579دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالواحدعبدالعلیمبابا هوتکزابل218.704دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محیب اللهحاجی حمیداللهنمبردوباباهوتکزابل217.036دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
وحیداللهمحمد امیرترنک لیسهزابل216.928دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
شریف اللهحاجی عبدالصمدنمبردوباباهوتکزابل216.239دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حکمت اللهسیدمحمدشيخ متي بابازابل215.186دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمداسلامهزارگلشيخ متي بابازابل214.365دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حبیب الرحمنصالح جانشاه علمزابل211.131دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
عصمت اللهعبدالظاهرسورغر لسیهزابل210.893دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست
عطااللهعبدالجباربابا هوتکزابل210.751دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار
محمدقاهرمحمد اشرفشيخ متي بابازابل208.695دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
لعل محمدمحمد نظرشيخ متي بابازابل206.706دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
کریم اللهمحمدخاننمبردوباباهوتکزابل206.665دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار
حاجی محمدفضل محمدشهرصفازابل204.896دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار
خجستهمحمد اسرائیلبي بي خالازابل203.489دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار
احمدسیف اللهنمبردوباباهوتکزابل202.024دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان
ولی احمدفدامحمدشيخ متي بابازابل198.488دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حمداللهمحمداللهنمبردوباباهوتکزابل197.914دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
حمداللهحسام الدینشيخ متي بابازابل197.77دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
حبیب الرحمنشاه علمشيخ متي بابازابل197.607دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
فرحنازذکریابي بي خالازابل196.781دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
امین اللهمحمد اسلمشيخ متي بابازابل195.35دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
عارف اللهمحمد نوراللهچونی لیسهزابل194.188دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
فضل محمدغنی محمدبابا هوتکزابل194.066دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
رفیع اللهحاجی محمد ظاهرترنک لیسهزابل193.813دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
مهمندغلام وزیربابا هوتکزابل193.641دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
صفیهعبدالستاربي بي خالازابل193.631دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
محمدعلمحاجی عبدالغنیشپی لیسهزابل193.057دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
عبدالواسعدین محمدلیسه عالی شاه مردانزابل192.685دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
نصیراحمدسلطان محمدباباگکزابل192.481انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل
لطف اللهروزی محمدچونی لیسهزابل192.428دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
لقمانوحیداللههولانرباطزابل192.16دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
نعمت اللهالله دادترنک لیسهزابل191.576دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل
احمد اللهعبدالقیومهولانرباطزابل191.362دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en