نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
الیاس غلام رسول شهيد هاشمي سرپل 330.809 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسیب الله عبدالرشید ذکورامام يحي سرپل 330.654 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
انورالحق محمدعالم ذکورکاریزکلان سرپل 325.962 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
اسدالله محمدالله شهيد صفدری سرپل 325.596 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدیدالله سیدحسین سيدمحسن شهید سرپل 322.242 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
نقیب الله عبدالجبار قراغو سرپل 317.249 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عنایت الله غلام رسول محمدشريف صميم سرپل 314.07 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
موسی ناظر باقرالعلوم سرپل 308.263 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
محمدسلیم عبدالجلیل منهاج سراج سرپل 306.23 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
لطف علی غلام نبی سيدجمال الدين سرپل 305.186 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نجیب الله قربان انستیتوت مسلکی زراعت ووترنری سرپل 305.037 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سیدعبدالهادی سیدحسین سيدمحسن شهید سرپل 304.297 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عبدالحسین محمدعلی لیسه شهیدمهدوی سرپل 303.778 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
الغبیک محمدیونس منهاج سراج سرپل 302.067 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالله عوض علی آبکلان نسوان ليسه سرپل 300.637 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
سیدمحمدنبی سیدمحمدامین سيدجمال الدين سرپل 290.827 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
مجیب الله مولوی محمدرسول محمدشريف صميم سرپل 287.308 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
عبدالولی محمدابرار حاجی گل محمدخان اسحق زی سرپل 285.913 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
حاجی عبدالکریم حاجی محمدشاه خطيب آباد سرپل 285.567 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
برکت الله محمدیاسین منهاج سراج سرپل 284.919 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
خراج الدین علاوالدین ذکور ارچتو سرپل 284.882 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
محمدامین رضا ذکورامام يحي سرپل 283.337 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
غفار باقر باقرالعلوم سرپل 283.234 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محمد غلام حسن شهيد هاشمي سرپل 282.412 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
ظریف محمدعسی استقلال کاشان سرپل 282.192 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
لطیف محمدحسن شهيدضيائي سرپل 282.104 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمد دوست محمد لیسه شهیدمهدوی سرپل 281.764 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ابراهیم جواد شهيدمزاری سرپل 279.745 دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
ظریف گل احمد میرسیدنسیم سرپل 278.677 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
امین حسین حاجی محمدسرور سيدجمال الدين سرپل 275.76 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
محمود عبدالواحید آزادي سرپل 275.638 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
سیدمیرزاحسین سیدحسین ميرسيدعلي سرپل 274.114 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان
محمد محمدایوب آزادي سرپل 272.933 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
جبار محمدحسن دره بند سرپل 272.811 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
میرزاحسین محمدعظیم سیدعلی نجفی سرپل 271.586 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
رازق ابراهیم شهيدمزاری سرپل 270.681 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
محمدصادق محمداکبر آقگنبد ذکورليسه سرپل 269.812 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
فریداحمد محمددین منهاج سراج سرپل 269.561 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
صبغت الله حاجی محمدصادق ذکورصياد سرپل 269.233 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
صفی الله ولی نیاز ذکورکاریزکلان سرپل 264.756 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
سیدحجت الله سیدعبدالمجید ذکورامام يحي سرپل 262.939 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمدزکی امین الله منهاج سراج سرپل 262.031 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
نصیب الله محمدصالح خطيب آباد سرپل 261.625 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
رحمت الله شراف الدین ذکوربغاوی سفلی سرپل 261.314 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
رضا غلام حسین میرسیدنسیم سرپل 260.965 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
وزیرمحمد محمدعالم قزاق ملک سرپل 260.342 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
حکمت الله عبدالشکور مختلط آبخور سرپل 259.043 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
عبیدالله حبیب الرحمن محمدشريف صميم سرپل 257.977 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
امیده حاجی محمدسرور نسوان فاطمیه سرپل 257.549 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
هادی عوض نسوان سجادیه سرپل 255.828 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en