نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
محمدمحمودايبکسمنگان324.179دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
طوباجانحاجی عبدالستارنسوان کارته مامورينسمنگان312.034دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
الیاسضیا الدیننمبر2 مرکزایبکسمنگان307.411دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امان اللهالله یارامام زمانسمنگان307.165دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نوراللهمحمدیونسشهيدعبدالعزيزسمنگان304.958دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
حیات اللهحمیداللهذکورلرغانسمنگان296.818دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
اسداللهمحمداللهنمبر2 مرکزایبکسمنگان293.555دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدرضاقربان علیرومسمنگان289.673دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
حکمت اللهنجیب اللهلیسه اورلمشسمنگان285.683دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فرشیدقربانشاهذکورلرغانسمنگان285.257دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خیراللهابوذرعلاو الدین ذکورليسهسمنگان285.235دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نایب علیغلام سخیچهاراولیاسمنگان285.13دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
غلام علیغلام سخیذکورشیخهسمنگان282.908دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
سیدمصطفیسیدابراهیمذکورنوآبادسمنگان280.901دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حسن المابعین الدینابخورک سفلیسمنگان280.567دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
صفت اللهمحمدامانايبکسمنگان279.668دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فضل حقعبدالرازقدهيسمنگان276.853دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
علی رضاخدابخش-ذکوراوبیلاقسمنگان275.388دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالمنیرمحمدصدیقنمبر2 مرکزایبکسمنگان274.59دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فضل احمدسیدمحمدزراعتسمنگان273.458دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
الیاسغلام محمدسرتورسمنگان272.417دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
حضرت محمدعبدالغنیذکورمرکزی فیروزنخچیرسمنگان271.845دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
مجیب الرحمنخیرمحمدابخورک سفلیسمنگان271.776دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نجیب اللهسعداللهزراعتسمنگان270.315دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
محمدعیسیعلی موسیامام زمانسمنگان269.936دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
شیرآغاعبدالله جانحضرت علیسمنگان269.103دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
امین اللهعبدالصمدايبکسمنگان268.9دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
بسم اللهمحمداسلامنمبر2 مرکزایبکسمنگان267.459دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
سیدعبدالروفسیدعبدالرحمنحسنيسمنگان267.038دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
مول الدینحبیب الرحمنکوکجرسمنگان265.498دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
موسیمحمداسماعیلامام زمانسمنگان264.93دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
فتح اللهنوروزعلیآبخورک علیاسمنگان263.619دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
علی بیگقربانذکورشیخهسمنگان261.873دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
حفیظ اللهعبدالحسینحسنيسمنگان260.228دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
بسم اللهرستمدهيسمنگان260.062دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
محمدنعیمیوسف علیذکوردایمردادسمنگان259.996دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
حسینعلی محمدلقمان حکیمسمنگان259.993دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
حشمت اللهنجیب الرحمنانستيتوت زراعت وترنريسمنگان259.757دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محبوبعبدالولیکوکه بلاق ذکورليسهسمنگان258.986دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
ادیبهنورالهدانسوان کارته صلحسمنگان258.761دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نجیب اللهغلام ربانیلیسه توقسنسمنگان258.619دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
فردینعبدالمجیدنمبر2 مرکزایبکسمنگان258.562دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
سیدگل حسینسیدمحمدحسینحسنيسمنگان257.632دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار
امام الدین خواجهحسن خواجهذکورلرغانسمنگان256.332دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدموسیمحمدرسولنمبر2 مرکزایبکسمنگان255.464دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
روح اللهمحرمذکورچهاردهسمنگان255.398دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
شهرزادذبیح اللهاجاني ملکهسمنگان254.893دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
مهدیغلام علیظهراسمنگان254.856به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
محمداسلامعباس علیمعدن نورسمنگان254.789دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان
حسنرجبسرتورسمنگان253.733دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en