نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
محمد محمود ايبک سمنگان 324.179 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
طوباجان حاجی عبدالستار نسوان کارته مامورين سمنگان 312.034 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
الیاس ضیا الدین نمبر2 مرکزایبک سمنگان 307.411 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امان الله الله یار امام زمان سمنگان 307.165 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نورالله محمدیونس شهيدعبدالعزيز سمنگان 304.958 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
حیات الله حمیدالله ذکورلرغان سمنگان 296.818 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
اسدالله محمدالله نمبر2 مرکزایبک سمنگان 293.555 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدرضا قربان علی روم سمنگان 289.673 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
حکمت الله نجیب الله لیسه اورلمش سمنگان 285.683 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فرشید قربانشاه ذکورلرغان سمنگان 285.257 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خیرالله ابوذر علاو الدین ذکورليسه سمنگان 285.235 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نایب علی غلام سخی چهاراولیا سمنگان 285.13 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
غلام علی غلام سخی ذکورشیخه سمنگان 282.908 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
سیدمصطفی سیدابراهیم ذکورنوآباد سمنگان 280.901 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حسن الماب عین الدین ابخورک سفلی سمنگان 280.567 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
صفت الله محمدامان ايبک سمنگان 279.668 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فضل حق عبدالرازق دهي سمنگان 276.853 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
علی رضا خدابخش -ذکوراوبیلاق سمنگان 275.388 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالمنیر محمدصدیق نمبر2 مرکزایبک سمنگان 274.59 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فضل احمد سیدمحمد زراعت سمنگان 273.458 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
الیاس غلام محمد سرتور سمنگان 272.417 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
حضرت محمد عبدالغنی ذکورمرکزی فیروزنخچیر سمنگان 271.845 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
مجیب الرحمن خیرمحمد ابخورک سفلی سمنگان 271.776 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نجیب الله سعدالله زراعت سمنگان 270.315 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
محمدعیسی علی موسی امام زمان سمنگان 269.936 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
شیرآغا عبدالله جان حضرت علی سمنگان 269.103 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
امین الله عبدالصمد ايبک سمنگان 268.9 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
بسم الله محمداسلام نمبر2 مرکزایبک سمنگان 267.459 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
سیدعبدالروف سیدعبدالرحمن حسني سمنگان 267.038 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
مول الدین حبیب الرحمن کوکجر سمنگان 265.498 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
موسی محمداسماعیل امام زمان سمنگان 264.93 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
فتح الله نوروزعلی آبخورک علیا سمنگان 263.619 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
علی بیگ قربان ذکورشیخه سمنگان 261.873 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
حفیظ الله عبدالحسین حسني سمنگان 260.228 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
بسم الله رستم دهي سمنگان 260.062 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
محمدنعیم یوسف علی ذکوردایمرداد سمنگان 259.996 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
حسین علی محمد لقمان حکیم سمنگان 259.993 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
حشمت الله نجیب الرحمن انستيتوت زراعت وترنري سمنگان 259.757 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محبوب عبدالولی کوکه بلاق ذکورليسه سمنگان 258.986 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
ادیبه نورالهدا نسوان کارته صلح سمنگان 258.761 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نجیب الله غلام ربانی لیسه توقسن سمنگان 258.619 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
فردین عبدالمجید نمبر2 مرکزایبک سمنگان 258.562 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
سیدگل حسین سیدمحمدحسین حسني سمنگان 257.632 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار
امام الدین خواجه حسن خواجه ذکورلرغان سمنگان 256.332 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدموسی محمدرسول نمبر2 مرکزایبک سمنگان 255.464 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
روح الله محرم ذکورچهارده سمنگان 255.398 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
شهرزاد ذبیح الله اجاني ملکه سمنگان 254.893 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
مهدی غلام علی ظهرا سمنگان 254.856 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
محمداسلام عباس علی معدن نور سمنگان 254.789 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان
حسن رجب سرتور سمنگان 253.733 دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en