نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
اخترمحمد چمن علی شهدا غوغه غزني 344.202 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فداحسین جعفرعلی ذکور چهيل باغتوي پشيی غزني 339.41 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
شرف نادرعلی استادعبدالغفورسلطاني غزني 337.845 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
عصمت الله ضامن استادعبدالغفورسلطاني غزني 337.529 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
امیرتیمور عبدالحمید بهلول صاحب غزني 337.502 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
هادی محمدجمعه سراب غزني 335.625 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
علیداد محمدرحیم استادعبدالغفورسلطاني غزني 334.205 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدحنیف محمدامین ذکورسيدجمال الدين غزني 334.102 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مصطفی سخیداد ذکور کمرک غزني 332.383 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احسان الله محمدعلی ذکورالبيروني نواباد مرکز غزني 332.371 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
علی سینا روزالدین ذکورالبيروني نواباد مرکز غزني 332.248 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
احمدصفا غلام حسین نور جاغوري غزني 332.198 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
صلاح الدین محمدیوسف خصوصي نورغزنه غزني 331.242 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
غلام حیدر محمدعلی ذکورالميتو غزني 330.923 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
همایون صالح محمد نور جاغوري غزني 328.821 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عنایت الله محمد حسن برجگي غزني 328.811 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
پروانه نجیب الله ابوريحان البيرونی غزني 327.697 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدحسین جانعلی داود زيرک غزني 325.662 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
محمدهمایون محمدداود نور جاغوري غزني 324.245 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدصابر قربانعلی لیسه ذکور مرادینه غزني 324.224 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
شکریه دنیاعلی نسوان حوتقول انگوري غزني 321.917 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
سیدنقیب الله محمداسماعیل سراب عليا غزني 320.91 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدحلیم محمدحسن شهيد فياض مکنک غزني 320.882 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
گل چمن محمدحسین قلعه شهاده غزني 320.815 دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
نعمت الله یونس علی خدایداد غزني 320.677 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مسعود عبدالغیاث ذکورالبيروني نواباد مرکز غزني 320.638 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدخلیل گل محمد ذکورالبيروني نواباد مرکز غزني 320.326 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
فیروزه محمدزمان نسوان فيضيه غزني 320.313 دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدرضا عوض علی سوکه غزني 319.554 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
مرتضی عبدالله ذکـور جمبود غزني 319.532 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فیض الله محمدنقی عبدالغفور سلطاني غزني 319.508 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
سوسن محمدظاهر نسوان سيد جمال الدين غزني 319.257 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
لطیف شوکت خصوخی تکامل غزني 319.096 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمدشریف جمعه خان داود زيرک غزني 318.956 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدذکی عبدالملک حوتقول انگوری غزني 318.945 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
نعمت الله رمضان لیسه ذکورسبزک غزني 318.934 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
علی اسود چمن ذکور کمرک غزني 318.871 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
علی آقا نوروزعلی امام علي غزني 318.776 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
محمدیوسف عبدالواحید ذکورالبيروني نواباد مرکز غزني 318.748 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
شیرخان محمداسمعیل تخنيکي ومسلکي غزنی غزني 318.637 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
نعمت غلام رضا نور جاغوري غزني 318.624 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدهادی حسین علی ذکور تمکي غزني 318.493 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
فروزخان محمداکبر سبزک مالستان غزني 317.489 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
بصیره عبدالواحد مختلط حضرت زهرا غزني 317.458 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
احمدضیا محمدموسی سبزک مالستان غزني 317.366 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدآصف محمدعلی مخنلط جاکه وعلياد غزني 317.346 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مشتاق عبدالله خان نور جاغوري غزني 317.211 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
علی آغا عزیزالله علیاتو وشغله غزني 317.208 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدنوید علی مدد ذکور چهيل باغتوي پشيی غزني 317.055 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
غلام حسین حفظ الله استادعبدالغفورسلطاني غزني 315.839 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en