نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
فخرالدین مولوی محمدنعیم اسفور غور 322.666 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
امان رمضان قزل غور 320.638 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
کرام الدین آقا محمد سلطان علاوالدين غوري غور 319.295 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدزمان احمدحسین امام علی مرکزلعل غور غور 319.076 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
جاوید عبدالحمید تسرقی غور 319.073 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علی رام غلام علی سفيدبز غور 319.027 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسن محمدصادق قزل غور 318.726 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
وامق غوث محمد سلطان علاوالدين غوري غور 317.069 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
فایز محمد سلطان علاوالدين غوري غور 315.875 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نقیب الله غلام ربانی سلطان علاوالدين غوري غور 314.405 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فرزانه غلام حیدر سلطان رضیه غوری غور 314.223 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمد طاهر عبدالظاهر سلطان علاوالدين غوري غور 314.205 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسن علی داد امام علی مرکزلعل غور غور 312.151 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
جمعه خان زیدالله سلطان علاوالدين غوري غور 310.399 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
عبدالکریم عبدالحد فاسک غور 309.173 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدرشید چمن شاه سفیدآب غور 307.456 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدامیر سیدامیر سلطان علاوالدين غوري غور 305.504 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
محمد ابراهیم بيخ سنگ غور 305.328 دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
عبدالصبور جان محمد سلطان علاوالدين غوري غور 304.548 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
لیلما دادمحمد سلطان رضیه غوری غور 304.394 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عابده خیرمحمد سلطان رضیه غوری غور 304.373 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
میثم محمدجواد امام علی مرکزلعل غور غور 303.887 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدامین محمدضمیر سلطان شهاب الدين غوري غور 303.054 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
زهرا ابوطالب تگاب سعيد غور 301.651 دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
احمدجواد محمدظریف عبدالله علوی غور 300.428 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ناهید محمدبصیر سفیدآب غور 299.347 دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
اسدالله محمدرضا قزل غور 297.944 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
رضا موسی خم شور غور 297.678 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
احمد نظام الدین سلطان علاوالدين غوري غور 297.482 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
سراج الدین عبدالغفور سلطان علاوالدين غوري غور 297.392 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
شکیباه فیض محمد تـیل باينظر غور 297.3 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
احمد غلام فاروق ده شير غور 297.057 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالقیوم عبدالغنی خواجه غار غور 295.824 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
فریدون محمد نسیم ابوبکر شهيد غور 295.287 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
هنگامه محمدامین تـیل باينظر غور 292.643 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالجلیل تاج محمد سلطان علاوالدين غوري غور 292.117 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
جعفر ناظر امام علي (ع) غور 290.176 دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
عبدالصبور محمد مرکزتیوره غور غور 289.12 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
علی احمد اسماعیل سفيدبز غور 289.099 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محمدرضا محمدنبی امام علی مرکزلعل غور غور 288.86 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
شریف صفر امام علي (ع) غور 288.484 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
کشمیره سید شاه سلطان رضیه غوری غور 287.519 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات
حیات الله غلام سخی سلطان علاوالدين غوري غور 284.564 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدحسین محمدعلی امام علی مرکزلعل غور غور 284.55 دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
ملیحه محمد اعظم سلطان رضیه غوری غور 283.961 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
مصطفی ابوبکر سلطان علاوالدين غوري غور 282.966 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات
محمدنذیر محمدکبیر مرکزتیوره غور غور 281.743 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عارف اسماعیل امام علی مرکزلعل غور غور 280.743 دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
حیات الله علی محمد امام علی مرکزلعل غور غور 280.465 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
محمود عبدالعلی سلطان علاوالدين غوري غور 280.306 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en