نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
فیروزهمحمدعمرنسوان مولانا امراللهفارياب321.267دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدمصطفینظرمحمدتجربوي عربخانهفارياب316.102دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ذبیح اللهنورالدینخراسانفارياب315.2دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدناصرعبدالغنیتجربوي عربخانهفارياب310.123دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
قدرت اللهعبدالصمدتجربوي عربخانهفارياب309.222دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شاهرخ بیگفرهادمرکزقرائیفارياب305.309دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امیداللهغلام رسولیوسف اندخویفارياب304.248دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مدینهعبدالعلیستارهفارياب304.093دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سونیتامحمدآصفدولت گیلدی فداییفارياب302.532دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
راکیههمراهنسوان ينگی تيگرمانفارياب302.396دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مهتابعبدالرحمننسوان يولدوز اندخويفارياب301.768دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل
ملیحهغلام صادقنـــــسوان افغــان کوتفارياب297.209دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
صنعت اللهمحمدرحیمقاضی بابه مرادفارياب295.326دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سید شهادت اللهسید بهاوالدینذکوردهنوفارياب293.418دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سجیهخیرمحمدنـــــسوان افغــان کوتفارياب290.75دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
احمدلیثنجم الدینخصوصي آيدين فاريابفارياب290.389دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیض اللهغلام دستگیرذکوردره زنگفارياب289.3دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نوراحمددین محمدابومسلم اندخويفارياب288.992دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عزت اللهمحمدنبیخصوصي آيدين فاريابفارياب287.034دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدآصفدین محمدابوعبيد جوزجانيفارياب285.747دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
نصرت اللهنجیب اللهذکور کوهيخانهفارياب284.993دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب
آزادبیکدوست محمدخصوصي آيدين فاريابفارياب283.761دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عبدالوهابعبدالقیومکامل شهيدفارياب283.48دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
محی الدینآق محمدیوسف اندخویفارياب283.44دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
سهرابعبدالصمدخصوصي آيدين فاريابفارياب282.817دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
هبت اللهعبدالاحدذکورسرچکانفارياب281.001دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمد بشیرسلطان محمدذکورغلبيانفارياب280.485دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ادیبهمحمدیارنسوان بي بي عايشه صديقهفارياب279.939دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نوراحمدشیرمحمدخصوصي آيدين فاريابفارياب278.86دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
غلام سخیخال محمدنادم قيصاریفارياب278.742دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
حبیب اللهحدایقلسعدالله شهیدفارياب278.72دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
نصیب اللهحبیب اللهخصوصي آيدين فاريابفارياب278.646دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
هدایت اللهعبداللهزعفرانفارياب278.266دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
تمناجلال الدیندولت گیلدی فداییفارياب277.406دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
فخریهعصمت اللهستارهفارياب276.826دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
لطف اللهمحمدرحیمتجربوي عربخانهفارياب276.574دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
مصطفیشکراللهذکورکوه صيادفارياب275.748دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
بسیمهمحمداماننسوان نمبر2فارياب274.122دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سید نقیب اللهسید نبیبيرکهفارياب273.898دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
سیدشفیق اللهسیدامان اللهتجربوي عربخانهفارياب273.889دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
شبنمعبدالشکورنسوان ينگی تيگرمانفارياب271.894دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
نرکسمحمدیونسنسوان نمبر2فارياب271.661دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عصمت اللهحیات اللهتجربوي عربخانهفارياب271.151دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب
صدیق اللهحبیب اللهزعفرانفارياب271.056دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
نصرت اللهغلام نبیذکوردره زنگفارياب270.292دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نوراحمدخالمیرزاتجربوي عربخانهفارياب270.043دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
نیک محمدسخی محمدتجربوي عربخانهفارياب269.948دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شیرمحمدولی محمدخصوصي آيدين فاريابفارياب269.677دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
محمدظریفمحمدامینخراسانفارياب269.605دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدبلالشمس الدینخراسانفارياب268.551دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en