نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
عبدالحمیدسلطان محمدخصوصي کوثرفراه327.521دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
زهرهعبدالروفخصوصي کوثرفراه327.331دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدبراق الدینخصوصي کوثرفراه327.324دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
جلیل احمدشراف الدینخصوصي کوثرفراه326.107دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد داودعبدالبصیرخصوصي کوثرفراه324.009دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نویدعبدالعلیخصوصي کوثرفراه322.923دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدفوادعبدالهادیخصوصي کوثرفراه322.666دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نجیب اللهجمعه خانخصوصي کوثرفراه322.468دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
پیامعبدالستارخصوصي کوثرفراه322.314دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ناجیهعبدالرحمنخصوصي کوثرفراه321.935دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
ناصررحم الدینخصوصي کوثرفراه320.731دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مصطفیاحمدخصوصي صلحفراه320.727دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
جمشیدعبدالحمیدخصوصي کوثرفراه319.354دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مجیب الرحمنمحمد اسماعیلخصوصي کوثرفراه317.495دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد عوضنثاراحمدخصوصي کوثرفراه315.798دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد علیمحمدیوسفخصوصي کوثرفراه315.494دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نسرینعبدالرشیدخصوصي کوثرفراه315.441دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فاطمهبازمحمدنسوان محبوبه پوپلفراه313.053دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
اسمامحمدداودخصوصي کوثرفراه312.318دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
بهزادعبدالواسعابن يمين جوينفراه310.365دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شکراللهعبدالعزیزخصوصي کوثرفراه309.552دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
معراج الدینعبدالقدوسلیسه ابونصرفراهیفراه309.205دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علیمحمد جلیلذکوریزدهفراه309.195دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
ایمانعلی احمدلیسه ابونصرفراهیفراه308.848دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عاقلهغلام سرورخصوصي کوثرفراه305.884دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدعبدالعلیخصوصي کوثرفراه304.52دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمودغلام حضرتخصوصي کوثرفراه304.275دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مهتابمحمد ابراهیمخصوصي کوثرفراه304.075دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدنسیممحمد عاصملیسه ابونصرفراهیفراه303.46دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ننگیالیمحمد انورخصوصي کوثرفراه303.075دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
حاجی گلعبدالرقیبخصوصي مولانا جلال الدينفراه302.905دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
اسکندرقندوذکورکینفراه302.422دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
شریفهعبدالروفنسوان نفیسه توفیق میرزائیفراه302.265دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
عبدالجلیلقندولیسه ابونصرفراهیفراه302.204دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عزت اللهلعل محمدمولانا جلال الدین محمدبلخیفراه301.195دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمد جوادعبدالروفخصوصي کوثرفراه301.105دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
مهدینصراللهشهيد محمدنادر ايوبيفراه300.735دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
شاه محمدمیراحمدذکورشورآبادفراه300.488دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
محمد رضامحمدموسیقلعه زمانفراه299.44دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
مصطفیعبدالجبارشهيد محمدنادر ايوبيفراه298.553دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
یارمحمدشیخ احمدمولانا جلال الدین محمدبلخیفراه298.062دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
میرویسعبدالمجیدخصوصي کوثرفراه297.895دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
حمادعبدالغفارخصوصي کوثرفراه297.789دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عزت اللهعبدالمجیدملامعین فراهی دارآبادفراه297.457دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
امیدسلطان محمدمولانا جلال الدین محمدبلخیفراه297.121دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمد یاسینمیرویسخصوصي کوثرفراه296.549دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمد عارفمحمد یوسفخصوصي کوثرفراه295.786دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
وزیرمحمدعیسیمولانا جلال الدین محمدبلخیفراه295.553دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی احمدسردار محمدلیسه ابونصرفراهیفراه294.644دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
سیف اللهنعمت اللهخصوصي کوثرفراه294.072دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en