نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
جلال الدینمحمد حلیمروشان عالي ليسهلغمان317.36دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
شفیع اللهعبدالمتینذکورحيدرخانيلغمان314.247دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
شمس الرحمنفضل الربیچارباغ ذکورعالي ليسهلغمان310.698دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نصرت اللهاصیل خانهرمللغمان308.983دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالباسطعزیز اللهخصوصی اصلاحلغمان302.591دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عبدالوهابناظم محمدروشان عالي ليسهلغمان300.564دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
بهیراحمدنصیراحمدداکترعبدالله لغمانيلغمان299.582دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حامدعزیز احمدروشان عالي ليسهلغمان299.062دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
حزب اللهمحمد اللهچارباغ ذکورعالي ليسهلغمان297.569دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مزملمجاهد الدینذکورحيدرخانيلغمان295.909دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خیراللهشیراغاذکورمندااورلغمان295.857دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
احمد الیاسمحمدظاهرروشان عالي ليسهلغمان291.998دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عبیداللههدایت اللهچارباغ ذکورعالي ليسهلغمان290.788دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
جوادعطیع اللهروشان عالي ليسهلغمان289.683دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
احمد اللهعطا محمدشمکټلغمان289.235دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
فریداللهمحمدصابرروشان عالي ليسهلغمان287.491دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فضل ربیمحمود خانخصوصی اصلاحلغمان287.471دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
وفی اللهمحمد اصفروشان عالي ليسهلغمان287.099دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
حفیظ اللهوحیداللهذکورحيدرخانيلغمان286.271دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
مسعودبریالیبدیع ابادلغمان285.937دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حضرت بلالعبدالمنافهرمللغمان285.279دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
رضوان اللهنقیب اللهسلينگارلغمان283.994دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
میراغاعبدالوارثلیسه عالی دولت شاهلغمان282.657دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
مطیع اللهعبدالغیاثهرمللغمان282.462دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ملیهعبدالقیوممستوره نسوان ليسه عاليلغمان281.119دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
میوندمیرویسشهيد انجنیرشيرمحمدلغمان279.296دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدعبداللهسیدمصطفیداکترعبدالله لغمانيلغمان277.51دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
اسرارعبدالمالکدره غرلغمان275.021دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
حکمت اللهولی محمدشيخ محمد حسينلغمان274.976دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
شریف اللهعبدالقدوسبدیع ابادلغمان274.742دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
محمد ادریسمحمد عارفخصوصی اصلاحلغمان274.714دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
حکمت اللهصفی اللهداکترعبدالله لغمانيلغمان274.448دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
لیناسردار اقانسوان قلعه شيخانلغمان273.974دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عاشق اللهمحمد باهرروشان عالي ليسهلغمان273.843دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
سیدعمرانسیدمصطفیذکورحيدرخانيلغمان273.665دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
رحمت اللهمحمددلچارباغ ذکورعالي ليسهلغمان273.448دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالباریصاحب دادذکور عليشنگلغمان270.583دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
منظورمحمد نادرهرمللغمان270.392دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
فریداللهمحمدرقیبقرغه ئيلغمان269.516دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
شفیق اللهمحمدطاهرذکور گل پاچا الفتلغمان268.576دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار
عرفان اللهمحمداللهپروائيلغمان268.564دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
سیدولیشاه ولیهرمللغمان268.301دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
رضوان اللهفضل الربیدره غرلغمان267.304دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
فرزادسیدجانشهيدمولوي حبيب الرحمنلغمان266.95دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالکبیرمولوی عبداللهروشان عالي ليسهلغمان266.785دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
ضیاالرحمنعبدالحکیمداکترعبدالله لغمانيلغمان266.046دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
لطف اللهروح اللهروشان عالي ليسهلغمان262.809دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عبدالقدوسعبداللطیفمشه خیللغمان261.788دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمد ادریسمحمد اکبرکتب زائیلغمان261.741دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
فضل خالقمحمودخانخصوصی اصلاحلغمان261.11دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en