نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
جلال الدین محمد حلیم روشان عالي ليسه لغمان 317.36 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
شفیع الله عبدالمتین ذکورحيدرخاني لغمان 314.247 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
شمس الرحمن فضل الربی چارباغ ذکورعالي ليسه لغمان 310.698 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نصرت الله اصیل خان هرمل لغمان 308.983 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالباسط عزیز الله خصوصی اصلاح لغمان 302.591 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عبدالوهاب ناظم محمد روشان عالي ليسه لغمان 300.564 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
بهیراحمد نصیراحمد داکترعبدالله لغماني لغمان 299.582 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حامد عزیز احمد روشان عالي ليسه لغمان 299.062 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
حزب الله محمد الله چارباغ ذکورعالي ليسه لغمان 297.569 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مزمل مجاهد الدین ذکورحيدرخاني لغمان 295.909 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خیرالله شیراغا ذکورمندااور لغمان 295.857 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
احمد الیاس محمدظاهر روشان عالي ليسه لغمان 291.998 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عبیدالله هدایت الله چارباغ ذکورعالي ليسه لغمان 290.788 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
جواد عطیع الله روشان عالي ليسه لغمان 289.683 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
احمد الله عطا محمد شمکټ لغمان 289.235 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
فریدالله محمدصابر روشان عالي ليسه لغمان 287.491 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فضل ربی محمود خان خصوصی اصلاح لغمان 287.471 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
وفی الله محمد اصف روشان عالي ليسه لغمان 287.099 دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
حفیظ الله وحیدالله ذکورحيدرخاني لغمان 286.271 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
مسعود بریالی بدیع اباد لغمان 285.937 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حضرت بلال عبدالمناف هرمل لغمان 285.279 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
رضوان الله نقیب الله سلينگار لغمان 283.994 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
میراغا عبدالوارث لیسه عالی دولت شاه لغمان 282.657 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
مطیع الله عبدالغیاث هرمل لغمان 282.462 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ملیه عبدالقیوم مستوره نسوان ليسه عالي لغمان 281.119 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
میوند میرویس شهيد انجنیرشيرمحمد لغمان 279.296 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدعبدالله سیدمصطفی داکترعبدالله لغماني لغمان 277.51 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
اسرار عبدالمالک دره غر لغمان 275.021 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
حکمت الله ولی محمد شيخ محمد حسين لغمان 274.976 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
شریف الله عبدالقدوس بدیع اباد لغمان 274.742 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
محمد ادریس محمد عارف خصوصی اصلاح لغمان 274.714 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
حکمت الله صفی الله داکترعبدالله لغماني لغمان 274.448 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
لینا سردار اقا نسوان قلعه شيخان لغمان 273.974 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عاشق الله محمد باهر روشان عالي ليسه لغمان 273.843 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
سیدعمران سیدمصطفی ذکورحيدرخاني لغمان 273.665 دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
رحمت الله محمددل چارباغ ذکورعالي ليسه لغمان 273.448 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالباری صاحب داد ذکور عليشنگ لغمان 270.583 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
منظور محمد نادر هرمل لغمان 270.392 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
فریدالله محمدرقیب قرغه ئي لغمان 269.516 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
شفیق الله محمدطاهر ذکور گل پاچا الفت لغمان 268.576 دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار
عرفان الله محمدالله پروائي لغمان 268.564 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
سیدولی شاه ولی هرمل لغمان 268.301 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
رضوان الله فضل الربی دره غر لغمان 267.304 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
فرزاد سیدجان شهيدمولوي حبيب الرحمن لغمان 266.95 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالکبیر مولوی عبدالله روشان عالي ليسه لغمان 266.785 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
ضیاالرحمن عبدالحکیم داکترعبدالله لغماني لغمان 266.046 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
لطف الله روح الله روشان عالي ليسه لغمان 262.809 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عبدالقدوس عبداللطیف مشه خیل لغمان 261.788 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمد ادریس محمد اکبر کتب زائی لغمان 261.741 دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
فضل خالق محمودخان خصوصی اصلاح لغمان 261.11 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en