نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
محمد بلالمحمدظاهرجهادي کلنگارلوگر336.425دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
انعام اللهشیردلمحمدآغهلوگر336.103دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدشاهنورآجانزرغون شهرلوگر334.057دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدآصفمحمدعارفجهادي کلنگارلوگر328.112دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
رحمت اللهحضرت گلحضرت عمر فاروقلوگر324.391دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سیدامین اللهسیدمصطفیجهادي کلنگارلوگر324.245دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
محمدنذیرعبدالوکیلجهادي کلنگارلوگر319.218دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدنویدنورآغاجهادي کلنگارلوگر317.713دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدفوادمحمدظاهرزرغون شهرلوگر316.893دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
نور آغادل آغاپادخواب روغنیلوگر315.278دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نجب الدینمحمد الدینپادخواب روغنیلوگر313.834دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سیدعارفسیدواعظجهادي کلنگارلوگر311.409دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
صدیق اللهزیارت گلدهنولوگر310.158دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدنذیربازمحمدحضرت عمر فاروقلوگر307.969دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
محمدتمیممحمدنبیزرغون شهرلوگر307.58دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدصابرمحمد شریفغازی امين اللهلوگر303.696دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مصطفیمحمد نبیچلوزائیلوگر303.562دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالباسطمحمدشبیرمحمدآغهلوگر303.474دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
سیف اللهعبداللهمحمدآغهلوگر303.329دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدتوابمحمدطاهرزرغون شهرلوگر302.662دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
احمد ولیفضل الرحیمحامد کرزیلوگر302.056دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
نورحمنحضرت خانسجاوندلوگر301.025دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدایملیارمحمدغازی امين اللهلوگر300.551دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ذبیح اللهسیداجانجهادي کلنگارلوگر300.054دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
مرتضیفضل احمدجهادي کلنگارلوگر299.413دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
خواجه خالقیارخواجه عبدالحبیبدهنولوگر298.555دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
وحیداللهدل آغاغازی امين اللهلوگر297.291دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدخالدعمراخانحضرت عمر فاروقلوگر295.581دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذبیح اللهخان اللهزرغون شهرلوگر294.181دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدضیاحبیب الرحمنزرغون شهرلوگر294.058به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
صبغت اللهحبیب الرحمنجهادي کلنگارلوگر293.937دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سید صفی اللهسید محمد امینجهادي کلنگارلوگر293.256دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
خلیل الرحمنشااغاکوچي هامرکزلوگرلوگر292.609دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
نور احمدگل احمدپادخواب روغنیلوگر292.102دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حکمت اللهخان آغامحمدآغهلوگر291.699دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدنوازمحمدسمیعدهنولوگر290.606دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
صفی اللهریس خانمحمدجان خانلوگر289.758دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
محمد اسحقمحمد یوسفحامد کرزیلوگر289.266دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سردارولیآقاجانمولانا يعقوب چرخيلوگر288.829دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
سمیع اللهاسداللهمحمدآغهلوگر288.432به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
عبدالباسطغلام سرورسفيدسنگلوگر287.379دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
مدینهمحمدیوسفنسوان محمدآغهلوگر287.016دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذکر اللهعبدالستارحامد کرزیلوگر286.673دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
روملمحمداللهکوچي هامرکزلوگرلوگر286.09دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدخالدغوث الدینقلعه نولوگر285.433دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
شمس الاحمدشیراحمدمولانا يعقوب چرخيلوگر285.281دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عبدالمتینجلات خانغازی امين اللهلوگر285.01دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
بصیراحمدمیراحمدزرغون شهرلوگر284.903دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
سیدذبیح اللهسیدعلی آغاجهادي کلنگارلوگر284.528دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذکریامحمدسالمزرغون شهرلوگر284.075دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en