نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
رمضانعلی میرحسین تگاب راموز ميدان وردگ 334.421 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدعلی سلطان سنگشانده ميدان وردگ 332.389 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
رسولداد چمن علی سنگشانده ميدان وردگ 324.27 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
ابراهیم انور حضرت رسول اکرم ميدان وردگ 324.082 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حفیظ الله خان محمد حامد کرزي ميدان وردگ 317.925 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمدهادی حسین داد تگاب راموز ميدان وردگ 317.338 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
نصیب احمد خان محمد حامد کرزي ميدان وردگ 317.304 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالروف عوض علی آبشیروم ميدان وردگ 317.161 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حمیدالله آفندی رباط خداينظرخان ميدان وردگ 317.136 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
نو روز احمد میانقول ميدان وردگ 315.175 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
علی محمد عبدالحسین امام جعفر ميدان وردگ 314.035 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدجواد علی جمعه کوتل ملايعقوب ميدان وردگ 313.984 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
فیصل نوراجان غازی محمدجان خان ميدان وردگ 313.939 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
سیف الله رمضان غازی محمدجان خان ميدان وردگ 312.855 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سالم میراحمد کوتل ملايعقوب ميدان وردگ 312.665 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسیب الله سلطان محمود حامد کرزي ميدان وردگ 310.396 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدهادی نجف علی کمرک ميدان وردگ 310.353 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
حسن مبارک محمدعزیز حاجي خدايدادخان ميدان وردگ 310.289 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
احسان الله عبدالرحمن حاجي خدايدادخان ميدان وردگ 309.219 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
صفت الله محمدابراهیم شهيدصابريار ميدان وردگ 308.437 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالروف سخی داد حضرت رسول اکرم ميدان وردگ 305.813 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
امرالله بسم الله حضرت عمرفاروق(رض) ميدان وردگ 303.735 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدضیا محمدجواد گردن دیوار ميدان وردگ 302.583 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
مسیح الله محمدوصیل لیسه عربان ميدان وردگ 302.274 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حامدالله عبدالولی آبگذار ميدان وردگ 300.722 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عوض علی محمدعلی سنگشانده ميدان وردگ 299.771 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
عبدالله مبارک شاه امام ابوحنيفه گوربت ميدان وردگ 299.605 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
نصیراحمد دادمحمد حامد کرزي ميدان وردگ 299.068 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
همایون وریښمین شهيدغلام درويش ميدان وردگ 298.81 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد تقی محمد جواد کوتل ملايعقوب ميدان وردگ 298.64 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدشبیر احمدزی امام اعظم ميدان وردگ 298.441 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالوهاب محمد اسحق حضرت رسول اکرم ميدان وردگ 297.351 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محمدعلی غلام علی میانقول ميدان وردگ 297.191 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمد مصطفی حیات الله حامد کرزي ميدان وردگ 297.096 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
محمدیاسین محمدصادق سرخ آباد ميدان وردگ 296.629 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
عباس سردار باباولي ميدان وردگ 296.6 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل
فضل الباری عبدالخلیل لیسه عربان ميدان وردگ 295.677 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عصمت الله عین الله جان انبو خاک ميدان وردگ 295.435 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عصمت الله محمدرضا هلمند ميدان وردگ 293.618 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
مصطفی محمدنعیم امام ابوحنیفه تنگي ميدان وردگ 293.422 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
نثاراحمد ثناگل سيد آباد ميدان وردگ 293.223 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
شاه قند محبوب خان شهيدغلام درويش ميدان وردگ 292.744 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
عزت الله نعمت الله حامد کرزي ميدان وردگ 292.425 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
حکمت الله شرین جان الجهاد لنگر ميدان وردگ 292.329 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محبوب الله نورگل مرحوم جمال الدین وردک ميدان وردگ 291.614 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدعارف دواجان شهيد احمدضيا ميدان وردگ 290.589 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیصل فضل الرحمن سيد آباد ميدان وردگ 290.485 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدالیاس انځیرگل نورالمشايخ مهرو ميدان وردگ 290.482 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
نصرت الله شمس الدین حضرت عمرفاروق(رض) ميدان وردگ 289.73 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
مهدی محمدهادی هاشمی نژاد ميدان وردگ 288.605 دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en