نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
رمضانعلیمیرحسینتگاب راموزميدان وردگ334.421دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدعلیسلطانسنگشاندهميدان وردگ332.389دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
رسولدادچمن علیسنگشاندهميدان وردگ324.27دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
ابراهیمانورحضرت رسول اکرمميدان وردگ324.082دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حفیظ اللهخان محمدحامد کرزيميدان وردگ317.925دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمدهادیحسین دادتگاب راموزميدان وردگ317.338دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
نصیب احمدخان محمدحامد کرزيميدان وردگ317.304دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالروفعوض علیآبشیرومميدان وردگ317.161دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حمیداللهآفندیرباط خداينظرخانميدان وردگ317.136دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
نو روزاحمدمیانقولميدان وردگ315.175دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
علی محمدعبدالحسینامام جعفرميدان وردگ314.035دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدجوادعلی جمعهکوتل ملايعقوبميدان وردگ313.984دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
فیصلنوراجانغازی محمدجان خانميدان وردگ313.939دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
سیف اللهرمضانغازی محمدجان خانميدان وردگ312.855دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سالممیراحمدکوتل ملايعقوبميدان وردگ312.665دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسیب اللهسلطان محمودحامد کرزيميدان وردگ310.396دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدهادینجف علیکمرکميدان وردگ310.353دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
حسن مبارکمحمدعزیزحاجي خدايدادخانميدان وردگ310.289دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
احسان اللهعبدالرحمنحاجي خدايدادخانميدان وردگ309.219دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
صفت اللهمحمدابراهیمشهيدصابريارميدان وردگ308.437دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالروفسخی دادحضرت رسول اکرمميدان وردگ305.813دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
امراللهبسم اللهحضرت عمرفاروق(رض)ميدان وردگ303.735دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدضیامحمدجوادگردن دیوارميدان وردگ302.583دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
مسیح اللهمحمدوصیللیسه عربانميدان وردگ302.274دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
حامداللهعبدالولیآبگذارميدان وردگ300.722دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عوض علیمحمدعلیسنگشاندهميدان وردگ299.771دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
عبداللهمبارک شاهامام ابوحنيفه گوربتميدان وردگ299.605دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
نصیراحمددادمحمدحامد کرزيميدان وردگ299.068دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
همایونوریښمینشهيدغلام درويشميدان وردگ298.81دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد تقیمحمد جوادکوتل ملايعقوبميدان وردگ298.64دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدشبیراحمدزیامام اعظمميدان وردگ298.441دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالوهابمحمد اسحقحضرت رسول اکرمميدان وردگ297.351دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محمدعلیغلام علیمیانقولميدان وردگ297.191دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمد مصطفیحیات اللهحامد کرزيميدان وردگ297.096دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
محمدیاسینمحمدصادقسرخ آبادميدان وردگ296.629دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
عباسسردارباباوليميدان وردگ296.6دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل
فضل الباریعبدالخلیللیسه عربانميدان وردگ295.677دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عصمت اللهعین الله جانانبو خاکميدان وردگ295.435دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عصمت اللهمحمدرضاهلمندميدان وردگ293.618به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
مصطفیمحمدنعیمامام ابوحنیفه تنگيميدان وردگ293.422دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
نثاراحمدثناگلسيد آبادميدان وردگ293.223دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
شاه قندمحبوب خانشهيدغلام درويشميدان وردگ292.744دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
عزت اللهنعمت اللهحامد کرزيميدان وردگ292.425دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
حکمت اللهشرین جانالجهاد لنگرميدان وردگ292.329دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محبوب اللهنورگلمرحوم جمال الدین وردکميدان وردگ291.614دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدعارفدواجانشهيد احمدضياميدان وردگ290.589دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیصلفضل الرحمنسيد آبادميدان وردگ290.485دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدالیاسانځیرگلنورالمشايخ مهروميدان وردگ290.482دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
نصرت اللهشمس الدینحضرت عمرفاروق(رض)ميدان وردگ289.73به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
مهدیمحمدهادیهاشمی نژادميدان وردگ288.605دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en