نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
رحمت الله عاشق الله شهيدمحمدعارف ننگرهار 320.935 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عبدالصبور زبورخان شهيدمحمدعارف ننگرهار 320.588 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
جارالله رفیع الله مومن افغان ترک ننگرهار 317.356 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سمینه خورشید نازوانا عالی لیسه ننگرهار 317.295 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
الله یار هارون ننگرهار عالی لیسه ننگرهار 315.862 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محب الله میرزمان استقلال ننگرهار 315.797 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
قدرت الله گل رحمان محمدي صاحبزاده لیسه ننگرهار 312.618 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
ضیاالله خدایداد محمدي صاحبزاده لیسه ننگرهار 312.334 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نعمان توریالی مومن افغان ترک ننگرهار 312.126 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالرشید داکترخوشحال ميا عمر ننگرهار 307.793 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
وحیدالله حفیظ الله مومن افغان ترک ننگرهار 307.512 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
زبیده عبدالقدیر بي بي مريم ننگرهار 307.389 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سجاد عبدالرحمن سيدشمس الدين مجروح ننگرهار 307.212 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
صبغت الله نور حضرت عبدالوکیل ننگرهار 307.005 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
رحیم الله نجیب الله مومن افغان ترک ننگرهار 306.993 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
حضرت گل حاکم خان چپرهار ننگرهار 306.311 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عزیزالرحمن بریالی مومن افغان ترک ننگرهار 306.114 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
کلیم الله سید الرسول مرادعلی ننگرهار 305.989 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
احمدبلال خان محمد عبدالوکیل ننگرهار 305.676 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
بشراه عبیدالله بي بي زينب ننگرهار 305.588 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
عبدالنصیر عبدالحلیم مومن افغان ترک ننگرهار 305.434 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
بی بی هوا عبدالواسع بي بي حوا ننگرهار 304.404 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
جواد توریالی قلعه جانان خان ننگرهار 304.311 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدعاصم محمدنسیم تجربوی ننگرهار 304.011 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
ناصرخان بادشاه میر پاکستان ننگرهار 303.346 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رومان عجب خان مومن افغان ترک ننگرهار 301.548 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
صفی الله امان الله استقلال ننگرهار 299.337 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ساحل احمد احمد شعیب بدیالی ذکور لیسه ننگرهار 298.18 دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر
حسین الله عبدالروف روغانوهلکانولیسه ننگرهار 296.143 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ضمیراحمد یرغل ننگرهار عالی لیسه ننگرهار 295.723 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ذاکرالله محمد اکرم مومن افغان ترک ننگرهار 294.23 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
رحیم الله فلک ناز فتح آباد ننگرهار 293.864 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عبدالرحمن عبدالستار چپرهار ننگرهار 293.676 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
سهیلا لعل سید بي بي حوا ننگرهار 293.171 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
انعام الله عبدالستار محمدي صاحبزاده لیسه ننگرهار 292.471 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
همایون نیاز محمد مراد علی ننگرهار 291.582 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
روح الله رحیم الله بالا باغ ننگرهار 291.068 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
اسماعیل نورخان هجرت آباد ننگرهار 290.665 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
غلام محمد غلام مصطفی مومن افغان ترک ننگرهار 290.549 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
مدینه طاهوس خان نجم الجهاد ننگرهار 289.301 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نسیم الله سمیع الله چکنوري ننگرهار 289.27 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
جهانزیب گل زمان قلعتک ذکورلیسه ننگرهار 289.172 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
فیض محمد تاج محمد مومن افغان ترک ننگرهار 288.642 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
نورالرحمن سیدنذیر مومن افغان ترک ننگرهار 287.704 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
یلدا غلام صدیق بي بي حوا ننگرهار 287.306 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
هلال غلام فاروق مومن افغان ترک ننگرهار 285.91 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ذبیح الله شمس الرحمن ننگرهار عالی لیسه ننگرهار 285.111 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سهراب ناصرخان قلعه آخند ننگرهار 284.784 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
وسیم شیرآغا تجربوی ننگرهار 284.553 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
سیداشرف سیدولایت شاه مومن افغان ترک ننگرهار 284.55 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en