نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
منصور عبدالمقیم ننگراج نورستان 253.9 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
عبدالباعث فخرالدین ننگراج نورستان 249.971 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
عبدالله محمدابراهیم ننگراج نورستان 233.978 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
علی احمد احسان الله ننگراج نورستان 232.82 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
برکت الله عطاالله ننگراج نورستان 225.462 دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
رحیم الله جمعه گل کامدیش نورستان 221.607 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار
صحیم جان حضرت علی ننگراج نورستان 213.25 دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان
محمدمصطفی میرمحمدهارون ننگراج نورستان 209.672 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی
وحیدالله عبدالغفور برگتال نورستان 207.8 دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
نهضت الله فضل الله ننگراج نورستان 204.292 دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان
زبیح الله پینچاه خان مسلکی زراعت کله گوش نورگرام نورستان 202.284 دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر
محمدآصف محمدافضل گوهرديش نورستان 199.656 دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر
روحان الله ادم گل ننگراج نورستان 198.681 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
عبدالفتاح غلام حسین برگتال نورستان 198.658 دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
زکیه نجیب نجیب الله ارنس نورستان 197.929 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
نصیب الله ننگیالی دوآب نورستان 197.328 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
صفیه جان محمد برگتال نورستان 195.797 دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
ذاکرالله عبدالرزاق ذکورنانگل نورستان 194.39 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
رحیم الله سلطان محمد ارنس نورستان 194.063 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
شیرشاه محمدعلی برگتال نورستان 193.876 دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
جاویدالرحمن فضل الرحمن ننگراج نورستان 192.849 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
داود عبدالاحد ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 192.77 دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
فیصل محمدنبی دوآب نورستان 192.615 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
حزب الله هدایت الله ارنس نورستان 192.612 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
راشدالله عزیزالله برگتال نورستان 191.095 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
حجت الله عبدالروف ذکورنانگل نورستان 190.302 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
خیرالله عبدالله حسن ننگراج نورستان 189.507 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
برکت الله محمد لیسه عالی نوراشتوی نورستان 189.125 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
سمیع الحق محمداکبر ننگراج نورستان 188.592 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
احمدجاوید محمدجمعه دوآب نورستان 187.804 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
عبدالقهار عبدالرحیم ذکورنانگل نورستان 187.731 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
سعیدالرحمن محمدقیوم ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 185.572 دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
محمدعمر نقیب الله مسلکي زراعت نورستان 184.887 دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
عبدالحق محمدگل ننگراج نورستان 184.788 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
ظهورالله صالح محمد ننگراج نورستان 184.304 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان
قانت الله محمدیعقوب شیخ محمدابراهیم نورستان 183.6 دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
حضرت بلال عبدالقادر ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 183.318 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
همایون سلطان محمد لیسه وانت نورستان 182.097 دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
حجادالله محمدخازن ننگراج نورستان 182.004 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان
عبدالکبیر عبدالوکیل شیخ محمدابراهیم نورستان 181.513 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
محمدطاهر حبیب الرسول لیسه عالی نوراشتوی نورستان 181.37 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
ساجدالله خدایداد ارنس نورستان 180.941 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
محمدیافث عبدالله ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 180.558 دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست
حفیظ الرحمن شمس الرحمن شیخ محمدابراهیم نورستان 180.491 دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
مصباح الله نبی سرور ننگراج نورستان 180.245 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
نعیمه عبدالغفار ارنس نورستان 180.114 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان
کوثراحمد حبیب الرحمن برگتال نورستان 179.576 دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار
نورحبیب عبدالجبار ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 179.541 دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر
عبدالمنیر عبدالبصیر ذکور پشکي مرکز ولایت نورستان 179.235 دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
نورالحق گلزاده مسلکی زراعت کله گوش نورگرام نورستان 179.189 دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en