نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
اسماعیلمحمدشهيد گل محمدنيمروز325.614دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
بسم اللهشیراحمدشهيد گل محمدنيمروز313.642دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مرتضیمحمدحسنفرخینيمروز312.139دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
عبدالواحدعبدالقدوسشهيد گل محمدنيمروز309.857دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالقهارعبدالقادرذکوردلآرامنيمروز294.53دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
رامینهمایونشهيد گل محمدنيمروز293.919دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سمیرامیرعلمنسوان زرنجنيمروز292.907دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
حامدنوراحمدشهيد گل محمدنيمروز290.86دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نعمت اللهحاجی مومنذکورقلعه محمدنيمروز284.1دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
جاویدغلام جیلانیشهيد گل محمدنيمروز283.349دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدغوث الدینفرخینيمروز281.367دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
وحیدننگیالیایراننيمروز280.849دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدرضاسیدفخرالدینذکورقلعه محمدنيمروز278.316انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
ابراهیمجیلانیشهيد گل محمدنيمروز276.459دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
بهاوالدینسیدرسولذکورقلعه محمدنيمروز274.843دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات
عبدالقدیرعبدالقیومذکوردلآرامنيمروز273.123دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
طیبسلطان احمدفرخینيمروز267.817دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات
صفی اللهامان اللهسيستاننيمروز265.922دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات
ذبیح اللهمحمدروشنفرخینيمروز265.818دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
عبدالخالقعبدالمطلبفرخینيمروز265.67دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
فریبامیرعلمنسوان زرنجنيمروز265.276دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
بازمحمدعلی محمدشهيد گل محمدنيمروز261.132دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
صبغت اللهعبداللهسيستاننيمروز256.061دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
زهراعبدالنبیاستقلالنيمروز254.638دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
ارشادنوراحمدفرخینيمروز254.107دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
محمدنسیماحمدفرخینيمروز252.838دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدولیحاجی عبدالاحدشهيد گل محمدنيمروز251.467دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
عبدالعزیزعبدالغفورفرخینيمروز250.154انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
میرشجاع الدینمیرشمس الدینشهيد گل محمدنيمروز245.733دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
عبدالشعورخوشحالسيستاننيمروز242.608دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امان اللهعبدالرحیمفرخینيمروز238.24دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
ناصرشمس الدینشهيد گل محمدنيمروز238.17دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
حسینیارگلفرخینيمروز236.137دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
بشیراحمدجلیل احمدذکورقلعه محمدنيمروز234.897دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
توریالیجمعه خانعبدالرحمن لالانيمروز232.837دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
عبدالرحمنعبدالنبیذکورقلعه محمدنيمروز227.93دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
جمیلهعبدالنبیاستقلالنيمروز226دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
عبدالولیسیدعبدالباریذکوردلآرامنيمروز225.02دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر
فرحنازعبدالخالقشهید ناهیدنيمروز224.497دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
لیلماعبدالحکیمرودابهنيمروز223.37دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
عبدالنصیرعبدالبصیرفرخینيمروز223.093دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب
محمدمحی الدینشهيد گل محمدنيمروز222.552دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
عبدالوحیدنورمحمدفرخینيمروز221.441دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
سایرهمیراحمدنسوان زرنجنيمروز219.551دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
روح اللهنوراللهخصوصي ميرويس خان هوتکينيمروز215.768دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
راحلهمحمدعباسشهید ناهیدنيمروز211.387دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
عبداللهعبدالروفشهيد گل محمدنيمروز211.1دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
یعقوبعبدالکریمفرخینيمروز211.079دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
احمدسهیلعبدالحیخصوصي ميرويس خان هوتکينيمروز211.064انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
حبیبهسیدمحمداستقلالنيمروز210.963انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en