نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
اسماعیل محمد شهيد گل محمد نيمروز 325.614 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
بسم الله شیراحمد شهيد گل محمد نيمروز 313.642 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مرتضی محمدحسن فرخی نيمروز 312.139 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
عبدالواحد عبدالقدوس شهيد گل محمد نيمروز 309.857 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالقهار عبدالقادر ذکوردلآرام نيمروز 294.53 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
رامین همایون شهيد گل محمد نيمروز 293.919 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سمیرا میرعلم نسوان زرنج نيمروز 292.907 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
حامد نوراحمد شهيد گل محمد نيمروز 290.86 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نعمت الله حاجی مومن ذکورقلعه محمد نيمروز 284.1 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
جاوید غلام جیلانی شهيد گل محمد نيمروز 283.349 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمد غوث الدین فرخی نيمروز 281.367 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
وحید ننگیالی ایران نيمروز 280.849 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سیدرضا سیدفخرالدین ذکورقلعه محمد نيمروز 278.316 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
ابراهیم جیلانی شهيد گل محمد نيمروز 276.459 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
بهاوالدین سیدرسول ذکورقلعه محمد نيمروز 274.843 دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات
عبدالقدیر عبدالقیوم ذکوردلآرام نيمروز 273.123 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
طیب سلطان احمد فرخی نيمروز 267.817 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات
صفی الله امان الله سيستان نيمروز 265.922 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات
ذبیح الله محمدروشن فرخی نيمروز 265.818 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
عبدالخالق عبدالمطلب فرخی نيمروز 265.67 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
فریبا میرعلم نسوان زرنج نيمروز 265.276 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
بازمحمد علی محمد شهيد گل محمد نيمروز 261.132 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
صبغت الله عبدالله سيستان نيمروز 256.061 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
زهرا عبدالنبی استقلال نيمروز 254.638 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
ارشاد نوراحمد فرخی نيمروز 254.107 دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
محمدنسیم احمد فرخی نيمروز 252.838 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدولی حاجی عبدالاحد شهيد گل محمد نيمروز 251.467 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
عبدالعزیز عبدالغفور فرخی نيمروز 250.154 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
میرشجاع الدین میرشمس الدین شهيد گل محمد نيمروز 245.733 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان
عبدالشعور خوشحال سيستان نيمروز 242.608 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امان الله عبدالرحیم فرخی نيمروز 238.24 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
ناصر شمس الدین شهيد گل محمد نيمروز 238.17 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
حسین یارگل فرخی نيمروز 236.137 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
بشیراحمد جلیل احمد ذکورقلعه محمد نيمروز 234.897 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
توریالی جمعه خان عبدالرحمن لالا نيمروز 232.837 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
عبدالرحمن عبدالنبی ذکورقلعه محمد نيمروز 227.93 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
جمیله عبدالنبی استقلال نيمروز 226 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
عبدالولی سیدعبدالباری ذکوردلآرام نيمروز 225.02 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر
فرحناز عبدالخالق شهید ناهید نيمروز 224.497 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز
لیلما عبدالحکیم رودابه نيمروز 223.37 دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
عبدالنصیر عبدالبصیر فرخی نيمروز 223.093 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب
محمد محی الدین شهيد گل محمد نيمروز 222.552 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
عبدالوحید نورمحمد فرخی نيمروز 221.441 دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات
سایره میراحمد نسوان زرنج نيمروز 219.551 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
روح الله نورالله خصوصي ميرويس خان هوتکي نيمروز 215.768 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
راحله محمدعباس شهید ناهید نيمروز 211.387 دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
عبدالله عبدالروف شهيد گل محمد نيمروز 211.1 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
یعقوب عبدالکریم فرخی نيمروز 211.079 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
احمدسهیل عبدالحی خصوصي ميرويس خان هوتکي نيمروز 211.064 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
حبیبه سیدمحمد استقلال نيمروز 210.963 انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en