نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
احمدزرینچهارزهردارهرات329.575دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسینهغلام سعیدهيوادهرات327.79دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدشفیعحبیب اللهسلطان غياث الدين غوریهرات326.377دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
زهراغلام سخینسوان افغان - ترکهرات324.982دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عزیزاللهمحمدطاهر.خصوصی رسالت 2هرات322.953دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نصیراحمدعبیداللهخصوصي هيوادهرات319.724دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مهدیمحمدذکورجبرئیلهرات319.604دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نجیب اللهمحمدطاهر.خصوصی رسالت 2هرات318.98دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
صفت اللهعوض علیخصوصي رضويهرات317.795دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شمیهغلام رسولگوهرشادبيگمهرات317.65دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فضل الکریمگل آقاخصوصي هيوادهرات316.565دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سجادمحمدنادرخصوصي توحيد-2هرات316.546دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
علی رضاناظرذکورجبرئیلهرات316.385دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سمیع اللهمحمد امینانقلاب اسلاميهرات316.194دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
فاطمهسیدهاشمنسوان افغان - ترکهرات316.063دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
مهدیحسن شاه.خصوصی رسالت 2هرات316.042دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حاجی بی بیحاجی عبدالغنیخصوصي هيوادهرات315.936دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
سجاد علیغلام حسینسیدمحمدقنادهرات315.922دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علی رضاخدایرحم.خصوصی رسالت 2هرات315.614دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شقایقعلی احمدخصوصي توحيدهرات313.933دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
آدینهعبدالرحیمهيوادهرات313.393دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالواسعرستم.خصوصی رسالت 2هرات313.013دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
معروفحاجی عسکرخصوصي هيوادهرات312.806دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
اورانوسغلام جیلانیگوهرشادبيگمهرات312.781دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالولیعبدالنبیهيوادهرات312.482دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
امیدالرحمنعبدالقادرهيوادهرات312.377دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
بهنازحاجی غلام بهاالدینهيوادهرات312.08دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدمودودسیدمسعودخصوصي هيوادهرات311.898دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدزبیرحاجی محمدنعیمخصوصي هيوادهرات311.434دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
مرتضیعبدالحمیدذکورجبرئیلهرات311.079دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
فریدهغلام حسینسیدمحمدقنادهرات310.93دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمد هاروننجیب اللهانقلاب اسلاميهرات310.441دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علیمحمدعارفخصوصي توحيد-2هرات309.969دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدعلی سجادتوریالیخصوصي توحيد-2هرات309.679دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدعمرسیدمسعودخصوصي هيوادهرات309.626دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نویدگل آقاهيوادهرات309.552دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سایناوکیل احمدنسوان افغان - ترکهرات309.548دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عصمت اللهبسم اللهذکورافغان - ترکهرات309.535دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
جیلاجلیلمهري هرويهرات309.47دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد جاویدمحمد خلیلانقلاب اسلاميهرات309.311دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
بختاورذکریاخصوصی طلوع نوینهرات309.101دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فرهاداحمدخصوصي هيوادهرات308.613دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدیاسرعبدالبصیرخصوصي هيوادهرات308.446دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
فیروزاحمدنوراحمدسلطان غياث الدين غوريهرات308.446دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
پیمانآقامحمدخصوصي هيوادهرات307.989دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
سعیدهحاجی عبدالکریمهيوادهرات307.901دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
مصطفیعبدالقیومخصوصي هيوادهرات307.859دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نوروز علیغلام سخیسیدمحمدقنادهرات307.851دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
اسداللهمحمدذکورجبرئیلهرات307.728دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
جیلاعبداللهخصوصي هيوادهرات307.544دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en