نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
مصطفی حیات الله لیسه خصوصی رشد هلمند 330.661 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
معراج الدین حاجی نیازمحمد شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 328.012 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدرضا علی دریاب لیسه خصوصی رشد هلمند 327.697 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
ناظرحسین علی خان لیسه خصوصی استقلال هلمند 325.984 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریداحمد رمضان لیسه خصوصی استقلال هلمند 313.763 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
امنه ناصرعلی ملالي هلمند 312.024 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
عبدالمتین عبدالخالق شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 308.664 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
سیدمهدی فخری سیدقربانعلی لیسه خصوصی رشد هلمند 307.208 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محیب الله عبدالله شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 303.333 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی رضا محمدحسین لیسه خصوصی رشد هلمند 302.138 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدحسین محمد ابراهیم لیسه خصوصی رشد هلمند 301.18 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
محمدانیس عبدالاحمد ابوالفتح بستی هلمند 300.184 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمد محمدیوسف شهیدعبدالصمدروحانی هلمند 300.103 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
رمضان جمعه خان لیسه خصوصی رشد هلمند 298.777 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
فواداحمد میرویس کارته لگان هلمند 296.572 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محی الدین کماالدین کمپ مهاجرین هلمند 293.722 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالهادی اسحق علی لیسه خصوصی رشد هلمند 291.609 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
ناظیرحسین محمدحسین شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 290.879 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
محمدولی حاجی محمد نبی شپي ليسه هلمند 288.278 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمدعمر حمدالله سامینار ذکور لیسه هلمند 286.792 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی رضا حاجی محسن لیسه خصوصی استقلال هلمند 282.14 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عزت الله حاجی صفرمحمد ابوالفتح بستی هلمند 281.07 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدشریف شوکت علی شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 280.344 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احمدضیا محمدسرور لیسه خصوصی رشد هلمند 277.941 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مسلم شاه محمدیوسف شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 276.677 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سیدالیاس شاه محمد اکبر لیسه خصوصی رشد هلمند 276.111 دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
احمدارشاد جمال عبدالناصر شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 273.442 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
شگوفه جمعه خان ملالی هلمند 273.366 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
نعمت الله علیاور کارته لگان هلمند 270.794 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
بسم الله عبدالواحد لیسه خصوصی رشد هلمند 263.653 دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
محمدابراهیم ضیاالحق شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 263.31 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
احمدعلی رضابخش لیسه خصوصی رشد هلمند 261.09 دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
حسن علی محمد علی لیسه خصوصی رشد هلمند 260.388 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل
طلا محمد صالح محمد کارته لگان هلمند 259.819 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
همایون محمدیوسف لیسه خصوصی استقلال هلمند 258.746 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
صدیق الله رحمت الله شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 258.319 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمدزمان قادرشاه لیسه خصوصی استقلال هلمند 257.558 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
سیدنوید سیدمسلم لیسه خصوصی رشد هلمند 256.946 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
حسین محمدعارف گرشک زراعت لیسه هلمند 253.237 دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل
فیروز محمد اسماعیل شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 252.266 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
عطاءالله سیدامین شهیدعبدالصمدروحانی هلمند 251.747 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
گل محمد صالح محمد کارته لگان هلمند 250.821 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمدایوب جمال الدین شهیدانجینر عبدالمتین هلمند 250.692 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سمیه محمدیوسف ملالي هلمند 250.057 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
سمیه شاه محمود ملالی هلمند 248.143 به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید
بسم الله محمدداود شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 247.913 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمدناصر عبدالقادر شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 246.157 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
علی رضا اقبال علی لیسه خصوصی رشد هلمند 245.192 دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
شکریه حبیب الله ملالی هلمند 244.259 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
نقیب الله عبدالرحمن شهيدانجنيرعبدالمتين هلمند 243.777 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en