نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
مصطفیحیات اللهلیسه خصوصی رشدهلمند330.661دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
معراج الدینحاجی نیازمحمدشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند328.012دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدرضاعلی دریابلیسه خصوصی رشدهلمند327.697دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
ناظرحسینعلی خانلیسه خصوصی استقلالهلمند325.984دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریداحمدرمضانلیسه خصوصی استقلالهلمند313.763دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
امنهناصرعلیملاليهلمند312.024دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
عبدالمتینعبدالخالقشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند308.664دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
سیدمهدی فخریسیدقربانعلیلیسه خصوصی رشدهلمند307.208دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
محیب اللهعبداللهشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند303.333دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی رضامحمدحسینلیسه خصوصی رشدهلمند302.138دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدحسینمحمد ابراهیملیسه خصوصی رشدهلمند301.18دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
محمدانیسعبدالاحمدابوالفتح بستیهلمند300.184دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمدمحمدیوسفشهیدعبدالصمدروحانیهلمند300.103دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
رمضانجمعه خانلیسه خصوصی رشدهلمند298.777به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
فواداحمدمیرویسکارته لگانهلمند296.572دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
محی الدینکماالدینکمپ مهاجرینهلمند293.722دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالهادیاسحق علیلیسه خصوصی رشدهلمند291.609دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
ناظیرحسینمحمدحسینشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند290.879دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
محمدولیحاجی محمد نبیشپي ليسههلمند288.278دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمدعمرحمداللهسامینار ذکور لیسههلمند286.792دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی رضاحاجی محسنلیسه خصوصی استقلالهلمند282.14دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عزت اللهحاجی صفرمحمدابوالفتح بستیهلمند281.07دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدشریفشوکت علیشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند280.344دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احمدضیامحمدسرورلیسه خصوصی رشدهلمند277.941دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مسلم شاهمحمدیوسفشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند276.677دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سیدالیاسشاه محمد اکبرلیسه خصوصی رشدهلمند276.111دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
احمدارشادجمال عبدالناصرشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند273.442دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
شگوفهجمعه خانملالیهلمند273.366دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
نعمت اللهعلیاورکارته لگانهلمند270.794دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
بسم اللهعبدالواحدلیسه خصوصی رشدهلمند263.653دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
محمدابراهیمضیاالحقشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند263.31دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
احمدعلیرضابخشلیسه خصوصی رشدهلمند261.09دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
حسن علیمحمد علیلیسه خصوصی رشدهلمند260.388دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل
طلا محمدصالح محمدکارته لگانهلمند259.819دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
همایونمحمدیوسفلیسه خصوصی استقلالهلمند258.746دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
صدیق اللهرحمت اللهشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند258.319دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
محمدزمانقادرشاهلیسه خصوصی استقلالهلمند257.558دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
سیدنویدسیدمسلملیسه خصوصی رشدهلمند256.946دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
حسینمحمدعارفگرشک زراعت لیسههلمند253.237دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل
فیروزمحمد اسماعیلشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند252.266دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
عطاءاللهسیدامینشهیدعبدالصمدروحانیهلمند251.747دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
گل محمدصالح محمدکارته لگانهلمند250.821دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمدایوبجمال الدینشهیدانجینر عبدالمتینهلمند250.692دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سمیهمحمدیوسفملاليهلمند250.057دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
سمیهشاه محمودملالیهلمند248.143به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید
بسم اللهمحمدداودشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند247.913دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمدناصرعبدالقادرشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند246.157دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
علی رضااقبال علیلیسه خصوصی رشدهلمند245.192دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
شکریهحبیب اللهملالیهلمند244.259دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
نقیب اللهعبدالرحمنشهيدانجنيرعبدالمتينهلمند243.777دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en