نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
امان الله عبدالستار خيشکی پروان 300.848 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
تمیم غلام سرور ناصري پروان 297.024 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عین الله رحیم داد حضرت علي پروان 295.891 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد سیدالرحمن لیسه صادقی (رح) پروان 295.666 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
سبحان الله محمدشریف خيشکی پروان 293.843 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبادالله عبدالهادی خيشکی پروان 292.053 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
عبدالوارث محمد عوض محمداکبرشهيد پروان 282.365 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
محبوب الله جمعه خان لیسه صادقی (رح) پروان 280.603 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
حشمت الله لیس الدین ذکورميدان هوائي بگرام پروان 280.271 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
امین الدین جمال الدین ذکورجبل السراج پروان 279.317 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
دانش عبدالقدیر لیسه صادقی (رح) پروان 278.828 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
بشاراحمد شیراحمد قلعه بلند پروان 276.389 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عبدالمجید حمیدالله ذکورميدان هوائي بگرام پروان 276.227 دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
ذبیح الله شاغاسی خواجه سیاران سفلی پروان 275.405 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
محمدرضا رحمت گل شاهي خيل پروان 274.495 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
صداقت احمدجان ناصري پروان 273.371 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمت الله نظرمحمد ناصري پروان 272.83 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
ابولفضل خیرالله جانفداشهيد پروان 272.665 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عتیق الله محمدبخش لیسه صادقی (رح) پروان 272.652 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
حفیظ الله شادمحمد عبدالهادي شهيد پروان 271.721 دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل
بهرام زلمی لیسه صادقی (رح) پروان 269.958 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
احسان الله رحمت الله درازگرد پروان 268.879 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
عبدالقیوم عبدالغنی -ذکور ميرعلی احمد شهيد پروان 267.719 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
رفیع الله محمد حنیف خيشکی پروان 267.279 انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان
جمهور عبدالظهور شفق شهيد پروان 266.956 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
شهلا تاج محمد تجربوي پروان 266.36 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
مسیح الله محمدجان وازغر پروان 266.342 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل
احسان الله محمد عارف خيشکی پروان 264.669 انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان
شیرآغا ضمیرگل شاهي خيل پروان 264.178 دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
میرزاحسین عبدالغفور نوی شيخ علي پروان 263.552 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
حیات الله الله محمد خيشکی پروان 262.927 دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
صفی الله محمداسلم خواجه سیاران سفلی پروان 261.235 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عتیق الله خان آغا ذکورسعدالله پروان 260.894 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدظهور محمدشاکر ذکورسعدالله پروان 260.551 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
شریف الله نورالله لیسه صادقی (رح) پروان 260.444 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
محمدراشد عبدالرحیم ذکورسعدالله پروان 260.103 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
لعل الدین محمدزی حضرت علي پروان 259.419 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
سیدحکیم گلفقیر ذکورگلبهار پروان 259.23 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا
عبیدالله محمدکبیر انجنيرحبيب الرحمن پروان 259.103 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
فتح الله محمدطاهر جانفداشهيد پروان 258.503 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
محمد الله محمد امین انجنيرحبيب الرحمن پروان 256.368 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
اسدالله محمدعزیز عبدالفتاح شهيد قمچاق پروان 255.891 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
وثیق الله عبدالرحمن استقلال پروان 255.216 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
نیک محمد خیال محمد خيشکی پروان 254.407 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
گل زاده خان زاده ملاحکم شهيد پروان 254.217 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
محمدایمل عبدالجلیل ابوذرعفاری پروان 254.009 انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان
رامیز سلام الدین تجربوي پروان 253.006 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
سیف الرحمن محمدسعید محمدشريف شهيد کفشان پروان 252.885 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
احمدراشد زلمی تجربوي پروان 252.761 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی
محمدنظیم محمدنسیم حضرت علي پروان 252.482 دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en