نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
معین الدین حاجی شیرجان خارج مرز پکتيا 303.593 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
انعام الله عصمت الله کوتي خيل پکتيا 298.505 دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
حبیب الله نورمحمد عبدالحي گرديزي پکتيا 298.265 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدنعیم محمدایوب ابراهیم خیل پکتيا 295.152 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عزت الله حاجی اورنگ عبدالحي گرديزي پکتيا 293.442 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
رفیق محمد نیازمحمد زراعت پکتيا پکتيا 286.792 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
معروف حاجی گل امام عبدالخیل پکتيا 286.762 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
محمدمصطفی فضل داود چمکني پکتيا 281.712 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
شفیع الله عبدالله کوتي خيل پکتيا 280.455 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
هدایت الله حزب الله کوتي خيل پکتيا 280.208 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
دوران عبدالغفور خان چمکني پکتيا 278.285 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
سیف الله جان محمد عبدالخیل پکتيا 278.164 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
فریدلله کفیل عبدالحي گرديزي پکتيا 277.686 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
کلیم عیدمحمد عبدالحي گرديزي پکتيا 275.897 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
نظام الدین بهاوالدین ششگر پکتيا 273.084 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
محمدجوادخان محمدفرید عبدالحي گرديزي پکتيا 273.027 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
ولی خان علی گل تيری ليسه پکتيا 271.065 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
ارسلاخان سبیل سکندرخيل پکتيا 268.838 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
خیال محمد فیض محمد تيری ليسه پکتيا 268.408 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
زکیم خان نیک محمد قلعه حليم پکتيا 268.301 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
نعمت الله حاجی شاه ولی عبدالحي گرديزي پکتيا 268.125 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محب الله ولی محمد کلالگو زرمت پکتيا 267.995 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
نقیب الله ابراهیم عبدالحي گرديزي پکتيا 267.9 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
بختیار ځاځی کندرخيلو ليسه پکتيا 267.346 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمت گل جنت گل خارج مرز پکتيا 267.21 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا
حبیب الرحمن حمیدخان تيری ليسه پکتيا 267.19 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
حکمت الله سعادت خان کندرخیل پکتيا 267.171 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
سمیع الله غنی چمکني پکتيا 266.562 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
حبیب الله سلطان محمد شاه ابوالحسن فرقاني پکتيا 266.497 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عبدالقدیر دولت خان عبدالحي گرديزي پکتيا 266.175 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
حکم مرادخان زراعت پکتيا پکتيا 265.173 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
محمدخان عبدالقیوم عبدالخیل پکتيا 265.155 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
محمداصیف حاجی کریم کندرخيلو ليسه پکتيا 264.476 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
احسان الله بخت محمد ابراهیم خیل پکتيا 264.268 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
امان الله شیربهادر کندرخيلو ليسه پکتيا 264.18 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
حامدالله رسول گل بيان خيل پکتيا 262.581 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
احمد حاجی محمدخان عبدالحي گرديزي پکتيا 262.476 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
اسدالله ښایسته گل عبدالحي گرديزي پکتيا 261.84 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالسلام نظرمحمد دولت زایی پکتيا 261.129 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی
عبدالصمد نورمحمد سهاک پکتيا 260.753 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
محمدیوسف خوشنواز ميرويس هوتک پکتيا 260.587 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
میرویس ظاهرشاه تجربوی گردیز پکتيا 260.39 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
گل احمد گل محمد ابراهیم خیل پکتيا 260.19 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالله گل نبی آریوب پکتيا 260.024 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
محمداگل حاجی رحمن گل عبدالحي گرديزي پکتيا 259.75 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
میرویس احمدشاه عبدالحي گرديزي پکتيا 258.361 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عبدالرحمن پاچاه چمکني پکتيا 258 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
رفیع الله نصیراحمد تجربوی گردیز پکتيا 257.695 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا
امان الله تراب خان خارج مرز پکتيا 257.525 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا
فضل الرحمن شیرعلم ششگر پکتيا 257.297 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en