نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
بازمحمدغوث الدینعلي باباپکتيکا299.833دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمودشاهشاه محمدوکيل شاه محمدپکتيکا299.407دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
سعادت اللهحاجی جانانابراهيمزي ليسهپکتيکا295.592دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
اسداللهآغامحمدسيدوکلاپکتيکا294.208دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مروهحاجی محمد نوابزری قلعهپکتيکا290.712دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
خیراللهشاه محمودخانبالسوپکتيکا282.967دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالحقحاجی حبیب الله خانخليفه باباپکتيکا274.54دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدخالدمحمداسماعیلبالسوپکتيکا273.564دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست
دولت زیمحمد فاروقعلي باباپکتيکا271.416دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
کامرانمحمد رسولعلي بابا عالي ليسهپکتيکا269.39دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عبدالفتاحعبدالرشیدحضرت بلالپکتيکا262.306دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
شاه فیصلبراتیوسف خیلپکتيکا261.958دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
ولی شاهغلام جانحضرت عليپکتيکا261.566دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست
عزت اللهعبدالعزیزبالسوپکتيکا260.807دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل
محمدیعقوبمحمدیوسفالجهادلیسهپکتيکا259.291دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
بخت الدینجلال الدینبالسوپکتيکا256.694دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست
شیرعلیجاندادبالسوپکتيکا255.234دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
عیدمحمدسراج الدینالجهادلیسهپکتيکا254.256دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
آغا محمدشیرمحمدحضرت بلالپکتيکا253.337دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
مسعودزربت شاهچانخواه عمبروانپکتيکا252.349دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
حضرت عمرمحمدعمریوسف خیلپکتيکا252.088دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان
عصمت اللهحبیب الله جانحیات باباپکتيکا251.51دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
دلاورنظرمحمدعلي بابا عالي ليسهپکتيکا250.588دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
لطیف اللهجنت میرعلي بابا عالي ليسهپکتيکا249.264دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
عمرانمحمد قسیمیوسف خیلپکتيکا248.645دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالقدیمعبدالحکیمخليفه باباپکتيکا247.694دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
خان آغاسردارحضرت بلالپکتيکا246.582دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار
کاشفعیدمحمدبالسوپکتيکا244.642دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ
محمدابراهیممحمدهاشمحضرت عليپکتيکا244.151دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
احسان اللهعبیداللهمستويپکتيکا243.825دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
محمد امینقاضی محمد سعیدشهيدپاينده محمد خانپکتيکا243.536دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
حمیداللهعبدالقیوممتاخانپکتيکا242.989دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدهارونمحمدیونسارگون کهنهپکتيکا241.991دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد یاسینمحمد ایوبمحمدخیلپکتيکا240.918دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
میراحمدحبیب الله خانعلي بابا عالي ليسهپکتيکا240.904دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
رحمت اللهپاچامحمدخیلپکتيکا240.144دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
فضل غنیپاینده خانحـــسني ليــــسهپکتيکا239.962دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی
نوراللهسورگلیوسف خیلپکتيکا239.787دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
محمدمنیرعبدالمنانحیات باباپکتيکا239.474دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمت اللهروز الدینعلي بابا عالي ليسهپکتيکا237.87دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
الله محمداشرف خانحضرت بلالپکتيکا235.051دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
یارمحمدگل محمدبحــــرالعلـــومپکتيکا232.89دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
محمدعارفعبدالرازقخواجه خیلپکتيکا231.731دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
آدم خانعبدالقادرعلي بابا عالي ليسهپکتيکا231.146دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عظیم گلنظرمحمدسپينهپکتيکا230.227دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
محمداصفمحمدبلالجانی خیلپکتيکا229.472دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
محمدیوسفحکم الدینبالسوپکتيکا229.333دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عبدالواحدعلی محمدحضرت بلالپکتيکا229.252دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا
عبدالمنانعبدالوهابحیات باباپکتيکا228.012دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل
عتیق اللهفیض اللهیوسف خیلپکتيکا227.772دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en