نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
بازمحمد غوث الدین علي بابا پکتيکا 299.833 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمودشاه شاه محمد وکيل شاه محمد پکتيکا 299.407 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
سعادت الله حاجی جانان ابراهيمزي ليسه پکتيکا 295.592 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
اسدالله آغامحمد سيدوکلا پکتيکا 294.208 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مروه حاجی محمد نواب زری قلعه پکتيکا 290.712 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
خیرالله شاه محمودخان بالسو پکتيکا 282.967 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالحق حاجی حبیب الله خان خليفه بابا پکتيکا 274.54 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدخالد محمداسماعیل بالسو پکتيکا 273.564 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست
دولت زی محمد فاروق علي بابا پکتيکا 271.416 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
کامران محمد رسول علي بابا عالي ليسه پکتيکا 269.39 دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
عبدالفتاح عبدالرشید حضرت بلال پکتيکا 262.306 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
شاه فیصل برات یوسف خیل پکتيکا 261.958 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
ولی شاه غلام جان حضرت علي پکتيکا 261.566 دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست
عزت الله عبدالعزیز بالسو پکتيکا 260.807 دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل
محمدیعقوب محمدیوسف الجهادلیسه پکتيکا 259.291 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
بخت الدین جلال الدین بالسو پکتيکا 256.694 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست
شیرعلی جانداد بالسو پکتيکا 255.234 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
عیدمحمد سراج الدین الجهادلیسه پکتيکا 254.256 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
آغا محمد شیرمحمد حضرت بلال پکتيکا 253.337 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
مسعود زربت شاه چانخواه عمبروان پکتيکا 252.349 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
حضرت عمر محمدعمر یوسف خیل پکتيکا 252.088 دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان
عصمت الله حبیب الله جان حیات بابا پکتيکا 251.51 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
دلاور نظرمحمد علي بابا عالي ليسه پکتيکا 250.588 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
لطیف الله جنت میر علي بابا عالي ليسه پکتيکا 249.264 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
عمران محمد قسیم یوسف خیل پکتيکا 248.645 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
عبدالقدیم عبدالحکیم خليفه بابا پکتيکا 247.694 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
خان آغا سردار حضرت بلال پکتيکا 246.582 دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار
کاشف عیدمحمد بالسو پکتيکا 244.642 دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ
محمدابراهیم محمدهاشم حضرت علي پکتيکا 244.151 دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل
احسان الله عبیدالله مستوي پکتيکا 243.825 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
محمد امین قاضی محمد سعید شهيدپاينده محمد خان پکتيکا 243.536 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
حمیدالله عبدالقیوم متاخان پکتيکا 242.989 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدهارون محمدیونس ارگون کهنه پکتيکا 241.991 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
محمد یاسین محمد ایوب محمدخیل پکتيکا 240.918 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
میراحمد حبیب الله خان علي بابا عالي ليسه پکتيکا 240.904 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
رحمت الله پاچا محمدخیل پکتيکا 240.144 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
فضل غنی پاینده خان حـــسني ليــــسه پکتيکا 239.962 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی
نورالله سورگل یوسف خیل پکتيکا 239.787 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
محمدمنیر عبدالمنان حیات بابا پکتيکا 239.474 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
رحمت الله روز الدین علي بابا عالي ليسه پکتيکا 237.87 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
الله محمد اشرف خان حضرت بلال پکتيکا 235.051 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
یارمحمد گل محمد بحــــرالعلـــوم پکتيکا 232.89 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
محمدعارف عبدالرازق خواجه خیل پکتيکا 231.731 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
آدم خان عبدالقادر علي بابا عالي ليسه پکتيکا 231.146 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عظیم گل نظرمحمد سپينه پکتيکا 230.227 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست
محمداصف محمدبلال جانی خیل پکتيکا 229.472 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
محمدیوسف حکم الدین بالسو پکتيکا 229.333 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
عبدالواحد علی محمد حضرت بلال پکتيکا 229.252 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا
عبدالمنان عبدالوهاب حیات بابا پکتيکا 228.012 دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل
عتیق الله فیض الله یوسف خیل پکتيکا 227.772 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en