نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
مقبول الدین عزیزالدین محمدطاهرشهید کاپيسا 339.237 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
شفیق الرحمن کریم الله غازی عثمان کاپيسا 316.966 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نیک محمد جان محمد ذکور محمود راقي کاپيسا 315.649 دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدعمران محمدسلیمان غازي ميرمسجدي کاپيسا 313.671 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدصمیم محمدنصیر غازي ميرمسجدي کاپيسا 312.364 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مجیب الله غلام محمد حافظ عبدالمجيد کاپيسا 310.948 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالباسط محمدالرحمن حضرت مصعب رض کاپيسا 310.713 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
رامش مسجدی نصرت الله شهيد کاپيسا 305.579 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
بی بی سلما محمدسرور نسوان خمزرگر کاپيسا 305.052 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عاشق الله خیرالله غازي عثمان تگاب کاپيسا 303.987 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدضمیر محمدموسی دگروال عبدالغفار شهید کاپيسا 303.663 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدشاه محمدظاهر ضيا الحق شهيد کاپيسا 302.129 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
جمهورآقا عبدالجبار ابوالسعيدابوالخير کاپيسا 302.028 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
هلال الدین نورالدین ابوالسعيدابوالخير کاپيسا 297.305 دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
مشیده عبدالعلیم اشترگرام د انجونو عالي ليسه کاپيسا 294.563 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
صبغت الله عطامحمد غلام رسول شهيد کاپيسا 292.911 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
عبدالصفیر عبدالخبیر غازي ميرمسجدي کاپيسا 292.133 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
عنایت الله احسان الله غازی عثمان کاپيسا 292.019 دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات
عبدالعلیم عبدالکریم ذکور محمود راقي کاپيسا 291.838 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
محمدزمان محمدشریف نصرت الله شهيد کاپيسا 290.788 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
احسان الله سردارمحمد عبدالمبين شهيد کاپيسا 290.778 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
جواد همت خان ضيا الحق شهيد کاپيسا 290.668 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
سونیتا عبدالبصیر نسوان خمزرگر کاپيسا 290.585 دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
نظیف الله اسدالله محمد انور شهيد کاپيسا 290.122 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
نعمت الله رحم خدا انجينيرحبيب الرحمن شهيد کاپيسا 289.333 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
وثیق الله خیرالله بــــــولغين کاپيسا 288.932 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
تمیم شرین آغا محمد عمر شهيد کاپيسا 288.594 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
خوشبین عبدالمبین استاد عبدالله شهيد کاپيسا 288.514 دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
نظیفه علیم جان نسوان جمال آغه کاپيسا 288.505 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
گل زمان عبدالرحمن خال محمد شهيد کاپيسا 288.487 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
مرحباء گل آقا نسوان خمزرگر کاپيسا 288.411 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
عبدالباری محمدکبیر ضيا الحق شهيد کاپيسا 287.39 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
فریدون نورآقا بــــــولغين کاپيسا 287.34 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
عبدالمحیط محمدنعیم -عبدالباقی شهید کاپيسا 286.719 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
جعفر سیدالستار -عبدالباقی شهید کاپيسا 285.302 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
سعید محمدگل شيرخانخيل کاپيسا 284.842 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدرضا محمدصادق ضيا الحق شهيد کاپيسا 284.653 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمد شابدل محمد انور شهيد کاپيسا 283.568 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمداحسان محمد معصوم شيرخانخيل کاپيسا 282.281 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
احمدکلیم عبدالمالک غازی میرمسجدی خان کاپيسا 280.513 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
محمدصدام مجیب الرحمن غازي عثمان تگاب کاپيسا 280.443 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
خواجه امین آغا خواجه عبدالروف غازي ميرمسجدي کاپيسا 279.342 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
سباوون گل نظیم ذکور محمود راقي کاپيسا 278.893 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
مشتاق میرانعام الدین -عبدالباقی شهید کاپيسا 277.14 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
محمدفیض عرب شاه -عبدالباقی شهید کاپيسا 276.755 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
شمس الرحمن عبدالحنان هروکي کاپيسا 276.239 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
عبدالوارث محمدطاهر حضرت مصعب رض کاپيسا 275.89 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
ادریس هارون غازی میرمسجدی خان کاپيسا 275.821 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
محمدفایق وحیدالله -انجــنير حبيب الرحمن شهـيد کاپيسا 275.606 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
عاشق الله محمدشفیع غازی عثمان کاپيسا 274.724 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en