نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
محمود نعمت الله شاحسین هوتک افغان ترک کندهار 320.683 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سیدمحمود سیدمحمد محمود طرزي کندهار 316.966 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
ادریس میاجان شاحسین هوتک افغان ترک کندهار 308.742 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
امین الله عبدالصمد میرویس خان نیکه کندهار 303.977 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالهادی حاجی عبدالمحمد احمد شاه بابا کندهار 301.114 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبیدالله عبدالحی مولانا جلال الدین بلخی کندهار 298.829 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عصمت الله نجیب الله شيخ زايد روزنتون کندهار 297.756 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمدفواد محمدنعیم کاکا سيد احمد کندهار 296.866 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
خالد محمدغفور زایدروزنتون کندهار 292.453 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
نثاراحمد غلام سخی تجربوی عالی لیسه کندهار 292.087 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احسان الله عبدالواسع تجربوی عالی لیسه کندهار 287.019 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
رحمت الله محمدشریف میرویس خان نیکه کندهار 284.545 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
ضابط احمد حاجی محمدیعقوب ظاهر شاهی کندهار 283.662 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احسان الله عنایت الله ظاهر شاهی کندهار 283.438 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
عصمت الله محمدعوض کشورپاکستان کندهار 276.995 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
بسم الله احمدشاه محمد هوتک کندهار 276.046 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
قدرت الله حاجی سردارمحمد فاضل کندهاري کندهار 275.498 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
آغاولی عبدالباری فـــاضل کندهاري کندهار 275.415 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
کریم الله عبدالهادی میرویس خان نیکه کندهار 274.703 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سمیع الله نعمت الله دميرويس نيکه عالي ليسه کندهار 273.919 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
سیدانبیا سید مصطفی تجربوی عالی لیسه کندهار 271.685 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محمدرضا سلمان علی ظاهر شاهی کندهار 271.592 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
محیب الله اخترمحمد فـــاضل کندهاري کندهار 269.762 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
شاه جهان بریالی دميرويس نيکه عالي ليسه کندهار 269.139 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
عتیق الله غلام ظاهر احمد شاه بابا کندهار 268.752 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
احمد میرویس تــــيمورشــاهي عالي ليسه کندهار 267.673 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
سید اولیا سیدمصطفی عظیمی تجربوی عالی لیسه کندهار 266.653 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
حضرت الله عتیق الله تجربوی عالی لیسه کندهار 264.852 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
فضل الحق محمدحق ظاهر شاهی کندهار 263.284 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
سیدنجیب الله الحاج سیدکبیراغا میرویس خان نیکه کندهار 262.309 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل
حیات الله محمدخان غازی عبدالله خان کندهار 262.286 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
منظور احمد حاجی عبدالباری احمد شاه بابا کندهار 261.973 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
مصطفی محمدصادق فاضل کندهاري کندهار 261.606 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
جیلانی سردارمحمد غازی عبدالله خان کندهار 261.592 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
کریم الله حقداد شهيدمحمداکرم خاکريزوال کندهار 260.952 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
فریدالله روح الله میرویس خان نیکه کندهار 258.643 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
مجیب الرحمن عبدالرحمن شيخ زايد روزنتون کندهار 258.424 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
ادریس احمد حاجی اغا لالا ظاهر شاهی کندهار 257.078 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
فهیم محمدقاسم خان سيدجمال الدين افغان کندهار 253.425 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
فرزاد احمدولی کاکا سيد احمد کندهار 253.29 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
سیدعبدالله سیدعبدالاحد شاحسین هوتک افغان ترک کندهار 252.937 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
فتح خان احمدالله دميرويس نيکه عالي ليسه کندهار 252.849 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
آغاولی حاجی جمالی شيخ زايد روزنتون کندهار 252.713 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
عبدالرزاق صدیق الله شهيدعبدالاحد کرزي کندهار 252.337 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
احمدجعفر حاجی محمدقاسم میرویس خان نیکه کندهار 251.999 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عزت الله عبدالطیف میرویس خان نیکه کندهار 251.952 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار
حمدالله محمدعیسی دميرويس نيکه عالي ليسه کندهار 250.968 دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار
محمود عبدالهادی میرویس خان نیکه کندهار 250.841 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عرفان الله سیدجمال الدین میرویس خان نیکه کندهار 250.309 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
واصل احمد گل حبیب شهيدعبدالاحد کرزي کندهار 250.038 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en