نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
سعیدالله شاه عظیم منگوال کنر 294.287 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عمران الله محداضغر عمراخان کنر 293.894 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالرحمن شیرمحمد ناړی کنر 292.701 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مطیع الله محمد دوست نرنگ کنر 290.061 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
ارشادالله منگل جمعيت چوکی کنر 285.415 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
امین الله عبدالجبار کبيرستوری کنر 284.775 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
بهشته دین محمد بي بي فاطمه کنر کنر 283.492 به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید
عبدالبصیر÷ گل زاده جمعيت خوگی کنر 281.047 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
هیواد عبدالربی کبيرستوری کنر 279.887 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
شاهدالله ملنگ جمعيت چوکی کنر 277.152 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ذبیح الله نصیراحمد عمراخان کنر 276.711 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی
ذاکرالله محمداکرم کبيرستوری کنر 275.211 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
حضرت سلیمان موسی شفیق جمعيت چوکی کنر 273.246 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
بلوڅ احمدخلیل کبيرستوری کنر 272.182 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
احمدنجیب غلام رضا کبيرستوری کنر 268.757 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
واحدالله نیازگل جمعيت چوکی کنر 265.5 دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
مجیب الرحمن داودشاه حکيم آباد کنر 264.799 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
عبدالوهاب عالیم گل عمراخان کنر 264.023 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
سرتاج گل آغا کبيرستوری کنر 260.316 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
ساحل شاه آقاء غازي آباد کنر 259.419 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
شرافت دلاورخان بارکندی کنر 254.19 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
عبدالمجید مرسلین جمعيت چوکی کنر 252.729 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
کریم الله نور زاده بارکندی کنر 251.815 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
نجیب الله سیف الرحمن منگوال کنر 251.179 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
مدثر عمرخان جمعيت چوکی کنر 248.76 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
اسرار عبدالخان کوټکی کنر 248.388 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
عرفان الله فضل محمد کوټکی کنر 248.059 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
عبیدالله طره بازخان جمعيت چوکی کنر 247.387 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
اسدالله محمداعظم خان جمعيت چوکی کنر 245.934 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
سیدحمزه سیدملنگ منگوال کنر 244.552 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
شاهد محمود سیدمحمود منگوال کنر 244.44 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
کامران زیارت گل کبيرستوری کنر 244.266 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
فضل الحق انورالحق حکيم آباد کنر 242.605 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
اکرام الله رسیدالله کبيرستوری کنر 239.987 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عثمان عبدالجبار منگوال کنر 237.952 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان
افتخار عبدالستار کبيرستوری کنر 237.034 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
حمد الله رحمت خان جمعيت خوگی کنر 235.717 دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
نجیب الله محمدهاشم جمعيت چوکی کنر 234.374 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
اسدالله محمدصادق نرنگ کنر 234.35 دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار
عبدالله محمدالله جمعيت چوکی کنر 233.43 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
نصرت الله سلطان محمد مناگي کنر 233.332 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی
نصرت الله شیر زمان نرنگ کنر 232.427 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
سید کبیر سید بشیر کوټکی کنر 231.495 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
روح الله علی سید لچي کنر 231.264 دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
سباوون معشوق جمعيت چوکی کنر 231.047 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
عبدالودود محمود ریاض کوټکی کنر 230.89 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
اسماعیل صحرگل کبيرستوری کنر 230.321 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
شفیق الله حبیب الرحمن جمعيت خوگی کنر 229.975 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
عبدالباسط عبدالاحد جمعيت چوکی کنر 229.618 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
اعجاز الحق مستقیم برنرنگ کنر 229.258 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en