نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
سعیداللهشاه عظیممنگوالکنر294.287دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عمران اللهمحداضغرعمراخانکنر293.894دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
عبدالرحمنشیرمحمدناړیکنر292.701دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
مطیع اللهمحمد دوستنرنگکنر290.061دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
ارشاداللهمنگلجمعيت چوکیکنر285.415دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
امین اللهعبدالجبارکبيرستوریکنر284.775دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
بهشتهدین محمدبي بي فاطمه کنرکنر283.492به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید
عبدالبصیر÷گل زادهجمعيت خوگیکنر281.047دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
هیوادعبدالربیکبيرستوریکنر279.887دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
شاهداللهملنگجمعيت چوکیکنر277.152دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ذبیح اللهنصیراحمدعمراخانکنر276.711دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی
ذاکراللهمحمداکرمکبيرستوریکنر275.211دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
حضرت سلیمانموسی شفیقجمعيت چوکیکنر273.246دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
بلوڅاحمدخلیلکبيرستوریکنر272.182دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
احمدنجیبغلام رضاکبيرستوریکنر268.757انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
واحداللهنیازگلجمعيت چوکیکنر265.5دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
مجیب الرحمنداودشاهحکيم آبادکنر264.799دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
عبدالوهابعالیم گلعمراخانکنر264.023دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
سرتاجگل آغاکبيرستوریکنر260.316دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
ساحلشاه آقاءغازي آبادکنر259.419دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
شرافتدلاورخانبارکندیکنر254.19دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
عبدالمجیدمرسلینجمعيت چوکیکنر252.729دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
کریم اللهنور زادهبارکندیکنر251.815دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
نجیب اللهسیف الرحمنمنگوالکنر251.179دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
مدثرعمرخانجمعيت چوکیکنر248.76دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
اسرارعبدالخانکوټکیکنر248.388دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
عرفان اللهفضل محمدکوټکیکنر248.059دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
عبیداللهطره بازخانجمعيت چوکیکنر247.387دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
اسداللهمحمداعظم خانجمعيت چوکیکنر245.934دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر
سیدحمزهسیدملنگمنگوالکنر244.552دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
شاهد محمودسیدمحمودمنگوالکنر244.44دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
کامرانزیارت گلکبيرستوریکنر244.266دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
فضل الحقانورالحقحکيم آبادکنر242.605دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
اکرام اللهرسیداللهکبيرستوریکنر239.987دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار
عثمانعبدالجبارمنگوالکنر237.952دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان
افتخارعبدالستارکبيرستوریکنر237.034دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
حمد اللهرحمت خانجمعيت خوگیکنر235.717دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
نجیب اللهمحمدهاشمجمعيت چوکیکنر234.374دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
اسداللهمحمدصادقنرنگکنر234.35دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار
عبداللهمحمداللهجمعيت چوکیکنر233.43دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست
نصرت اللهسلطان محمدمناگيکنر233.332دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی
نصرت اللهشیر زماننرنگکنر232.427انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
سید کبیرسید بشیرکوټکیکنر231.495انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
روح اللهعلی سیدلچيکنر231.264دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار
سباوونمعشوقجمعيت چوکیکنر231.047دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
عبدالودودمحمود ریاضکوټکیکنر230.89انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
اسماعیلصحرگلکبيرستوریکنر230.321دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند
شفیق اللهحبیب الرحمنجمعيت خوگیکنر229.975دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا
عبدالباسطعبدالاحدجمعيت چوکیکنر229.618انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر
اعجاز الحقمستقیمبرنرنگکنر229.258دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en