نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 1 نفر 312.219 نمره 312.219 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 306.965 نمره 306.965 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 300.502 نمره 300.502 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 295.463 نمره 295.463 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 288.246 نمره 262.185 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 283.504 نمره 283.504 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 282.486 نمره 279.937 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 278.081 نمره 271.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 275.605 نمره 275.605 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 275.028 نمره 275.028 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 2 نفر 267.52 نمره 222.654 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 2 نفر 267.151 نمره 265.587 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 265.442 نمره 265.442 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 3 نفر 264.996 نمره 239.197 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 261.932 نمره 261.932 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 260.239 نمره 260.239 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 259.344 نمره 259.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 258.708 نمره 258.708 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 3 نفر 258.642 نمره 234.653 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 257.823 نمره 257.823 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 255.408 نمره 255.408 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 255.174 نمره 255.174 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 253.27 نمره 244.39 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 251.981 نمره 251.981 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 250.409 نمره 250.409 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 23 نفر 248.157 نمره 151.772 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 246.757 نمره 246.757 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 245.02 نمره 245.02 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 243.53 نمره 243.53 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 243.255 نمره 243.255 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 242.628 نمره 242.628 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 1 نفر 240.075 نمره 240.075 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 240.035 نمره 240.035 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 239.817 نمره 239.817 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 239.676 نمره 239.676 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 237.576 نمره 237.576 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 2 نفر 234.763 نمره 228.375 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 231.437 نمره 231.437 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 231.279 نمره 231.279 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 2 نفر 230.595 نمره 227.707 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 227.882 نمره 212.946 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 227.719 نمره 226.707 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 226.389 نمره 226.389 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 223.233 نمره 223.233 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 223.213 نمره 223.213 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 220.765 نمره 219.902 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 2 نفر 219.366 نمره 206.08 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 219.321 نمره 219.321 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 2 نفر 218.631 نمره 209.118 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 216.966 نمره 216.966 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 216.348 نمره 185.245 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 212.038 نمره 212.038 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 211.765 نمره 211.765 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 210.279 نمره 210.279 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 209.932 نمره 209.932 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 209.355 نمره 209.355 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 208.125 نمره 208.125 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 207.781 نمره 207.781 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 206.433 نمره 206.433 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 205.659 نمره 205.283 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 30 نفر 205.313 نمره 156.521 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 30 نفر 205.272 نمره 150.279 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 201.649 نمره 201.649 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 4 نفر 201.63 نمره 183.847 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 199.986 نمره 199.986 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 199.891 نمره 199.891 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 199.014 نمره 199.014 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 198.01 نمره 198.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 197.9 نمره 197.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 48 نفر 197.406 نمره 150.742 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 194.624 نمره 194.624 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 24 نفر 193.88 نمره 150.041 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 192.627 نمره 181.845 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 32 نفر 191.996 نمره 153.195 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 191.318 نمره 191.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 42 نفر 191.176 نمره 151.824 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 190.555 نمره 189.422 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 190.083 نمره 190.083 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 189.941 نمره 189.941 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 187.783 نمره 187.783 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 187.471 نمره 187.471 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 187.291 نمره 176.139 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 184.872 نمره 181.904 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 4 نفر 184.736 نمره 178.834 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 184.405 نمره 184.405 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 19 نفر 183.333 نمره 150.336 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 181.699 نمره 181.699 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 180.677 نمره 180.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 180.229 نمره 180.229 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 178.351 نمره 178.351 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 178.124 نمره 178.124 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 176.833 نمره 176.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.511 نمره 176.511 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 1 نفر 174.726 نمره 174.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 173.412 نمره 173.412 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 173.402 نمره 173.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 172.136 نمره 172.136 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 4 نفر 170.536 نمره 158.711 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 168.734 نمره 168.734 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1 نفر 168.248 نمره 168.248 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 163.063 نمره 163.063 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 1 نفر 162.191 نمره 162.191 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 160.068 نمره 160.068 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 159.771 نمره 159.771 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 1 نفر 159.706 نمره 159.706 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 155.392 نمره 155.392 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 154.827 نمره 154.827 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 154.76 نمره 154.76 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 151.141 نمره 151.141 نمره
ناکام 183 نفر 149.987 نمره 101.334 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en