نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات1 نفر312.219 نمره312.219 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر306.965 نمره306.965 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر300.502 نمره300.502 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر295.463 نمره295.463 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر288.246 نمره262.185 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر283.504 نمره283.504 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر282.486 نمره279.937 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر278.081 نمره271.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل1 نفر275.605 نمره275.605 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر275.028 نمره275.028 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل2 نفر267.52 نمره222.654 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات2 نفر267.151 نمره265.587 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر265.442 نمره265.442 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل3 نفر264.996 نمره239.197 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر261.932 نمره261.932 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر260.239 نمره260.239 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر259.344 نمره259.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر258.708 نمره258.708 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل3 نفر258.642 نمره234.653 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر257.823 نمره257.823 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر255.408 نمره255.408 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر255.174 نمره255.174 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر253.27 نمره244.39 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر251.981 نمره251.981 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر250.409 نمره250.409 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان23 نفر248.157 نمره151.772 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر246.757 نمره246.757 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر245.02 نمره245.02 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر243.53 نمره243.53 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر243.255 نمره243.255 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر242.628 نمره242.628 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات1 نفر240.075 نمره240.075 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر240.035 نمره240.035 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر239.817 نمره239.817 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر239.676 نمره239.676 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر237.576 نمره237.576 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر234.763 نمره228.375 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر231.437 نمره231.437 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید1 نفر231.279 نمره231.279 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار2 نفر230.595 نمره227.707 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند5 نفر227.882 نمره212.946 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر227.719 نمره226.707 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر226.389 نمره226.389 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر223.233 نمره223.233 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر223.213 نمره223.213 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر220.765 نمره219.902 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار2 نفر219.366 نمره206.08 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر219.321 نمره219.321 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر218.631 نمره209.118 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر216.966 نمره216.966 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر216.348 نمره185.245 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر212.038 نمره212.038 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر211.765 نمره211.765 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر210.279 نمره210.279 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر209.932 نمره209.932 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر209.355 نمره209.355 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر208.125 نمره208.125 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر207.781 نمره207.781 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر206.433 نمره206.433 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر205.659 نمره205.283 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان30 نفر205.313 نمره156.521 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان30 نفر205.272 نمره150.279 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر201.649 نمره201.649 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی4 نفر201.63 نمره183.847 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر199.986 نمره199.986 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر199.891 نمره199.891 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر199.014 نمره199.014 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر198.01 نمره198.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر197.9 نمره197.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان48 نفر197.406 نمره150.742 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر194.624 نمره194.624 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان24 نفر193.88 نمره150.041 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر192.627 نمره181.845 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان32 نفر191.996 نمره153.195 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر191.318 نمره191.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان42 نفر191.176 نمره151.824 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر190.555 نمره189.422 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر190.083 نمره190.083 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر189.941 نمره189.941 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر187.783 نمره187.783 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر187.471 نمره187.471 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر187.291 نمره176.139 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر184.872 نمره181.904 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی4 نفر184.736 نمره178.834 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر184.405 نمره184.405 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان19 نفر183.333 نمره150.336 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر181.699 نمره181.699 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر180.677 نمره180.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر180.229 نمره180.229 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر178.351 نمره178.351 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر178.124 نمره178.124 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر176.833 نمره176.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر176.511 نمره176.511 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان1 نفر174.726 نمره174.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر173.412 نمره173.412 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر173.402 نمره173.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر172.136 نمره172.136 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ4 نفر170.536 نمره158.711 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر168.734 نمره168.734 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1 نفر168.248 نمره168.248 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر163.063 نمره163.063 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا1 نفر162.191 نمره162.191 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر160.068 نمره160.068 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر159.771 نمره159.771 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند1 نفر159.706 نمره159.706 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر155.392 نمره155.392 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر154.827 نمره154.827 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر154.76 نمره154.76 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر151.141 نمره151.141 نمره
ناکام183 نفر149.987 نمره101.334 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en