نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 2 نفر 311.889 نمره 298.873 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 300.855 نمره 300.855 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 293.958 نمره 293.958 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 287.524 نمره 287.241 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 272.136 نمره 272.136 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 5 نفر 265.101 نمره 259.293 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 265.024 نمره 185.767 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 263.908 نمره 263.908 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 1 نفر 263.603 نمره 263.603 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 27 نفر 258.918 نمره 185.975 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 7 نفر 258.617 نمره 220.678 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 33 نفر 256.987 نمره 151.163 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 256.144 نمره 256.144 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 29 نفر 255.614 نمره 183.941 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 253.609 نمره 253.609 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 252.911 نمره 252.911 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 3 نفر 248.74 نمره 244.11 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 247.609 نمره 247.609 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 243.282 نمره 243.282 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 242.815 نمره 242.815 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 241.341 نمره 241.341 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 2 نفر 238.64 نمره 231.895 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 236.85 نمره 232.593 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 235.476 نمره 235.476 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 233.483 نمره 233.483 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 228.507 نمره 228.507 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 228.476 نمره 224.322 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 224.549 نمره 224.549 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 17 نفر 224.446 نمره 163.204 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 217.122 نمره 217.122 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 215.158 نمره 215.158 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 211.518 نمره 211.518 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 211.177 نمره 211.177 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 209.963 نمره 209.963 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 206.364 نمره 206.364 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 4 نفر 206.225 نمره 170.203 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 51 نفر 201.383 نمره 164.763 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 200.432 نمره 200.432 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 198.542 نمره 198.542 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 19 نفر 196.935 نمره 150.958 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 196.484 نمره 196.484 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 195.904 نمره 181.933 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 195.439 نمره 188.043 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 195.329 نمره 195.329 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 193.81 نمره 193.81 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.854 نمره 190.854 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 34 نفر 189.127 نمره 153.041 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 188.314 نمره 188.314 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 187.171 نمره 172.983 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 181.692 نمره 181.692 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 180.429 نمره 180.429 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 179.986 نمره 179.986 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 47 نفر 179.175 نمره 151.633 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 178.255 نمره 178.255 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 22 نفر 177.64 نمره 150.016 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.342 نمره 177.342 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 19 نفر 177.238 نمره 151.516 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.048 نمره 177.048 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 175.422 نمره 174.568 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 175.061 نمره 175.061 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 23 نفر 173.715 نمره 154.478 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 169.798 نمره 169.798 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 166.502 نمره 163.949 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 165.168 نمره 165.168 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 163.93 نمره 163.93 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 160.074 نمره 160.074 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 155.224 نمره 152.334 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 154.717 نمره 151.827 نمره
ناکام 62 نفر 149.873 نمره 84.247 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en