نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر321.088 نمره321.088 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر316.156 نمره316.156 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات1 نفر315.909 نمره315.909 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر315.714 نمره312.2 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر314.035 نمره305.064 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل3 نفر305.637 نمره286.381 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر304.478 نمره304.478 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر303.821 نمره303.821 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر302.163 نمره302.163 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل6 نفر297.801 نمره251.28 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر294.557 نمره294.557 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر294.091 نمره289.476 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل9 نفر293.902 نمره253.887 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر293.072 نمره293.072 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر292.789 نمره292.789 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر292.25 نمره292.25 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید25 نفر291.889 نمره162.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر291.81 نمره291.81 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر291.772 نمره291.772 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل3 نفر290.723 نمره277.551 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر288.265 نمره288.265 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر286.843 نمره286.843 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل2 نفر286.726 نمره228.046 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل1 نفر285.71 نمره285.71 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر285.398 نمره272.3 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر282.823 نمره197.115 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر282.589 نمره205.798 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر282.486 نمره282.486 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر282.472 نمره277.099 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر282.097 نمره269 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان31 نفر281.788 نمره213.49 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر280.5 نمره280.5 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان19 نفر280.37 نمره190.629 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر280.314 نمره263.528 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر280.188 نمره280.188 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر279.162 نمره254.438 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر277.676 نمره277.676 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر277.554 نمره265.139 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر277.263 نمره253.699 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر276.074 نمره260.371 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل16 نفر276.068 نمره235.329 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر275.741 نمره275.741 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر275.593 نمره275.593 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر275.347 نمره265.461 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان7 نفر275.332 نمره219.881 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان25 نفر272.775 نمره209.674 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر272.66 نمره272.66 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر272.075 نمره272.075 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر270.25 نمره270.25 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر270.207 نمره248.468 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ18 نفر270.068 نمره186.474 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر269.175 نمره269.175 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر269.061 نمره269.061 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان22 نفر269.041 نمره200.382 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر267.639 نمره267.639 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر267.164 نمره267.164 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر266.076 نمره266.076 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر265.842 نمره253.087 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ6 نفر265.827 نمره239.659 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل4 نفر265.797 نمره242.246 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر265.594 نمره265.594 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر265.593 نمره265.593 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید10 نفر265.587 نمره165.345 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر265.354 نمره265.354 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر264.193 نمره264.193 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر263.768 نمره240.238 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر263.671 نمره263.671 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر262.788 نمره262.788 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ4 نفر262.486 نمره227.86 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر262.27 نمره262.27 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر261.034 نمره257.253 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ5 نفر259.63 نمره242.465 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان6 نفر259.613 نمره224.292 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار3 نفر259.182 نمره234.209 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر259.072 نمره232.733 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر258.849 نمره258.849 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان890 نفر258.721 نمره150.022 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر258.71 نمره250.391 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر258.452 نمره246.625 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ11 نفر258.108 نمره219.293 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر255.51 نمره255.51 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر255.018 نمره248.865 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر254.344 نمره206.79 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر254.281 نمره203.753 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر252.92 نمره244.141 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان6 نفر251.93 نمره220.103 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر251.314 نمره251.314 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان31 نفر250.936 نمره197.671 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر250.855 نمره235.234 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر250.512 نمره250.512 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان20 نفر250.264 نمره184.052 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر249.79 نمره231.971 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان24 نفر249.569 نمره180.74 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر249.486 نمره249.486 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل7 نفر249.298 نمره204.067 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر248.674 نمره248.674 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر247.673 نمره247.673 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر247.387 نمره222.274 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر247.323 نمره247.323 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر247.008 نمره238.812 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان20 نفر246.723 نمره179.463 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان33 نفر246.667 نمره188.357 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر245.897 نمره207.911 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر245.483 نمره221.952 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر245.056 نمره245.056 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان10 نفر244.845 نمره211.858 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی3 نفر244.793 نمره236.084 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان19 نفر244.554 نمره198.161 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر244.515 نمره244.515 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان16 نفر244.311 نمره195.898 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر243.33 نمره242.958 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان24 نفر243.046 نمره170.447 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر242.842 نمره242.842 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی4 نفر242.671 نمره215.609 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر242.656 نمره242.656 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر241.807 نمره237.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر241.277 نمره186.215 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر240.978 نمره240.978 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل4 نفر240.972 نمره198.463 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ6 نفر240.419 نمره204.176 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان23 نفر239.71 نمره173.621 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ9 نفر239.271 نمره209.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر239.077 نمره239.077 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل5 نفر238.815 نمره210.811 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر238.713 نمره225.995 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر237.23 نمره213.787 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر237.179 نمره237.179 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر237.003 نمره222.713 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر236.933 نمره228.767 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر236.597 نمره236.597 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر236.123 نمره235.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان20 نفر235.481 نمره180.565 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر235.271 نمره235.271 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر235.142 نمره212.332 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر233.795 نمره195.935 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان5 نفر233.658 نمره213.787 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر230.81 نمره230.81 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر230.661 نمره230.661 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر230.528 نمره210.264 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان5 نفر230.425 نمره215.027 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان11 نفر230.199 نمره152.079 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر229.341 نمره229.341 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر229.09 نمره229.09 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان17 نفر228.417 نمره175.455 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر228.092 نمره222.305 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر228.001 نمره228.001 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان35 نفر227.93 نمره178.464 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات1 نفر226.893 نمره226.893 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر226.298 نمره226.298 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر226.004 نمره183.593 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر225.786 نمره222.906 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان9 نفر225.308 نمره188.305 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان22 نفر225.034 نمره192.92 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر224.662 نمره224.662 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی4 نفر224.424 نمره205.837 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان12 نفر224.348 نمره178.621 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر224.094 نمره189.248 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان3 نفر224.04 نمره212.731 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر223.839 نمره223.839 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر223.559 نمره213.322 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر223.419 نمره223.419 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر222.753 نمره222.753 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ4 نفر222.694 نمره180.55 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر222.639 نمره222.639 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان24 نفر222.591 نمره189.182 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر222.415 نمره196.153 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل3 نفر221.705 نمره213.124 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان13 نفر221.468 نمره158.831 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان40 نفر221.238 نمره175.698 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ41 نفر221.192 نمره153.4 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر221.163 نمره185.839 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ9 نفر220.867 نمره184.075 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان44 نفر220.858 نمره184.417 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان2 نفر220.688 نمره213.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان28 نفر220.575 نمره179.311 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان37 نفر220.252 نمره183.892 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر219.734 نمره219.734 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر219.704 نمره217.755 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان22 نفر219.506 نمره171.359 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر219.44 نمره219.44 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر219.055 نمره219.055 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر219.043 نمره219.043 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر218.934 نمره218.934 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر218.8 نمره203.817 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان14 نفر218.539 نمره176.951 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان18 نفر218 نمره176.935 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان19 نفر217.214 نمره172.801 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر217.184 نمره217.184 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان27 نفر216.815 نمره183.613 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان14 نفر216.715 نمره191.122 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر216.339 نمره216.339 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ4 نفر215.209 نمره206.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر214.563 نمره214.563 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر213.892 نمره184.568 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر213.24 نمره212.53 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر213.148 نمره180.092 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل3 نفر212.879 نمره193.972 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان8 نفر212.441 نمره185.653 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل3 نفر212.271 نمره208.855 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر211.718 نمره211.718 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر211.314 نمره204.832 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر211.081 نمره211.081 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان11 نفر210.853 نمره177.825 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر210.458 نمره210.458 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر209.724 نمره209.724 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر209.533 نمره209.533 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر209.503 نمره188.99 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر209.481 نمره195.298 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان6 نفر209.369 نمره178.143 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر209.067 نمره209.067 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان16 نفر208.992 نمره163.664 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر208.943 نمره208.943 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی4 نفر208.822 نمره196.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان34 نفر208.13 نمره175.373 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان17 نفر207.925 نمره173.66 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر207.759 نمره207.759 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ10 نفر207.112 نمره175.932 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر206.694 نمره206.694 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر206.207 نمره206.207 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان10 نفر205.84 نمره175.706 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر205.827 نمره198.947 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی3 نفر205.822 نمره184.871 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر205.71 نمره205.71 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر205.707 نمره201.312 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان21 نفر205.698 نمره165.575 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر205.354 نمره205.354 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان40 نفر204.928 نمره164.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر204.749 نمره187.774 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر204.736 نمره204.736 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان11 نفر204.595 نمره178.932 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر204.379 نمره196.095 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان47 نفر204.23 نمره169.352 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان36 نفر204.102 نمره168.613 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ5 نفر203.705 نمره171.503 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی1 نفر203.682 نمره203.682 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان10 نفر203.612 نمره169.733 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر203.502 نمره165.755 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ5 نفر203.414 نمره189.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر203.158 نمره203.158 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ5 نفر202.979 نمره177.255 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر202.901 نمره185.763 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر202.747 نمره191.725 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر202.73 نمره202.73 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی3 نفر202.326 نمره161.2 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر202.325 نمره173.099 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ5 نفر202.222 نمره172.036 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان6 نفر201.859 نمره163.204 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر201.445 نمره180.665 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان13 نفر201.139 نمره172.157 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر200.907 نمره200.907 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر200.845 نمره200.845 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر200.506 نمره200.506 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر199.501 نمره193.87 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر199.5 نمره199.5 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر199.324 نمره180.223 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات6 نفر199.113 نمره180.368 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر198.941 نمره194.082 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر198.418 نمره178.939 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر198.234 نمره191.308 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر198.098 نمره198.098 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ5 نفر197.984 نمره180.129 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر197.866 نمره197.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر197.862 نمره193.352 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان6 نفر197.832 نمره162.568 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر197.774 نمره189.211 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان27 نفر197.548 نمره171.525 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان13 نفر197.484 نمره173.448 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات4 نفر197.418 نمره178.55 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر197.287 نمره197.287 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر196.983 نمره196.983 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.822 نمره196.822 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی2 نفر196.768 نمره168.409 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر196.252 نمره196.252 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر196.203 نمره196.203 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر195.844 نمره195.844 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر195.779 نمره195.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر195.483 نمره181.094 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر195.441 نمره174.647 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر195.258 نمره195.258 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر194.522 نمره172.685 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر194.51 نمره167.071 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر194.363 نمره194.363 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر194.213 نمره194.213 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر194.128 نمره194.128 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر193.767 نمره193.767 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر193.766 نمره188.765 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر193.499 نمره193.499 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر193.165 نمره193.165 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی2 نفر192.633 نمره182.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر192.266 نمره190.552 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر192.193 نمره173.239 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر192.123 نمره157.887 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر192.029 نمره189.662 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر191.908 نمره191.908 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر191.866 نمره191.706 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان15 نفر191.429 نمره168.398 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان11 نفر191.136 نمره171.734 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر191.103 نمره191.103 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر191.025 نمره191.025 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر190.649 نمره168.613 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر190.209 نمره184.09 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر190.15 نمره176.571 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر189.967 نمره180.586 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان13 نفر189.816 نمره176.408 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان19 نفر189.362 نمره166.935 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر189.26 نمره189.26 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر189.044 نمره175.713 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر188.99 نمره188.99 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر188.103 نمره188.103 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر187.614 نمره182.126 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر187.571 نمره187.571 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر187.415 نمره185.812 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان20 نفر187.31 نمره151.315 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر187.249 نمره187.249 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر186.937 نمره186.937 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر186.594 نمره186.594 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر186.126 نمره186.126 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر186.027 نمره185.115 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان3 نفر185.885 نمره161.791 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر185.878 نمره185.878 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر185.499 نمره185.499 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر185.478 نمره185.478 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر185.29 نمره178.749 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر184.474 نمره184.474 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر184.399 نمره184.399 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر184.119 نمره179.888 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر184.038 نمره182.054 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر183.988 نمره183.988 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر183.758 نمره183.758 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر183.627 نمره183.627 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر183.386 نمره183.386 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر182.817 نمره182.817 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر182.709 نمره179.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر182.513 نمره182.513 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر182.379 نمره182.379 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر182.303 نمره182.303 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر182.284 نمره182.284 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر182.054 نمره182.054 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر181.633 نمره181.633 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر180.972 نمره180.972 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر180.896 نمره178.357 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر180.857 نمره180.857 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر180.659 نمره167.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان6 نفر180.372 نمره151.747 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر180.35 نمره170.027 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر180.31 نمره180.31 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر180.289 نمره180.289 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر180.147 نمره180.147 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر180.008 نمره180.008 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر180.005 نمره155.263 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر179.881 نمره179.586 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان10 نفر179.584 نمره164.801 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک2 نفر179.493 نمره153.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر178.797 نمره165.374 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر178.518 نمره178.518 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب3 نفر178.112 نمره162.028 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر177.898 نمره177.898 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر177.75 نمره174.335 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر177.649 نمره177.649 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر177.516 نمره168.365 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر177.365 نمره177.365 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر177.163 نمره177.163 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار4 نفر177.138 نمره151.534 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر177.072 نمره175.13 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر177.039 نمره157.106 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر176.966 نمره176.966 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر176.943 نمره176.943 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر176.783 نمره176.783 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر176.468 نمره175.594 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر176.01 نمره176.01 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.942 نمره175.942 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر175.831 نمره175.831 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر175.727 نمره175.727 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان7 نفر175.663 نمره169.717 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر175.54 نمره175.54 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر175.518 نمره175.518 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر175.483 نمره175.483 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل3 نفر175.206 نمره156.591 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر175.1 نمره163.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر175.082 نمره172.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر175.048 نمره164.726 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر174.978 نمره174.978 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان6 نفر174.514 نمره151.602 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر174.256 نمره172.289 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر174.22 نمره164.698 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر174.047 نمره174.047 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر174.03 نمره167.115 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب4 نفر173.894 نمره165.297 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر173.877 نمره164.975 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر173.773 نمره170.327 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر173.666 نمره154.788 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر173.511 نمره173.511 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند13 نفر173.347 نمره150.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر173.327 نمره173.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر172.928 نمره172.928 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر172.585 نمره172.585 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر172.371 نمره172.371 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر172.228 نمره168.257 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر172.116 نمره172.116 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر171.992 نمره171.992 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر171.897 نمره171.897 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر171.893 نمره167.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر171.34 نمره165.086 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر171.12 نمره171.12 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر170.65 نمره165.405 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر170.311 نمره170.311 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر170.311 نمره170.311 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر170.251 نمره170.251 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر170.211 نمره170.211 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر170.065 نمره170.065 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر169.951 نمره169.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر169.771 نمره169.771 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر169.657 نمره169.657 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر168.961 نمره150.037 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر168.892 نمره168.892 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر168.581 نمره168.581 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر168.534 نمره168.534 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی581 نفر167.745 نمره150.047 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان6 نفر167.395 نمره150.958 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر167.392 نمره167.392 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی2 نفر167.084 نمره159.589 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر166.935 نمره166.721 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر166.897 نمره166.897 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر166.815 نمره166.815 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر166.66 نمره164.166 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر166.256 نمره158.672 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر165.496 نمره165.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر165.201 نمره164.54 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان4 نفر164.925 نمره152.834 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب1 نفر164.883 نمره164.883 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر164.859 نمره153.969 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر164.275 نمره162.827 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر164.035 نمره164.035 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر163.647 نمره163.647 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر163.321 نمره163.321 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر162.98 نمره162.98 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر161.913 نمره151.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر161.617 نمره161.617 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر159.007 نمره159.007 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا2 نفر158.495 نمره156.825 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر158.462 نمره158.462 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر158.354 نمره158.354 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر158.354 نمره158.354 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1 نفر157.173 نمره157.173 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر155.988 نمره155.988 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر155.282 نمره155.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر154.937 نمره153.159 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر154.254 نمره154.254 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر154.148 نمره154.148 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر153.799 نمره153.799 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر153.621 نمره153.621 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.458 نمره153.458 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر151.29 نمره151.29 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر150.948 نمره150.948 نمره
ناکام529 نفر149.999 نمره0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en