نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 321.088 نمره 321.088 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 316.156 نمره 316.156 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 1 نفر 315.909 نمره 315.909 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 2 نفر 315.714 نمره 312.2 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 314.035 نمره 305.064 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 3 نفر 305.637 نمره 286.381 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 304.478 نمره 304.478 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 303.821 نمره 303.821 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 302.163 نمره 302.163 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 6 نفر 297.801 نمره 251.28 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 294.557 نمره 294.557 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 294.091 نمره 289.476 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 293.902 نمره 253.887 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 293.072 نمره 293.072 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 292.789 نمره 292.789 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 292.25 نمره 292.25 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 25 نفر 291.889 نمره 162.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 291.81 نمره 291.81 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 291.772 نمره 291.772 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 290.723 نمره 277.551 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 288.265 نمره 288.265 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 286.843 نمره 286.843 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 286.726 نمره 228.046 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 285.71 نمره 285.71 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 285.398 نمره 272.3 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 282.823 نمره 197.115 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 282.589 نمره 205.798 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 282.486 نمره 282.486 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 282.472 نمره 277.099 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 282.097 نمره 269 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 31 نفر 281.788 نمره 213.49 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 280.5 نمره 280.5 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 19 نفر 280.37 نمره 190.629 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 280.314 نمره 263.528 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 280.188 نمره 280.188 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 279.162 نمره 254.438 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 277.676 نمره 277.676 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 4 نفر 277.554 نمره 265.139 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 277.263 نمره 253.699 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 2 نفر 276.074 نمره 260.371 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 16 نفر 276.068 نمره 235.329 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 275.741 نمره 275.741 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 275.593 نمره 275.593 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 275.347 نمره 265.461 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 7 نفر 275.332 نمره 219.881 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 25 نفر 272.775 نمره 209.674 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 272.66 نمره 272.66 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 272.075 نمره 272.075 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 270.25 نمره 270.25 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 3 نفر 270.207 نمره 248.468 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 18 نفر 270.068 نمره 186.474 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 269.175 نمره 269.175 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 269.061 نمره 269.061 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 22 نفر 269.041 نمره 200.382 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 267.639 نمره 267.639 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 267.164 نمره 267.164 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 266.076 نمره 266.076 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 265.842 نمره 253.087 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 6 نفر 265.827 نمره 239.659 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 4 نفر 265.797 نمره 242.246 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 265.594 نمره 265.594 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 1 نفر 265.593 نمره 265.593 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 10 نفر 265.587 نمره 165.345 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 265.354 نمره 265.354 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 264.193 نمره 264.193 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 263.768 نمره 240.238 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 263.671 نمره 263.671 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 262.788 نمره 262.788 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 4 نفر 262.486 نمره 227.86 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 262.27 نمره 262.27 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 261.034 نمره 257.253 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 5 نفر 259.63 نمره 242.465 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 6 نفر 259.613 نمره 224.292 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 3 نفر 259.182 نمره 234.209 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 6 نفر 259.072 نمره 232.733 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 258.849 نمره 258.849 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 890 نفر 258.721 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 258.71 نمره 250.391 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 2 نفر 258.452 نمره 246.625 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 11 نفر 258.108 نمره 219.293 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 255.51 نمره 255.51 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 255.018 نمره 248.865 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 254.344 نمره 206.79 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 254.281 نمره 203.753 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 252.92 نمره 244.141 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 6 نفر 251.93 نمره 220.103 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 251.314 نمره 251.314 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 31 نفر 250.936 نمره 197.671 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 3 نفر 250.855 نمره 235.234 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 250.512 نمره 250.512 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 20 نفر 250.264 نمره 184.052 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 3 نفر 249.79 نمره 231.971 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 24 نفر 249.569 نمره 180.74 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 249.486 نمره 249.486 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 7 نفر 249.298 نمره 204.067 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 248.674 نمره 248.674 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 247.673 نمره 247.673 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 247.387 نمره 222.274 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 247.323 نمره 247.323 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 2 نفر 247.008 نمره 238.812 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 20 نفر 246.723 نمره 179.463 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 33 نفر 246.667 نمره 188.357 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 2 نفر 245.897 نمره 207.911 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 245.483 نمره 221.952 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 245.056 نمره 245.056 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 10 نفر 244.845 نمره 211.858 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 3 نفر 244.793 نمره 236.084 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 19 نفر 244.554 نمره 198.161 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 244.515 نمره 244.515 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 16 نفر 244.311 نمره 195.898 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 243.33 نمره 242.958 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 24 نفر 243.046 نمره 170.447 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 242.842 نمره 242.842 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 242.671 نمره 215.609 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 242.656 نمره 242.656 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 2 نفر 241.807 نمره 237.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 241.277 نمره 186.215 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 240.978 نمره 240.978 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 4 نفر 240.972 نمره 198.463 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 6 نفر 240.419 نمره 204.176 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 23 نفر 239.71 نمره 173.621 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 9 نفر 239.271 نمره 209.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 239.077 نمره 239.077 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 5 نفر 238.815 نمره 210.811 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 2 نفر 238.713 نمره 225.995 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 237.23 نمره 213.787 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 237.179 نمره 237.179 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 2 نفر 237.003 نمره 222.713 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 236.933 نمره 228.767 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 236.597 نمره 236.597 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 236.123 نمره 235.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 20 نفر 235.481 نمره 180.565 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 235.271 نمره 235.271 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 235.142 نمره 212.332 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 233.795 نمره 195.935 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 5 نفر 233.658 نمره 213.787 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 230.81 نمره 230.81 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 230.661 نمره 230.661 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 4 نفر 230.528 نمره 210.264 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 5 نفر 230.425 نمره 215.027 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 11 نفر 230.199 نمره 152.079 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 229.341 نمره 229.341 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 229.09 نمره 229.09 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 17 نفر 228.417 نمره 175.455 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 3 نفر 228.092 نمره 222.305 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 228.001 نمره 228.001 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 35 نفر 227.93 نمره 178.464 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 1 نفر 226.893 نمره 226.893 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 226.298 نمره 226.298 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 226.004 نمره 183.593 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 225.786 نمره 222.906 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 9 نفر 225.308 نمره 188.305 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 22 نفر 225.034 نمره 192.92 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 224.662 نمره 224.662 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 224.424 نمره 205.837 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 12 نفر 224.348 نمره 178.621 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 224.094 نمره 189.248 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 3 نفر 224.04 نمره 212.731 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 223.839 نمره 223.839 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 223.559 نمره 213.322 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 223.419 نمره 223.419 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 222.753 نمره 222.753 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 4 نفر 222.694 نمره 180.55 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 222.639 نمره 222.639 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 24 نفر 222.591 نمره 189.182 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 222.415 نمره 196.153 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 221.705 نمره 213.124 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 13 نفر 221.468 نمره 158.831 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 40 نفر 221.238 نمره 175.698 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 41 نفر 221.192 نمره 153.4 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 3 نفر 221.163 نمره 185.839 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 9 نفر 220.867 نمره 184.075 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 44 نفر 220.858 نمره 184.417 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 220.688 نمره 213.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 28 نفر 220.575 نمره 179.311 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 37 نفر 220.252 نمره 183.892 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 219.734 نمره 219.734 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 2 نفر 219.704 نمره 217.755 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 22 نفر 219.506 نمره 171.359 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 219.44 نمره 219.44 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 219.055 نمره 219.055 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 1 نفر 219.043 نمره 219.043 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 218.934 نمره 218.934 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 3 نفر 218.8 نمره 203.817 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 14 نفر 218.539 نمره 176.951 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 18 نفر 218 نمره 176.935 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 19 نفر 217.214 نمره 172.801 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 217.184 نمره 217.184 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 27 نفر 216.815 نمره 183.613 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 14 نفر 216.715 نمره 191.122 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 216.339 نمره 216.339 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 215.209 نمره 206.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 214.563 نمره 214.563 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 213.892 نمره 184.568 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 2 نفر 213.24 نمره 212.53 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 213.148 نمره 180.092 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 3 نفر 212.879 نمره 193.972 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 8 نفر 212.441 نمره 185.653 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 3 نفر 212.271 نمره 208.855 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 211.718 نمره 211.718 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 211.314 نمره 204.832 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 211.081 نمره 211.081 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 11 نفر 210.853 نمره 177.825 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 210.458 نمره 210.458 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 209.724 نمره 209.724 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 209.533 نمره 209.533 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 209.503 نمره 188.99 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 209.481 نمره 195.298 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 6 نفر 209.369 نمره 178.143 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 209.067 نمره 209.067 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 16 نفر 208.992 نمره 163.664 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 208.943 نمره 208.943 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 208.822 نمره 196.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 34 نفر 208.13 نمره 175.373 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 17 نفر 207.925 نمره 173.66 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 207.759 نمره 207.759 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 10 نفر 207.112 نمره 175.932 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 206.694 نمره 206.694 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 206.207 نمره 206.207 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 10 نفر 205.84 نمره 175.706 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 205.827 نمره 198.947 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 205.822 نمره 184.871 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 205.71 نمره 205.71 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 205.707 نمره 201.312 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 21 نفر 205.698 نمره 165.575 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 205.354 نمره 205.354 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 40 نفر 204.928 نمره 164.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 204.749 نمره 187.774 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 204.736 نمره 204.736 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 11 نفر 204.595 نمره 178.932 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 204.379 نمره 196.095 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 47 نفر 204.23 نمره 169.352 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 36 نفر 204.102 نمره 168.613 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 5 نفر 203.705 نمره 171.503 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 1 نفر 203.682 نمره 203.682 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 10 نفر 203.612 نمره 169.733 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 203.502 نمره 165.755 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 5 نفر 203.414 نمره 189.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 203.158 نمره 203.158 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 5 نفر 202.979 نمره 177.255 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 202.901 نمره 185.763 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 202.747 نمره 191.725 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 202.73 نمره 202.73 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 202.326 نمره 161.2 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 202.325 نمره 173.099 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 202.222 نمره 172.036 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 6 نفر 201.859 نمره 163.204 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 201.445 نمره 180.665 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 13 نفر 201.139 نمره 172.157 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 200.907 نمره 200.907 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 200.845 نمره 200.845 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 200.506 نمره 200.506 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 199.501 نمره 193.87 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 199.5 نمره 199.5 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 4 نفر 199.324 نمره 180.223 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 6 نفر 199.113 نمره 180.368 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 198.941 نمره 194.082 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 198.418 نمره 178.939 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 198.234 نمره 191.308 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 198.098 نمره 198.098 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 5 نفر 197.984 نمره 180.129 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 197.866 نمره 197.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 6 نفر 197.862 نمره 193.352 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 6 نفر 197.832 نمره 162.568 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 197.774 نمره 189.211 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 27 نفر 197.548 نمره 171.525 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 13 نفر 197.484 نمره 173.448 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 4 نفر 197.418 نمره 178.55 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.287 نمره 197.287 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 196.983 نمره 196.983 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 196.822 نمره 196.822 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 2 نفر 196.768 نمره 168.409 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 196.252 نمره 196.252 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 196.203 نمره 196.203 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 195.844 نمره 195.844 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 195.779 نمره 195.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 195.483 نمره 181.094 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 195.441 نمره 174.647 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 195.258 نمره 195.258 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 194.522 نمره 172.685 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 194.51 نمره 167.071 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 194.363 نمره 194.363 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 194.213 نمره 194.213 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 194.128 نمره 194.128 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 193.767 نمره 193.767 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 193.766 نمره 188.765 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 193.499 نمره 193.499 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 193.165 نمره 193.165 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 2 نفر 192.633 نمره 182.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 4 نفر 192.266 نمره 190.552 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 192.193 نمره 173.239 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 192.123 نمره 157.887 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 192.029 نمره 189.662 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 191.908 نمره 191.908 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 191.866 نمره 191.706 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 15 نفر 191.429 نمره 168.398 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 11 نفر 191.136 نمره 171.734 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 191.103 نمره 191.103 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 191.025 نمره 191.025 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 4 نفر 190.649 نمره 168.613 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 190.209 نمره 184.09 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 190.15 نمره 176.571 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 189.967 نمره 180.586 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 13 نفر 189.816 نمره 176.408 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 19 نفر 189.362 نمره 166.935 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 189.26 نمره 189.26 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 189.044 نمره 175.713 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 188.99 نمره 188.99 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 188.103 نمره 188.103 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 187.614 نمره 182.126 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 187.571 نمره 187.571 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 187.415 نمره 185.812 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 20 نفر 187.31 نمره 151.315 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 187.249 نمره 187.249 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 186.937 نمره 186.937 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 186.594 نمره 186.594 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 186.126 نمره 186.126 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 2 نفر 186.027 نمره 185.115 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 185.885 نمره 161.791 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 185.878 نمره 185.878 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 185.499 نمره 185.499 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 185.478 نمره 185.478 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 3 نفر 185.29 نمره 178.749 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 184.474 نمره 184.474 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 184.399 نمره 184.399 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 184.119 نمره 179.888 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 184.038 نمره 182.054 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 183.988 نمره 183.988 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 183.758 نمره 183.758 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 183.627 نمره 183.627 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 183.386 نمره 183.386 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 182.817 نمره 182.817 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 182.709 نمره 179.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 182.513 نمره 182.513 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 182.379 نمره 182.379 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 182.303 نمره 182.303 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 182.284 نمره 182.284 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 182.054 نمره 182.054 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 181.633 نمره 181.633 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 180.972 نمره 180.972 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 180.896 نمره 178.357 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 180.857 نمره 180.857 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 180.659 نمره 167.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 6 نفر 180.372 نمره 151.747 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 180.35 نمره 170.027 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 180.31 نمره 180.31 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.289 نمره 180.289 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 180.147 نمره 180.147 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 180.008 نمره 180.008 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 180.005 نمره 155.263 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 179.881 نمره 179.586 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 10 نفر 179.584 نمره 164.801 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 2 نفر 179.493 نمره 153.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 178.797 نمره 165.374 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 178.518 نمره 178.518 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 178.112 نمره 162.028 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 177.898 نمره 177.898 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 177.75 نمره 174.335 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 177.649 نمره 177.649 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 177.516 نمره 168.365 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 177.365 نمره 177.365 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 177.163 نمره 177.163 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 4 نفر 177.138 نمره 151.534 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 177.072 نمره 175.13 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 177.039 نمره 157.106 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 176.966 نمره 176.966 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 176.943 نمره 176.943 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 176.783 نمره 176.783 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 176.468 نمره 175.594 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 176.01 نمره 176.01 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.942 نمره 175.942 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.831 نمره 175.831 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 175.727 نمره 175.727 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 7 نفر 175.663 نمره 169.717 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.54 نمره 175.54 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.518 نمره 175.518 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.483 نمره 175.483 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 3 نفر 175.206 نمره 156.591 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 175.1 نمره 163.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 175.082 نمره 172.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 175.048 نمره 164.726 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 174.978 نمره 174.978 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 6 نفر 174.514 نمره 151.602 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 2 نفر 174.256 نمره 172.289 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 174.22 نمره 164.698 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 174.047 نمره 174.047 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 174.03 نمره 167.115 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 4 نفر 173.894 نمره 165.297 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 173.877 نمره 164.975 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 173.773 نمره 170.327 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 173.666 نمره 154.788 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 173.511 نمره 173.511 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 13 نفر 173.347 نمره 150.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 173.327 نمره 173.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 172.928 نمره 172.928 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 172.585 نمره 172.585 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 172.371 نمره 172.371 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 172.228 نمره 168.257 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 172.116 نمره 172.116 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 171.992 نمره 171.992 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 171.897 نمره 171.897 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 171.893 نمره 167.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 171.34 نمره 165.086 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 171.12 نمره 171.12 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 170.65 نمره 165.405 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 170.311 نمره 170.311 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 170.311 نمره 170.311 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 170.251 نمره 170.251 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 170.211 نمره 170.211 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 170.065 نمره 170.065 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 169.951 نمره 169.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 169.771 نمره 169.771 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 169.657 نمره 169.657 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 168.961 نمره 150.037 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.892 نمره 168.892 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 168.581 نمره 168.581 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 168.534 نمره 168.534 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 581 نفر 167.745 نمره 150.047 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 6 نفر 167.395 نمره 150.958 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 167.392 نمره 167.392 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 2 نفر 167.084 نمره 159.589 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 166.935 نمره 166.721 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 166.897 نمره 166.897 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 166.815 نمره 166.815 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 166.66 نمره 164.166 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 166.256 نمره 158.672 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 165.496 نمره 165.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 165.201 نمره 164.54 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 4 نفر 164.925 نمره 152.834 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 1 نفر 164.883 نمره 164.883 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 164.859 نمره 153.969 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 164.275 نمره 162.827 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 164.035 نمره 164.035 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 163.647 نمره 163.647 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 163.321 نمره 163.321 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 162.98 نمره 162.98 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 161.913 نمره 151.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 161.617 نمره 161.617 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 159.007 نمره 159.007 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 2 نفر 158.495 نمره 156.825 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 158.462 نمره 158.462 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 158.354 نمره 158.354 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 158.354 نمره 158.354 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1 نفر 157.173 نمره 157.173 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 155.988 نمره 155.988 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 155.282 نمره 155.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 154.937 نمره 153.159 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 154.254 نمره 154.254 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 154.148 نمره 154.148 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 153.799 نمره 153.799 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 153.621 نمره 153.621 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.458 نمره 153.458 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 151.29 نمره 151.29 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 150.948 نمره 150.948 نمره
ناکام 529 نفر 149.999 نمره 0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en