نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر303.548 نمره303.548 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر302.828 نمره302.828 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر295.793 نمره295.793 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر292.467 نمره290.672 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ6 نفر289.87 نمره263.085 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر286.126 نمره286.126 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر285.726 نمره285.726 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار10 نفر283.008 نمره208.459 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر282.104 نمره282.104 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار6 نفر278.239 نمره243.686 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر278.027 نمره253.228 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر272.069 نمره272.069 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر270.247 نمره250.945 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان39 نفر266.209 نمره200.631 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر264.438 نمره250.917 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ10 نفر263.52 نمره218.428 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر262.11 نمره262.11 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز3 نفر262 نمره210.67 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر260.963 نمره260.963 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر258.477 نمره258.477 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان48 نفر257.642 نمره150.223 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان50 نفر256.603 نمره188.295 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان42 نفر256.3 نمره196.039 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر254.492 نمره182.157 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر254.006 نمره254.006 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان17 نفر252.141 نمره186.992 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار7 نفر251.259 نمره217.187 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان41 نفر251.044 نمره188.164 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر250.109 نمره250.109 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر249.773 نمره240.343 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر248.714 نمره204.838 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر248.493 نمره248.493 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان12 نفر246.875 نمره192.563 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار8 نفر246.766 نمره203.105 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر244.584 نمره244.584 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر239.764 نمره215.745 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر239.741 نمره239.741 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر238.761 نمره210.801 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر238.185 نمره238.185 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر236.468 نمره236.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار26 نفر236.318 نمره178.949 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر236.102 نمره236.102 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات1 نفر236.039 نمره236.039 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر235.749 نمره235.749 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان974 نفر235.55 نمره150 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر232.866 نمره232.866 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر230.923 نمره195.082 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر230.268 نمره230.268 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر230.156 نمره230.156 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر229.789 نمره178.982 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان19 نفر227.594 نمره176.006 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی2 نفر227.393 نمره212.374 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب6 نفر225.288 نمره185.354 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار5 نفر225.227 نمره199.333 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان2 نفر224.924 نمره218.995 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز6 نفر224.752 نمره195.769 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان50 نفر222.801 نمره174.946 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس4 نفر222.364 نمره151.831 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر222.187 نمره222.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان5 نفر221.75 نمره183.388 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر221.064 نمره221.064 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان52 نفر219.864 نمره177.439 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب3 نفر219.518 نمره204.203 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر219.475 نمره219.475 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر219.404 نمره219.404 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر219.314 نمره209.15 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان69 نفر219.265 نمره175.079 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر218.696 نمره218.696 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید11 نفر217.985 نمره157.893 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر217.727 نمره196.858 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ4 نفر216.936 نمره189.266 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز5 نفر216.421 نمره203.803 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان47 نفر216.119 نمره173.005 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر216.112 نمره216.112 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر215.727 نمره192.824 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر214.903 نمره214.903 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر213.17 نمره202.713 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر212.761 نمره212.761 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر212.483 نمره212.483 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر212.465 نمره212.465 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار3 نفر212.222 نمره197.243 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر210.227 نمره210.227 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر209.755 نمره191.733 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار9 نفر209.486 نمره190.977 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر209.343 نمره209.343 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار12 نفر209.249 نمره184.291 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر207.909 نمره207.909 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر207.532 نمره176.923 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر207.219 نمره195.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان37 نفر207.127 نمره164.444 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر206.547 نمره206.547 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان70 نفر206.059 نمره181.481 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر205.78 نمره205.78 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر205.649 نمره175.225 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر204.494 نمره200.996 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر204.358 نمره204.358 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار6 نفر204.176 نمره175.598 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز3 نفر203.795 نمره195.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان53 نفر203.543 نمره176.002 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز8 نفر203.459 نمره155.046 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار8 نفر202.368 نمره171.804 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب7 نفر201.603 نمره170.362 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار9 نفر201.593 نمره180.192 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان23 نفر200.422 نمره175.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر200.368 نمره181.63 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ133 نفر199.977 نمره153.517 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر198.374 نمره198.374 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان45 نفر198.276 نمره177.895 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار5 نفر197.891 نمره183.662 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان37 نفر197.622 نمره173.297 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر197.401 نمره197.401 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز7 نفر197.143 نمره174.133 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز4 نفر196.436 نمره178.27 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر195.982 نمره174.006 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر195.894 نمره195.894 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار8 نفر195.875 نمره166.787 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر195.72 نمره184.036 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر195.705 نمره191.182 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر195.566 نمره194.66 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار6 نفر195.531 نمره166.942 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه13 نفر195.325 نمره165.643 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان38 نفر195.067 نمره172.25 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز7 نفر194.661 نمره170.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر194.458 نمره194.458 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان26 نفر194.398 نمره150.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر194.13 نمره194.13 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار12 نفر193.756 نمره152.11 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر193.547 نمره193.547 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر193.09 نمره193.09 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر192.957 نمره192.957 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر192.814 نمره192.814 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر192.735 نمره180.156 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر192.711 نمره192.711 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر192.596 نمره192.596 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار4 نفر192.442 نمره184.159 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر192.275 نمره192.275 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر192.21 نمره192.21 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر192.126 نمره192.126 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز11 نفر191.209 نمره173.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر191.141 نمره185.78 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر191.05 نمره191.05 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر190.849 نمره175.468 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر190.849 نمره190.849 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر190.68 نمره190.68 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر190.225 نمره187.529 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید21 نفر190.17 نمره151.463 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار10 نفر189.87 نمره176.972 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر189.845 نمره189.845 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر189.784 نمره189.784 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر189.503 نمره179.939 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان47 نفر189.429 نمره160.197 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر189.368 نمره189.368 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار10 نفر189.266 نمره168.659 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار6 نفر189.204 نمره172.034 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.169 نمره189.169 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان35 نفر189.028 نمره160.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر188.87 نمره188.87 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان43 نفر188.816 نمره163.861 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر188.775 نمره162.045 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار10 نفر188.523 نمره170.807 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر188.415 نمره188.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر187.853 نمره183.373 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر187.82 نمره178.961 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر187.256 نمره187.256 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان53 نفر187.162 نمره159.106 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان50 نفر186.954 نمره167.856 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز3 نفر186.735 نمره175.555 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان54 نفر185.878 نمره166.461 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه19 نفر185.736 نمره150.382 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر185.632 نمره185.632 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا26 نفر185.594 نمره150.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر185.267 نمره185.267 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز30 نفر185.206 نمره150.068 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر185.061 نمره185.061 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر184.612 نمره177.08 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب15 نفر184.588 نمره162.596 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر184.515 نمره184.515 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز5 نفر183.738 نمره174.077 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر183.181 نمره171.172 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر183.111 نمره183.111 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر182.776 نمره182.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر182.539 نمره175.55 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.436 نمره182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر182.391 نمره171.989 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر182.325 نمره178.506 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر182.294 نمره182.294 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر182.252 نمره170.368 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1 نفر182.246 نمره182.246 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب5 نفر181.99 نمره150.423 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر181.743 نمره168.883 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر181.039 نمره176.01 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان37 نفر180.972 نمره156.934 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز10 نفر180.64 نمره168.659 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر180.595 نمره180.595 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان33 نفر180.26 نمره163.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان3 نفر179.386 نمره164.904 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر179.295 نمره179.295 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر178.92 نمره162.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان3 نفر178.819 نمره159.595 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر178.598 نمره173.542 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر178.585 نمره171.665 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر178.448 نمره167.155 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر178.209 نمره177.25 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر177.858 نمره177.858 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب6 نفر177.639 نمره167.306 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز4 نفر177.554 نمره153.12 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر177.333 نمره176.39 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر177.33 نمره177.33 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر177.326 نمره161.877 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز5 نفر177.298 نمره165.515 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار77 نفر177.174 نمره150.258 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر177.035 نمره175.704 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز4 نفر176.978 نمره167.623 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر176.754 نمره176.754 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر176.644 نمره161.784 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر176.272 نمره153.129 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر176.089 نمره176.089 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر175.206 نمره175.206 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر175.125 نمره168.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر175.071 نمره175.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار3 نفر175.023 نمره173.801 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر175.016 نمره175.016 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان38 نفر174.861 نمره151.438 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر174.767 نمره168.996 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر174.704 نمره152.841 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر174.277 نمره174.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر174.188 نمره174.188 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب6 نفر173.811 نمره162.74 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر173.645 نمره168.525 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر173.64 نمره173.64 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر173.618 نمره173.618 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان33 نفر173.611 نمره154.709 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر173.333 نمره173.333 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر173.064 نمره173.064 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر172.956 نمره172.956 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا8 نفر172.864 نمره158.89 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار5 نفر172.734 نمره164.756 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر172.548 نمره172.296 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر172.458 نمره172.458 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر172.299 نمره170.118 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند4 نفر172.095 نمره150.966 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز3 نفر171.723 نمره160.191 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر171.704 نمره171.704 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک2 نفر171.588 نمره166.013 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر171.452 نمره171.452 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان2 نفر171.377 نمره160.661 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر170.879 نمره170.879 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر4 نفر170.754 نمره152.141 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب4 نفر170.609 نمره159.585 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر170.598 نمره170.598 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر170.469 نمره170.469 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ5 نفر170.384 نمره165.057 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر170.328 نمره170.328 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر170.257 نمره170.257 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر170.127 نمره170.127 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر169.926 نمره168.493 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر169.785 نمره169.785 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر169.503 نمره163.233 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب3 نفر169.171 نمره156.234 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر169.027 نمره169.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر168.879 نمره168.879 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر168.803 نمره168.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر168.795 نمره168.795 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان5 نفر168.771 نمره160.207 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر168.686 نمره165.84 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان5 نفر168.531 نمره150.929 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر168.377 نمره168.377 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر168.352 نمره168.308 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار8 نفر167.926 نمره150.022 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر166.893 نمره166.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل10 نفر166.854 نمره150.403 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی2204 نفر166.669 نمره150.016 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر166.585 نمره166.585 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر166.32 نمره166.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان4 نفر166.151 نمره159.113 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر166.081 نمره166.081 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر165.638 نمره165.638 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب7 نفر165.591 نمره151.018 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان8 نفر165.401 نمره154.881 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور2 نفر165.26 نمره163.579 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر165.235 نمره165.235 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر165.136 نمره157.901 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر165.123 نمره165.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر163.96 نمره163.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر163.61 نمره163.61 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر163.593 نمره163.593 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر163.419 نمره163.419 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر161.947 نمره161.947 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر161.778 نمره161.778 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر161.403 نمره151.797 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه2 نفر161.048 نمره157.506 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر160.519 نمره160.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر160.208 نمره156.774 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر159.977 نمره159.977 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر159.648 نمره159.648 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب4 نفر159.54 نمره151.827 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک2 نفر158.855 نمره156.631 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر158.593 نمره158.593 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر158.568 نمره158.568 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر158.399 نمره158.399 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر158.381 نمره158.381 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر158.36 نمره151.163 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر156.795 نمره150.781 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر156.683 نمره156.683 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر156.522 نمره156.522 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر156.515 نمره151.293 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر156.437 نمره155.985 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر155.331 نمره155.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر155.305 نمره155.305 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر155.291 نمره155.291 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر155.181 نمره154.707 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا2 نفر155.162 نمره153.149 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر152.947 نمره152.947 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر152.153 نمره152.153 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر151.735 نمره151.735 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر151.046 نمره151.046 نمره
ناکام2046 نفر149.999 نمره94.395 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en