نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 303.548 نمره 303.548 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 302.828 نمره 302.828 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 295.793 نمره 295.793 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 292.467 نمره 290.672 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 6 نفر 289.87 نمره 263.085 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 286.126 نمره 286.126 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 285.726 نمره 285.726 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 10 نفر 283.008 نمره 208.459 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 282.104 نمره 282.104 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 6 نفر 278.239 نمره 243.686 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 278.027 نمره 253.228 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 272.069 نمره 272.069 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 3 نفر 270.247 نمره 250.945 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 39 نفر 266.209 نمره 200.631 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 264.438 نمره 250.917 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 10 نفر 263.52 نمره 218.428 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 262.11 نمره 262.11 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 3 نفر 262 نمره 210.67 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 260.963 نمره 260.963 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 258.477 نمره 258.477 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 48 نفر 257.642 نمره 150.223 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 50 نفر 256.603 نمره 188.295 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 42 نفر 256.3 نمره 196.039 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 4 نفر 254.492 نمره 182.157 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 254.006 نمره 254.006 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 17 نفر 252.141 نمره 186.992 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 7 نفر 251.259 نمره 217.187 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 41 نفر 251.044 نمره 188.164 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 250.109 نمره 250.109 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 249.773 نمره 240.343 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 3 نفر 248.714 نمره 204.838 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 248.493 نمره 248.493 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 12 نفر 246.875 نمره 192.563 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 8 نفر 246.766 نمره 203.105 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 244.584 نمره 244.584 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 2 نفر 239.764 نمره 215.745 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 239.741 نمره 239.741 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 4 نفر 238.761 نمره 210.801 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 238.185 نمره 238.185 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 236.468 نمره 236.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 26 نفر 236.318 نمره 178.949 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 236.102 نمره 236.102 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 1 نفر 236.039 نمره 236.039 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 235.749 نمره 235.749 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 974 نفر 235.55 نمره 150 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 232.866 نمره 232.866 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 230.923 نمره 195.082 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 230.268 نمره 230.268 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 230.156 نمره 230.156 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 229.789 نمره 178.982 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 19 نفر 227.594 نمره 176.006 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 227.393 نمره 212.374 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 6 نفر 225.288 نمره 185.354 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 5 نفر 225.227 نمره 199.333 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 224.924 نمره 218.995 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 6 نفر 224.752 نمره 195.769 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 50 نفر 222.801 نمره 174.946 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 4 نفر 222.364 نمره 151.831 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 222.187 نمره 222.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 5 نفر 221.75 نمره 183.388 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 221.064 نمره 221.064 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 52 نفر 219.864 نمره 177.439 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 3 نفر 219.518 نمره 204.203 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 219.475 نمره 219.475 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 219.404 نمره 219.404 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 219.314 نمره 209.15 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 69 نفر 219.265 نمره 175.079 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 218.696 نمره 218.696 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 11 نفر 217.985 نمره 157.893 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 217.727 نمره 196.858 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 4 نفر 216.936 نمره 189.266 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 5 نفر 216.421 نمره 203.803 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 47 نفر 216.119 نمره 173.005 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 216.112 نمره 216.112 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 5 نفر 215.727 نمره 192.824 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 214.903 نمره 214.903 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 213.17 نمره 202.713 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 212.761 نمره 212.761 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 212.483 نمره 212.483 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 212.465 نمره 212.465 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 3 نفر 212.222 نمره 197.243 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 210.227 نمره 210.227 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 209.755 نمره 191.733 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 9 نفر 209.486 نمره 190.977 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 1 نفر 209.343 نمره 209.343 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 12 نفر 209.249 نمره 184.291 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 207.909 نمره 207.909 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 207.532 نمره 176.923 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 207.219 نمره 195.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 37 نفر 207.127 نمره 164.444 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 206.547 نمره 206.547 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 70 نفر 206.059 نمره 181.481 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 205.78 نمره 205.78 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 205.649 نمره 175.225 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 204.494 نمره 200.996 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 204.358 نمره 204.358 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 6 نفر 204.176 نمره 175.598 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 203.795 نمره 195.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 53 نفر 203.543 نمره 176.002 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 8 نفر 203.459 نمره 155.046 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 8 نفر 202.368 نمره 171.804 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 7 نفر 201.603 نمره 170.362 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 9 نفر 201.593 نمره 180.192 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 23 نفر 200.422 نمره 175.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 200.368 نمره 181.63 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 133 نفر 199.977 نمره 153.517 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 198.374 نمره 198.374 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 45 نفر 198.276 نمره 177.895 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 5 نفر 197.891 نمره 183.662 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 37 نفر 197.622 نمره 173.297 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 197.401 نمره 197.401 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 7 نفر 197.143 نمره 174.133 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 4 نفر 196.436 نمره 178.27 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 5 نفر 195.982 نمره 174.006 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 195.894 نمره 195.894 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 8 نفر 195.875 نمره 166.787 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 195.72 نمره 184.036 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 195.705 نمره 191.182 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 195.566 نمره 194.66 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 6 نفر 195.531 نمره 166.942 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 13 نفر 195.325 نمره 165.643 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 38 نفر 195.067 نمره 172.25 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 7 نفر 194.661 نمره 170.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.458 نمره 194.458 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 26 نفر 194.398 نمره 150.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 194.13 نمره 194.13 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 12 نفر 193.756 نمره 152.11 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 193.547 نمره 193.547 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 193.09 نمره 193.09 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 192.957 نمره 192.957 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 192.814 نمره 192.814 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 3 نفر 192.735 نمره 180.156 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 192.711 نمره 192.711 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 192.596 نمره 192.596 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 4 نفر 192.442 نمره 184.159 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 192.275 نمره 192.275 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 192.21 نمره 192.21 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 192.126 نمره 192.126 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 11 نفر 191.209 نمره 173.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 191.141 نمره 185.78 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 191.05 نمره 191.05 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 190.849 نمره 175.468 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 190.849 نمره 190.849 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 190.68 نمره 190.68 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 190.225 نمره 187.529 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 21 نفر 190.17 نمره 151.463 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 10 نفر 189.87 نمره 176.972 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 189.845 نمره 189.845 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 189.784 نمره 189.784 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 3 نفر 189.503 نمره 179.939 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 47 نفر 189.429 نمره 160.197 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 189.368 نمره 189.368 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 10 نفر 189.266 نمره 168.659 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 6 نفر 189.204 نمره 172.034 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.169 نمره 189.169 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 35 نفر 189.028 نمره 160.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 188.87 نمره 188.87 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 43 نفر 188.816 نمره 163.861 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 188.775 نمره 162.045 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 10 نفر 188.523 نمره 170.807 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 188.415 نمره 188.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 187.853 نمره 183.373 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 187.82 نمره 178.961 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 187.256 نمره 187.256 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 53 نفر 187.162 نمره 159.106 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 50 نفر 186.954 نمره 167.856 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 186.735 نمره 175.555 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 54 نفر 185.878 نمره 166.461 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 19 نفر 185.736 نمره 150.382 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 185.632 نمره 185.632 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 26 نفر 185.594 نمره 150.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 185.267 نمره 185.267 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 30 نفر 185.206 نمره 150.068 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 185.061 نمره 185.061 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 184.612 نمره 177.08 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 15 نفر 184.588 نمره 162.596 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 184.515 نمره 184.515 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 5 نفر 183.738 نمره 174.077 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 4 نفر 183.181 نمره 171.172 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 183.111 نمره 183.111 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 182.776 نمره 182.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 182.539 نمره 175.55 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 182.436 نمره 182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 5 نفر 182.391 نمره 171.989 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 182.325 نمره 178.506 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 182.294 نمره 182.294 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 5 نفر 182.252 نمره 170.368 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 182.246 نمره 182.246 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 5 نفر 181.99 نمره 150.423 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 181.743 نمره 168.883 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 181.039 نمره 176.01 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 37 نفر 180.972 نمره 156.934 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 10 نفر 180.64 نمره 168.659 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 180.595 نمره 180.595 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 33 نفر 180.26 نمره 163.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 3 نفر 179.386 نمره 164.904 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 179.295 نمره 179.295 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 178.92 نمره 162.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 3 نفر 178.819 نمره 159.595 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 178.598 نمره 173.542 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 178.585 نمره 171.665 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 178.448 نمره 167.155 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 178.209 نمره 177.25 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 177.858 نمره 177.858 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 6 نفر 177.639 نمره 167.306 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 4 نفر 177.554 نمره 153.12 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 177.333 نمره 176.39 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.33 نمره 177.33 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 177.326 نمره 161.877 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 5 نفر 177.298 نمره 165.515 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 77 نفر 177.174 نمره 150.258 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 177.035 نمره 175.704 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 4 نفر 176.978 نمره 167.623 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 176.754 نمره 176.754 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 176.644 نمره 161.784 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 176.272 نمره 153.129 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 176.089 نمره 176.089 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 175.206 نمره 175.206 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 175.125 نمره 168.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 175.071 نمره 175.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 3 نفر 175.023 نمره 173.801 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 175.016 نمره 175.016 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 38 نفر 174.861 نمره 151.438 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 174.767 نمره 168.996 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 174.704 نمره 152.841 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 174.277 نمره 174.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 174.188 نمره 174.188 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 6 نفر 173.811 نمره 162.74 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 173.645 نمره 168.525 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.64 نمره 173.64 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 173.618 نمره 173.618 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 33 نفر 173.611 نمره 154.709 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 173.333 نمره 173.333 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 173.064 نمره 173.064 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 172.956 نمره 172.956 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 8 نفر 172.864 نمره 158.89 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 5 نفر 172.734 نمره 164.756 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 172.548 نمره 172.296 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.458 نمره 172.458 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 172.299 نمره 170.118 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 4 نفر 172.095 نمره 150.966 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 171.723 نمره 160.191 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 171.704 نمره 171.704 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 2 نفر 171.588 نمره 166.013 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 171.452 نمره 171.452 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 2 نفر 171.377 نمره 160.661 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 170.879 نمره 170.879 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 4 نفر 170.754 نمره 152.141 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 4 نفر 170.609 نمره 159.585 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 170.598 نمره 170.598 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 170.469 نمره 170.469 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 5 نفر 170.384 نمره 165.057 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 170.328 نمره 170.328 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 170.257 نمره 170.257 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 170.127 نمره 170.127 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 169.926 نمره 168.493 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 169.785 نمره 169.785 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 169.503 نمره 163.233 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 169.171 نمره 156.234 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 169.027 نمره 169.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 168.879 نمره 168.879 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 168.803 نمره 168.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 168.795 نمره 168.795 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 5 نفر 168.771 نمره 160.207 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 168.686 نمره 165.84 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 5 نفر 168.531 نمره 150.929 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 168.377 نمره 168.377 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 168.352 نمره 168.308 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 8 نفر 167.926 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 166.893 نمره 166.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 10 نفر 166.854 نمره 150.403 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 2204 نفر 166.669 نمره 150.016 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 166.585 نمره 166.585 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 166.32 نمره 166.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 166.151 نمره 159.113 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.081 نمره 166.081 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 165.638 نمره 165.638 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 7 نفر 165.591 نمره 151.018 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 8 نفر 165.401 نمره 154.881 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 2 نفر 165.26 نمره 163.579 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 165.235 نمره 165.235 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 165.136 نمره 157.901 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 165.123 نمره 165.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 163.96 نمره 163.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 163.61 نمره 163.61 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 163.593 نمره 163.593 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 163.419 نمره 163.419 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 161.947 نمره 161.947 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 161.778 نمره 161.778 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 161.403 نمره 151.797 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 2 نفر 161.048 نمره 157.506 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 160.519 نمره 160.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 160.208 نمره 156.774 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 159.977 نمره 159.977 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 159.648 نمره 159.648 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 4 نفر 159.54 نمره 151.827 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 2 نفر 158.855 نمره 156.631 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 158.593 نمره 158.593 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 158.568 نمره 158.568 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 158.399 نمره 158.399 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 158.381 نمره 158.381 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 158.36 نمره 151.163 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 156.795 نمره 150.781 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 156.683 نمره 156.683 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 156.522 نمره 156.522 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 156.515 نمره 151.293 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 156.437 نمره 155.985 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 155.331 نمره 155.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 155.305 نمره 155.305 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 155.291 نمره 155.291 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 155.181 نمره 154.707 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 2 نفر 155.162 نمره 153.149 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 152.947 نمره 152.947 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 152.153 نمره 152.153 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 151.735 نمره 151.735 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 151.046 نمره 151.046 نمره
ناکام 2046 نفر 149.999 نمره 94.395 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en