نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات1 نفر311.053 نمره311.053 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی2 نفر310.93 نمره297.668 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر304.224 نمره301.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان49 نفر302.742 نمره174.758 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان18 نفر285.527 نمره230.943 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر284.948 نمره284.948 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر283.292 نمره270.839 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر282.607 نمره279.156 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر282.365 نمره249.238 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر280.204 نمره256.29 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر279.619 نمره264.223 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر278.647 نمره264.991 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر278.534 نمره278.534 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ14 نفر277.288 نمره213.143 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان47 نفر276.838 نمره151.705 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر275.246 نمره275.246 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی4 نفر274.815 نمره230.004 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر272.716 نمره270.264 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر272.591 نمره246.657 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان32 نفر263.511 نمره201.854 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر260.636 نمره260.636 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار5 نفر259.951 نمره246.578 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل1 نفر258.87 نمره258.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر258.795 نمره221.344 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر258.265 نمره258.265 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر258.087 نمره258.087 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان5 نفر257.901 نمره199.254 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر256.238 نمره256.238 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر253.182 نمره242.995 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر252.334 نمره252.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان53 نفر250.99 نمره185.485 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر248.808 نمره248.808 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر248.605 نمره248.605 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان11 نفر248.503 نمره194.092 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند5 نفر247.731 نمره216.138 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر247.327 نمره247.327 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز8 نفر246.859 نمره195.742 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز19 نفر246.155 نمره205.701 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر245.695 نمره245.695 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر243.768 نمره243.768 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر241.17 نمره185.476 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر240.663 نمره237.937 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر240.539 نمره240.539 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر240.126 نمره232.767 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل3 نفر240.042 نمره228.234 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر240.009 نمره240.009 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر239.995 نمره239.995 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان31 نفر239.96 نمره200.639 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر239.659 نمره194.921 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار7 نفر238.96 نمره210.298 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر238.705 نمره238.705 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر238.288 نمره238.288 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر238.003 نمره238.003 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز5 نفر237.368 نمره190.983 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی3 نفر237.307 نمره205.897 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر236.661 نمره236.661 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار7 نفر236.09 نمره210.494 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر235.539 نمره223.091 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر234.646 نمره234.646 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ6 نفر233.989 نمره204.481 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر233.871 نمره233.871 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر233.698 نمره182.224 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر232.214 نمره180.317 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر231.857 نمره231.857 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر230.321 نمره230.321 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان3 نفر230.015 نمره222.365 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان40 نفر229.974 نمره182.66 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان45 نفر228.964 نمره179.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر228.165 نمره228.165 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار8 نفر227.886 نمره199.048 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز9 نفر227.05 نمره196.692 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر226.494 نمره211.511 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ7 نفر226.333 نمره177.359 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر226.015 نمره226.015 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر223.945 نمره223.945 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر223.337 نمره212.662 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر222.343 نمره222.343 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان36 نفر221.394 نمره181.241 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز5 نفر220.912 نمره191.873 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر220.612 نمره220.612 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر219.982 نمره219.982 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان3 نفر219.881 نمره212.492 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان3 نفر219.841 نمره215.747 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار18 نفر219.277 نمره191.587 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز3 نفر219.234 نمره206.492 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان32 نفر218.122 نمره189.519 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان4 نفر218.103 نمره190.675 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر217.591 نمره217.591 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر217.219 نمره195.439 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر216.834 نمره216.834 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر216.51 نمره180.665 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان45 نفر216.212 نمره180.144 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار6 نفر215.919 نمره180.304 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ2 نفر215.91 نمره208.872 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر215.125 نمره215.125 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان62 نفر214.938 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر214.296 نمره214.296 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان3 نفر214.08 نمره171.187 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر213.542 نمره213.542 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار9 نفر213.313 نمره183.662 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر213.058 نمره182.429 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر212.702 نمره212.702 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر212.069 نمره212.069 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر211.814 نمره208.214 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار17 نفر211.52 نمره178.93 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر210.158 نمره210.158 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ5 نفر209.707 نمره186.162 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان43 نفر209.223 نمره178.535 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر209.175 نمره209.175 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر209.152 نمره209.152 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر209.128 نمره209.128 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر208.438 نمره208.438 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر208.216 نمره208.216 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید17 نفر207.737 نمره151.715 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر207.64 نمره207.64 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر207.6 نمره175.089 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر206.998 نمره206.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر206.97 نمره206.97 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان42 نفر206.86 نمره165.253 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب3 نفر206.825 نمره196.799 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر206.737 نمره206.737 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر206.077 نمره192.324 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر206.018 نمره206.018 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر205.78 نمره205.78 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر205.716 نمره205.716 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان4 نفر205.685 نمره188.092 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر205.523 نمره205.523 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر204.799 نمره204.799 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر6 نفر204.566 نمره193.713 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان45 نفر204.533 نمره178.487 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر203.956 نمره198.485 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر203.6 نمره203.6 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر203.581 نمره172.906 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر203.082 نمره193.223 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر202.892 نمره180.694 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار6 نفر202.284 نمره182.043 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان2 نفر202.155 نمره197.806 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر201.544 نمره187.482 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان55 نفر201.003 نمره162.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز3 نفر200.667 نمره178.537 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان19 نفر200.497 نمره189.514 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر199.701 نمره173.175 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر199.558 نمره199.558 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر199.45 نمره199.45 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار5 نفر199.12 نمره188.525 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر198.799 نمره198.799 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان48 نفر198.718 نمره168.437 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر198.681 نمره174.755 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر198.583 نمره198.583 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان6 نفر198.538 نمره170.836 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1473 نفر198.184 نمره150.016 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر198.184 نمره198.184 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر197.951 نمره197.951 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر197.463 نمره173.811 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر197.452 نمره197.452 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر197.323 نمره197.323 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر197.322 نمره197.322 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان47 نفر197.305 نمره163.574 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر197.194 نمره197.194 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر197.108 نمره197.108 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر196.465 نمره183.498 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز10 نفر195.599 نمره174.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر195.533 نمره180.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر195.24 نمره195.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر194.818 نمره194.818 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان13 نفر194.588 نمره176.931 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان58 نفر194.416 نمره173.703 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان55 نفر194.404 نمره169.282 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز5 نفر194.294 نمره177.305 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر194.237 نمره167.084 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان49 نفر194.056 نمره167.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ105 نفر193.822 نمره153.432 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر193.782 نمره193.782 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر193.562 نمره193.562 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان43 نفر192.845 نمره168.244 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر192.245 نمره192.245 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ4 نفر192.172 نمره185.624 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار4 نفر191.879 نمره161.798 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر191.36 نمره191.36 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان29 نفر190.759 نمره150.333 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان39 نفر190.586 نمره165.544 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر190.176 نمره190.176 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر190.167 نمره190.167 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر189.04 نمره177.802 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر188.977 نمره169.083 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر188.909 نمره188.909 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار5 نفر188.884 نمره171.829 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان2 نفر188.803 نمره186.154 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر188.604 نمره188.604 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر188.6 نمره188.6 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر188.506 نمره188.506 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر188.497 نمره181.531 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر188.184 نمره178.519 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر188.067 نمره188.067 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان40 نفر187.336 نمره169.038 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر187.178 نمره187.178 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان6 نفر187.107 نمره169.948 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر187.004 نمره175.073 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان57 نفر186.904 نمره166.897 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر186.844 نمره186.844 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر186.82 نمره186.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر186.025 نمره186.025 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر186.02 نمره186.02 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا5 نفر185.988 نمره150.137 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر185.95 نمره165.18 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر185.645 نمره185.645 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر185.61 نمره170.065 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر185.542 نمره182.451 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر185.435 نمره185.435 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان10 نفر185.155 نمره163.119 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل9 نفر185.103 نمره152.068 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر185.1 نمره185.1 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر184.868 نمره177.537 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر184.541 نمره168.554 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر184.441 نمره179.064 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل9 نفر184.253 نمره168.84 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز3 نفر184.181 نمره180.52 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر184.163 نمره178.779 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل10 نفر183.99 نمره163.511 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر183.856 نمره183.856 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر183.65 نمره183.65 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.548 نمره183.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز4 نفر183.277 نمره177.868 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر182.54 نمره167.919 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز6 نفر182.446 نمره172.395 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر182.294 نمره174.356 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر182.203 نمره182.203 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر182.185 نمره182.185 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر182.091 نمره178.357 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر182.091 نمره174.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر182.091 نمره182.091 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر181.986 نمره179.036 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید1 نفر181.97 نمره181.97 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر181.882 نمره181.882 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر181.486 نمره179.173 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر181.012 نمره181.012 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان43 نفر180.877 نمره156.209 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر180.851 نمره180.851 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان6 نفر180.729 نمره153.544 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر180.708 نمره180.708 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز4 نفر180.447 نمره175.037 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز5 نفر180.377 نمره167.275 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان3 نفر180.323 نمره174.71 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر180.261 نمره180.261 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر180.205 نمره173.678 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر180.15 نمره168.055 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر180.028 نمره170.53 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر179.642 نمره179.642 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان5 نفر179.237 نمره158.539 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان8 نفر179.182 نمره155.486 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات2 نفر178.995 نمره172.416 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر178.936 نمره178.936 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر178.907 نمره178.907 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر178.825 نمره165.471 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر178.791 نمره173.372 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.76 نمره178.76 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر178.654 نمره178.654 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر178.631 نمره170.769 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر178.365 نمره178.365 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.804 نمره177.804 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر177.181 نمره165.102 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.123 نمره177.123 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار5 نفر177.038 نمره151.049 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان7 نفر177.035 نمره166.879 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان3 نفر176.962 نمره171.927 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر176.903 نمره172.526 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر176.835 نمره176.835 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر176.672 نمره176.672 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر176.224 نمره176.224 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر175.639 نمره175.639 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر175.543 نمره168.586 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار3 نفر175.483 نمره173.905 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل3 نفر175.159 نمره157.493 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر175.148 نمره175.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز5 نفر174.886 نمره165.265 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز26 نفر174.867 نمره150.012 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر174.784 نمره151.64 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر174.281 نمره174.281 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر174.098 نمره173.857 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر174.066 نمره173.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر173.985 نمره173.985 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر173.915 نمره173.359 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر173.854 نمره173.854 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر173.848 نمره173.848 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز3 نفر173.551 نمره163.391 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر173.469 نمره173.469 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان10 نفر173.451 نمره163.691 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر173.005 نمره155.356 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر172.328 نمره172.328 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر172.134 نمره172.134 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر171.914 نمره171.914 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر171.835 نمره166.028 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر171.516 نمره166.83 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر171.501 نمره171.501 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر170.492 نمره151.612 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان19 نفر170.447 نمره150.216 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.387 نمره170.387 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.336 نمره170.336 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر170.299 نمره170.299 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر170.193 نمره164.852 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر169.942 نمره157.133 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر169.878 نمره169.878 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان6 نفر169.872 نمره150.339 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر169.653 نمره167.267 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر169.614 نمره169.614 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر168.443 نمره168.443 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر168.02 نمره156.913 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر167.962 نمره159.709 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر167.96 نمره167.96 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر167.363 نمره167.363 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر166.807 نمره166.807 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان3 نفر166.773 نمره151.615 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه5 نفر166.742 نمره153.173 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان4 نفر166.73 نمره150.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر5 نفر166.287 نمره157.698 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر166.23 نمره166.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر165.954 نمره165.954 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر165.66 نمره165.66 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر165.516 نمره165.516 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر165.513 نمره165.513 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر165.49 نمره156.795 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر165.336 نمره165.336 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار2 نفر165.216 نمره153.129 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر164.786 نمره164.786 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر164.741 نمره164.741 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر164.656 نمره164.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر164.454 نمره164.454 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر164.374 نمره164.374 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر163.199 نمره163.199 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر162.914 نمره156.739 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر162.874 نمره162.874 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر161.802 نمره156.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر161.71 نمره161.71 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر161.689 نمره161.689 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند2 نفر161.38 نمره160.031 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر161.353 نمره161.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر160.738 نمره160.738 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی944 نفر160.579 نمره150.001 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه3 نفر160.085 نمره153.319 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر159.933 نمره159.933 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر159.288 نمره159.288 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر158.62 نمره152.2 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر156.812 نمره156.812 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر156.183 نمره154.499 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1 نفر154.894 نمره154.894 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر154.47 نمره154.47 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر153.952 نمره153.952 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی1 نفر153.593 نمره153.593 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.517 نمره153.517 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر151.86 نمره151.86 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر151.039 نمره151.039 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر150.399 نمره150.399 نمره
ناکام1012 نفر149.992 نمره80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en