نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 1 نفر 311.053 نمره 311.053 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 2 نفر 310.93 نمره 297.668 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 2 نفر 304.224 نمره 301.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 49 نفر 302.742 نمره 174.758 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 18 نفر 285.527 نمره 230.943 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 284.948 نمره 284.948 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 283.292 نمره 270.839 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 282.607 نمره 279.156 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 282.365 نمره 249.238 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 2 نفر 280.204 نمره 256.29 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 279.619 نمره 264.223 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 278.647 نمره 264.991 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 278.534 نمره 278.534 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 14 نفر 277.288 نمره 213.143 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 47 نفر 276.838 نمره 151.705 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 275.246 نمره 275.246 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 4 نفر 274.815 نمره 230.004 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 272.716 نمره 270.264 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 3 نفر 272.591 نمره 246.657 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 32 نفر 263.511 نمره 201.854 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 260.636 نمره 260.636 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 5 نفر 259.951 نمره 246.578 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 258.87 نمره 258.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 3 نفر 258.795 نمره 221.344 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 258.265 نمره 258.265 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 258.087 نمره 258.087 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 5 نفر 257.901 نمره 199.254 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 256.238 نمره 256.238 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 253.182 نمره 242.995 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 252.334 نمره 252.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 53 نفر 250.99 نمره 185.485 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 248.808 نمره 248.808 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 248.605 نمره 248.605 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 11 نفر 248.503 نمره 194.092 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 247.731 نمره 216.138 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 247.327 نمره 247.327 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 8 نفر 246.859 نمره 195.742 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 19 نفر 246.155 نمره 205.701 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 245.695 نمره 245.695 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 243.768 نمره 243.768 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 241.17 نمره 185.476 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 240.663 نمره 237.937 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 240.539 نمره 240.539 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 240.126 نمره 232.767 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 240.042 نمره 228.234 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 240.009 نمره 240.009 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 239.995 نمره 239.995 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 31 نفر 239.96 نمره 200.639 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 239.659 نمره 194.921 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 7 نفر 238.96 نمره 210.298 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 238.705 نمره 238.705 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 238.288 نمره 238.288 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 238.003 نمره 238.003 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 5 نفر 237.368 نمره 190.983 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 237.307 نمره 205.897 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 236.661 نمره 236.661 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 7 نفر 236.09 نمره 210.494 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 2 نفر 235.539 نمره 223.091 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 234.646 نمره 234.646 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 6 نفر 233.989 نمره 204.481 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 233.871 نمره 233.871 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 233.698 نمره 182.224 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 232.214 نمره 180.317 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 231.857 نمره 231.857 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 230.321 نمره 230.321 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 3 نفر 230.015 نمره 222.365 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 40 نفر 229.974 نمره 182.66 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 45 نفر 228.964 نمره 179.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 228.165 نمره 228.165 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 8 نفر 227.886 نمره 199.048 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 9 نفر 227.05 نمره 196.692 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 4 نفر 226.494 نمره 211.511 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 7 نفر 226.333 نمره 177.359 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 226.015 نمره 226.015 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 223.945 نمره 223.945 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 223.337 نمره 212.662 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 222.343 نمره 222.343 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 36 نفر 221.394 نمره 181.241 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 5 نفر 220.912 نمره 191.873 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 220.612 نمره 220.612 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 219.982 نمره 219.982 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 3 نفر 219.881 نمره 212.492 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 3 نفر 219.841 نمره 215.747 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 18 نفر 219.277 نمره 191.587 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 219.234 نمره 206.492 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 32 نفر 218.122 نمره 189.519 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 4 نفر 218.103 نمره 190.675 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 217.591 نمره 217.591 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 217.219 نمره 195.439 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 216.834 نمره 216.834 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 216.51 نمره 180.665 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 45 نفر 216.212 نمره 180.144 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 6 نفر 215.919 نمره 180.304 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 2 نفر 215.91 نمره 208.872 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 215.125 نمره 215.125 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 62 نفر 214.938 نمره 174.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 214.296 نمره 214.296 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 3 نفر 214.08 نمره 171.187 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 213.542 نمره 213.542 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 9 نفر 213.313 نمره 183.662 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 4 نفر 213.058 نمره 182.429 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 212.702 نمره 212.702 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 212.069 نمره 212.069 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 211.814 نمره 208.214 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 17 نفر 211.52 نمره 178.93 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 210.158 نمره 210.158 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 209.707 نمره 186.162 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 43 نفر 209.223 نمره 178.535 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 209.175 نمره 209.175 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 209.152 نمره 209.152 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 209.128 نمره 209.128 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 208.438 نمره 208.438 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 208.216 نمره 208.216 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 17 نفر 207.737 نمره 151.715 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 207.64 نمره 207.64 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 207.6 نمره 175.089 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 206.998 نمره 206.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 206.97 نمره 206.97 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 42 نفر 206.86 نمره 165.253 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 3 نفر 206.825 نمره 196.799 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 206.737 نمره 206.737 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 206.077 نمره 192.324 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 206.018 نمره 206.018 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 205.78 نمره 205.78 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 205.716 نمره 205.716 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 205.685 نمره 188.092 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 205.523 نمره 205.523 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 204.799 نمره 204.799 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 6 نفر 204.566 نمره 193.713 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 45 نفر 204.533 نمره 178.487 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 203.956 نمره 198.485 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 203.6 نمره 203.6 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 203.581 نمره 172.906 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 2 نفر 203.082 نمره 193.223 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 202.892 نمره 180.694 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 6 نفر 202.284 نمره 182.043 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 2 نفر 202.155 نمره 197.806 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 201.544 نمره 187.482 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 55 نفر 201.003 نمره 162.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 200.667 نمره 178.537 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 19 نفر 200.497 نمره 189.514 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 199.701 نمره 173.175 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 199.558 نمره 199.558 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 199.45 نمره 199.45 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 5 نفر 199.12 نمره 188.525 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 198.799 نمره 198.799 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 48 نفر 198.718 نمره 168.437 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 198.681 نمره 174.755 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 198.583 نمره 198.583 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 6 نفر 198.538 نمره 170.836 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 198.184 نمره 198.184 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1473 نفر 198.184 نمره 150.016 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 197.951 نمره 197.951 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 3 نفر 197.463 نمره 173.811 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 197.452 نمره 197.452 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 197.323 نمره 197.323 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 197.322 نمره 197.322 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 47 نفر 197.305 نمره 163.574 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 197.194 نمره 197.194 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 197.108 نمره 197.108 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 196.465 نمره 183.498 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 10 نفر 195.599 نمره 174.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 195.533 نمره 180.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 195.24 نمره 195.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 194.818 نمره 194.818 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 13 نفر 194.588 نمره 176.931 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 58 نفر 194.416 نمره 173.703 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 55 نفر 194.404 نمره 169.282 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 5 نفر 194.294 نمره 177.305 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 194.237 نمره 167.084 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 49 نفر 194.056 نمره 167.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 105 نفر 193.822 نمره 153.432 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 193.782 نمره 193.782 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 193.562 نمره 193.562 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 43 نفر 192.845 نمره 168.244 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 192.245 نمره 192.245 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 4 نفر 192.172 نمره 185.624 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 4 نفر 191.879 نمره 161.798 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 191.36 نمره 191.36 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 29 نفر 190.759 نمره 150.333 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 39 نفر 190.586 نمره 165.544 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 190.176 نمره 190.176 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 190.167 نمره 190.167 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 189.04 نمره 177.802 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 188.977 نمره 169.083 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 188.909 نمره 188.909 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 5 نفر 188.884 نمره 171.829 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 2 نفر 188.803 نمره 186.154 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 188.604 نمره 188.604 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 188.6 نمره 188.6 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 188.506 نمره 188.506 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 3 نفر 188.497 نمره 181.531 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 188.184 نمره 178.519 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 188.067 نمره 188.067 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 40 نفر 187.336 نمره 169.038 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 187.178 نمره 187.178 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 6 نفر 187.107 نمره 169.948 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 187.004 نمره 175.073 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 57 نفر 186.904 نمره 166.897 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 186.844 نمره 186.844 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 186.82 نمره 186.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 186.025 نمره 186.025 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 186.02 نمره 186.02 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 5 نفر 185.988 نمره 150.137 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 185.95 نمره 165.18 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 185.645 نمره 185.645 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 185.61 نمره 170.065 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 185.542 نمره 182.451 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 185.435 نمره 185.435 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 10 نفر 185.155 نمره 163.119 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 9 نفر 185.103 نمره 152.068 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 185.1 نمره 185.1 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 4 نفر 184.868 نمره 177.537 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 184.541 نمره 168.554 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 184.441 نمره 179.064 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 9 نفر 184.253 نمره 168.84 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 184.181 نمره 180.52 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 184.163 نمره 178.779 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 10 نفر 183.99 نمره 163.511 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 183.856 نمره 183.856 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 183.65 نمره 183.65 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 183.548 نمره 183.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 4 نفر 183.277 نمره 177.868 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 182.54 نمره 167.919 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 6 نفر 182.446 نمره 172.395 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 182.294 نمره 174.356 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 182.203 نمره 182.203 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 182.185 نمره 182.185 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 4 نفر 182.091 نمره 178.357 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 182.091 نمره 174.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 182.091 نمره 182.091 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 181.986 نمره 179.036 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 181.97 نمره 181.97 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 181.882 نمره 181.882 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 181.486 نمره 179.173 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 181.012 نمره 181.012 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 43 نفر 180.877 نمره 156.209 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 180.851 نمره 180.851 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 6 نفر 180.729 نمره 153.544 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 180.708 نمره 180.708 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 4 نفر 180.447 نمره 175.037 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 5 نفر 180.377 نمره 167.275 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 3 نفر 180.323 نمره 174.71 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 180.261 نمره 180.261 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 180.205 نمره 173.678 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 180.15 نمره 168.055 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 180.028 نمره 170.53 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 179.642 نمره 179.642 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 5 نفر 179.237 نمره 158.539 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 8 نفر 179.182 نمره 155.486 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 2 نفر 178.995 نمره 172.416 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 178.936 نمره 178.936 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 178.907 نمره 178.907 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 178.825 نمره 165.471 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 178.791 نمره 173.372 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 178.76 نمره 178.76 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 178.654 نمره 178.654 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 178.631 نمره 170.769 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 178.365 نمره 178.365 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 177.804 نمره 177.804 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 177.181 نمره 165.102 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 177.123 نمره 177.123 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 5 نفر 177.038 نمره 151.049 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 7 نفر 177.035 نمره 166.879 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 3 نفر 176.962 نمره 171.927 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 2 نفر 176.903 نمره 172.526 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 176.835 نمره 176.835 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.672 نمره 176.672 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 176.224 نمره 176.224 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 175.639 نمره 175.639 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 175.543 نمره 168.586 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 3 نفر 175.483 نمره 173.905 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 3 نفر 175.159 نمره 157.493 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 175.148 نمره 175.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 5 نفر 174.886 نمره 165.265 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 26 نفر 174.867 نمره 150.012 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 174.784 نمره 151.64 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 174.281 نمره 174.281 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 174.098 نمره 173.857 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 174.066 نمره 173.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 173.985 نمره 173.985 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 173.915 نمره 173.359 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.854 نمره 173.854 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 173.848 نمره 173.848 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 3 نفر 173.551 نمره 163.391 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 173.469 نمره 173.469 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 10 نفر 173.451 نمره 163.691 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 173.005 نمره 155.356 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 172.328 نمره 172.328 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 172.134 نمره 172.134 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 171.914 نمره 171.914 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 171.835 نمره 166.028 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 3 نفر 171.516 نمره 166.83 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 171.501 نمره 171.501 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 170.492 نمره 151.612 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 19 نفر 170.447 نمره 150.216 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.387 نمره 170.387 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.336 نمره 170.336 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 170.299 نمره 170.299 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 170.193 نمره 164.852 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 169.942 نمره 157.133 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 169.878 نمره 169.878 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 6 نفر 169.872 نمره 150.339 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 169.653 نمره 167.267 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 169.614 نمره 169.614 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 168.443 نمره 168.443 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 168.02 نمره 156.913 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 167.962 نمره 159.709 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 167.96 نمره 167.96 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 167.363 نمره 167.363 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 166.807 نمره 166.807 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 3 نفر 166.773 نمره 151.615 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 5 نفر 166.742 نمره 153.173 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 4 نفر 166.73 نمره 150.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 5 نفر 166.287 نمره 157.698 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 166.23 نمره 166.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 165.954 نمره 165.954 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 165.66 نمره 165.66 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 165.516 نمره 165.516 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 165.513 نمره 165.513 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 165.49 نمره 156.795 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 165.336 نمره 165.336 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 2 نفر 165.216 نمره 153.129 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 164.786 نمره 164.786 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 164.741 نمره 164.741 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 164.656 نمره 164.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 164.454 نمره 164.454 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 164.374 نمره 164.374 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 163.199 نمره 163.199 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 162.914 نمره 156.739 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 162.874 نمره 162.874 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 161.802 نمره 156.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 161.71 نمره 161.71 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 161.689 نمره 161.689 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 2 نفر 161.38 نمره 160.031 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 161.353 نمره 161.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 160.738 نمره 160.738 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 944 نفر 160.579 نمره 150.001 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 3 نفر 160.085 نمره 153.319 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 159.933 نمره 159.933 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 159.288 نمره 159.288 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 158.62 نمره 152.2 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 156.812 نمره 156.812 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 156.183 نمره 154.499 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1 نفر 154.894 نمره 154.894 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 154.47 نمره 154.47 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 153.952 نمره 153.952 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1 نفر 153.593 نمره 153.593 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.517 نمره 153.517 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 151.86 نمره 151.86 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 151.039 نمره 151.039 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 150.399 نمره 150.399 نمره
ناکام 1012 نفر 149.992 نمره 80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en