نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 17 نفر 337.799 نمره 282.678 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 4 نفر 316.227 نمره 301.192 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 310.944 نمره 310.944 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 302.521 نمره 302.521 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 300.021 نمره 273.704 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 21 نفر 299.988 نمره 262.539 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 294.395 نمره 294.395 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 4 نفر 294.212 نمره 279.249 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 292.535 نمره 292.535 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 26 نفر 292.016 نمره 242.969 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 50 نفر 291.45 نمره 174.002 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 33 نفر 291.169 نمره 242.17 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 23 نفر 289.21 نمره 157.217 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 287.672 نمره 287.672 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 31 نفر 286.988 نمره 241.145 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 21 نفر 284.787 نمره 207.064 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 10 نفر 281.508 نمره 260.336 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 6 نفر 279.671 نمره 224.57 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 279.548 نمره 279.548 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 30 نفر 279.487 نمره 205.758 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 21 نفر 278.526 نمره 253.461 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 276.026 نمره 276.026 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 4 نفر 275.77 نمره 265.193 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 18 نفر 275.442 نمره 240.699 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 274.967 نمره 254.576 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 23 نفر 274.558 نمره 245.212 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 12 نفر 274.357 نمره 227.195 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 271.388 نمره 271.388 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 12 نفر 271.195 نمره 178.272 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 271.171 نمره 271.171 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 6255 نفر 271.101 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 67 نفر 269.978 نمره 204.354 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 42 نفر 269.487 نمره 210.214 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 35 نفر 268.588 نمره 219.029 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 263.877 نمره 173.476 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 263.542 نمره 263.542 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 10 نفر 263.306 نمره 221.041 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 15 نفر 262.8 نمره 181.954 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 16 نفر 261.558 نمره 223.955 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 261.138 نمره 261.138 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 19 نفر 260.884 نمره 204.278 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 260.869 نمره 260.869 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 53 نفر 259.749 نمره 184.047 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 5 نفر 258.179 نمره 201.131 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 41 نفر 258.169 نمره 208.211 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 16 نفر 257.96 نمره 221.672 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 257.058 نمره 247.402 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 256.718 نمره 256.718 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 256.244 نمره 197.046 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 9 نفر 253.959 نمره 219.289 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 7 نفر 253.758 نمره 234.155 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 253.128 نمره 222.877 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 29 نفر 252.28 نمره 219.429 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 251.354 نمره 251.354 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 42 نفر 251.132 نمره 190.337 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 250.582 نمره 250.582 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 2 نفر 250.119 نمره 246.276 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 18 نفر 249.741 نمره 193.423 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 10 نفر 249.507 نمره 162.667 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 5 نفر 249.253 نمره 204.303 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 248.507 نمره 248.507 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 247.796 نمره 247.796 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 11 نفر 245.714 نمره 211.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 88 نفر 245.15 نمره 192.136 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 2 نفر 244.657 نمره 237.727 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 244.376 نمره 244.376 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 242.881 نمره 242.881 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 44 نفر 242.514 نمره 192.16 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 242.38 نمره 238.636 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 5 نفر 242.137 نمره 213.097 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 23 نفر 241.512 نمره 206.193 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 38 نفر 239.89 نمره 172.054 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 239.814 نمره 239.814 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 239.728 نمره 239.728 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 21 نفر 239.396 نمره 189.981 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 239.163 نمره 239.163 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 48 نفر 238.22 نمره 181.983 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 26 نفر 237.986 نمره 193.795 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 237.38 نمره 237.38 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 11 نفر 237.162 نمره 157.964 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 2 نفر 236.786 نمره 235.699 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 16 نفر 236.502 نمره 213.513 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 236.306 نمره 236.306 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 235.796 نمره 173.735 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 13 نفر 235.747 نمره 193.858 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 32 نفر 235.474 نمره 197.692 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 9 نفر 234.789 نمره 183.29 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 234.634 نمره 234.634 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 234.523 نمره 211.133 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 234.462 نمره 234.462 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 37 نفر 234.418 نمره 204.285 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 17 نفر 234.247 نمره 172.076 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 32 نفر 234.091 نمره 171.394 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 28 نفر 232.825 نمره 194.458 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 232.227 نمره 232.227 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 231.362 نمره 185.036 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 49 نفر 231.343 نمره 193.575 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 231.166 نمره 231.166 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 230.844 نمره 209.949 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 10 نفر 230.709 نمره 176.94 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 6 نفر 229.682 نمره 194.11 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 7 نفر 229.473 نمره 212.483 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 4 نفر 228.112 نمره 211.685 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 20 نفر 227.785 نمره 198.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 79 نفر 227.69 نمره 175.419 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 6 نفر 227.639 نمره 202.254 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 5 نفر 227.225 نمره 190.605 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 32 نفر 226.969 نمره 173.394 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 3 نفر 226.282 نمره 206.08 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 226.04 نمره 182.534 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 225.893 نمره 225.893 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 225.796 نمره 225.796 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 20 نفر 225.601 نمره 188.809 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 224.761 نمره 224.761 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 224.549 نمره 224.549 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 224.464 نمره 200.305 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 40 نفر 224.419 نمره 176.075 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 3 نفر 224.382 نمره 197.978 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 224.194 نمره 219.663 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 7 نفر 223.562 نمره 185.092 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 223.485 نمره 223.485 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 8 نفر 222.943 نمره 190.771 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 222.777 نمره 167.112 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 33 نفر 222.686 نمره 180.071 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 222.255 نمره 222.255 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 8 نفر 222.015 نمره 200.343 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 1208 نفر 221.494 نمره 153.347 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 221.289 نمره 221.289 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 13 نفر 221.248 نمره 192.297 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 2 نفر 221.22 نمره 177.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 29 نفر 220.86 نمره 168.834 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 219.96 نمره 219.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 37 نفر 219.358 نمره 193.656 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 38 نفر 218.84 نمره 180.165 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 217.747 نمره 199.441 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 217.482 نمره 195.535 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 13 نفر 217.43 نمره 167.194 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 5 نفر 217.245 نمره 172.306 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 4 نفر 216.292 نمره 187.649 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 21 نفر 216.259 نمره 175.6 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 215.804 نمره 215.804 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 2 نفر 215.644 نمره 212.786 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 48 نفر 214.687 نمره 185.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 33 نفر 214.048 نمره 187.588 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 214.013 نمره 214.013 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 2 نفر 213.77 نمره 205.068 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 212.63 نمره 212.63 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 13 نفر 211.242 نمره 175.364 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 65 نفر 211.116 نمره 178.866 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 210.376 نمره 210.376 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 5 نفر 210.3 نمره 183.735 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 209.55 نمره 209.55 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 209.401 نمره 209.401 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 209.155 نمره 195.483 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 11 نفر 209.014 نمره 174.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 79 نفر 208.832 نمره 169.751 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 24 نفر 208.648 نمره 175.994 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 207.536 نمره 207.536 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 16 نفر 206.98 نمره 185.792 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 36 نفر 206.307 نمره 173.276 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 206.082 نمره 206.082 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 43 نفر 206.08 نمره 179.938 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 37 نفر 206.067 نمره 166.727 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 11 نفر 205.837 نمره 172.055 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 4 نفر 205.77 نمره 190.79 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 205.72 نمره 205.72 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 8 نفر 204.614 نمره 168.173 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 203.966 نمره 203.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 76 نفر 203.932 نمره 161.709 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 12 نفر 203.707 نمره 170.627 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 9 نفر 202.827 نمره 173.267 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 202.658 نمره 202.658 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 202.469 نمره 202.469 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 202.363 نمره 197.513 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 24 نفر 202.324 نمره 173.654 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 202.102 نمره 191.01 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 201.76 نمره 192.509 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 4 نفر 201.552 نمره 161.741 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 4 نفر 201.221 نمره 192.739 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 200.766 نمره 200.766 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 200.639 نمره 200.639 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 8 نفر 200.529 نمره 170.09 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 200.347 نمره 200.347 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 199.511 نمره 159.667 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 13 نفر 199.286 نمره 170.15 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 5 نفر 198.864 نمره 187.87 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 198.802 نمره 198.802 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 198.703 نمره 195.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 198.472 نمره 198.472 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 198.454 نمره 195.075 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 2 نفر 197.892 نمره 188.695 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 197.525 نمره 180.272 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 197.397 نمره 188.745 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 1 نفر 197.011 نمره 197.011 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 52 نفر 196.68 نمره 176.679 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 196.674 نمره 192.174 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 194.664 نمره 194.664 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 194.658 نمره 162.292 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 194.304 نمره 194.304 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 194.298 نمره 194.298 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 194.262 نمره 194.262 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 7 نفر 194.161 نمره 182.301 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 13 نفر 194.016 نمره 152.23 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 16 نفر 193.912 نمره 150.393 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 193.907 نمره 193.907 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 1 نفر 193.85 نمره 193.85 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 192.764 نمره 192.764 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 4 نفر 192.34 نمره 151.705 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 192.006 نمره 192.006 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 191.99 نمره 180.854 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 191.827 نمره 191.827 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 191.47 نمره 191.47 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 191.068 نمره 189.191 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 190.761 نمره 185.885 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 31 نفر 190.646 نمره 150.047 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 190.607 نمره 190.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 190.593 نمره 179.182 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 190.52 نمره 190.52 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 3 نفر 190.491 نمره 176.651 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 20 نفر 190.429 نمره 150.32 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 10 نفر 190.247 نمره 172.154 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 10 نفر 189.372 نمره 168.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 189.118 نمره 189.118 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 188.615 نمره 178.864 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 20 نفر 188.442 نمره 153.587 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.043 نمره 188.043 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 187.783 نمره 167.257 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 187.592 نمره 187.592 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 187.396 نمره 187.396 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 187.232 نمره 187.232 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 187.199 نمره 187.199 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 186.792 نمره 178.219 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 186.471 نمره 186.471 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 186.106 نمره 167.517 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 186.09 نمره 186.09 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 186.039 نمره 172.508 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 3 نفر 186.005 نمره 182.259 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 185.749 نمره 173.913 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 5 نفر 185.748 نمره 166.673 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 185.576 نمره 185.576 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 185.358 نمره 185.358 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 8 نفر 185.183 نمره 155.331 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 184.292 نمره 184.292 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 184.168 نمره 184.168 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 184.117 نمره 183.272 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 12 نفر 183.984 نمره 163.771 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 183.963 نمره 183.963 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 183.944 نمره 174.204 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 183.906 نمره 183.906 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 14 نفر 183.876 نمره 167.005 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 183.842 نمره 183.842 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 183.505 نمره 183.505 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 183.384 نمره 183.384 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 8 نفر 183.315 نمره 171.737 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 3 نفر 182.629 نمره 171.495 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 11 نفر 182.518 نمره 168.917 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 182.516 نمره 182.516 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 7 نفر 182.485 نمره 165.481 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 182.446 نمره 182.446 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 182.318 نمره 182.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 182.103 نمره 182.103 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 4 نفر 182 نمره 174.188 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 181.945 نمره 178.998 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 13 نفر 181.912 نمره 169.185 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 181.906 نمره 181.906 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 8 نفر 181.846 نمره 170.384 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 10 نفر 181.829 نمره 160.974 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 2 نفر 181.825 نمره 180.875 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 3 نفر 181.801 نمره 156.873 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 181.592 نمره 166.439 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 9 نفر 181.467 نمره 161.297 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 181.287 نمره 181.287 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 4 نفر 180.974 نمره 168.49 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 180.684 نمره 177.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 180.601 نمره 169.348 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 180.548 نمره 173.56 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.528 نمره 180.528 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 180.52 نمره 180.52 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.472 نمره 180.472 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 180.47 نمره 180.47 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.293 نمره 180.293 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 179.485 نمره 165.283 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 5 نفر 179.481 نمره 154.805 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 179.187 نمره 179.187 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 10 نفر 179.1 نمره 163.231 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 4 نفر 179.012 نمره 175.186 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 179.004 نمره 179.004 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 179.002 نمره 162.371 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.931 نمره 178.931 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 178.825 نمره 178.825 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 178.743 نمره 164.647 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 178.711 نمره 178.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 178.601 نمره 178.601 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 178.485 نمره 175.588 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 13 نفر 178.39 نمره 151.106 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 178.371 نمره 158.484 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 178.276 نمره 178.276 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 3 نفر 178.206 نمره 170.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.627 نمره 177.627 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 177.547 نمره 159.936 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 5 نفر 177.512 نمره 165.893 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 177.313 نمره 168.192 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 177.26 نمره 177.26 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.146 نمره 177.146 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 177.049 نمره 161.666 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 18 نفر 177.029 نمره 151.156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.84 نمره 176.84 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 176.829 نمره 176.829 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 176.457 نمره 170.753 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 176.33 نمره 168.946 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 176.309 نمره 176.309 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 7 نفر 175.892 نمره 163.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 10 نفر 175.77 نمره 158.554 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 9 نفر 175.252 نمره 153.347 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 175.227 نمره 164.734 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 5 نفر 175.061 نمره 151.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 175.059 نمره 168.781 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 175.057 نمره 175.057 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 174.93 نمره 174.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 174.874 نمره 163.685 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 174.791 نمره 174.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 2 نفر 174.431 نمره 173.881 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 174.388 نمره 169.017 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 4 نفر 174.185 نمره 151.883 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 5 نفر 174.16 نمره 151.337 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 174.09 نمره 174.09 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 7 نفر 173.867 نمره 152.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 173.773 نمره 173.773 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 173.691 نمره 172.52 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 173.496 نمره 161.974 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 173.496 نمره 173.496 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 2 نفر 173.419 نمره 164.906 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 3 نفر 173.396 نمره 163.313 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 173.274 نمره 172.458 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 3 نفر 173.04 نمره 161.775 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 172.688 نمره 171.977 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 172.468 نمره 172.468 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 172.413 نمره 172.413 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 172.382 نمره 172.382 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 172.347 نمره 152.665 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 172.286 نمره 167.708 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 172.232 نمره 169.231 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 3 نفر 172.076 نمره 169.364 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 171.889 نمره 171.889 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 5 نفر 171.665 نمره 158.329 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 171.368 نمره 171.368 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 171.262 نمره 170.1 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 170.786 نمره 160.494 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 170.754 نمره 169.017 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 2 نفر 170.532 نمره 167.808 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 170.491 نمره 170.491 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 170.485 نمره 170.485 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 170.366 نمره 170.366 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 170.34 نمره 160.578 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.166 نمره 170.166 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 170.117 نمره 170.117 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 4 نفر 170.086 نمره 164.814 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 170.002 نمره 170.002 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 4 نفر 169.926 نمره 159.777 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 169.875 نمره 169.875 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 169.736 نمره 166.588 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 169.039 نمره 169.039 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 168.95 نمره 151.425 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 168.446 نمره 168.446 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 168.345 نمره 168.345 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 168.2 نمره 158.777 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.038 نمره 168.038 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 167.9 نمره 167.9 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 167.246 نمره 167.246 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 167.188 نمره 154.463 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 167.119 نمره 167.119 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 166.978 نمره 166.578 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.582 نمره 166.582 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 165.526 نمره 165.526 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 4 نفر 165.235 نمره 151.697 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 165.231 نمره 165.231 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 164.921 نمره 164.921 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 4 نفر 163.403 نمره 151.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 163.382 نمره 163.382 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 162.92 نمره 156.698 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 162.145 نمره 162.145 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 161.99 نمره 161.99 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 161.108 نمره 161.108 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 160.42 نمره 160.42 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 160.403 نمره 160.403 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 159.898 نمره 159.898 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 159.709 نمره 159.709 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 2 نفر 159.649 نمره 151.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 158.121 نمره 158.121 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 4 نفر 157.542 نمره 151.929 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 157.011 نمره 157.011 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 156.844 نمره 156.844 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 156.764 نمره 156.764 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 156.455 نمره 156.455 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 155.756 نمره 155.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 155.565 نمره 155.565 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 155.316 نمره 155.316 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 154.792 نمره 154.792 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 154.724 نمره 154.724 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 153.057 نمره 153.057 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 152.024 نمره 152.024 نمره
ناکام 2182 نفر 149.999 نمره 84.417 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en