نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ17 نفر337.799 نمره282.678 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر316.227 نمره301.192 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر310.944 نمره310.944 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر302.521 نمره302.521 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ4 نفر300.021 نمره273.704 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ21 نفر299.988 نمره262.539 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر294.395 نمره294.395 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا4 نفر294.212 نمره279.249 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر292.535 نمره292.535 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ26 نفر292.016 نمره242.969 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ50 نفر291.45 نمره174.002 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ33 نفر291.169 نمره242.17 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید23 نفر289.21 نمره157.217 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر287.672 نمره287.672 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ31 نفر286.988 نمره241.145 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان21 نفر284.787 نمره207.064 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ10 نفر281.508 نمره260.336 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان6 نفر279.671 نمره224.57 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر279.548 نمره279.548 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ30 نفر279.487 نمره205.758 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ21 نفر278.526 نمره253.461 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر276.026 نمره276.026 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر275.77 نمره265.193 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ18 نفر275.442 نمره240.699 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر274.967 نمره254.576 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ23 نفر274.558 نمره245.212 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ12 نفر274.357 نمره227.195 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر271.388 نمره271.388 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ12 نفر271.195 نمره178.272 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر271.171 نمره271.171 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی6255 نفر271.101 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ67 نفر269.978 نمره204.354 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ42 نفر269.487 نمره210.214 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ35 نفر268.588 نمره219.029 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر263.877 نمره173.476 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر263.542 نمره263.542 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ10 نفر263.306 نمره221.041 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ15 نفر262.8 نمره181.954 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان16 نفر261.558 نمره223.955 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر261.138 نمره261.138 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان19 نفر260.884 نمره204.278 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر260.869 نمره260.869 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ53 نفر259.749 نمره184.047 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار5 نفر258.179 نمره201.131 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ41 نفر258.169 نمره208.211 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ16 نفر257.96 نمره221.672 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر257.058 نمره247.402 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر256.718 نمره256.718 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر256.244 نمره197.046 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان9 نفر253.959 نمره219.289 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ7 نفر253.758 نمره234.155 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر253.128 نمره222.877 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ29 نفر252.28 نمره219.429 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر251.354 نمره251.354 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ42 نفر251.132 نمره190.337 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر250.582 نمره250.582 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار2 نفر250.119 نمره246.276 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ18 نفر249.741 نمره193.423 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید10 نفر249.507 نمره162.667 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب5 نفر249.253 نمره204.303 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر248.507 نمره248.507 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر247.796 نمره247.796 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان11 نفر245.714 نمره211.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ88 نفر245.15 نمره192.136 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر244.657 نمره237.727 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر244.376 نمره244.376 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر242.881 نمره242.881 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ44 نفر242.514 نمره192.16 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر242.38 نمره238.636 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار5 نفر242.137 نمره213.097 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ23 نفر241.512 نمره206.193 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ38 نفر239.89 نمره172.054 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر239.814 نمره239.814 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر239.728 نمره239.728 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان21 نفر239.396 نمره189.981 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر239.163 نمره239.163 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ48 نفر238.22 نمره181.983 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان26 نفر237.986 نمره193.795 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر237.38 نمره237.38 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ11 نفر237.162 نمره157.964 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل2 نفر236.786 نمره235.699 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ16 نفر236.502 نمره213.513 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر236.306 نمره236.306 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر235.796 نمره173.735 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ13 نفر235.747 نمره193.858 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ32 نفر235.474 نمره197.692 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان9 نفر234.789 نمره183.29 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر234.634 نمره234.634 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ5 نفر234.523 نمره211.133 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر234.462 نمره234.462 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ37 نفر234.418 نمره204.285 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ17 نفر234.247 نمره172.076 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ32 نفر234.091 نمره171.394 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ28 نفر232.825 نمره194.458 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر232.227 نمره232.227 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر231.362 نمره185.036 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ49 نفر231.343 نمره193.575 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر231.166 نمره231.166 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر230.844 نمره209.949 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ10 نفر230.709 نمره176.94 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب6 نفر229.682 نمره194.11 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ7 نفر229.473 نمره212.483 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار4 نفر228.112 نمره211.685 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ20 نفر227.785 نمره198.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ79 نفر227.69 نمره175.419 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان6 نفر227.639 نمره202.254 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان5 نفر227.225 نمره190.605 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ32 نفر226.969 نمره173.394 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان3 نفر226.282 نمره206.08 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار2 نفر226.04 نمره182.534 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر225.893 نمره225.893 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر225.796 نمره225.796 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ20 نفر225.601 نمره188.809 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر224.761 نمره224.761 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر224.549 نمره224.549 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر224.464 نمره200.305 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ40 نفر224.419 نمره176.075 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار3 نفر224.382 نمره197.978 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر224.194 نمره219.663 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ7 نفر223.562 نمره185.092 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر223.485 نمره223.485 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر222.943 نمره190.771 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر222.777 نمره167.112 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ33 نفر222.686 نمره180.071 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر222.255 نمره222.255 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ8 نفر222.015 نمره200.343 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ1208 نفر221.494 نمره153.347 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر221.289 نمره221.289 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ13 نفر221.248 نمره192.297 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر221.22 نمره177.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ29 نفر220.86 نمره168.834 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر219.96 نمره219.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ37 نفر219.358 نمره193.656 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ38 نفر218.84 نمره180.165 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر217.747 نمره199.441 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز3 نفر217.482 نمره195.535 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ13 نفر217.43 نمره167.194 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر217.245 نمره172.306 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر216.292 نمره187.649 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ21 نفر216.259 نمره175.6 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر215.804 نمره215.804 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز2 نفر215.644 نمره212.786 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ48 نفر214.687 نمره185.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ33 نفر214.048 نمره187.588 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر214.013 نمره214.013 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان2 نفر213.77 نمره205.068 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر212.63 نمره212.63 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ13 نفر211.242 نمره175.364 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ65 نفر211.116 نمره178.866 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر210.376 نمره210.376 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر210.3 نمره183.735 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر209.55 نمره209.55 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر209.401 نمره209.401 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر209.155 نمره195.483 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ11 نفر209.014 نمره174.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ79 نفر208.832 نمره169.751 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان24 نفر208.648 نمره175.994 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر207.536 نمره207.536 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ16 نفر206.98 نمره185.792 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ36 نفر206.307 نمره173.276 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر206.082 نمره206.082 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ43 نفر206.08 نمره179.938 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ37 نفر206.067 نمره166.727 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان11 نفر205.837 نمره172.055 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان4 نفر205.77 نمره190.79 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر205.72 نمره205.72 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر204.614 نمره168.173 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر203.966 نمره203.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ76 نفر203.932 نمره161.709 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ12 نفر203.707 نمره170.627 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ9 نفر202.827 نمره173.267 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر202.658 نمره202.658 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر202.469 نمره202.469 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر202.363 نمره197.513 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان24 نفر202.324 نمره173.654 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر202.102 نمره191.01 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر201.76 نمره192.509 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل4 نفر201.552 نمره161.741 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار4 نفر201.221 نمره192.739 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر200.766 نمره200.766 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر200.639 نمره200.639 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار8 نفر200.529 نمره170.09 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر200.347 نمره200.347 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر199.511 نمره159.667 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان13 نفر199.286 نمره170.15 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر198.864 نمره187.87 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر198.802 نمره198.802 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر198.703 نمره195.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر198.472 نمره198.472 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر198.454 نمره195.075 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان2 نفر197.892 نمره188.695 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب3 نفر197.525 نمره180.272 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر197.397 نمره188.745 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان1 نفر197.011 نمره197.011 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ52 نفر196.68 نمره176.679 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر196.674 نمره192.174 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر194.664 نمره194.664 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر194.658 نمره162.292 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر194.304 نمره194.304 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر194.298 نمره194.298 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر194.262 نمره194.262 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان7 نفر194.161 نمره182.301 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب13 نفر194.016 نمره152.23 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان16 نفر193.912 نمره150.393 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر193.907 نمره193.907 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر193.85 نمره193.85 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر192.764 نمره192.764 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس4 نفر192.34 نمره151.705 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر192.006 نمره192.006 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر191.99 نمره180.854 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر191.827 نمره191.827 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر191.47 نمره191.47 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر191.068 نمره189.191 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر190.761 نمره185.885 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان31 نفر190.646 نمره150.047 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر190.607 نمره190.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر190.593 نمره179.182 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر190.52 نمره190.52 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر190.491 نمره176.651 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان20 نفر190.429 نمره150.32 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان10 نفر190.247 نمره172.154 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان10 نفر189.372 نمره168.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر189.118 نمره189.118 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر188.615 نمره178.864 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان20 نفر188.442 نمره153.587 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر188.043 نمره188.043 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر187.783 نمره167.257 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر187.592 نمره187.592 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر187.396 نمره187.396 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر187.232 نمره187.232 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر187.199 نمره187.199 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر186.792 نمره178.219 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر186.471 نمره186.471 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر186.106 نمره167.517 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر186.09 نمره186.09 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر186.039 نمره172.508 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر186.005 نمره182.259 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر185.749 نمره173.913 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان5 نفر185.748 نمره166.673 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر185.576 نمره185.576 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر185.358 نمره185.358 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار8 نفر185.183 نمره155.331 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر184.292 نمره184.292 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر184.168 نمره184.168 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر184.117 نمره183.272 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان12 نفر183.984 نمره163.771 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر183.963 نمره183.963 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر183.944 نمره174.204 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر183.906 نمره183.906 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان14 نفر183.876 نمره167.005 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر183.842 نمره183.842 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر183.505 نمره183.505 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر183.384 نمره183.384 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب8 نفر183.315 نمره171.737 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل3 نفر182.629 نمره171.495 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان11 نفر182.518 نمره168.917 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر182.516 نمره182.516 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار7 نفر182.485 نمره165.481 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر182.446 نمره182.446 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر182.318 نمره182.318 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر182.103 نمره182.103 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر182 نمره174.188 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر181.945 نمره178.998 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب13 نفر181.912 نمره169.185 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر181.906 نمره181.906 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان8 نفر181.846 نمره170.384 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان10 نفر181.829 نمره160.974 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز2 نفر181.825 نمره180.875 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل3 نفر181.801 نمره156.873 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر181.592 نمره166.439 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب9 نفر181.467 نمره161.297 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر181.287 نمره181.287 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل4 نفر180.974 نمره168.49 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر180.684 نمره177.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر180.601 نمره169.348 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر180.548 نمره173.56 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر180.528 نمره180.528 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر180.52 نمره180.52 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر180.472 نمره180.472 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر180.47 نمره180.47 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر180.293 نمره180.293 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر179.485 نمره165.283 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند5 نفر179.481 نمره154.805 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر179.187 نمره179.187 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب10 نفر179.1 نمره163.231 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان4 نفر179.012 نمره175.186 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر179.004 نمره179.004 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر179.002 نمره162.371 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر178.931 نمره178.931 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر178.825 نمره178.825 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر178.743 نمره164.647 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر178.711 نمره178.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر178.601 نمره178.601 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر178.485 نمره175.588 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل13 نفر178.39 نمره151.106 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر178.371 نمره158.484 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر178.276 نمره178.276 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر178.206 نمره170.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر177.627 نمره177.627 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان4 نفر177.547 نمره159.936 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر177.512 نمره165.893 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر177.313 نمره168.192 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر177.26 نمره177.26 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر177.146 نمره177.146 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر177.049 نمره161.666 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان18 نفر177.029 نمره151.156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر176.84 نمره176.84 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر176.829 نمره176.829 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر176.457 نمره170.753 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر176.33 نمره168.946 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر176.309 نمره176.309 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل7 نفر175.892 نمره163.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار10 نفر175.77 نمره158.554 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان9 نفر175.252 نمره153.347 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر175.227 نمره164.734 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان5 نفر175.061 نمره151.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر175.059 نمره168.781 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر175.057 نمره175.057 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر174.93 نمره174.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر174.874 نمره163.685 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر174.791 نمره174.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا2 نفر174.431 نمره173.881 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر174.388 نمره169.017 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان4 نفر174.185 نمره151.883 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان5 نفر174.16 نمره151.337 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر174.09 نمره174.09 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان7 نفر173.867 نمره152.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر173.773 نمره173.773 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر173.691 نمره172.52 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر173.496 نمره173.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر173.496 نمره161.974 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار2 نفر173.419 نمره164.906 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی3 نفر173.396 نمره163.313 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر173.274 نمره172.458 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار3 نفر173.04 نمره161.775 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر172.688 نمره171.977 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر172.468 نمره172.468 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر172.413 نمره172.413 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر172.382 نمره172.382 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر172.347 نمره152.665 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر172.286 نمره167.708 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر172.232 نمره169.231 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز3 نفر172.076 نمره169.364 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر171.889 نمره171.889 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز5 نفر171.665 نمره158.329 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر171.368 نمره171.368 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر171.262 نمره170.1 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر170.786 نمره160.494 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر170.754 نمره169.017 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر170.532 نمره167.808 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر170.491 نمره170.491 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر170.485 نمره170.485 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر170.366 نمره170.366 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب3 نفر170.34 نمره160.578 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.166 نمره170.166 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر170.117 نمره170.117 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان4 نفر170.086 نمره164.814 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر170.002 نمره170.002 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل4 نفر169.926 نمره159.777 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر169.875 نمره169.875 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر169.736 نمره166.588 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر169.039 نمره169.039 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر168.95 نمره151.425 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر168.446 نمره168.446 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر168.345 نمره168.345 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر168.2 نمره158.777 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر168.038 نمره168.038 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر167.9 نمره167.9 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر167.246 نمره167.246 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر167.188 نمره154.463 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر167.119 نمره167.119 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر166.978 نمره166.578 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر166.582 نمره166.582 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر165.526 نمره165.526 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا4 نفر165.235 نمره151.697 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر165.231 نمره165.231 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر164.921 نمره164.921 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس4 نفر163.403 نمره151.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر163.382 نمره163.382 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر162.92 نمره156.698 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر162.145 نمره162.145 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر161.99 نمره161.99 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر161.108 نمره161.108 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر160.42 نمره160.42 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر160.403 نمره160.403 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر159.898 نمره159.898 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر159.709 نمره159.709 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور2 نفر159.649 نمره151.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر158.121 نمره158.121 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان4 نفر157.542 نمره151.929 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر157.011 نمره157.011 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر156.844 نمره156.844 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر156.764 نمره156.764 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر156.455 نمره156.455 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر155.756 نمره155.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر155.565 نمره155.565 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر155.316 نمره155.316 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر154.792 نمره154.792 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر154.724 نمره154.724 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر153.057 نمره153.057 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر152.024 نمره152.024 نمره
ناکام2182 نفر149.999 نمره84.417 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en