نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر300.504 نمره300.504 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر296.432 نمره296.432 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر291.027 نمره291.027 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر287.823 نمره283.161 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر284.847 نمره284.847 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید10 نفر282.624 نمره154.785 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر282.098 نمره282.098 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر277.48 نمره277.48 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر268.318 نمره262.656 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار22 نفر266.079 نمره209.867 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر263.546 نمره246.405 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل2 نفر263.307 نمره262.001 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار9 نفر262.718 نمره245.048 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر262.32 نمره173.896 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر259.854 نمره259.854 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار469 نفر258.845 نمره150.062 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر257.191 نمره227.608 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر256.748 نمره256.748 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار27 نفر252.567 نمره199.406 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر250.174 نمره207.634 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار29 نفر249.093 نمره197.932 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان10 نفر245.903 نمره180.894 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ9 نفر244.631 نمره178.863 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر244.53 نمره244.53 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار55 نفر242.786 نمره185.57 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار25 نفر242.701 نمره207.563 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ8 نفر241.811 نمره219.591 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ16 نفر241.208 نمره163.246 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز12 نفر239.028 نمره194.273 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان6 نفر237.956 نمره208.683 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر237.844 نمره237.844 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز17 نفر237.575 نمره201.227 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر236.813 نمره236.813 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر236.798 نمره236.798 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر236.03 نمره231.973 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر234.38 نمره231.88 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر233.719 نمره233.719 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان9 نفر233.082 نمره194.102 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر232.979 نمره232.979 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر231.181 نمره231.181 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر231.139 نمره210.06 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر230.339 نمره230.339 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان11 نفر229.412 نمره182.518 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر228.791 نمره228.791 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر228.586 نمره175.892 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر228.412 نمره228.412 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر228.295 نمره228.295 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر228.226 نمره228.226 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر228.001 نمره228.001 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر226.706 نمره205.817 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر226.537 نمره216.616 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار63 نفر225.947 نمره183.735 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز8 نفر225.838 نمره180.811 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار11 نفر225.626 نمره191.305 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر222.029 نمره222.029 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز7 نفر221.79 نمره195.048 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر221.104 نمره221.104 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر220.803 نمره220.803 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار34 نفر220.524 نمره175.177 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان3 نفر219.785 نمره204.084 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر219.74 نمره219.74 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر219.504 نمره219.504 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار35 نفر219.218 نمره183.3 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز6 نفر218.879 نمره196.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر218.641 نمره218.641 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز4 نفر217.887 نمره196.421 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر217.723 نمره192.582 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان8 نفر216.364 نمره191.347 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان8 نفر215.948 نمره197.87 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر214.448 نمره214.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار61 نفر213.298 نمره172.033 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار39 نفر212.792 نمره170.104 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان9 نفر211.524 نمره188.762 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر211.445 نمره197.382 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ8 نفر211.348 نمره184.26 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان3 نفر210.765 نمره168.355 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز9 نفر209.941 نمره191.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر209.286 نمره209.286 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار58 نفر207.756 نمره182.072 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر207.596 نمره203.943 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر207.424 نمره207.424 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر207.332 نمره195.751 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز11 نفر206.925 نمره170.554 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر206.241 نمره206.241 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز29 نفر206.045 نمره174.026 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر205.695 نمره205.695 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر205.585 نمره205.585 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر204.705 نمره204.705 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز18 نفر204.67 نمره171.864 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار32 نفر204.03 نمره164.783 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر204.022 نمره199.575 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ62 نفر202.814 نمره153.368 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار64 نفر202.723 نمره178.864 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار43 نفر202.641 نمره151.971 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار50 نفر202.575 نمره169.818 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر201.99 نمره185.113 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر201.455 نمره198.01 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار34 نفر201.388 نمره180.248 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار51 نفر201.252 نمره165.512 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر200.924 نمره200.924 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ7 نفر200.687 نمره171.741 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر199.557 نمره199.557 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر199.399 نمره185.533 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر198.38 نمره186.481 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر198.24 نمره198.24 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب5 نفر197.929 نمره171.164 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر197.635 نمره197.635 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان4 نفر197.469 نمره179.131 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر197.428 نمره197.428 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان6 نفر197.256 نمره190.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار49 نفر196.961 نمره170.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر196.23 نمره195.724 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر196.15 نمره196.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر195.747 نمره193.874 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر195.702 نمره173.783 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا4 نفر195.325 نمره164.024 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز8 نفر195.035 نمره173.797 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر194.383 نمره194.383 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب5 نفر194.368 نمره185.092 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز8 نفر194.273 نمره170.197 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر193.731 نمره193.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر193.602 نمره193.602 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر193.483 نمره193.483 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب6 نفر193.297 نمره172.292 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز6 نفر193.04 نمره176.242 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید2 نفر192.928 نمره160.172 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر192.83 نمره192.83 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان9 نفر192.764 نمره178.6 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر192.558 نمره192.558 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز9 نفر192.266 نمره175.758 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل8 نفر192.021 نمره171.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر191.864 نمره191.864 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر191.652 نمره191.652 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر190.849 نمره179.227 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر190.805 نمره185.407 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر190.432 نمره189.653 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر190.081 نمره190.081 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز8 نفر189.927 نمره165.048 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز12 نفر189.772 نمره151.615 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان6 نفر189.497 نمره177.014 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.46 نمره189.46 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر189.358 نمره189.358 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر188.795 نمره188.795 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان8 نفر188.627 نمره172.028 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر188.543 نمره188.543 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار54 نفر188.402 نمره176.931 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر187.814 نمره181.86 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر187.789 نمره186.934 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر187.56 نمره181.773 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان4 نفر187.459 نمره170.09 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان8 نفر187.427 نمره168.034 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر187.263 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان7 نفر187.244 نمره174.935 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر187.177 نمره187.177 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان4 نفر187.156 نمره179.122 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر186.998 نمره186.998 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب7 نفر186.523 نمره163.454 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر186.096 نمره186.096 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان7 نفر185.71 نمره178.655 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر185.698 نمره183.1 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار57 نفر185.645 نمره166.925 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز12 نفر185.546 نمره165.477 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز4 نفر185.528 نمره178.668 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان14 نفر185.506 نمره172.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر185.474 نمره185.474 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر185.464 نمره178.556 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان12 نفر185.405 نمره158.491 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر185.233 نمره168.743 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر185.184 نمره179.415 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر184.387 نمره184.387 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر184.298 نمره184.298 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر183.639 نمره183.639 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز17 نفر183.184 نمره159.894 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار48 نفر183.063 نمره170.127 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر182.738 نمره182.738 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر182.719 نمره159.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر182.617 نمره182.617 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر182.516 نمره182.516 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان35 نفر182.369 نمره151.365 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر182.294 نمره182.294 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر182.158 نمره182.158 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز14 نفر182.142 نمره165.374 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان21 نفر182.019 نمره150.339 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر181.904 نمره169.651 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر181.292 نمره178.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان6 نفر180.495 نمره175.316 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان6 نفر180.375 نمره162.197 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز84 نفر180.248 نمره150.019 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر180.081 نمره180.081 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر180.057 نمره155.06 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر179.807 نمره179.807 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر179.542 نمره170.056 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر179.279 نمره179.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز6 نفر179.246 نمره174.492 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر178.822 نمره178.822 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر178.689 نمره165.068 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر178.67 نمره178.67 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر178.61 نمره178.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار51 نفر178.607 نمره167.442 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر178.575 نمره169.924 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان3 نفر178.531 نمره152.689 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان4 نفر178.43 نمره162.999 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز7 نفر178.316 نمره173.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر178.065 نمره178.065 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان5 نفر177.56 نمره172.353 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر177.496 نمره174.947 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان5 نفر177.238 نمره166.391 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه5 نفر177.124 نمره152.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر176.929 نمره163.734 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر176.92 نمره176.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر176.852 نمره176.852 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر176.845 نمره176.845 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز8 نفر176.837 نمره165.575 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر176.739 نمره176.739 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان13 نفر175.998 نمره152.277 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی3112 نفر175.858 نمره150.005 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل5 نفر175.8 نمره162.504 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان4 نفر175.768 نمره165.347 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر175.736 نمره170.564 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار3 نفر175.541 نمره168.224 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان4 نفر175.534 نمره165.844 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر175.48 نمره175.48 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر175.43 نمره153.078 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان4 نفر175.216 نمره158.503 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان10 نفر174.336 نمره163.85 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر174.306 نمره174.306 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر174.256 نمره174.256 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر174.09 نمره163.186 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر174.066 نمره174.066 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر173.726 نمره173.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر173.394 نمره173.394 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر173.245 نمره173.245 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر173.033 نمره173.033 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر172.814 نمره172.814 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر172.173 نمره172.173 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر172.138 نمره172.138 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر172.063 نمره172.063 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر171.835 نمره171.835 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر171.8 نمره156.452 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر171.756 نمره171.756 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان3 نفر170.977 نمره163.487 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر170.966 نمره170.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان9 نفر170.875 نمره151.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر170.634 نمره170.634 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر170.494 نمره170.33 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان9 نفر170.37 نمره158.62 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.355 نمره170.355 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر170.179 نمره170.179 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر170.033 نمره170.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر169.92 نمره160.243 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر169.894 نمره169.894 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر169.795 نمره169.795 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر169.346 نمره159.462 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر169.254 نمره169.254 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر169.185 نمره169.185 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر168.717 نمره168.717 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر168.282 نمره168.282 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر167.087 نمره167.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر167.007 نمره164.13 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان1 نفر166.945 نمره166.945 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر166.942 نمره166.942 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر166.928 نمره166.928 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر166.893 نمره166.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند4 نفر166.651 نمره151.276 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر166.309 نمره156.897 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر165.701 نمره161.456 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر165.628 نمره165.035 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر165.166 نمره165.166 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر163.84 نمره163.84 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر163.58 نمره163.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر163.576 نمره163.576 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا2 نفر163.569 نمره152.29 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز6 نفر162.829 نمره154.388 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر162.138 نمره158.582 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر161.677 نمره156.25 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر161.129 نمره161.129 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر160.219 نمره160.219 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر160.101 نمره157.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر159.855 نمره159.855 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر159.656 نمره159.656 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر159.391 نمره159.391 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1 نفر158.269 نمره158.269 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر158.269 نمره158.269 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر157.806 نمره157.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر157.382 نمره157.264 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر156.322 نمره156.322 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه1 نفر154.982 نمره154.982 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر153.192 نمره151.222 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل1 نفر153.05 نمره153.05 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر150.459 نمره150.459 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر150.273 نمره150.273 نمره
ناکام1942 نفر149.992 نمره85.837 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en