نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 300.504 نمره 300.504 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 296.432 نمره 296.432 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 291.027 نمره 291.027 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 287.823 نمره 283.161 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 1 نفر 284.847 نمره 284.847 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 10 نفر 282.624 نمره 154.785 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 282.098 نمره 282.098 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 277.48 نمره 277.48 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 268.318 نمره 262.656 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 22 نفر 266.079 نمره 209.867 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 263.546 نمره 246.405 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 263.307 نمره 262.001 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 9 نفر 262.718 نمره 245.048 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 3 نفر 262.32 نمره 173.896 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 259.854 نمره 259.854 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 469 نفر 258.845 نمره 150.062 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 2 نفر 257.191 نمره 227.608 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 256.748 نمره 256.748 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 27 نفر 252.567 نمره 199.406 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 250.174 نمره 207.634 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 29 نفر 249.093 نمره 197.932 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 10 نفر 245.903 نمره 180.894 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 9 نفر 244.631 نمره 178.863 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 244.53 نمره 244.53 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 55 نفر 242.786 نمره 185.57 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 25 نفر 242.701 نمره 207.563 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 8 نفر 241.811 نمره 219.591 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 16 نفر 241.208 نمره 163.246 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 12 نفر 239.028 نمره 194.273 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 6 نفر 237.956 نمره 208.683 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 237.844 نمره 237.844 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 17 نفر 237.575 نمره 201.227 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 236.813 نمره 236.813 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 236.798 نمره 236.798 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 236.03 نمره 231.973 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 234.38 نمره 231.88 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 233.719 نمره 233.719 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 9 نفر 233.082 نمره 194.102 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 232.979 نمره 232.979 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 231.181 نمره 231.181 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 4 نفر 231.139 نمره 210.06 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 230.339 نمره 230.339 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 11 نفر 229.412 نمره 182.518 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 228.791 نمره 228.791 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 228.586 نمره 175.892 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 228.412 نمره 228.412 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 228.295 نمره 228.295 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 228.226 نمره 228.226 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 228.001 نمره 228.001 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 2 نفر 226.706 نمره 205.817 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 226.537 نمره 216.616 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 63 نفر 225.947 نمره 183.735 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 8 نفر 225.838 نمره 180.811 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 11 نفر 225.626 نمره 191.305 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 222.029 نمره 222.029 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 7 نفر 221.79 نمره 195.048 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 221.104 نمره 221.104 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 220.803 نمره 220.803 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 34 نفر 220.524 نمره 175.177 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 3 نفر 219.785 نمره 204.084 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 219.74 نمره 219.74 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 219.504 نمره 219.504 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 35 نفر 219.218 نمره 183.3 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 6 نفر 218.879 نمره 196.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 218.641 نمره 218.641 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 4 نفر 217.887 نمره 196.421 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 3 نفر 217.723 نمره 192.582 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 8 نفر 216.364 نمره 191.347 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 8 نفر 215.948 نمره 197.87 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 214.448 نمره 214.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 61 نفر 213.298 نمره 172.033 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 39 نفر 212.792 نمره 170.104 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 9 نفر 211.524 نمره 188.762 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 211.445 نمره 197.382 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 8 نفر 211.348 نمره 184.26 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 3 نفر 210.765 نمره 168.355 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 9 نفر 209.941 نمره 191.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 209.286 نمره 209.286 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 58 نفر 207.756 نمره 182.072 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 207.596 نمره 203.943 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 207.424 نمره 207.424 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 207.332 نمره 195.751 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 11 نفر 206.925 نمره 170.554 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 206.241 نمره 206.241 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 29 نفر 206.045 نمره 174.026 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 205.695 نمره 205.695 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 205.585 نمره 205.585 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 204.705 نمره 204.705 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 18 نفر 204.67 نمره 171.864 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 32 نفر 204.03 نمره 164.783 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 204.022 نمره 199.575 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 62 نفر 202.814 نمره 153.368 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 64 نفر 202.723 نمره 178.864 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 43 نفر 202.641 نمره 151.971 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 50 نفر 202.575 نمره 169.818 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 201.99 نمره 185.113 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 201.455 نمره 198.01 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 34 نفر 201.388 نمره 180.248 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 51 نفر 201.252 نمره 165.512 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 200.924 نمره 200.924 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 7 نفر 200.687 نمره 171.741 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 199.557 نمره 199.557 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 3 نفر 199.399 نمره 185.533 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 3 نفر 198.38 نمره 186.481 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 198.24 نمره 198.24 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 5 نفر 197.929 نمره 171.164 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 197.635 نمره 197.635 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 197.469 نمره 179.131 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 197.428 نمره 197.428 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 6 نفر 197.256 نمره 190.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 49 نفر 196.961 نمره 170.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 196.23 نمره 195.724 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 196.15 نمره 196.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 2 نفر 195.747 نمره 193.874 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 195.702 نمره 173.783 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 4 نفر 195.325 نمره 164.024 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 8 نفر 195.035 نمره 173.797 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 194.383 نمره 194.383 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 5 نفر 194.368 نمره 185.092 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 8 نفر 194.273 نمره 170.197 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 193.731 نمره 193.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 193.602 نمره 193.602 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 193.483 نمره 193.483 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 6 نفر 193.297 نمره 172.292 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 6 نفر 193.04 نمره 176.242 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 192.928 نمره 160.172 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 192.83 نمره 192.83 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 9 نفر 192.764 نمره 178.6 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 192.558 نمره 192.558 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 9 نفر 192.266 نمره 175.758 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 8 نفر 192.021 نمره 171.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 191.864 نمره 191.864 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 191.652 نمره 191.652 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 190.849 نمره 179.227 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 190.805 نمره 185.407 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 190.432 نمره 189.653 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 190.081 نمره 190.081 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 8 نفر 189.927 نمره 165.048 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 12 نفر 189.772 نمره 151.615 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 6 نفر 189.497 نمره 177.014 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.46 نمره 189.46 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 189.358 نمره 189.358 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 188.795 نمره 188.795 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 8 نفر 188.627 نمره 172.028 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 188.543 نمره 188.543 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 54 نفر 188.402 نمره 176.931 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 187.814 نمره 181.86 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 187.789 نمره 186.934 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 187.56 نمره 181.773 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 4 نفر 187.459 نمره 170.09 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 8 نفر 187.427 نمره 168.034 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 187.263 نمره 165.26 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 7 نفر 187.244 نمره 174.935 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 187.177 نمره 187.177 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 4 نفر 187.156 نمره 179.122 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 186.998 نمره 186.998 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 7 نفر 186.523 نمره 163.454 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 186.096 نمره 186.096 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 7 نفر 185.71 نمره 178.655 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 185.698 نمره 183.1 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 57 نفر 185.645 نمره 166.925 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 12 نفر 185.546 نمره 165.477 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 4 نفر 185.528 نمره 178.668 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 14 نفر 185.506 نمره 172.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 185.474 نمره 185.474 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 185.464 نمره 178.556 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 12 نفر 185.405 نمره 158.491 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 185.233 نمره 168.743 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 185.184 نمره 179.415 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 184.387 نمره 184.387 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 184.298 نمره 184.298 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 183.639 نمره 183.639 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 17 نفر 183.184 نمره 159.894 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 48 نفر 183.063 نمره 170.127 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 182.738 نمره 182.738 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 182.719 نمره 159.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 182.617 نمره 182.617 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 182.516 نمره 182.516 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 35 نفر 182.369 نمره 151.365 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 182.294 نمره 182.294 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 182.158 نمره 182.158 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 14 نفر 182.142 نمره 165.374 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 21 نفر 182.019 نمره 150.339 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 181.904 نمره 169.651 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 181.292 نمره 178.259 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 6 نفر 180.495 نمره 175.316 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 6 نفر 180.375 نمره 162.197 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 84 نفر 180.248 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.081 نمره 180.081 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 180.057 نمره 155.06 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 179.807 نمره 179.807 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 179.542 نمره 170.056 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 179.279 نمره 179.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 6 نفر 179.246 نمره 174.492 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 178.822 نمره 178.822 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 178.689 نمره 165.068 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 178.67 نمره 178.67 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 178.61 نمره 178.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 51 نفر 178.607 نمره 167.442 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 3 نفر 178.575 نمره 169.924 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 3 نفر 178.531 نمره 152.689 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 4 نفر 178.43 نمره 162.999 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 7 نفر 178.316 نمره 173.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 178.065 نمره 178.065 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 5 نفر 177.56 نمره 172.353 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 177.496 نمره 174.947 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 5 نفر 177.238 نمره 166.391 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 5 نفر 177.124 نمره 152.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 176.929 نمره 163.734 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.92 نمره 176.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 176.852 نمره 176.852 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 176.845 نمره 176.845 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 8 نفر 176.837 نمره 165.575 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 176.739 نمره 176.739 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 13 نفر 175.998 نمره 152.277 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 3112 نفر 175.858 نمره 150.005 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 5 نفر 175.8 نمره 162.504 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 4 نفر 175.768 نمره 165.347 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 175.736 نمره 170.564 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 3 نفر 175.541 نمره 168.224 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 4 نفر 175.534 نمره 165.844 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 175.48 نمره 175.48 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 175.43 نمره 153.078 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 4 نفر 175.216 نمره 158.503 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 10 نفر 174.336 نمره 163.85 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 174.306 نمره 174.306 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 174.256 نمره 174.256 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 174.09 نمره 163.186 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 174.066 نمره 174.066 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 173.726 نمره 173.726 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 173.394 نمره 173.394 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 173.245 نمره 173.245 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 173.033 نمره 173.033 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 172.814 نمره 172.814 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 172.173 نمره 172.173 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 172.138 نمره 172.138 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.063 نمره 172.063 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 171.835 نمره 171.835 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 171.8 نمره 156.452 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 171.756 نمره 171.756 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 3 نفر 170.977 نمره 163.487 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 170.966 نمره 170.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 9 نفر 170.875 نمره 151.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 170.634 نمره 170.634 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 170.494 نمره 170.33 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 9 نفر 170.37 نمره 158.62 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.355 نمره 170.355 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 170.179 نمره 170.179 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 170.033 نمره 170.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 169.92 نمره 160.243 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 169.894 نمره 169.894 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 169.795 نمره 169.795 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 169.346 نمره 159.462 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 169.254 نمره 169.254 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 169.185 نمره 169.185 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 168.717 نمره 168.717 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 168.282 نمره 168.282 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 167.087 نمره 167.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 167.007 نمره 164.13 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1 نفر 166.945 نمره 166.945 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 166.942 نمره 166.942 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 166.928 نمره 166.928 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 166.893 نمره 166.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 4 نفر 166.651 نمره 151.276 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 166.309 نمره 156.897 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 165.701 نمره 161.456 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 165.628 نمره 165.035 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 165.166 نمره 165.166 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 163.84 نمره 163.84 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 163.58 نمره 163.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 163.576 نمره 163.576 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 2 نفر 163.569 نمره 152.29 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 6 نفر 162.829 نمره 154.388 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 162.138 نمره 158.582 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 161.677 نمره 156.25 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 161.129 نمره 161.129 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 160.219 نمره 160.219 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 160.101 نمره 157.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 159.855 نمره 159.855 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 159.656 نمره 159.656 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 159.391 نمره 159.391 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 158.269 نمره 158.269 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1 نفر 158.269 نمره 158.269 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 157.806 نمره 157.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 157.382 نمره 157.264 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 156.322 نمره 156.322 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 1 نفر 154.982 نمره 154.982 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 153.192 نمره 151.222 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 1 نفر 153.05 نمره 153.05 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 150.459 نمره 150.459 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 150.273 نمره 150.273 نمره
ناکام 1942 نفر 149.992 نمره 85.837 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en