نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 2 نفر 342.538 نمره 323.803 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 329.237 نمره 329.237 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 5 نفر 319.36 نمره 302.1 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 1 نفر 310.641 نمره 310.641 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 3 نفر 310.463 نمره 283.622 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 307.227 نمره 307.227 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 2 نفر 300.245 نمره 291.783 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 6 نفر 300.169 نمره 248.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 4 نفر 298.701 نمره 286.807 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 298.137 نمره 298.137 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 298.045 نمره 298.045 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 5 نفر 295.195 نمره 261.838 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 290.219 نمره 290.219 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 10 نفر 289.436 نمره 262.756 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 286.224 نمره 286.224 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 285.741 نمره 260.298 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 6 نفر 284.684 نمره 244.263 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 282.478 نمره 210.915 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 280.736 نمره 280.736 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 2 نفر 280.727 نمره 268.103 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 280.02 نمره 280.02 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 19 نفر 277.288 نمره 219.196 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 3 نفر 274.964 نمره 239.218 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 14 نفر 273.42 نمره 230.282 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 272.743 نمره 272.743 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 271.909 نمره 271.909 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 27 نفر 267.42 نمره 211.443 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 25 نفر 267.089 نمره 208.405 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 261.35 نمره 229.312 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 258.986 نمره 258.986 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 258.574 نمره 250.319 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 256.371 نمره 248.895 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 255.376 نمره 223.021 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 10 نفر 255.323 نمره 229.176 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 28 نفر 253.599 نمره 203.508 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 10 نفر 251.753 نمره 204.648 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 250.799 نمره 185.64 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1112 نفر 249.978 نمره 150.311 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 246.019 نمره 246.019 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 245.777 نمره 245.777 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 245.613 نمره 245.613 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 245.054 نمره 195.552 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 242.929 نمره 242.929 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 242.362 نمره 219.164 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 36 نفر 240.344 نمره 170.706 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 237.189 نمره 237.189 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 236.175 نمره 236.175 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 1 نفر 228.951 نمره 228.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 38 نفر 228.586 نمره 181.199 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 38 نفر 227.593 نمره 178.556 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 226.509 نمره 218.977 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 41 نفر 224.298 نمره 186.968 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 223.435 نمره 207.118 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 9 نفر 222.827 نمره 188.071 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 221.638 نمره 221.638 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 25 نفر 221.561 نمره 180.52 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 3 نفر 220.681 نمره 196.702 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 219.818 نمره 219.818 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 219.558 نمره 219.558 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 216.657 نمره 216.657 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 27 نفر 215.872 نمره 188.976 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 214.441 نمره 214.441 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 213.851 نمره 213.851 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 211.732 نمره 211.732 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 39 نفر 210.418 نمره 164.496 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 210.371 نمره 210.371 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 36 نفر 208.942 نمره 179.044 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 208.55 نمره 208.55 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 207.765 نمره 207.765 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 207.433 نمره 202.767 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 40 نفر 206.546 نمره 161.95 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 22 نفر 206.18 نمره 180.424 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 205.792 نمره 205.792 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 205.481 نمره 198.255 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 3 نفر 205.006 نمره 186.008 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 203.789 نمره 203.789 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 40 نفر 203.491 نمره 165.789 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 39 نفر 202.289 نمره 171.889 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 202.155 نمره 182.297 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 202.11 نمره 202.11 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 15 نفر 202.084 نمره 185.439 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 49 نفر 202.045 نمره 174.175 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 32 نفر 200.943 نمره 163.682 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 13 نفر 200.73 نمره 162.616 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 200.605 نمره 200.605 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 200.511 نمره 200.511 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 27 نفر 200.371 نمره 183.668 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 200.331 نمره 200.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 34 نفر 199.4 نمره 167.063 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 199.317 نمره 199.317 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 197.77 نمره 193.646 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 197.513 نمره 197.513 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 2 نفر 197.501 نمره 180.472 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 196.674 نمره 196.674 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 11 نفر 195.726 نمره 176.654 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 36 نفر 195.317 نمره 168.656 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 195.178 نمره 195.178 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 1 نفر 195.127 نمره 195.127 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 195.01 نمره 195.01 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 194.634 نمره 194.634 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 193.907 نمره 193.907 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 192.46 نمره 192.46 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 191.902 نمره 191.902 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 43 نفر 191.64 نمره 171.962 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 190.958 نمره 190.958 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 7 نفر 190.173 نمره 171.574 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 189.441 نمره 189.441 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 189.281 نمره 189.281 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.136 نمره 189.136 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.103 نمره 189.103 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 188.706 نمره 188.706 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 7 نفر 187.547 نمره 170.5 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 187.443 نمره 187.443 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 187.422 نمره 187.422 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 187.117 نمره 187.117 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 8 نفر 185.279 نمره 157.64 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 37 نفر 185.13 نمره 164.941 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 38 نفر 184.952 نمره 173.142 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 6 نفر 184.054 نمره 174.036 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 5 نفر 184.045 نمره 156.198 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 183.963 نمره 177.211 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 6 نفر 183.148 نمره 162.085 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 183.096 نمره 182.506 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 21 نفر 182.068 نمره 164.545 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 181.555 نمره 181.555 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 180.878 نمره 165.726 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 11 نفر 180.729 نمره 154.059 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 180.56 نمره 180.56 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 180.102 نمره 180.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 179.433 نمره 173.715 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 179.167 نمره 179.167 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 179.049 نمره 171.796 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 178.834 نمره 175.963 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 178.631 نمره 178.631 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 178.591 نمره 178.146 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 178.556 نمره 167.895 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 178.428 نمره 178.428 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 178.41 نمره 178.41 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.288 نمره 177.288 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 176.899 نمره 176.899 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.897 نمره 176.897 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 176.62 نمره 160.116 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 175.915 نمره 175.915 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 175.685 نمره 175.419 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 175.671 نمره 175.671 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 5 نفر 175.082 نمره 167.92 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 174.919 نمره 168.462 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.408 نمره 173.408 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 173.078 نمره 173.078 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 172.997 نمره 172.997 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 172.954 نمره 172.954 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 171.731 نمره 171.731 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 171.727 نمره 161.505 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 171.655 نمره 169.697 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 171.617 نمره 171.617 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 171.525 نمره 171.525 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 171.305 نمره 163.525 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 170.75 نمره 170.75 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 170.37 نمره 170.37 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 170.055 نمره 170.055 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 170.002 نمره 170.002 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 169.774 نمره 158.099 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 2 نفر 169.468 نمره 166.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 169.282 نمره 168.814 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 168.946 نمره 168.946 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 168.586 نمره 168.586 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 2 نفر 168.471 نمره 167.027 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.108 نمره 168.108 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 5 نفر 166.618 نمره 150.225 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 162.41 نمره 162.41 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 162.07 نمره 162.07 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 161.947 نمره 161.947 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 3 نفر 161.905 نمره 153.198 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 160.197 نمره 160.197 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 160.018 نمره 160.018 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 159.389 نمره 159.389 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 159.341 نمره 159.341 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 4 نفر 159.175 نمره 150.815 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 158.77 نمره 158.77 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 715 نفر 158.304 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 158.172 نمره 158.172 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 157.187 نمره 157.187 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 156.641 نمره 152.781 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 156.37 نمره 156.37 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 152.018 نمره 152.018 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 151.57 نمره 151.57 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 150.781 نمره 150.781 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 150.505 نمره 150.505 نمره
ناکام 865 نفر 149.995 نمره 89.431 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en