نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست15 نفر317.313 نمره288.456 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید68 نفر306.584 نمره151.608 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست18 نفر293.552 نمره265.714 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا5 نفر290.582 نمره279.023 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر287.235 نمره287.235 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست28 نفر285.549 نمره221.287 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار1 نفر277.112 نمره277.112 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا6 نفر275.418 نمره258.225 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر274.228 نمره274.228 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر271.648 نمره271.648 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان3 نفر270.363 نمره247.921 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست29 نفر268.512 نمره224.786 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر264.834 نمره209.579 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست48 نفر264.463 نمره151.056 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست20 نفر263.532 نمره231.482 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست13 نفر261.39 نمره228.216 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا6 نفر259.84 نمره219.977 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست40 نفر258.319 نمره183.357 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست13 نفر258.061 نمره229.786 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر257.185 نمره186.012 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا10 نفر254.423 نمره214.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر254.03 نمره254.03 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر252.447 نمره252.447 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر252.201 نمره222.918 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر251.292 نمره248.162 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر251.249 نمره156.989 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر249.723 نمره225.718 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر245.472 نمره245.472 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا3 نفر245.273 نمره221.983 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر242.565 نمره200.558 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست15 نفر237.406 نمره216.333 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر235.103 نمره235.103 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر231.338 نمره210.725 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست39 نفر228.382 نمره176.887 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر227.602 نمره227.602 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر224.616 نمره224.616 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست30 نفر223.249 نمره203.963 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر2 نفر223.12 نمره217.896 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست11 نفر222.937 نمره197.243 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر222.804 نمره222.804 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست56 نفر222.242 نمره158.329 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا9 نفر221.994 نمره203.695 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر221.559 نمره221.559 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست48 نفر220.761 نمره194.626 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست23 نفر220.757 نمره182.125 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست9 نفر219.639 نمره185.867 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر219.416 نمره174.216 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست931 نفر219.016 نمره150.233 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست42 نفر217.324 نمره170.663 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا14 نفر216.619 نمره193.526 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست26 نفر215.743 نمره172.882 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست47 نفر215.231 نمره184.256 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست50 نفر214.648 نمره180.141 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست31 نفر212.701 نمره186.834 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست23 نفر212.198 نمره177.181 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست46 نفر212.114 نمره164.977 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر211.663 نمره154.915 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر211.451 نمره182.076 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر211.245 نمره211.245 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر210.749 نمره210.749 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست30 نفر210.544 نمره164.06 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر208.889 نمره186.698 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا2 نفر208.169 نمره203.861 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر207.172 نمره150.163 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر205.94 نمره205.94 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر205.886 نمره167.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا9 نفر205.859 نمره196.638 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر205.424 نمره186.116 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر205.208 نمره205.208 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر203.144 نمره180.719 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر202.277 نمره202.277 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر201.678 نمره201.678 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر200.855 نمره193.59 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر199.789 نمره199.789 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر199.583 نمره171.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر198.866 نمره165.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر198.651 نمره182.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر198.564 نمره189.491 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر197.335 نمره197.335 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر197.005 نمره197.005 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر195.526 نمره191.807 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر194.582 نمره185.765 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر194.012 نمره161.518 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا11 نفر192.799 نمره168.741 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر191.9 نمره191.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر191.065 نمره191.065 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست13 نفر190.555 نمره161.791 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا6 نفر190.487 نمره180.753 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر190.358 نمره190.358 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر189.981 نمره183.71 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر189.954 نمره189.954 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر189.214 نمره189.214 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید1 نفر189.142 نمره189.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر189.103 نمره189.103 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر188.915 نمره188.915 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر187.974 نمره168.398 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر187.156 نمره187.156 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر185.966 نمره173.975 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر185.736 نمره185.736 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر184.709 نمره184.709 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر182.122 نمره182.122 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه1 نفر182.122 نمره182.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر182.074 نمره182.074 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا4 نفر180.851 نمره156.579 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر180.276 نمره180.276 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر179.658 نمره179.658 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا5 نفر179.171 نمره166.176 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر178.733 نمره178.733 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر176.827 نمره156.477 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار3 نفر175.63 نمره166.567 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر175.623 نمره175.623 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر175.235 نمره175.235 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان2 نفر174.322 نمره154.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر173.574 نمره173.574 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر172.271 نمره172.271 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی1421 نفر172.135 نمره150.018 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر171.98 نمره170.249 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر171.895 نمره171.895 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر170.775 نمره170.775 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر170.245 نمره165.701 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر169.1 نمره161.356 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل2 نفر167.536 نمره154.763 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر167.13 نمره167.13 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر164.738 نمره164.738 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر163.772 نمره157.724 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر161.833 نمره161.833 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر161.58 نمره161.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر153.407 نمره153.407 نمره
ناکام489 نفر149.993 نمره84.417 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en