نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 15 نفر 317.313 نمره 288.456 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 68 نفر 306.584 نمره 151.608 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 18 نفر 293.552 نمره 265.714 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 5 نفر 290.582 نمره 279.023 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 287.235 نمره 287.235 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 28 نفر 285.549 نمره 221.287 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 277.112 نمره 277.112 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 6 نفر 275.418 نمره 258.225 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 274.228 نمره 274.228 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 271.648 نمره 271.648 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 3 نفر 270.363 نمره 247.921 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 29 نفر 268.512 نمره 224.786 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 264.834 نمره 209.579 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 48 نفر 264.463 نمره 151.056 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 20 نفر 263.532 نمره 231.482 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 13 نفر 261.39 نمره 228.216 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 6 نفر 259.84 نمره 219.977 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 40 نفر 258.319 نمره 183.357 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 13 نفر 258.061 نمره 229.786 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 2 نفر 257.185 نمره 186.012 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 10 نفر 254.423 نمره 214.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 254.03 نمره 254.03 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 252.447 نمره 252.447 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 252.201 نمره 222.918 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 251.292 نمره 248.162 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 251.249 نمره 156.989 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 249.723 نمره 225.718 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 245.472 نمره 245.472 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 3 نفر 245.273 نمره 221.983 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 242.565 نمره 200.558 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 15 نفر 237.406 نمره 216.333 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 235.103 نمره 235.103 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 231.338 نمره 210.725 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 39 نفر 228.382 نمره 176.887 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 227.602 نمره 227.602 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 224.616 نمره 224.616 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 30 نفر 223.249 نمره 203.963 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 2 نفر 223.12 نمره 217.896 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 11 نفر 222.937 نمره 197.243 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 222.804 نمره 222.804 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 56 نفر 222.242 نمره 158.329 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 9 نفر 221.994 نمره 203.695 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 221.559 نمره 221.559 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 48 نفر 220.761 نمره 194.626 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 23 نفر 220.757 نمره 182.125 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 9 نفر 219.639 نمره 185.867 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 219.416 نمره 174.216 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 931 نفر 219.016 نمره 150.233 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 42 نفر 217.324 نمره 170.663 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 14 نفر 216.619 نمره 193.526 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 26 نفر 215.743 نمره 172.882 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 47 نفر 215.231 نمره 184.256 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 50 نفر 214.648 نمره 180.141 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 31 نفر 212.701 نمره 186.834 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 23 نفر 212.198 نمره 177.181 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 46 نفر 212.114 نمره 164.977 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 211.663 نمره 154.915 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 211.451 نمره 182.076 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 211.245 نمره 211.245 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 210.749 نمره 210.749 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 30 نفر 210.544 نمره 164.06 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 208.889 نمره 186.698 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 2 نفر 208.169 نمره 203.861 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 207.172 نمره 150.163 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 205.94 نمره 205.94 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 205.886 نمره 167.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 9 نفر 205.859 نمره 196.638 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 205.424 نمره 186.116 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 205.208 نمره 205.208 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 203.144 نمره 180.719 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 202.277 نمره 202.277 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 201.678 نمره 201.678 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 4 نفر 200.855 نمره 193.59 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 199.789 نمره 199.789 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 199.583 نمره 171.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 198.866 نمره 165.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 198.651 نمره 182.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 4 نفر 198.564 نمره 189.491 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 197.335 نمره 197.335 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 197.005 نمره 197.005 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 195.526 نمره 191.807 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 194.582 نمره 185.765 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 194.012 نمره 161.518 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 11 نفر 192.799 نمره 168.741 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 191.9 نمره 191.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 191.065 نمره 191.065 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 13 نفر 190.555 نمره 161.791 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 6 نفر 190.487 نمره 180.753 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 190.358 نمره 190.358 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 189.981 نمره 183.71 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 189.954 نمره 189.954 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 189.214 نمره 189.214 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 189.142 نمره 189.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 189.103 نمره 189.103 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 188.915 نمره 188.915 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 187.974 نمره 168.398 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 187.156 نمره 187.156 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 185.966 نمره 173.975 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 185.736 نمره 185.736 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 184.709 نمره 184.709 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 182.122 نمره 182.122 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 1 نفر 182.122 نمره 182.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 182.074 نمره 182.074 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 4 نفر 180.851 نمره 156.579 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 180.276 نمره 180.276 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 179.658 نمره 179.658 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 5 نفر 179.171 نمره 166.176 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 178.733 نمره 178.733 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 176.827 نمره 156.477 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 3 نفر 175.63 نمره 166.567 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 175.623 نمره 175.623 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 175.235 نمره 175.235 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 2 نفر 174.322 نمره 154.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 173.574 نمره 173.574 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 172.271 نمره 172.271 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 1421 نفر 172.135 نمره 150.018 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 171.98 نمره 170.249 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 171.895 نمره 171.895 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 170.775 نمره 170.775 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 170.245 نمره 165.701 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 169.1 نمره 161.356 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 2 نفر 167.536 نمره 154.763 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 167.13 نمره 167.13 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 164.738 نمره 164.738 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 163.772 نمره 157.724 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 161.833 نمره 161.833 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 161.58 نمره 161.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 153.407 نمره 153.407 نمره
ناکام 489 نفر 149.993 نمره 84.417 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en