نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل3 نفر322.005 نمره320.655 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات4 نفر319.384 نمره312.339 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر316.874 نمره300.639 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر312.148 نمره312.148 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر312.133 نمره312.133 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر310.731 نمره310.731 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل2 نفر307.163 نمره305.428 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات3 نفر306.939 نمره285.613 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی4 نفر306.932 نمره294.692 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر305.488 نمره305.488 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر304.042 نمره273.836 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر302.464 نمره302.464 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل7 نفر300.226 نمره251.956 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات2 نفر299.413 نمره299.347 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر299.137 نمره299.137 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات4 نفر298.777 نمره265.218 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر298.573 نمره298.573 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل5 نفر298.506 نمره276.84 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر298.385 نمره298.385 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر297.528 نمره267.084 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل3 نفر297.143 نمره287.179 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر296.748 نمره296.748 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ11 نفر294.029 نمره190.261 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل2 نفر293.763 نمره293.476 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات2 نفر292.838 نمره281.666 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر292.394 نمره292.394 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر291.874 نمره291.874 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر291.59 نمره264.817 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر290.885 نمره290.885 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی49 نفر290.558 نمره171.719 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل10 نفر290.039 نمره252.473 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر287.172 نمره287.172 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ4 نفر287.013 نمره249.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر285.916 نمره285.916 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر285.405 نمره285.405 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر285.317 نمره285.317 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل4 نفر285.235 نمره273.301 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر284.196 نمره262.237 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر282.514 نمره282.514 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار3 نفر281.369 نمره219.796 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر279.099 نمره279.099 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان8 نفر278.751 نمره202.295 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر276.173 نمره276.173 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی2 نفر273.25 نمره257.368 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر272.306 نمره257.996 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل10 نفر271.615 نمره240.01 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید17 نفر270.907 نمره164.811 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی9 نفر269.724 نمره230.289 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان11 نفر268.408 نمره210.809 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر268.382 نمره230.551 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر267.803 نمره267.803 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر266.156 نمره266.156 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر266.109 نمره243.292 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر265.579 نمره265.579 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر264.979 نمره264.979 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر264.731 نمره264.731 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر264.209 نمره264.209 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر263.335 نمره263.335 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر262.584 نمره253.441 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر262.318 نمره262.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل4 نفر260.863 نمره238.097 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان7 نفر260.544 نمره191.911 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر260.463 نمره259.852 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر260.127 نمره260.127 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات7 نفر260.039 نمره202.836 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان8 نفر259.615 نمره200.698 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر259.585 نمره259.585 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل2 نفر259.361 نمره258.92 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر259.159 نمره253.495 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل2 نفر258.609 نمره250.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر258.482 نمره258.482 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر258.453 نمره240.344 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر256.965 نمره256.965 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر256.3 نمره256.3 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر256.121 نمره202.11 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر256.045 نمره184.733 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان9 نفر255.984 نمره199.643 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر255.531 نمره255.531 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر255.45 نمره229.484 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر255.45 نمره255.45 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر255.412 نمره255.412 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی3 نفر255.042 نمره212.789 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی5 نفر254.962 نمره228.272 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل2 نفر254.7 نمره239.797 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر253.644 نمره250.153 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر253.609 نمره244.639 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت دایکندی800 نفر253.594 نمره153.131 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات4 نفر253.142 نمره237.183 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر252.195 نمره252.195 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر251.887 نمره217.99 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر251.559 نمره251.559 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات3 نفر251.363 نمره195.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات13 نفر251.173 نمره209.292 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر249.415 نمره249.415 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل6 نفر249.172 نمره203.26 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر248.716 نمره248.716 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر248.499 نمره193.989 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر248.149 نمره248.149 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر248.042 نمره200.778 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات4 نفر247.846 نمره218.87 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر247.433 نمره242.147 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر247.124 نمره219.212 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل2 نفر246.906 نمره246.261 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر246.784 نمره222.386 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی5 نفر246.454 نمره225.294 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر246.259 نمره199.138 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر245.949 نمره245.949 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر245.55 نمره245.55 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی46 نفر245.504 نمره164.101 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر245.341 نمره203.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر244.762 نمره244.762 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر244.489 نمره244.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر244.482 نمره244.482 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی43 نفر244.427 نمره167.941 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر243.6 نمره243.6 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر243.45 نمره236.704 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر243.352 نمره243.352 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر243.292 نمره243.292 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان15 نفر242.185 نمره178.485 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل2 نفر241.68 نمره236.792 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر241.395 نمره241.395 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان13 نفر241.395 نمره198.687 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر241.091 نمره241.091 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ7 نفر240.453 نمره201.148 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ6 نفر240.305 نمره220.172 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر240.094 نمره199.229 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر239.677 نمره239.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر239.553 نمره192.448 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر239.458 نمره239.458 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ17 نفر239.038 نمره212.734 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی7 نفر238.388 نمره189.391 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان19 نفر237.484 نمره188.696 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ3 نفر236.921 نمره231.353 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات2 نفر236.869 نمره211.379 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار1 نفر236.688 نمره236.688 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر236.383 نمره233.344 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان8 نفر236.25 نمره180.684 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر235.787 نمره234.173 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی54 نفر234.864 نمره170.881 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر233.553 نمره233.553 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ6 نفر233.505 نمره198.872 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر233.25 نمره171.412 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل2 نفر233.169 نمره219.871 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات3 نفر233.146 نمره212.454 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر232.675 نمره232.675 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر232.318 نمره232.318 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ5 نفر232.071 نمره215.183 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر231.869 نمره209.271 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر231.822 نمره231.822 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر231.441 نمره203.011 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر231.297 نمره218.174 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر231.251 نمره231.251 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ7 نفر231.011 نمره180.809 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر230.406 نمره230.406 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان7 نفر229.107 نمره179.715 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر229.071 نمره223.707 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان2 نفر229.061 نمره211.239 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر228.548 نمره205.499 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر228.451 نمره228.451 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر228.099 نمره192.085 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر227.507 نمره227.507 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات4 نفر227.463 نمره207.373 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر226.802 نمره226.802 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر226.745 نمره221.18 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر226.446 نمره211.78 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ5 نفر226.372 نمره208.963 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل6 نفر225.989 نمره194.118 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر225.698 نمره198.923 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر225.583 نمره221.985 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر225.074 نمره225.074 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر225.035 نمره213.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر224.814 نمره211.744 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر224.606 نمره224.606 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان12 نفر224.278 نمره175.755 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر223.818 نمره207.518 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز3 نفر223.644 نمره204.262 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر223.064 نمره223.064 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل2 نفر222.771 نمره221.782 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر222.704 نمره173.872 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار4 نفر222.544 نمره206.594 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر222.142 نمره222.142 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر222.05 نمره222.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر221.858 نمره193.688 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر221.622 نمره221.622 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر221.332 نمره168.402 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات22 نفر220.948 نمره173.836 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر220.782 نمره172.126 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر220.551 نمره220.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر220.403 نمره197.085 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان5 نفر220.072 نمره181.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر219.799 نمره219.799 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر219.574 نمره196.288 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر219.46 نمره202.877 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر219.453 نمره184.575 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر218.687 نمره209.506 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل4 نفر218.458 نمره189.337 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر218.358 نمره218.358 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان6 نفر218.188 نمره175.625 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات4 نفر217.565 نمره185.711 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر216.749 نمره216.749 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر216.051 نمره213.746 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر215.938 نمره215.038 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر215.479 نمره194.57 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر215.331 نمره215.331 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر215.106 نمره195.354 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر214.941 نمره200.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان11 نفر214.729 نمره175.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر214.421 نمره214.421 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات2 نفر214.421 نمره180.132 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل2 نفر214.102 نمره201.398 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان6 نفر213.984 نمره166.91 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر213.939 نمره189.503 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان5 نفر213.511 نمره190.725 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان19 نفر213.498 نمره174.344 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر213.351 نمره213.351 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید10 نفر212.402 نمره160.681 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان7 نفر212.286 نمره191.886 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر212.081 نمره212.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر211.553 نمره169.853 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ9 نفر211.431 نمره188.993 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ59 نفر211.196 نمره153.365 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی40 نفر210.43 نمره178.195 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر210.027 نمره210.027 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر209.828 نمره176.824 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر209.5 نمره209.5 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر209.313 نمره209.313 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر208.517 نمره189.238 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر208.253 نمره208.253 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر207.478 نمره178.874 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر207.461 نمره186.492 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر207.363 نمره175.625 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر207.142 نمره205.682 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر206.879 نمره206.879 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر206.812 نمره206.812 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر206.667 نمره198.841 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر206.597 نمره206.597 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر206.156 نمره206.156 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب1 نفر206.096 نمره206.096 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر206.038 نمره206.038 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر205.786 نمره188.064 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی51 نفر205.67 نمره171.075 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات2 نفر205.632 نمره203.903 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر205.381 نمره196.455 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر205.317 نمره195.121 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر205.142 نمره205.142 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات2 نفر205.141 نمره193.785 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان5 نفر204.455 نمره186.506 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر204.242 نمره203.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر203.888 نمره203.888 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر203.782 نمره203.782 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر203.774 نمره187.037 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر203.749 نمره194.335 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر203.625 نمره193.81 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر202.688 نمره202.688 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر201.121 نمره201.121 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان5 نفر201.069 نمره189.333 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر200.714 نمره172.225 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی5 نفر200.389 نمره188.435 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر200.378 نمره200.378 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان4 نفر199.84 نمره183.637 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر199.788 نمره188.702 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی10 نفر199.775 نمره181.885 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر199.593 نمره176.694 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر198.92 نمره198.92 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر198.913 نمره198.913 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر198.536 نمره192.411 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ7 نفر198.326 نمره168.926 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر198.205 نمره198.205 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر197.868 نمره197.868 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر197.652 نمره197.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر197.557 نمره197.557 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر197.28 نمره197.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر197.195 نمره158.605 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان5 نفر197.168 نمره160.497 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر196.964 نمره195.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر196.926 نمره180.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر195.998 نمره195.998 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان8 نفر195.578 نمره171.116 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان9 نفر195.311 نمره175.518 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر194.994 نمره171.283 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر194.937 نمره194.937 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر194.722 نمره182.206 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر194.107 نمره194.107 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان3 نفر193.392 نمره179.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر193.334 نمره163.88 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر193.123 نمره193.123 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر192.714 نمره192.714 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر192.637 نمره192.637 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر192.351 نمره190.903 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر192.322 نمره192.322 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر192.23 نمره169.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان6 نفر192.154 نمره173.444 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان116 نفر192.123 نمره150.072 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات15 نفر191.813 نمره170.79 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان9 نفر191.63 نمره173.209 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر191.605 نمره191.605 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر191.334 نمره176.139 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ9 نفر191.161 نمره176.235 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر190.921 نمره173.351 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر190.829 نمره168.522 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر190.785 نمره170.405 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر190.571 نمره185.426 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان9 نفر190.477 نمره165.259 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر190.459 نمره175.925 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر190.314 نمره190.314 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر190.271 نمره190.271 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر190.234 نمره190.234 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر190.131 نمره181.432 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان5 نفر190.065 نمره157.607 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر190.014 نمره190.014 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر189.866 نمره178.588 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر188.838 نمره188.838 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر188.739 نمره188.739 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر188.623 نمره177.641 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر188.554 نمره188.554 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر187.967 نمره187.967 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر187.856 نمره187.856 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر187.615 نمره179.804 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز2 نفر187.159 نمره173.662 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر186.84 نمره168.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر186.721 نمره186.721 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر186.021 نمره186.021 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر185.99 نمره165.462 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر185.662 نمره185.662 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر185.546 نمره185.546 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر185.376 نمره185.376 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر185.069 نمره151.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر184.966 نمره184.966 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر184.751 نمره184.751 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر184.486 نمره179.678 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر183.981 نمره176.543 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر183.793 نمره183.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر183.771 نمره183.771 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار2 نفر183.623 نمره158.78 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر183.58 نمره182.214 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر183.486 نمره183.486 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر183.35 نمره183.35 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان4 نفر182.737 نمره168.196 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر182.242 نمره177.554 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر182.067 نمره182.067 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر181.52 نمره181.52 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر181.429 نمره155.356 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک3 نفر181.322 نمره165.405 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند3 نفر181.288 نمره158.768 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی3 نفر181.211 نمره174.751 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر181.005 نمره181.005 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر180.835 نمره180.835 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر180.785 نمره180.785 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر180.557 نمره180.192 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر180.517 نمره176.625 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر180.29 نمره180.29 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر180.235 نمره166.33 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار6 نفر180.092 نمره158.519 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر178.898 نمره178.898 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر178.676 نمره178.676 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر178.475 نمره178.475 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر177.456 نمره164.233 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر177.291 نمره175.006 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر176.771 نمره176.771 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر176.729 نمره172.152 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر176.551 نمره176.551 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی7 نفر176.548 نمره150.188 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر175.761 نمره175.019 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر175.546 نمره175.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر175.493 نمره175.493 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان2 نفر175.221 نمره154.566 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر175.158 نمره175.158 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر174.694 نمره174.694 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر174.69 نمره174.69 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر174.413 نمره174.413 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر174.232 نمره174.232 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر174.002 نمره174.002 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر173.903 نمره173.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر173.773 نمره173.773 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر173.723 نمره170.055 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر173.656 نمره169.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر173.598 نمره173.598 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان3 نفر173.492 نمره151.785 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر173.344 نمره157.427 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر173.331 نمره161.511 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر173.005 نمره173.005 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر172.328 نمره172.328 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر172.309 نمره172.309 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل2 نفر172.024 نمره150.46 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر171.962 نمره160.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر171.911 نمره171.727 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور3 نفر170.927 نمره155.145 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر170.381 نمره170.381 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند4 نفر170.306 نمره160.07 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان4 نفر170.249 نمره163.534 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر170.075 نمره170.075 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر169.89 نمره169.89 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر169.882 نمره169.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر169.721 نمره169.721 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ4 نفر168.092 نمره157.642 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر167.9 نمره167.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر167.581 نمره167.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر167.024 نمره167.024 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر166.33 نمره166.33 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر166.023 نمره166.023 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا5 نفر165.643 نمره155.096 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر165.492 نمره165.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر165.336 نمره165.336 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر164.542 نمره164.542 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر163.775 نمره163.751 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر163.521 نمره156.285 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر163.2 نمره163.2 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر163.165 نمره157.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر161.136 نمره161.136 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر159.954 نمره159.954 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر159.946 نمره150.907 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر2 نفر159.784 نمره156.81 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر158.311 نمره158.311 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر157.188 نمره157.188 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر156.922 نمره156.922 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر156.611 نمره154.93 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر156.424 نمره156.424 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر154.987 نمره154.987 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر154.966 نمره154.966 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر153.559 نمره153.559 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.395 نمره153.395 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی86 نفر153.078 نمره150.029 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر151.315 نمره151.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر150.465 نمره150.465 نمره
ناکام276 نفر149.993 نمره106.517 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en