نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 3 نفر 322.005 نمره 320.655 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 4 نفر 319.384 نمره 312.339 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 4 نفر 316.874 نمره 300.639 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 312.148 نمره 312.148 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 312.133 نمره 312.133 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 310.731 نمره 310.731 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 2 نفر 307.163 نمره 305.428 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 3 نفر 306.939 نمره 285.613 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 4 نفر 306.932 نمره 294.692 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 305.488 نمره 305.488 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 304.042 نمره 273.836 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 302.464 نمره 302.464 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 7 نفر 300.226 نمره 251.956 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 2 نفر 299.413 نمره 299.347 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 299.137 نمره 299.137 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 4 نفر 298.777 نمره 265.218 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 298.573 نمره 298.573 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 5 نفر 298.506 نمره 276.84 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 298.385 نمره 298.385 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 2 نفر 297.528 نمره 267.084 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 3 نفر 297.143 نمره 287.179 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 1 نفر 296.748 نمره 296.748 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 11 نفر 294.029 نمره 190.261 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 2 نفر 293.763 نمره 293.476 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 2 نفر 292.838 نمره 281.666 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 292.394 نمره 292.394 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 291.874 نمره 291.874 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 291.59 نمره 264.817 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 290.885 نمره 290.885 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 49 نفر 290.558 نمره 171.719 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 10 نفر 290.039 نمره 252.473 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 287.172 نمره 287.172 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 287.013 نمره 249.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 285.916 نمره 285.916 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 285.405 نمره 285.405 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 285.317 نمره 285.317 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 4 نفر 285.235 نمره 273.301 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 284.196 نمره 262.237 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 282.514 نمره 282.514 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 3 نفر 281.369 نمره 219.796 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 279.099 نمره 279.099 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 8 نفر 278.751 نمره 202.295 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 276.173 نمره 276.173 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 2 نفر 273.25 نمره 257.368 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 272.306 نمره 257.996 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 10 نفر 271.615 نمره 240.01 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 17 نفر 270.907 نمره 164.811 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 9 نفر 269.724 نمره 230.289 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 11 نفر 268.408 نمره 210.809 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 268.382 نمره 230.551 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 267.803 نمره 267.803 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 266.156 نمره 266.156 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 266.109 نمره 243.292 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 265.579 نمره 265.579 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 264.979 نمره 264.979 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 264.731 نمره 264.731 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 264.209 نمره 264.209 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 263.335 نمره 263.335 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 262.584 نمره 253.441 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 262.318 نمره 262.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 4 نفر 260.863 نمره 238.097 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 7 نفر 260.544 نمره 191.911 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 260.463 نمره 259.852 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 260.127 نمره 260.127 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 7 نفر 260.039 نمره 202.836 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 8 نفر 259.615 نمره 200.698 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 259.585 نمره 259.585 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 259.361 نمره 258.92 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 259.159 نمره 253.495 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 2 نفر 258.609 نمره 250.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 258.482 نمره 258.482 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 258.453 نمره 240.344 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 256.965 نمره 256.965 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 256.3 نمره 256.3 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 256.121 نمره 202.11 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 256.045 نمره 184.733 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 9 نفر 255.984 نمره 199.643 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 255.531 نمره 255.531 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 255.45 نمره 229.484 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 255.45 نمره 255.45 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 255.412 نمره 255.412 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 3 نفر 255.042 نمره 212.789 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 254.962 نمره 228.272 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 2 نفر 254.7 نمره 239.797 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 253.644 نمره 250.153 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 253.609 نمره 244.639 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت دایکندی 800 نفر 253.594 نمره 153.131 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 4 نفر 253.142 نمره 237.183 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 252.195 نمره 252.195 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 251.887 نمره 217.99 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 251.559 نمره 251.559 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 3 نفر 251.363 نمره 195.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 13 نفر 251.173 نمره 209.292 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 249.415 نمره 249.415 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 6 نفر 249.172 نمره 203.26 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 248.716 نمره 248.716 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 248.499 نمره 193.989 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 248.149 نمره 248.149 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 248.042 نمره 200.778 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 4 نفر 247.846 نمره 218.87 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 247.433 نمره 242.147 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 247.124 نمره 219.212 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 2 نفر 246.906 نمره 246.261 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 2 نفر 246.784 نمره 222.386 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 246.454 نمره 225.294 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 246.259 نمره 199.138 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 245.949 نمره 245.949 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 245.55 نمره 245.55 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 46 نفر 245.504 نمره 164.101 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 6 نفر 245.341 نمره 203.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 244.762 نمره 244.762 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 244.489 نمره 244.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 244.482 نمره 244.482 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 43 نفر 244.427 نمره 167.941 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 243.6 نمره 243.6 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 243.45 نمره 236.704 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 243.352 نمره 243.352 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 243.292 نمره 243.292 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 15 نفر 242.185 نمره 178.485 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 2 نفر 241.68 نمره 236.792 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 241.395 نمره 241.395 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 13 نفر 241.395 نمره 198.687 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 241.091 نمره 241.091 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 7 نفر 240.453 نمره 201.148 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 6 نفر 240.305 نمره 220.172 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 240.094 نمره 199.229 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 239.677 نمره 239.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 6 نفر 239.553 نمره 192.448 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 239.458 نمره 239.458 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 17 نفر 239.038 نمره 212.734 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 7 نفر 238.388 نمره 189.391 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 19 نفر 237.484 نمره 188.696 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 3 نفر 236.921 نمره 231.353 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 2 نفر 236.869 نمره 211.379 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 1 نفر 236.688 نمره 236.688 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 236.383 نمره 233.344 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 8 نفر 236.25 نمره 180.684 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 235.787 نمره 234.173 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 54 نفر 234.864 نمره 170.881 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 233.553 نمره 233.553 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 6 نفر 233.505 نمره 198.872 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 4 نفر 233.25 نمره 171.412 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 2 نفر 233.169 نمره 219.871 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 3 نفر 233.146 نمره 212.454 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 232.675 نمره 232.675 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 232.318 نمره 232.318 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 232.071 نمره 215.183 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 231.869 نمره 209.271 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 231.822 نمره 231.822 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 3 نفر 231.441 نمره 203.011 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 2 نفر 231.297 نمره 218.174 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 231.251 نمره 231.251 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 7 نفر 231.011 نمره 180.809 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 230.406 نمره 230.406 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 7 نفر 229.107 نمره 179.715 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 2 نفر 229.071 نمره 223.707 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 229.061 نمره 211.239 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 228.548 نمره 205.499 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 228.451 نمره 228.451 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 228.099 نمره 192.085 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 227.507 نمره 227.507 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 4 نفر 227.463 نمره 207.373 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 226.802 نمره 226.802 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 2 نفر 226.745 نمره 221.18 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 226.446 نمره 211.78 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 5 نفر 226.372 نمره 208.963 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 6 نفر 225.989 نمره 194.118 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 225.698 نمره 198.923 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 225.583 نمره 221.985 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 225.074 نمره 225.074 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 225.035 نمره 213.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 6 نفر 224.814 نمره 211.744 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 224.606 نمره 224.606 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 12 نفر 224.278 نمره 175.755 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 223.818 نمره 207.518 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 223.644 نمره 204.262 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 223.064 نمره 223.064 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 2 نفر 222.771 نمره 221.782 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 4 نفر 222.704 نمره 173.872 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 4 نفر 222.544 نمره 206.594 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 222.142 نمره 222.142 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 222.05 نمره 222.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 8 نفر 221.858 نمره 193.688 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 221.622 نمره 221.622 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 221.332 نمره 168.402 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 22 نفر 220.948 نمره 173.836 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 220.782 نمره 172.126 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 220.551 نمره 220.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 220.403 نمره 197.085 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 5 نفر 220.072 نمره 181.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 219.799 نمره 219.799 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 4 نفر 219.574 نمره 196.288 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 219.46 نمره 202.877 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 219.453 نمره 184.575 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 218.687 نمره 209.506 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 4 نفر 218.458 نمره 189.337 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 218.358 نمره 218.358 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 6 نفر 218.188 نمره 175.625 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 4 نفر 217.565 نمره 185.711 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 216.749 نمره 216.749 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 216.051 نمره 213.746 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 215.938 نمره 215.038 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 215.479 نمره 194.57 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 215.331 نمره 215.331 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 215.106 نمره 195.354 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 214.941 نمره 200.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 11 نفر 214.729 نمره 175.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 214.421 نمره 214.421 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 2 نفر 214.421 نمره 180.132 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 2 نفر 214.102 نمره 201.398 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 6 نفر 213.984 نمره 166.91 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 213.939 نمره 189.503 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 5 نفر 213.511 نمره 190.725 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 19 نفر 213.498 نمره 174.344 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 213.351 نمره 213.351 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 10 نفر 212.402 نمره 160.681 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 7 نفر 212.286 نمره 191.886 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 212.081 نمره 212.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 211.553 نمره 169.853 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 9 نفر 211.431 نمره 188.993 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 59 نفر 211.196 نمره 153.365 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 40 نفر 210.43 نمره 178.195 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 210.027 نمره 210.027 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 209.828 نمره 176.824 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 209.5 نمره 209.5 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 209.313 نمره 209.313 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 208.517 نمره 189.238 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 208.253 نمره 208.253 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 207.478 نمره 178.874 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 207.461 نمره 186.492 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 207.363 نمره 175.625 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 207.142 نمره 205.682 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 1 نفر 206.879 نمره 206.879 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 206.812 نمره 206.812 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 206.667 نمره 198.841 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 206.597 نمره 206.597 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 206.156 نمره 206.156 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 1 نفر 206.096 نمره 206.096 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 206.038 نمره 206.038 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 205.786 نمره 188.064 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 51 نفر 205.67 نمره 171.075 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 2 نفر 205.632 نمره 203.903 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 205.381 نمره 196.455 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 205.317 نمره 195.121 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 205.142 نمره 205.142 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 2 نفر 205.141 نمره 193.785 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 5 نفر 204.455 نمره 186.506 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 204.242 نمره 203.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 203.888 نمره 203.888 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 203.782 نمره 203.782 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 203.774 نمره 187.037 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 2 نفر 203.749 نمره 194.335 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 203.625 نمره 193.81 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 202.688 نمره 202.688 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 201.121 نمره 201.121 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 5 نفر 201.069 نمره 189.333 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 200.714 نمره 172.225 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 5 نفر 200.389 نمره 188.435 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 200.378 نمره 200.378 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 4 نفر 199.84 نمره 183.637 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 3 نفر 199.788 نمره 188.702 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 10 نفر 199.775 نمره 181.885 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 199.593 نمره 176.694 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 198.92 نمره 198.92 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 198.913 نمره 198.913 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 198.536 نمره 192.411 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 7 نفر 198.326 نمره 168.926 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 198.205 نمره 198.205 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 197.868 نمره 197.868 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 197.652 نمره 197.652 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 197.557 نمره 197.557 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 197.28 نمره 197.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 197.195 نمره 158.605 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 5 نفر 197.168 نمره 160.497 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 196.964 نمره 195.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 196.926 نمره 180.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 195.998 نمره 195.998 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 8 نفر 195.578 نمره 171.116 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 9 نفر 195.311 نمره 175.518 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 194.994 نمره 171.283 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 194.937 نمره 194.937 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 194.722 نمره 182.206 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 194.107 نمره 194.107 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 3 نفر 193.392 نمره 179.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 193.334 نمره 163.88 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 193.123 نمره 193.123 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 192.714 نمره 192.714 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 192.637 نمره 192.637 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 192.351 نمره 190.903 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 192.322 نمره 192.322 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 192.23 نمره 169.306 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 6 نفر 192.154 نمره 173.444 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 116 نفر 192.123 نمره 150.072 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 15 نفر 191.813 نمره 170.79 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 9 نفر 191.63 نمره 173.209 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 191.605 نمره 191.605 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 191.334 نمره 176.139 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 9 نفر 191.161 نمره 176.235 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 190.921 نمره 173.351 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 190.829 نمره 168.522 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 3 نفر 190.785 نمره 170.405 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 190.571 نمره 185.426 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 9 نفر 190.477 نمره 165.259 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 190.459 نمره 175.925 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 190.314 نمره 190.314 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 190.271 نمره 190.271 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 190.234 نمره 190.234 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 3 نفر 190.131 نمره 181.432 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 5 نفر 190.065 نمره 157.607 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 190.014 نمره 190.014 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 3 نفر 189.866 نمره 178.588 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.838 نمره 188.838 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.739 نمره 188.739 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 188.623 نمره 177.641 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 188.554 نمره 188.554 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 187.967 نمره 187.967 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 187.856 نمره 187.856 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 2 نفر 187.615 نمره 179.804 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 2 نفر 187.159 نمره 173.662 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 186.84 نمره 168.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 186.721 نمره 186.721 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 186.021 نمره 186.021 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 185.99 نمره 165.462 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 185.662 نمره 185.662 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 185.546 نمره 185.546 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 185.376 نمره 185.376 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 185.069 نمره 151.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 184.966 نمره 184.966 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 184.751 نمره 184.751 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 184.486 نمره 179.678 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 183.981 نمره 176.543 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 183.793 نمره 183.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 183.771 نمره 183.771 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 2 نفر 183.623 نمره 158.78 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 183.58 نمره 182.214 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 183.486 نمره 183.486 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 183.35 نمره 183.35 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 4 نفر 182.737 نمره 168.196 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 182.242 نمره 177.554 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 182.067 نمره 182.067 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 181.52 نمره 181.52 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 181.429 نمره 155.356 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 3 نفر 181.322 نمره 165.405 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 3 نفر 181.288 نمره 158.768 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 181.211 نمره 174.751 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 181.005 نمره 181.005 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 180.835 نمره 180.835 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 180.785 نمره 180.785 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 180.557 نمره 180.192 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 180.517 نمره 176.625 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 180.29 نمره 180.29 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 180.235 نمره 166.33 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 6 نفر 180.092 نمره 158.519 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 178.898 نمره 178.898 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 178.676 نمره 178.676 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 178.475 نمره 178.475 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 3 نفر 177.456 نمره 164.233 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 177.291 نمره 175.006 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.771 نمره 176.771 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 176.729 نمره 172.152 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 176.551 نمره 176.551 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 7 نفر 176.548 نمره 150.188 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 175.761 نمره 175.019 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 175.546 نمره 175.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 175.493 نمره 175.493 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 2 نفر 175.221 نمره 154.566 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.158 نمره 175.158 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 174.694 نمره 174.694 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 174.69 نمره 174.69 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 174.413 نمره 174.413 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 174.232 نمره 174.232 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 174.002 نمره 174.002 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 173.903 نمره 173.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 173.773 نمره 173.773 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 173.723 نمره 170.055 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 173.656 نمره 169.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 173.598 نمره 173.598 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 173.492 نمره 151.785 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 173.344 نمره 157.427 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 173.331 نمره 161.511 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 173.005 نمره 173.005 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 172.328 نمره 172.328 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 172.309 نمره 172.309 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 2 نفر 172.024 نمره 150.46 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 171.962 نمره 160.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 171.911 نمره 171.727 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 3 نفر 170.927 نمره 155.145 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 170.381 نمره 170.381 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 170.306 نمره 160.07 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 4 نفر 170.249 نمره 163.534 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 170.075 نمره 170.075 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 169.89 نمره 169.89 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 169.882 نمره 169.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 169.721 نمره 169.721 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 4 نفر 168.092 نمره 157.642 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 167.9 نمره 167.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 167.581 نمره 167.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 167.024 نمره 167.024 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 166.33 نمره 166.33 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 166.023 نمره 166.023 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 5 نفر 165.643 نمره 155.096 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 165.492 نمره 165.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 165.336 نمره 165.336 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 164.542 نمره 164.542 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 163.775 نمره 163.751 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 163.521 نمره 156.285 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 163.2 نمره 163.2 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 163.165 نمره 157.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 161.136 نمره 161.136 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 159.954 نمره 159.954 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 159.946 نمره 150.907 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 2 نفر 159.784 نمره 156.81 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 158.311 نمره 158.311 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 157.188 نمره 157.188 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 156.922 نمره 156.922 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 156.611 نمره 154.93 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 156.424 نمره 156.424 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 154.987 نمره 154.987 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 154.966 نمره 154.966 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 153.559 نمره 153.559 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.395 نمره 153.395 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 86 نفر 153.078 نمره 150.029 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 151.315 نمره 151.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 150.465 نمره 150.465 نمره
ناکام 276 نفر 149.993 نمره 106.517 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en