نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 331.066 نمره 331.066 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 282.334 نمره 282.334 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 3 نفر 267.371 نمره 226.71 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 36 نفر 266.23 نمره 151.845 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 256.581 نمره 256.581 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 255.167 نمره 255.167 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 2 نفر 246.136 نمره 220.377 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 243.455 نمره 243.455 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 239.904 نمره 239.904 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 229.091 نمره 229.091 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 224.959 نمره 208.695 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 217.036 نمره 150.234 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 211.131 نمره 211.131 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 210.893 نمره 210.893 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 210.751 نمره 210.751 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 206.665 نمره 206.665 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 5 نفر 204.896 نمره 180.463 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 203.489 نمره 203.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 202.024 نمره 202.024 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 23 نفر 198.488 نمره 157.745 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 3 نفر 197.914 نمره 182.089 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 30 نفر 197.77 نمره 167.895 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 39 نفر 197.607 نمره 151.662 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 1 نفر 196.781 نمره 196.781 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 195.35 نمره 186.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.066 نمره 194.066 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 4 نفر 193.813 نمره 186.399 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 193.641 نمره 193.641 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 53 نفر 192.481 نمره 150.652 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 189.923 نمره 179.122 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.474 نمره 188.474 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 185.782 نمره 185.782 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 185.73 نمره 185.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 184.387 نمره 179.873 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 183.666 نمره 183.666 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 3 نفر 183.565 نمره 172.556 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 183.536 نمره 183.536 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 181.964 نمره 181.964 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 180.806 نمره 180.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 178.843 نمره 152.911 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 178.108 نمره 168.598 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 177.247 نمره 177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 177.238 نمره 176.777 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 2 نفر 169.038 نمره 167.261 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 163.182 نمره 163.182 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1 نفر 161.918 نمره 161.918 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 156.031 نمره 151.8 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 150.273 نمره 150.273 نمره
ناکام 30 نفر 149.778 نمره 117.304 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en