نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر331.066 نمره331.066 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر282.334 نمره282.334 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار3 نفر267.371 نمره226.71 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل36 نفر266.23 نمره151.845 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر256.581 نمره256.581 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر255.167 نمره255.167 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار2 نفر246.136 نمره220.377 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر243.455 نمره243.455 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار1 نفر239.904 نمره239.904 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر229.091 نمره229.091 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند4 نفر224.959 نمره208.695 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر217.036 نمره150.234 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر211.131 نمره211.131 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر210.893 نمره210.893 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر210.751 نمره210.751 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر206.665 نمره206.665 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر204.896 نمره180.463 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر203.489 نمره203.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر202.024 نمره202.024 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل23 نفر198.488 نمره157.745 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار3 نفر197.914 نمره182.089 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل30 نفر197.77 نمره167.895 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل39 نفر197.607 نمره151.662 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار1 نفر196.781 نمره196.781 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر195.35 نمره186.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر194.066 نمره194.066 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار4 نفر193.813 نمره186.399 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر193.641 نمره193.641 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل53 نفر192.481 نمره150.652 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر189.923 نمره179.122 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر188.474 نمره188.474 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر185.782 نمره185.782 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر185.73 نمره185.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر184.387 نمره179.873 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر183.666 نمره183.666 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار3 نفر183.565 نمره172.556 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر183.536 نمره183.536 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر181.964 نمره181.964 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر180.806 نمره180.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر178.843 نمره152.911 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر178.108 نمره168.598 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید2 نفر177.247 نمره177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر177.238 نمره176.777 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز2 نفر169.038 نمره167.261 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر163.182 نمره163.182 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی1 نفر161.918 نمره161.918 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر156.031 نمره151.8 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر150.273 نمره150.273 نمره
ناکام30 نفر149.778 نمره117.304 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en