نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر330.809 نمره322.242 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر330.654 نمره330.654 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ7 نفر325.962 نمره304.297 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر308.263 نمره308.263 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر306.23 نمره306.23 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان5 نفر303.778 نمره226.238 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر302.067 نمره302.067 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ6 نفر300.637 نمره249.203 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان8 نفر287.308 نمره229.724 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر285.913 نمره285.913 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر285.567 نمره285.567 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر284.919 نمره284.919 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر283.234 نمره283.234 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ8 نفر282.412 نمره264.756 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر282.192 نمره282.104 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر281.764 نمره281.764 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر279.745 نمره243.754 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان9 نفر274.114 نمره211.604 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر272.933 نمره247.04 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان3 نفر272.811 نمره204.515 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر269.812 نمره262.939 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر269.561 نمره269.561 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر262.031 نمره261.625 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر261.314 نمره261.314 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان11 نفر260.965 نمره207.709 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر257.977 نمره253.2 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر254.565 نمره254.565 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر251.29 نمره218.462 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر250.645 نمره238.983 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ3 نفر249.897 نمره222.231 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر248.762 نمره196.175 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر245.932 نمره245.932 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر245.619 نمره245.619 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر245.202 نمره245.202 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر244.542 نمره244.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ11 نفر244.067 نمره195.067 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر241.978 نمره210.44 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ5 نفر241.829 نمره219.327 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ3 نفر240.696 نمره201.908 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر239.999 نمره225.215 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر239.481 نمره239.481 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان12 نفر238.607 نمره219.35 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر237.47 نمره207.82 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر237.009 نمره234.792 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ8 نفر236.816 نمره185.769 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل354 نفر235.759 نمره150.032 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ4 نفر234.286 نمره204.709 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر232.31 نمره203.218 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر232.136 نمره232.136 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر231.283 نمره231.283 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر230.333 نمره230.333 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر1 نفر229.523 نمره229.523 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان6 نفر226.632 نمره190.58 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر225.853 نمره212.935 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل65 نفر224.583 نمره154.3 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر223.695 نمره223.695 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر223.291 نمره200.186 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر223.226 نمره205.462 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر221.122 نمره211.239 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر220.399 نمره182.471 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر220.359 نمره211.764 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر219.4 نمره176.966 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان8 نفر219.167 نمره183.332 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل82 نفر217.951 نمره167.742 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر217.938 نمره177.796 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل54 نفر217.43 نمره164.395 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر216.064 نمره216.064 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ77 نفر215.695 نمره153.486 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر215.598 نمره215.598 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر214.372 نمره214.372 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر214.043 نمره214.043 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل38 نفر213.897 نمره161.384 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل39 نفر213.88 نمره168.638 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر212.968 نمره185.296 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان6 نفر212.807 نمره190.571 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر212.183 نمره212.183 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر211.087 نمره211.087 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر209.462 نمره193.914 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر209.384 نمره209.384 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر208.963 نمره208.963 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان7 نفر208.651 نمره180.802 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر207.758 نمره207.758 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر207.596 نمره207.596 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز2 نفر207.592 نمره205.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان13 نفر207.318 نمره179.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ7 نفر206.565 نمره188.585 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب6 نفر206.438 نمره193.233 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر206.156 نمره206.156 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر206.086 نمره206.086 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر204.44 نمره204.44 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر203.752 نمره176.966 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر203.583 نمره203.583 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر202.547 نمره202.547 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر202.536 نمره197.905 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر202.356 نمره202.356 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر201.416 نمره201.416 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر200.703 نمره199.891 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید2 نفر200.579 نمره174.265 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر200.542 نمره185.414 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر200.294 نمره200.294 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر199.387 نمره199.387 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر199.345 نمره199.345 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر199.036 نمره199.036 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر198.866 نمره192.017 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر197.798 نمره197.798 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر197.78 نمره197.78 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب7 نفر197.652 نمره177.06 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر197.494 نمره197.494 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر195.98 نمره179.369 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر195.98 نمره187.141 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر195.918 نمره195.918 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر195.769 نمره194.25 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان4 نفر195.738 نمره163.654 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر195.5 نمره165.442 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان4 نفر195.441 نمره176.953 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر195.386 نمره188.209 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر195.067 نمره195.067 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر194.622 نمره194.622 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر193.71 نمره178.255 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب4 نفر193.286 نمره154.484 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر192.814 نمره176.097 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر192.579 نمره187.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر192.349 نمره168.026 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ11 نفر192.33 نمره162.699 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر191.968 نمره191.968 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر190.944 نمره190.944 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر190.75 نمره190.75 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر190.723 نمره165.041 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر190.513 نمره190.513 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان24 نفر190.446 نمره150.081 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر189.986 نمره173.454 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر189.642 نمره175.057 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر189.355 نمره151.492 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر189.088 نمره189.088 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر189.032 نمره189.032 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر188.922 نمره188.922 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات1 نفر188.567 نمره188.567 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر187.402 نمره187.402 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب3 نفر187.039 نمره177.257 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر186.992 نمره178.118 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر186.833 نمره179.633 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر186.585 نمره186.585 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز2 نفر186.177 نمره170.579 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر185.875 نمره181.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر185.843 نمره166.928 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر185.821 نمره185.821 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر185.264 نمره174.398 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر184.979 نمره171.744 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل61 نفر184.503 نمره156.503 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر184.377 نمره175.525 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر184.353 نمره181.952 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر184.165 نمره181.657 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر183.884 نمره183.884 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر183.786 نمره183.786 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر183.747 نمره183.747 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر183.731 نمره183.731 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر183.589 نمره178.815 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان5 نفر183.353 نمره175.791 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر183.051 نمره183.051 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر182.598 نمره182.598 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر182.367 نمره178.464 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر182.297 نمره177.195 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر182.174 نمره174.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.079 نمره182.079 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر181.52 نمره181.52 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر181.094 نمره181.094 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر181.009 نمره181.009 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار1 نفر180.715 نمره180.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر180.431 نمره180.431 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان3 نفر179.81 نمره159.61 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر179.648 نمره166.621 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر179.454 نمره179.454 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر178.9 نمره162.071 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر178.68 نمره173.056 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر178.485 نمره172.824 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا3 نفر178.002 نمره151.013 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر177.552 نمره177.552 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر177.406 نمره177.406 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر177.281 نمره176.069 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر176.941 نمره176.941 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر176.941 نمره176.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر176.278 نمره176.278 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر175.718 نمره173.826 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر175.362 نمره165.071 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر175.291 نمره170.229 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر175.168 نمره175.168 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر175.119 نمره165.256 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر173.681 نمره173.681 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان3 نفر172.511 نمره151.255 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1 نفر171.725 نمره171.725 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر171.513 نمره171.513 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر171.443 نمره171.443 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر171.346 نمره168.38 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر170.43 نمره170.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر170.397 نمره170.397 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر169.991 نمره169.991 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر169.954 نمره162.008 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر169.209 نمره169.209 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر168.51 نمره168.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر168.288 نمره151.978 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر168.119 نمره168.119 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر167.36 نمره167.36 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر166.6 نمره166.6 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر165.338 نمره165.338 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر165.32 نمره165.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر165.222 نمره165.222 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر164.805 نمره164.805 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر163.809 نمره163.809 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر161.744 نمره161.744 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر159.94 نمره159.94 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر159.728 نمره152.432 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر158.63 نمره158.63 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر158.024 نمره158.024 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر157.814 نمره155.199 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر156.489 نمره156.489 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر156.413 نمره156.413 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر154.957 نمره154.957 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر151.581 نمره151.581 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر151.445 نمره151.445 نمره
ناکام210 نفر149.995 نمره99.854 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en