نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 2 نفر 330.809 نمره 322.242 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 330.654 نمره 330.654 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 7 نفر 325.962 نمره 304.297 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 308.263 نمره 308.263 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 306.23 نمره 306.23 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 5 نفر 303.778 نمره 226.238 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 302.067 نمره 302.067 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 6 نفر 300.637 نمره 249.203 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 8 نفر 287.308 نمره 229.724 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 285.913 نمره 285.913 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 285.567 نمره 285.567 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 284.919 نمره 284.919 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 283.234 نمره 283.234 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 8 نفر 282.412 نمره 264.756 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 282.192 نمره 282.104 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 281.764 نمره 281.764 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 279.745 نمره 243.754 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 9 نفر 274.114 نمره 211.604 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 272.933 نمره 247.04 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 3 نفر 272.811 نمره 204.515 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 269.812 نمره 262.939 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 269.561 نمره 269.561 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 262.031 نمره 261.625 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 261.314 نمره 261.314 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 11 نفر 260.965 نمره 207.709 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 3 نفر 257.977 نمره 253.2 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 254.565 نمره 254.565 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 251.29 نمره 218.462 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 250.645 نمره 238.983 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 249.897 نمره 222.231 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 248.762 نمره 196.175 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 245.932 نمره 245.932 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 245.619 نمره 245.619 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 245.202 نمره 245.202 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 244.542 نمره 244.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 11 نفر 244.067 نمره 195.067 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 4 نفر 241.978 نمره 210.44 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 5 نفر 241.829 نمره 219.327 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 3 نفر 240.696 نمره 201.908 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 2 نفر 239.999 نمره 225.215 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 239.481 نمره 239.481 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 12 نفر 238.607 نمره 219.35 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 4 نفر 237.47 نمره 207.82 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 237.009 نمره 234.792 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 8 نفر 236.816 نمره 185.769 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 354 نفر 235.759 نمره 150.032 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 234.286 نمره 204.709 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 232.31 نمره 203.218 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 232.136 نمره 232.136 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 231.283 نمره 231.283 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 230.333 نمره 230.333 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 1 نفر 229.523 نمره 229.523 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 6 نفر 226.632 نمره 190.58 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 225.853 نمره 212.935 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 65 نفر 224.583 نمره 154.3 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 223.695 نمره 223.695 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 223.291 نمره 200.186 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 223.226 نمره 205.462 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 221.122 نمره 211.239 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 220.399 نمره 182.471 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 2 نفر 220.359 نمره 211.764 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 6 نفر 219.4 نمره 176.966 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 8 نفر 219.167 نمره 183.332 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 82 نفر 217.951 نمره 167.742 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 217.938 نمره 177.796 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 54 نفر 217.43 نمره 164.395 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 216.064 نمره 216.064 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 77 نفر 215.695 نمره 153.486 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 215.598 نمره 215.598 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 214.372 نمره 214.372 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 214.043 نمره 214.043 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 38 نفر 213.897 نمره 161.384 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 39 نفر 213.88 نمره 168.638 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 212.968 نمره 185.296 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 6 نفر 212.807 نمره 190.571 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 212.183 نمره 212.183 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 211.087 نمره 211.087 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 209.462 نمره 193.914 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 209.384 نمره 209.384 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 208.963 نمره 208.963 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 7 نفر 208.651 نمره 180.802 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 207.758 نمره 207.758 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 207.596 نمره 207.596 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 2 نفر 207.592 نمره 205.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 13 نفر 207.318 نمره 179.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 7 نفر 206.565 نمره 188.585 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 6 نفر 206.438 نمره 193.233 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 206.156 نمره 206.156 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 206.086 نمره 206.086 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 204.44 نمره 204.44 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 203.752 نمره 176.966 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 203.583 نمره 203.583 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 202.547 نمره 202.547 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 202.536 نمره 197.905 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 1 نفر 202.356 نمره 202.356 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 201.416 نمره 201.416 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 200.703 نمره 199.891 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 200.579 نمره 174.265 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 3 نفر 200.542 نمره 185.414 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 200.294 نمره 200.294 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 1 نفر 199.387 نمره 199.387 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 199.345 نمره 199.345 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 199.036 نمره 199.036 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 198.866 نمره 192.017 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 197.798 نمره 197.798 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 197.78 نمره 197.78 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 7 نفر 197.652 نمره 177.06 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 197.494 نمره 197.494 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 8 نفر 195.98 نمره 179.369 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 6 نفر 195.98 نمره 187.141 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 195.918 نمره 195.918 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 2 نفر 195.769 نمره 194.25 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 195.738 نمره 163.654 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 195.5 نمره 165.442 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 195.441 نمره 176.953 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 195.386 نمره 188.209 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 195.067 نمره 195.067 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 194.622 نمره 194.622 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 193.71 نمره 178.255 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 4 نفر 193.286 نمره 154.484 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 192.814 نمره 176.097 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 192.579 نمره 187.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 192.349 نمره 168.026 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 11 نفر 192.33 نمره 162.699 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 191.968 نمره 191.968 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 190.944 نمره 190.944 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 190.75 نمره 190.75 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 190.723 نمره 165.041 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 190.513 نمره 190.513 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 24 نفر 190.446 نمره 150.081 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 3 نفر 189.986 نمره 173.454 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 189.642 نمره 175.057 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 189.355 نمره 151.492 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 189.088 نمره 189.088 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.032 نمره 189.032 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 188.922 نمره 188.922 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 1 نفر 188.567 نمره 188.567 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 187.402 نمره 187.402 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 3 نفر 187.039 نمره 177.257 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 4 نفر 186.992 نمره 178.118 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 186.833 نمره 179.633 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 186.585 نمره 186.585 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 2 نفر 186.177 نمره 170.579 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 3 نفر 185.875 نمره 181.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 185.843 نمره 166.928 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 185.821 نمره 185.821 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 185.264 نمره 174.398 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 184.979 نمره 171.744 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 61 نفر 184.503 نمره 156.503 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 184.377 نمره 175.525 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 2 نفر 184.353 نمره 181.952 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 184.165 نمره 181.657 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 183.884 نمره 183.884 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 183.786 نمره 183.786 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 183.747 نمره 183.747 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 183.731 نمره 183.731 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 4 نفر 183.589 نمره 178.815 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 5 نفر 183.353 نمره 175.791 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 183.051 نمره 183.051 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 182.598 نمره 182.598 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 182.367 نمره 178.464 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 182.297 نمره 177.195 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 182.174 نمره 174.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 182.079 نمره 182.079 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 181.52 نمره 181.52 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 181.094 نمره 181.094 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 181.009 نمره 181.009 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1 نفر 180.715 نمره 180.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 180.431 نمره 180.431 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 3 نفر 179.81 نمره 159.61 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 5 نفر 179.648 نمره 166.621 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 179.454 نمره 179.454 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 178.9 نمره 162.071 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 178.68 نمره 173.056 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 178.485 نمره 172.824 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 3 نفر 178.002 نمره 151.013 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 177.552 نمره 177.552 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.406 نمره 177.406 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 177.281 نمره 176.069 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 176.941 نمره 176.941 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 176.941 نمره 176.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.278 نمره 176.278 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 175.718 نمره 173.826 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 175.362 نمره 165.071 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 175.291 نمره 170.229 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 175.168 نمره 175.168 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 175.119 نمره 165.256 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.681 نمره 173.681 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 3 نفر 172.511 نمره 151.255 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 171.725 نمره 171.725 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 171.513 نمره 171.513 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 171.443 نمره 171.443 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 171.346 نمره 168.38 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 170.43 نمره 170.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 170.397 نمره 170.397 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 169.991 نمره 169.991 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 169.954 نمره 162.008 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 169.209 نمره 169.209 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 168.51 نمره 168.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 168.288 نمره 151.978 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 168.119 نمره 168.119 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 167.36 نمره 167.36 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 166.6 نمره 166.6 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 165.338 نمره 165.338 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 165.32 نمره 165.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 165.222 نمره 165.222 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 164.805 نمره 164.805 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 163.809 نمره 163.809 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 161.744 نمره 161.744 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 159.94 نمره 159.94 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 159.728 نمره 152.432 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 158.63 نمره 158.63 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 158.024 نمره 158.024 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 157.814 نمره 155.199 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 156.489 نمره 156.489 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 156.413 نمره 156.413 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 154.957 نمره 154.957 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 151.581 نمره 151.581 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 151.445 نمره 151.445 نمره
ناکام 210 نفر 149.995 نمره 99.854 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en