نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 324.179 نمره 324.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 312.034 نمره 312.034 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 3 نفر 307.411 نمره 304.958 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 12 نفر 296.818 نمره 249.365 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 293.555 نمره 293.555 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 289.673 نمره 241.746 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 4 نفر 285.683 نمره 280.567 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 285.235 نمره 271.776 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 5 نفر 285.13 نمره 248.457 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 4 نفر 282.908 نمره 228.014 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 275.388 نمره 251.713 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 272.417 نمره 272.417 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 271.845 نمره 260.062 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 3 نفر 270.315 نمره 264.93 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 3 نفر 268.9 نمره 237.66 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 1 نفر 267.038 نمره 267.038 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 6 نفر 265.498 نمره 224.252 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 260.228 نمره 260.228 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 259.993 نمره 259.993 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 258.986 نمره 255.398 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 258.761 نمره 208.836 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 258.619 نمره 258.619 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 257.632 نمره 257.632 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 254.893 نمره 208.359 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 5 نفر 254.856 نمره 165.235 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 5 نفر 254.789 نمره 193.064 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 253.733 نمره 205.032 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 250.425 نمره 250.425 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 28 نفر 249.886 نمره 189.25 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 4 نفر 248.851 نمره 228.794 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 248.694 نمره 205.112 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 23 نفر 248.641 نمره 194.206 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 248.598 نمره 228.28 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 248.537 نمره 248.537 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 248.104 نمره 189.941 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 247.717 نمره 247.717 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 246.794 نمره 246.794 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 5 نفر 246.502 نمره 208.329 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 246.338 نمره 226.449 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 243.731 نمره 243.731 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 243.521 نمره 231.804 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 240.462 نمره 202.102 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 240.388 نمره 240.388 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 8 نفر 239.639 نمره 212.885 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 238.506 نمره 238.506 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 237.788 نمره 237.788 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 237.744 نمره 217.326 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 34 نفر 236.756 نمره 173.472 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 234.597 نمره 178.87 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 233.754 نمره 220.432 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 233.503 نمره 233.503 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 233.03 نمره 233.03 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 3 نفر 232.13 نمره 212.548 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 231.439 نمره 231.439 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 4 نفر 230.042 نمره 213.095 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 228.146 نمره 228.146 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 227.411 نمره 213.718 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 226.767 نمره 226.767 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 226.285 نمره 226.285 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 226.28 نمره 189.547 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 7 نفر 224.209 نمره 165.384 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 223.733 نمره 223.733 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 223.527 نمره 209.288 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 223.467 نمره 223.467 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 222.857 نمره 219.055 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 5 نفر 221.555 نمره 188.879 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 221.035 نمره 195.396 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 220.555 نمره 220.135 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 219.945 نمره 219.945 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 219.796 نمره 219.796 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 219.493 نمره 219.493 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 3 نفر 219.286 نمره 191.64 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 3 نفر 219.233 نمره 198.567 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 217.74 نمره 217.74 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 5 نفر 215.77 نمره 183.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 2 نفر 215.277 نمره 215.082 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 40 نفر 214.514 نمره 176.39 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 214.384 نمره 214.384 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 213.583 نمره 213.583 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 213.38 نمره 211.453 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 212.765 نمره 212.765 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 25 نفر 212.646 نمره 150.283 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 211.665 نمره 195.356 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 3 نفر 211.267 نمره 195.175 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 210.621 نمره 210.621 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 207.321 نمره 207.321 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 504 نفر 206.883 نمره 150.034 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 206.722 نمره 206.722 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 206.446 نمره 206.446 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 206.364 نمره 206.364 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 4 نفر 205.208 نمره 195.672 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 204.546 نمره 204.546 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 204.14 نمره 198.569 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 1 نفر 204.118 نمره 204.118 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 37 نفر 203.649 نمره 155.178 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 203.274 نمره 179.43 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 203.224 نمره 183.09 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 40 نفر 202.608 نمره 168.504 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 202.58 نمره 202.58 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 202.514 نمره 195.254 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 39 نفر 202.065 نمره 152.774 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 199.479 نمره 194.603 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 37 نفر 198.92 نمره 168.474 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 198.718 نمره 198.718 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 197.478 نمره 187.843 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 32 نفر 197.322 نمره 166.858 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 197.067 نمره 197.067 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 32 نفر 196.764 نمره 171.921 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 196.299 نمره 196.299 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 195.811 نمره 195.811 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 195.632 نمره 195.632 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 195.262 نمره 195.262 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 195.248 نمره 193.023 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 40 نفر 194.991 نمره 161.65 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 5 نفر 194.788 نمره 176.978 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 194.387 نمره 187.266 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 194.276 نمره 194.276 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 194.118 نمره 194.118 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 194.104 نمره 194.104 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 194.082 نمره 194.082 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 192.363 نمره 192.363 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 191.954 نمره 191.954 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 39 نفر 191.908 نمره 170.081 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 188.905 نمره 188.905 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 186.931 نمره 175.082 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 186.864 نمره 186.864 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 186.761 نمره 171.485 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 186.658 نمره 186.658 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 185.503 نمره 185.436 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 185.36 نمره 185.36 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 185.209 نمره 185.209 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 184.45 نمره 184.45 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 183.641 نمره 183.641 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 183.555 نمره 183.555 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 183.471 نمره 177.062 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 183.423 نمره 183.423 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 182.853 نمره 175.997 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 182.657 نمره 182.657 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 15 نفر 182.446 نمره 155.686 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 182.06 نمره 182.06 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 181.987 نمره 180.331 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 181.736 نمره 181.736 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 180.168 نمره 176.079 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 180.137 نمره 180.137 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 178.772 نمره 178.772 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 178.641 نمره 178.641 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 178.164 نمره 178.164 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 177.02 نمره 177.02 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 176.931 نمره 176.931 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 176.058 نمره 176.058 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.635 نمره 175.635 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 4 نفر 175.225 نمره 162.361 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 173.826 نمره 173.826 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 173.78 نمره 160.301 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 173.56 نمره 168.705 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 173.136 نمره 159.165 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.033 نمره 173.033 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 172.903 نمره 172.903 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 171.637 نمره 171.637 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 28 نفر 171.61 نمره 163.265 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 170.508 نمره 170.508 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 170.229 نمره 170.229 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 169.717 نمره 169.717 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 168.668 نمره 153.019 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 168.13 نمره 168.13 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 165.489 نمره 165.489 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 165.347 نمره 165.347 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 165.137 نمره 165.137 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 165.064 نمره 159.898 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 164.999 نمره 164.999 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 1 نفر 164.786 نمره 164.786 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 164.539 نمره 164.539 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 161.286 نمره 161.286 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 161.023 نمره 161.023 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 159.994 نمره 159.994 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 159.703 نمره 159.703 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 157.972 نمره 157.972 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 1 نفر 156.859 نمره 156.859 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 156.08 نمره 156.08 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 156.057 نمره 155.985 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 153.146 نمره 153.146 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1 نفر 151.933 نمره 151.933 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 151.577 نمره 151.577 نمره
ناکام 336 نفر 149.999 نمره 97.408 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en