نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 11 نفر 344.202 نمره 330.923 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 8 نفر 332.248 نمره 318.624 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 6 نفر 332.198 نمره 292.196 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 11 نفر 328.821 نمره 308.624 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 10 نفر 328.811 نمره 279.392 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 327.697 نمره 327.697 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 7 نفر 325.662 نمره 298.935 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 3 نفر 324.245 نمره 319.532 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 5 نفر 324.224 نمره 317.211 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 4 نفر 321.917 نمره 315.362 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 320.815 نمره 305.685 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 11 نفر 320.677 نمره 302.555 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 320.313 نمره 320.313 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 6 نفر 319.096 نمره 285.136 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 12 نفر 318.934 نمره 252.686 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 4 نفر 318.637 نمره 293.308 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 12 نفر 318.493 نمره 285.121 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 2 نفر 317.489 نمره 307.285 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 18 نفر 317.346 نمره 291.685 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 22 نفر 317.055 نمره 275.43 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 10 نفر 315.795 نمره 306.617 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 315.549 نمره 289.231 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 4 نفر 312.551 نمره 292.027 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 4 نفر 312.343 نمره 262.447 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 4 نفر 312.055 نمره 302.399 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 3 نفر 309.407 نمره 292.125 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 6 نفر 308.692 نمره 290.818 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 3 نفر 308.653 نمره 300.342 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 2 نفر 307.537 نمره 292.062 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 7 نفر 307.375 نمره 292.174 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 307.198 نمره 291.51 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 307.136 نمره 307.136 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 11 نفر 307.101 نمره 262.912 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 305.65 نمره 284.71 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 305.604 نمره 279.794 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 4 نفر 305.275 نمره 264.5 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 304.394 نمره 284.547 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 30 نفر 303.951 نمره 162.69 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 303.945 نمره 290.437 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 303.623 نمره 279.845 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 16 نفر 303.413 نمره 253.008 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 298.74 نمره 273.782 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 5 نفر 297.784 نمره 242.758 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 10 نفر 296.332 نمره 247.834 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 6 نفر 295.847 نمره 280.254 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 5 نفر 295.75 نمره 283.946 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 13 نفر 295.387 نمره 278.282 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 3 نفر 295.201 نمره 278.327 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 11 نفر 293.974 نمره 210.312 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 11 نفر 293.715 نمره 255.259 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 4 نفر 293.351 نمره 257.915 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 291.889 نمره 291.889 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 3 نفر 291.683 نمره 274.758 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 4 نفر 291.658 نمره 285.493 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 4 نفر 290.866 نمره 282.171 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 11 نفر 290.698 نمره 239.717 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 290.68 نمره 265.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 290.377 نمره 250.107 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 290.211 نمره 290.211 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 10 نفر 289.825 نمره 266.908 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 6 نفر 289.782 نمره 231.897 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 7 نفر 289.443 نمره 254.826 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 8 نفر 289.243 نمره 261.016 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 3 نفر 288.689 نمره 262.201 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 6 نفر 288.521 نمره 277.698 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 52 نفر 288.184 نمره 150.062 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 58 نفر 288.068 نمره 207.349 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 6 نفر 287.977 نمره 271.11 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 7 نفر 287.518 نمره 258.407 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 287.2 نمره 265.682 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 7 نفر 286.192 نمره 261.298 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 10 نفر 285.827 نمره 240.327 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 3 نفر 285.771 نمره 260.948 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 3 نفر 285.076 نمره 270.024 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 285.029 نمره 254.655 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 11 نفر 285.009 نمره 231.306 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 283.626 نمره 273.315 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 12 نفر 283.444 نمره 263.993 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 282.896 نمره 282.896 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 282.617 نمره 198.752 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 282.274 نمره 273.74 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 7 نفر 282.048 نمره 252.498 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 5 نفر 281.991 نمره 261.438 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 280.701 نمره 280.701 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 7 نفر 280.536 نمره 225.755 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 280.201 نمره 268.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 280.126 نمره 280.126 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 279.105 نمره 266.308 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 278.926 نمره 278.926 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 11 نفر 278.91 نمره 230.91 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 278.368 نمره 268.667 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 7 نفر 277.537 نمره 262.81 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 8 نفر 277.199 نمره 230.22 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 10 نفر 276.943 نمره 241.617 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 276.869 نمره 276.869 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 276.816 نمره 276.816 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 5 نفر 276.786 نمره 252.77 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 7 نفر 276.668 نمره 249.03 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 4 نفر 276.556 نمره 224.584 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 8 نفر 276.487 نمره 243.092 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 3 نفر 276.203 نمره 187.692 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 3 نفر 275.902 نمره 259.503 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 275.876 نمره 275.876 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 275.46 نمره 275.46 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 53 نفر 275.142 نمره 209.232 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 5 نفر 275.016 نمره 255.396 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 4 نفر 274.946 نمره 245.303 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 16 نفر 274.861 نمره 234.003 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 274.855 نمره 258.222 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 274.57 نمره 260.424 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 11 نفر 274.564 نمره 237.617 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 274.537 نمره 256.875 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 2 نفر 273.582 نمره 273.06 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 5 نفر 273.497 نمره 215.446 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 1 نفر 272.65 نمره 272.65 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 9 نفر 272.04 نمره 236.921 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 64 نفر 271.949 نمره 209.238 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 11 نفر 271.318 نمره 255.459 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 5 نفر 271.246 نمره 235.77 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 271.242 نمره 244.406 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل 1 نفر 271.131 نمره 271.131 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 10 نفر 270.641 نمره 240.421 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 7 نفر 269.421 نمره 248.459 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 8 نفر 269.172 نمره 244.622 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 4 نفر 269.075 نمره 236.616 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 2 نفر 268.742 نمره 267.437 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 268.329 نمره 261.702 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 6 نفر 268.164 نمره 246.864 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 268.134 نمره 268.134 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 267.563 نمره 207.506 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 267.453 نمره 169.967 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 266.587 نمره 266.587 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 2 نفر 266.275 نمره 252.785 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 5 نفر 266.113 نمره 213.864 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 266.1 نمره 249.773 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 15 نفر 265.945 نمره 236.293 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 11 نفر 265.941 نمره 193.223 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 7 نفر 265.616 نمره 222.483 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 2 نفر 265.479 نمره 253.449 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 265.122 نمره 194.937 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 265.113 نمره 230.558 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 72 نفر 264.975 نمره 185.676 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 5 نفر 264.792 نمره 231.275 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 264.488 نمره 196.357 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 5 نفر 264.091 نمره 212.342 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 7 نفر 263.912 نمره 222.912 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 6 نفر 263.454 نمره 245.289 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 262.952 نمره 262.952 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 262.923 نمره 262.923 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 262.917 نمره 262.917 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 7 نفر 262.887 نمره 214.974 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 65 نفر 262.453 نمره 190.829 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 12 نفر 262.322 نمره 228.367 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 3 نفر 261.785 نمره 249.874 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 3 نفر 261.554 نمره 214.084 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 261.406 نمره 261.406 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 261.344 نمره 225.886 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 15 نفر 261.144 نمره 209.201 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 260.626 نمره 231.78 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 6 نفر 260.117 نمره 213.679 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 14 نفر 259.333 نمره 200.633 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 4 نفر 259.225 نمره 234.356 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 258.879 نمره 258.879 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 258.505 نمره 231.47 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 3 نفر 257.887 نمره 253.578 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 6 نفر 257.635 نمره 221.653 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 6 نفر 257.573 نمره 239.721 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 8 نفر 257.482 نمره 227.004 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 7 نفر 257.036 نمره 222.801 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 256.628 نمره 243.892 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 256.519 نمره 256.519 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 7 نفر 256.269 نمره 202.331 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 256.143 نمره 241.528 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 256.13 نمره 256.13 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 255.755 نمره 255.755 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 255.508 نمره 255.508 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 11 نفر 255.446 نمره 237.891 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 10 نفر 254.891 نمره 214.136 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 254.82 نمره 207.532 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 5 نفر 254.657 نمره 217.496 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 254.411 نمره 210.973 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 63 نفر 253.978 نمره 183.729 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 2 نفر 253.864 نمره 244.179 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 5 نفر 253.57 نمره 217.668 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 253.375 نمره 253.375 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 5 نفر 253.276 نمره 224.039 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 5 نفر 252.891 نمره 224.625 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 5 نفر 252.525 نمره 240.166 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 4 نفر 252.47 نمره 202.413 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 252.068 نمره 240.87 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 68 نفر 251.68 نمره 207.269 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 251.668 نمره 211.663 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 10 نفر 251.559 نمره 198.342 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 4 نفر 251.477 نمره 211.51 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 251.254 نمره 229.57 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 2 نفر 251.248 نمره 249.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 4 نفر 251.04 نمره 231.668 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 251.011 نمره 251.011 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 11 نفر 250.817 نمره 201.787 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 6 نفر 250.409 نمره 234.022 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 250.375 نمره 209.004 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 250.309 نمره 227.324 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 1 نفر 250.196 نمره 250.196 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 250.11 نمره 213.275 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 250.056 نمره 240.797 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 7 نفر 249.553 نمره 229.266 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 249.512 نمره 241.296 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 249.461 نمره 249.461 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 5 نفر 249.427 نمره 215.622 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 249.238 نمره 249.238 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 249.076 نمره 167.448 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 248.928 نمره 248.928 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 4 نفر 248.578 نمره 225.452 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 248.456 نمره 242.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 37 نفر 248.216 نمره 194.177 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 248.159 نمره 248.159 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 7 نفر 247.698 نمره 215.071 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 6 نفر 247.319 نمره 196.944 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 247.169 نمره 223.442 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 247.079 نمره 229.652 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 9 نفر 247.058 نمره 223.492 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 11 نفر 246.944 نمره 201.218 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 8 نفر 246.67 نمره 232.501 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 246.518 نمره 222.135 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 246.425 نمره 246.425 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 9 نفر 246.186 نمره 207.426 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 3 نفر 246.126 نمره 230.804 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 1 نفر 245.956 نمره 245.956 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 7 نفر 245.644 نمره 187.496 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 15 نفر 245.621 نمره 165.077 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 245.225 نمره 245.225 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 59 نفر 245.138 نمره 153.375 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 24 نفر 244.97 نمره 183.814 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 11 نفر 244.874 نمره 192.117 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 244.199 نمره 233.876 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 243.751 نمره 243.751 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 4 نفر 243.7 نمره 193.578 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 243.695 نمره 228.269 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 4 نفر 243.674 نمره 227.297 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 2 نفر 243.637 نمره 220.605 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 4 نفر 243.452 نمره 219.407 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 3 نفر 243.16 نمره 197.843 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 15 نفر 242.773 نمره 191.154 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 9 نفر 242.754 نمره 185.829 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 242.694 نمره 242.694 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 242.301 نمره 242.301 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 241.746 نمره 208.882 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 241.656 نمره 157.915 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 8 نفر 241.633 نمره 214.778 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 11 نفر 241.536 نمره 186.968 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 240.882 نمره 224.947 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 240.318 نمره 240.318 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 65 نفر 239.967 نمره 175.405 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 239.944 نمره 209.652 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 239.699 نمره 239.699 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 3 نفر 239.551 نمره 183.731 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 8 نفر 239.475 نمره 200.159 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 7 نفر 239.22 نمره 174.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 14 نفر 239.038 نمره 212.864 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 7 نفر 238.995 نمره 211.773 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 6 نفر 238.981 نمره 215.897 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 9 نفر 238.931 نمره 211.049 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 4 نفر 238.887 نمره 219.249 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 3 نفر 238.583 نمره 206.982 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 6 نفر 238.558 نمره 213.372 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 238.499 نمره 231.869 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 3 نفر 238.307 نمره 221.977 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 6 نفر 238.194 نمره 194.846 نمره
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 237.428 نمره 237.428 نمره
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 236.878 نمره 236.878 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 73 نفر 236.86 نمره 183.677 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 9 نفر 236.823 نمره 184.779 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 4 نفر 236.578 نمره 215.334 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 236.578 نمره 206.516 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 7 نفر 236.474 نمره 164.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 236.452 نمره 222.958 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 236.323 نمره 178.029 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 20 نفر 236.293 نمره 188.481 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 236.127 نمره 211.343 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 6 نفر 235.939 نمره 221.828 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 235.919 نمره 235.919 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1110 نفر 235.861 نمره 150.141 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 2 نفر 235.743 نمره 200.719 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 235.458 نمره 235.458 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 235.372 نمره 235.372 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 5 نفر 235.099 نمره 210.528 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 235.055 نمره 235.055 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 4 نفر 235.031 نمره 222.107 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 3 نفر 235.025 نمره 199.3 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 235.018 نمره 219.242 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 4 نفر 235 نمره 196.986 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 234.771 نمره 234.771 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 234.699 نمره 229.109 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 66 نفر 234.679 نمره 197.381 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 3 نفر 234.393 نمره 228.068 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 5 نفر 234.203 نمره 207.636 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 234.111 نمره 183.593 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 4 نفر 234.101 نمره 159.657 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 234.095 نمره 227.048 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 234.087 نمره 224.208 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 233.769 نمره 233.769 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 77 نفر 233.129 نمره 191.22 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 232.754 نمره 207.989 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 232.435 نمره 232.435 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 6 نفر 231.784 نمره 195.41 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 230.677 نمره 188.379 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 4 نفر 230.459 نمره 200.512 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 229.631 نمره 229.631 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 229.612 نمره 229.612 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 229.611 نمره 180.347 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 4 نفر 229.202 نمره 190.552 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 2 نفر 228.43 نمره 213.082 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 3 نفر 228.121 نمره 200.446 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 228.106 نمره 213.462 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 228.099 نمره 228.099 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 8 نفر 227.983 نمره 174.165 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 227.11 نمره 227.11 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 226.672 نمره 226.672 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 4 نفر 225.751 نمره 196.809 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 225.637 نمره 225.637 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 225.491 نمره 223 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 6 نفر 225.404 نمره 199.456 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 15 نفر 225.276 نمره 194.076 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 225.238 نمره 225.238 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 224.845 نمره 180.227 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 224.538 نمره 224.538 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 224.483 نمره 224.483 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 223.121 نمره 173.539 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 5 نفر 223.103 نمره 187.28 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 5 نفر 223.029 نمره 206.443 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 222.573 نمره 210.373 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 2 نفر 222.474 نمره 221.341 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 8 نفر 222.327 نمره 188.845 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 5 نفر 222.21 نمره 213.735 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 221.898 نمره 221.898 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 9 نفر 221.851 نمره 193.59 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 221.803 نمره 190.459 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 221.648 نمره 212.977 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 221.422 نمره 191.868 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 67 نفر 221.049 نمره 173.369 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 3 نفر 220.942 نمره 203.313 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 220.254 نمره 183.739 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 220.157 نمره 197.598 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 7 نفر 220.106 نمره 203.828 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 219.999 نمره 182.046 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 3 نفر 219.871 نمره 205.032 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 219.279 نمره 173.482 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 4 نفر 219.264 نمره 212.075 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 219.104 نمره 219.104 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 219.018 نمره 219.018 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 218.797 نمره 218.797 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 218.712 نمره 218.712 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 218.701 نمره 211.041 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 218.556 نمره 152.014 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 7 نفر 218.205 نمره 188.818 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 218.092 نمره 210.121 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 217.957 نمره 185.497 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 4 نفر 217.65 نمره 179.876 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 11 نفر 217.638 نمره 153.3 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 7 نفر 217.488 نمره 151.523 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 217.478 نمره 199.217 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 217.26 نمره 217.26 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 216.821 نمره 216.821 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 5 نفر 216.508 نمره 195.898 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 2 نفر 216.346 نمره 194.435 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 216.231 نمره 216.231 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 7 نفر 216.221 نمره 176.984 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 4 نفر 215.907 نمره 192.638 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 13 نفر 215.823 نمره 178.866 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 15 نفر 215.783 نمره 175.067 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 215.37 نمره 179.563 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 6 نفر 215.362 نمره 155.01 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 5 نفر 215.24 نمره 184.329 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 215.186 نمره 175.841 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 215.111 نمره 185.837 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 9 نفر 214.694 نمره 181.855 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 214.411 نمره 192.517 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 214.384 نمره 177.613 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 6 نفر 213.935 نمره 150.31 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 213.846 نمره 213.846 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 5 نفر 213.246 نمره 163.805 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 5 نفر 213.081 نمره 182.346 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 212.644 نمره 195.838 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 212.586 نمره 212.586 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 212.545 نمره 209.038 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 212.296 نمره 212.296 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 5 نفر 212.217 نمره 190.339 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 7 نفر 212.075 نمره 174.973 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 50 نفر 211.505 نمره 178.68 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 211.497 نمره 211.497 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 1 نفر 211.466 نمره 211.466 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 5 نفر 211.387 نمره 194.767 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 211.011 نمره 184.217 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 210.992 نمره 184.505 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 7 نفر 210.706 نمره 166.727 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 3 نفر 210.632 نمره 203.489 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 2 نفر 210.501 نمره 210.265 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 210.491 نمره 188.143 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 210.491 نمره 199.343 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 210.011 نمره 210.011 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 209.992 نمره 191.678 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 7 نفر 209.946 نمره 191.672 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 209.816 نمره 204.197 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 209.677 نمره 209.677 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 209.668 نمره 197.123 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 209.415 نمره 199.348 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 209.21 نمره 209.21 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 208.844 نمره 208.844 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 5 نفر 208.784 نمره 179.189 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 8 نفر 208.608 نمره 185.718 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 2 نفر 208.423 نمره 193.521 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 6 نفر 208.042 نمره 181.922 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 207.933 نمره 207.933 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 207.887 نمره 207.887 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 207.697 نمره 183.901 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 2 نفر 207.685 نمره 189.725 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 207.392 نمره 207.392 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 207.388 نمره 186.066 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 207.349 نمره 192.27 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 207.291 نمره 207.291 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 7 نفر 207.095 نمره 174.656 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 10 نفر 206.864 نمره 174.813 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 206.862 نمره 201.261 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 3 نفر 206.678 نمره 190.34 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 206.32 نمره 206.32 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 206.173 نمره 206.173 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 206.014 نمره 206.014 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 6 نفر 205.986 نمره 178.478 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 205.65 نمره 190.678 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 205.577 نمره 205.577 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 11 نفر 205.418 نمره 188.752 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 8 نفر 205.041 نمره 175.74 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 204.996 نمره 204.996 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 204.899 نمره 204.899 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 5 نفر 204.678 نمره 179.447 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 5 نفر 204.579 نمره 179.45 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 37 نفر 204.342 نمره 167.136 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 2 نفر 204.248 نمره 201.655 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 204.232 نمره 200.113 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 204.143 نمره 204.143 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 204.019 نمره 200.497 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 203.999 نمره 201.098 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 5 نفر 203.964 نمره 179.878 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 203.861 نمره 203.861 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 203.809 نمره 166.951 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 203.586 نمره 175.671 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 203.54 نمره 173.57 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 11 نفر 203.336 نمره 176.133 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 5 نفر 202.91 نمره 176.636 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 202.473 نمره 202.473 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 202.324 نمره 199.335 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 11 نفر 202.295 نمره 181.451 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 202.277 نمره 194.644 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 202.149 نمره 191.84 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 202.093 نمره 187.45 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 201.736 نمره 192.312 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 201.578 نمره 201.578 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 201.509 نمره 180.77 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 7 نفر 201.182 نمره 181.759 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 5 نفر 201.088 نمره 176.639 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 11 نفر 201.069 نمره 172.679 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 201.059 نمره 201.059 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 200.918 نمره 200.918 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 5 نفر 200.746 نمره 152.399 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 2 نفر 200.712 نمره 185.803 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 200.709 نمره 189.936 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 7 نفر 200.62 نمره 167.575 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 200.519 نمره 195.52 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 200.422 نمره 200.422 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 3 نفر 199.854 نمره 180.511 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 199.745 نمره 199.745 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 10 نفر 199.508 نمره 151.438 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 199.448 نمره 199.448 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 199.217 نمره 178.365 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 198.858 نمره 172.463 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 27 نفر 198.831 نمره 170.605 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 2 نفر 198.746 نمره 189.254 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 198.728 نمره 182.432 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 28 نفر 198.724 نمره 184.205 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 198.551 نمره 194.001 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 197.865 نمره 194.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 49 نفر 197.692 نمره 172.168 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 197.592 نمره 197.592 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 197.276 نمره 168.674 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 197.267 نمره 197.267 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 9 نفر 197.241 نمره 157.173 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 11 نفر 197.133 نمره 169.024 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 196.934 نمره 162.129 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 196.922 نمره 182.271 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 196.382 نمره 168.585 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 1 نفر 196.344 نمره 196.344 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 196.272 نمره 166.648 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 196.262 نمره 192.523 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 5 نفر 196.199 نمره 180.611 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 2 نفر 196.071 نمره 174.571 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 195.846 نمره 195.695 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 195.763 نمره 150.237 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.438 نمره 173.963 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 17 نفر 195.203 نمره 167.207 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 194.967 نمره 193.935 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 194.852 نمره 194.852 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 194.559 نمره 176.953 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 1 نفر 194.543 نمره 194.543 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 194.537 نمره 190.017 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 194.02 نمره 191.959 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 193.779 نمره 193.779 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 5 نفر 193.759 نمره 182.873 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 193.625 نمره 179.083 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 193.537 نمره 193.537 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 193.445 نمره 193.445 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 193.344 نمره 193.344 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 193.074 نمره 193.074 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 193.049 نمره 167.405 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 9 نفر 193.011 نمره 165.66 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 192.795 نمره 177.007 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 9 نفر 192.625 نمره 161.221 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 192.346 نمره 186.376 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 6 نفر 192.281 نمره 158.872 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 192.026 نمره 152.953 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 191.99 نمره 191.99 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 191.823 نمره 191.823 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 190.798 نمره 190.798 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 190.674 نمره 171.637 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 190.626 نمره 190.626 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 190.547 نمره 172.25 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 190.5 نمره 190.5 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 190.456 نمره 190.456 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 3 نفر 190.435 نمره 170.702 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 189.711 نمره 189.711 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 13 نفر 189.504 نمره 153.166 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.447 نمره 189.447 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 189.279 نمره 178.913 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 189.248 نمره 170.235 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 7 نفر 188.942 نمره 156.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 188.845 نمره 188.845 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 188.48 نمره 188.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 188.362 نمره 188.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 187.853 نمره 187.853 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 187.778 نمره 158.917 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 5 نفر 187.686 نمره 162.229 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 2 نفر 187.62 نمره 176.814 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 11 نفر 187.516 نمره 166.07 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 187.425 نمره 187.425 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 187.285 نمره 176.556 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 187.23 نمره 187.23 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 2 نفر 186.956 نمره 183.619 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 12 نفر 186.95 نمره 151.658 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 186.869 نمره 178.918 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 186.788 نمره 186.788 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 5 نفر 186.707 نمره 168.361 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 186.676 نمره 186.676 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 186.474 نمره 186.474 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 186.31 نمره 186.31 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 186.159 نمره 171.807 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 186.143 نمره 183.938 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 185.976 نمره 185.976 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 2111 نفر 185.829 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 16 نفر 185.775 نمره 153.487 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 185.562 نمره 175.325 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 185 نمره 185 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 184.541 نمره 184.038 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 184.531 نمره 173.996 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 184.376 نمره 180.071 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 184.335 نمره 177.95 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 184.23 نمره 184.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 184.179 نمره 184.179 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 184.167 نمره 184.167 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 184.165 نمره 175.55 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 183.99 نمره 183.87 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 183.895 نمره 171.759 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 183.826 نمره 173.338 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 183.697 نمره 183.697 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 183.656 نمره 183.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 183.586 نمره 173.684 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 183.554 نمره 175.277 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 183.535 نمره 171.193 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 183.416 نمره 168.234 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 183.322 نمره 180.08 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 3 نفر 183.266 نمره 159.67 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 4 نفر 183.176 نمره 178.525 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 2 نفر 182.884 نمره 153.798 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 182.622 نمره 182.622 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 182.543 نمره 182.543 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 182.363 نمره 175.768 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 182.246 نمره 182.246 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 182.018 نمره 182.018 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 181.772 نمره 181.772 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 181.432 نمره 172.769 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 2 نفر 181.395 نمره 164.419 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 181.341 نمره 167.85 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 181.156 نمره 181.156 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 180.871 نمره 180.871 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 180.58 نمره 173.115 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 180.478 نمره 180.478 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 180.468 نمره 166.561 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 2 نفر 180.408 نمره 153.099 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 180.202 نمره 180.202 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 4 نفر 180.141 نمره 164.837 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 180.124 نمره 173.527 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.057 نمره 180.057 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 179.934 نمره 179.934 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 179.753 نمره 179.753 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 179.221 نمره 179.221 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 14 نفر 178.954 نمره 150.219 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 178.815 نمره 178.815 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 178.688 نمره 177.301 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.622 نمره 178.622 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 178.591 نمره 178.591 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 178.102 نمره 178.102 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.895 نمره 177.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 177.639 نمره 177.639 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 2 نفر 177.299 نمره 169.983 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.199 نمره 177.199 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 177.057 نمره 176.221 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 5 نفر 176.962 نمره 163.136 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 176.835 نمره 176.835 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 176.821 نمره 176.821 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 176.713 نمره 176.713 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 176.372 نمره 176.372 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 176.255 نمره 172.109 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 175.85 نمره 175.85 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 6 نفر 175.652 نمره 153.737 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 175.518 نمره 175.518 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 175.507 نمره 175.507 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 175.405 نمره 168.19 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 175.393 نمره 175.393 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 174.849 نمره 174.849 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 174.707 نمره 174.707 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.703 نمره 173.703 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 173.524 نمره 173.524 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 173.486 نمره 173.486 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 173.469 نمره 173.469 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.384 نمره 173.384 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 1 نفر 173.141 نمره 173.141 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 173.115 نمره 173.115 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 172.591 نمره 172.591 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 172.582 نمره 172.582 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 172.517 نمره 172.517 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 172.398 نمره 172.398 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 172.367 نمره 172.367 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 172.307 نمره 172.307 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 171.744 نمره 161.229 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 3 نفر 171.637 نمره 168.453 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 171.611 نمره 171.611 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 171.189 نمره 171.189 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 170.758 نمره 170.758 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 4 نفر 170.653 نمره 160.381 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 170.405 نمره 160.289 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 170.151 نمره 170.151 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 3 نفر 169.431 نمره 153.269 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 169.01 نمره 150.223 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 3 نفر 168.859 نمره 158.739 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 168.701 نمره 168.701 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 168.68 نمره 153.111 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 168.56 نمره 168.56 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 2 نفر 168.525 نمره 158.229 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.504 نمره 168.504 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 13 نفر 168.404 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 168.367 نمره 168.367 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 168.162 نمره 168.162 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 167.554 نمره 165.459 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 167.359 نمره 167.359 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 167.348 نمره 157.639 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 3 نفر 167.209 نمره 158.171 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 167.119 نمره 167.119 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 7 نفر 167.003 نمره 156.437 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1 نفر 166.882 نمره 166.882 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 166.755 نمره 163.64 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 166.578 نمره 166.578 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 166.345 نمره 166.345 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 165.502 نمره 165.502 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 165.448 نمره 154.767 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 165.392 نمره 165.392 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 165.368 نمره 165.368 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 164.795 نمره 164.795 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 164.293 نمره 164.293 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 163.996 نمره 152.573 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 163.89 نمره 163.89 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 163.73 نمره 161.791 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 163.24 نمره 163.24 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 163.198 نمره 159.971 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 162.889 نمره 162.889 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 162.289 نمره 162.289 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 162.169 نمره 162.169 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 161.808 نمره 161.808 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 161.668 نمره 161.668 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 158.834 نمره 158.834 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 158.333 نمره 158.333 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 158.001 نمره 158.001 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 154.245 نمره 154.245 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.788 نمره 153.788 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 151.418 نمره 151.418 نمره
ناکام 605 نفر 149.979 نمره 101.289 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en