نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 2 نفر 322.666 نمره 315.875 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 320.638 نمره 318.726 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 6 نفر 319.295 نمره 309.173 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 319.076 نمره 319.076 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 3 نفر 314.405 نمره 303.054 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 3 نفر 314.223 نمره 297.3 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 2 نفر 312.151 نمره 297.678 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 310.399 نمره 297.392 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 3 نفر 307.456 نمره 295.287 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 5 نفر 305.504 نمره 263.32 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 305.328 نمره 305.328 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 2 نفر 304.394 نمره 292.643 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 301.651 نمره 301.651 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 4 نفر 300.428 نمره 280.306 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 299.347 نمره 299.347 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 297.944 نمره 297.944 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 3 نفر 297.057 نمره 292.117 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 290.176 نمره 290.176 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 2 نفر 289.12 نمره 288.484 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 289.099 نمره 289.099 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 5 نفر 288.86 نمره 259.882 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 5 نفر 287.519 نمره 237.459 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 284.55 نمره 284.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 283.961 نمره 283.961 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 4 نفر 282.966 نمره 255.262 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 280.743 نمره 280.743 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 280.465 نمره 280.465 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 3 نفر 280.192 نمره 266.237 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 279.576 نمره 273.438 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 277.52 نمره 277.52 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 276.55 نمره 248.588 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 276.38 نمره 276.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 5 نفر 275.631 نمره 266.635 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 274.36 نمره 274.36 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 273.611 نمره 273.611 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 6 نفر 272.476 نمره 237.026 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 271.624 نمره 271.624 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 271.431 نمره 271.431 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 271.327 نمره 271.327 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 270.551 نمره 270.551 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 270.326 نمره 270.326 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 3 نفر 269.498 نمره 266.792 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 269.27 نمره 232.782 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 2 نفر 268.313 نمره 217.692 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 65 نفر 267.314 نمره 154.7 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 56 نفر 266.901 نمره 151.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 8 نفر 266.723 نمره 210.014 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 265.749 نمره 265.749 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 265.434 نمره 254.382 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 2 نفر 263.989 نمره 261.967 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 263.717 نمره 255.841 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 2 نفر 262.839 نمره 260.093 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 4 نفر 260.877 نمره 243.401 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 5 نفر 260.709 نمره 221.277 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 260.649 نمره 260.649 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 1 نفر 260.498 نمره 260.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 4 نفر 258.559 نمره 192.903 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 258.389 نمره 258.389 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 258.333 نمره 214.288 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 257.635 نمره 205.281 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 9 نفر 257.307 نمره 195.672 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 256.562 نمره 256.562 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 256.3 نمره 247.414 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 255.979 نمره 255.979 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 255.95 نمره 212.151 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 255.707 نمره 222.312 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 254.952 نمره 191.29 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 254.95 نمره 254.95 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 254.013 نمره 254.013 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 3 نفر 253.725 نمره 227.934 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 3 نفر 253.691 نمره 207.191 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 60 نفر 253.44 نمره 151.242 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 253.411 نمره 253.411 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 252.668 نمره 252.668 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 252.269 نمره 252.269 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 2 نفر 252.101 نمره 196.346 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 2 نفر 252.057 نمره 227.013 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 5 نفر 251.006 نمره 227.763 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 249.661 نمره 228.195 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 249.202 نمره 249.202 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 248.276 نمره 221.845 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 3 نفر 246.653 نمره 231.407 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 246.549 نمره 246.549 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 246.001 نمره 225.774 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 245.366 نمره 245.366 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 4 نفر 245.358 نمره 199.42 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 245.133 نمره 245.133 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 3 نفر 244.695 نمره 228.077 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 244.676 نمره 244.676 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 243.773 نمره 243.773 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 243.121 نمره 243.121 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 4 نفر 242.611 نمره 221.966 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 242.397 نمره 188.787 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 242.312 نمره 198.469 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 4 نفر 242.271 نمره 204.608 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 2 نفر 241.871 نمره 218.646 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 241.543 نمره 241.543 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 241.17 نمره 241.17 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 239.239 نمره 219.933 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 239.19 نمره 233.911 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 238.115 نمره 238.115 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 5 نفر 237.651 نمره 212.419 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 3 نفر 237.582 نمره 195.956 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 237.405 نمره 237.405 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 236.72 نمره 236.72 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 234.83 نمره 234.83 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 234.612 نمره 209.953 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 234.423 نمره 234.423 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 10 نفر 234.235 نمره 188.664 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 3 نفر 233.889 نمره 201.324 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 7 نفر 233.82 نمره 219.45 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 233.634 نمره 211.813 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 233.43 نمره 233.43 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 2 نفر 232.578 نمره 232.322 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 2 نفر 232.574 نمره 223.499 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 232.308 نمره 232.308 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 9 نفر 231.495 نمره 172.315 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 9 نفر 231.394 نمره 198.263 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 230.643 نمره 230.643 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 230.565 نمره 227.639 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 2 نفر 229.095 نمره 226.449 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 12 نفر 229.01 نمره 187.114 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 2 نفر 229.003 نمره 207.377 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 63 نفر 228.569 نمره 160.428 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 227.399 نمره 227.399 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 3 نفر 226.264 نمره 220.121 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 3 نفر 226.244 نمره 197.089 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 225.275 نمره 204.999 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 225.133 نمره 198.908 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 224.109 نمره 224.109 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 2 نفر 223.918 نمره 209.789 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 222.366 نمره 222.366 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 63 نفر 221.502 نمره 173.195 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 6 نفر 221.344 نمره 194.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 220.445 نمره 199.611 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 220.286 نمره 220.286 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 2 نفر 220.233 نمره 213.032 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 4 نفر 220.098 نمره 206.894 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 219.857 نمره 219.857 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 218.577 نمره 192.154 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 217.945 نمره 204.376 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 4 نفر 217.498 نمره 199.641 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 217.133 نمره 217.133 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 2 نفر 217.01 نمره 196.162 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 216.137 نمره 192.587 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 215.739 نمره 215.739 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 215.68 نمره 203.271 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 215.234 نمره 215.234 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 215.167 نمره 213.691 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 215.084 نمره 215.084 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 214.974 نمره 214.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 214.872 نمره 214.872 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 214.811 نمره 214.811 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 214.792 نمره 214.792 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 214.781 نمره 214.781 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 214.373 نمره 214.373 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 6 نفر 214.055 نمره 150.214 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 213.345 نمره 213.345 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 213.216 نمره 213.216 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 62 نفر 213.097 نمره 165.219 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 212.558 نمره 212.558 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 212.423 نمره 212.423 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 212.153 نمره 212.153 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 212.077 نمره 212.077 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 4 نفر 211.976 نمره 195.708 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 211.668 نمره 211.668 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 211.557 نمره 211.557 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 210.397 نمره 210.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 210.306 نمره 206.998 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 210.006 نمره 181.743 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 209.822 نمره 209.822 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 209.576 نمره 209.576 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 209.558 نمره 209.558 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 207.563 نمره 207.563 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 207.563 نمره 179.021 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 207.391 نمره 207.391 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 207.36 نمره 207.36 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 207.128 نمره 200.017 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 207.087 نمره 207.087 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 206.978 نمره 206.978 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 2 نفر 206.476 نمره 197.058 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 206.441 نمره 206.441 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 206.059 نمره 194.165 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 4 نفر 205.996 نمره 173.274 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 205.972 نمره 205.972 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 205.819 نمره 205.819 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 205.795 نمره 177.32 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 4 نفر 205.448 نمره 154.823 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 205.326 نمره 205.326 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 2 نفر 205.191 نمره 202.921 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 204.521 نمره 204.521 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 204.52 نمره 204.52 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 204.306 نمره 204.306 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 203.747 نمره 203.747 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 203.315 نمره 203.315 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 2 نفر 203.214 نمره 201.639 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 202.6 نمره 202.6 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 202.573 نمره 201.097 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 202.357 نمره 200.817 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 202.353 نمره 202.353 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 202.024 نمره 185.072 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 201.96 نمره 201.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 201.575 نمره 201.575 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 201.476 نمره 201.476 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 8 نفر 201.37 نمره 192.297 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 62 نفر 201.23 نمره 163.521 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 62 نفر 200.483 نمره 158.244 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 199.427 نمره 187.392 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 199.236 نمره 175.833 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 199.169 نمره 199.169 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 198.685 نمره 198.685 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 198.516 نمره 198.516 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 197.694 نمره 197.694 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 197.531 نمره 178.84 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 197.326 نمره 187.952 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.119 نمره 197.119 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 196.203 نمره 196.203 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 195.206 نمره 177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 194.771 نمره 194.771 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 194.649 نمره 194.649 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 194.397 نمره 169.933 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 193.918 نمره 193.918 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 193.918 نمره 193.918 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 193.334 نمره 164.922 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 3 نفر 192.887 نمره 185.582 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 192.782 نمره 192.782 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 192.321 نمره 192.321 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 192.275 نمره 192.275 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 191.775 نمره 191.775 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 4 نفر 190.826 نمره 160.388 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 190.822 نمره 190.822 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 190.765 نمره 190.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 190.607 نمره 182.233 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 190.538 نمره 175.501 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 8 نفر 190.025 نمره 173.363 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 189.548 نمره 189.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 189.442 نمره 189.442 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 189.19 نمره 189.19 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 189.003 نمره 183.359 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 188.973 نمره 188.973 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 188.943 نمره 175.68 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 188.78 نمره 188.78 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 188.436 نمره 186.239 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 188.413 نمره 188.413 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 188.358 نمره 188.358 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 187.778 نمره 181.827 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 7 نفر 187.58 نمره 167.474 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 187.522 نمره 187.522 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 187.459 نمره 187.459 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 187.444 نمره 187.444 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 186.85 نمره 179.314 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 186.648 نمره 186.648 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 186.361 نمره 186.361 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 186.154 نمره 186.154 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 185.883 نمره 163.287 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 185.721 نمره 185.721 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 185.542 نمره 185.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 4 نفر 185.451 نمره 179.57 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 185.082 نمره 185.082 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 184.868 نمره 184.868 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 184.739 نمره 184.739 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 184.57 نمره 184.57 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 184.437 نمره 184.437 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 184.265 نمره 173.327 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 184.177 نمره 184.177 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 184.123 نمره 184.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 183.801 نمره 165.076 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 183.747 نمره 183.747 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 183.637 نمره 183.637 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 183.599 نمره 172.517 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 183.464 نمره 155.274 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 183.44 نمره 181.937 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 183.328 نمره 163.651 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 183.036 نمره 183.036 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 182.818 نمره 166.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 182.776 نمره 182.776 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 182.539 نمره 182.539 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 182.508 نمره 182.508 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 182.436 نمره 182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 6 نفر 182.281 نمره 171.959 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 165 نفر 182.04 نمره 150.062 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 181.848 نمره 181.848 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 181.642 نمره 171.952 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 181.565 نمره 177.353 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.632 نمره 180.632 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 180.349 نمره 180.349 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 179.254 نمره 179.254 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 179.164 نمره 179.164 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 2 نفر 178.572 نمره 174.202 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 178.518 نمره 178.518 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 178.513 نمره 166.764 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 178.415 نمره 178.415 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 178.343 نمره 178.343 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 178.27 نمره 178.27 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 10 نفر 177.974 نمره 159.313 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 5 نفر 177.895 نمره 150.16 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 177.551 نمره 173.035 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 177.415 نمره 169.51 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 177.273 نمره 177.273 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 177.214 نمره 177.214 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.042 نمره 177.042 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.596 نمره 176.596 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 176.502 نمره 176.502 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 176.278 نمره 168.652 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 175.373 نمره 168.95 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 175.328 نمره 175.328 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 175.183 نمره 175.183 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.076 نمره 175.076 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 174.232 نمره 174.232 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 174.143 نمره 174.143 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 172.615 نمره 172.615 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 8 نفر 172.423 نمره 154.202 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 171.893 نمره 171.893 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 171.637 نمره 171.637 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.347 نمره 170.347 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 170.213 نمره 170.213 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 168.94 نمره 168.94 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 168.728 نمره 168.728 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.507 نمره 168.507 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 168.109 نمره 168.109 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 167.31 نمره 167.31 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 167.067 نمره 167.067 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 2 نفر 166.872 نمره 161.635 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 165.622 نمره 165.622 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 165.477 نمره 158.28 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 165.201 نمره 165.201 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1 نفر 164.489 نمره 164.489 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 3 نفر 163.253 نمره 158.46 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 1 نفر 158.58 نمره 158.58 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 158.354 نمره 158.354 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 156.178 نمره 156.178 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 155.536 نمره 155.536 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 153.59 نمره 153.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 151.864 نمره 151.864 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 151.82 نمره 151.82 نمره
ناکام 97 نفر 149.999 نمره 117.841 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en