نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر322.666 نمره315.875 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر320.638 نمره318.726 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات6 نفر319.295 نمره309.173 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر319.076 نمره319.076 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ3 نفر314.405 نمره303.054 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ3 نفر314.223 نمره297.3 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات2 نفر312.151 نمره297.678 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر310.399 نمره297.392 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر307.456 نمره295.287 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی5 نفر305.504 نمره263.32 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر305.328 نمره305.328 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات2 نفر304.394 نمره292.643 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر301.651 نمره301.651 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا4 نفر300.428 نمره280.306 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر299.347 نمره299.347 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر297.944 نمره297.944 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار3 نفر297.057 نمره292.117 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر290.176 نمره290.176 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل2 نفر289.12 نمره288.484 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر289.099 نمره289.099 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات5 نفر288.86 نمره259.882 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات5 نفر287.519 نمره237.459 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.55 نمره284.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر283.961 نمره283.961 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات4 نفر282.966 نمره255.262 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر280.743 نمره280.743 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل1 نفر280.465 نمره280.465 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل3 نفر280.192 نمره266.237 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر279.576 نمره273.438 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر277.52 نمره277.52 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر276.55 نمره248.588 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر276.38 نمره276.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ5 نفر275.631 نمره266.635 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر274.36 نمره274.36 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر273.611 نمره273.611 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات6 نفر272.476 نمره237.026 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر271.624 نمره271.624 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر271.431 نمره271.431 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر271.327 نمره271.327 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر270.551 نمره270.551 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر270.326 نمره270.326 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات3 نفر269.498 نمره266.792 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر269.27 نمره232.782 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات2 نفر268.313 نمره217.692 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور65 نفر267.314 نمره154.7 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور56 نفر266.901 نمره151.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات8 نفر266.723 نمره210.014 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر265.749 نمره265.749 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر265.434 نمره254.382 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار2 نفر263.989 نمره261.967 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر263.717 نمره255.841 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر262.839 نمره260.093 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار4 نفر260.877 نمره243.401 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار5 نفر260.709 نمره221.277 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر260.649 نمره260.649 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر260.498 نمره260.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی4 نفر258.559 نمره192.903 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر258.389 نمره258.389 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر258.333 نمره214.288 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر257.635 نمره205.281 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر9 نفر257.307 نمره195.672 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر256.562 نمره256.562 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر256.3 نمره247.414 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر255.979 نمره255.979 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر255.95 نمره212.151 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر255.707 نمره222.312 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر254.952 نمره191.29 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر254.95 نمره254.95 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر254.013 نمره254.013 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان3 نفر253.725 نمره227.934 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب3 نفر253.691 نمره207.191 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور60 نفر253.44 نمره151.242 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر253.411 نمره253.411 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر252.668 نمره252.668 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر252.269 نمره252.269 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات2 نفر252.101 نمره196.346 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات2 نفر252.057 نمره227.013 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار5 نفر251.006 نمره227.763 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان2 نفر249.661 نمره228.195 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر249.202 نمره249.202 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر248.276 نمره221.845 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان3 نفر246.653 نمره231.407 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر246.549 نمره246.549 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر246.001 نمره225.774 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر245.366 نمره245.366 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات4 نفر245.358 نمره199.42 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر245.133 نمره245.133 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر244.695 نمره228.077 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر244.676 نمره244.676 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر243.773 نمره243.773 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر243.121 نمره243.121 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر242.611 نمره221.966 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر242.397 نمره188.787 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر242.312 نمره198.469 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل4 نفر242.271 نمره204.608 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر241.871 نمره218.646 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر241.543 نمره241.543 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر241.17 نمره241.17 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر239.239 نمره219.933 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر239.19 نمره233.911 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر238.115 نمره238.115 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان5 نفر237.651 نمره212.419 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی3 نفر237.582 نمره195.956 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر237.405 نمره237.405 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر236.72 نمره236.72 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر234.83 نمره234.83 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر234.612 نمره209.953 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر234.423 نمره234.423 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان10 نفر234.235 نمره188.664 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان3 نفر233.889 نمره201.324 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان7 نفر233.82 نمره219.45 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر233.634 نمره211.813 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر233.43 نمره233.43 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ2 نفر232.578 نمره232.322 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات2 نفر232.574 نمره223.499 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر232.308 نمره232.308 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات9 نفر231.495 نمره172.315 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان9 نفر231.394 نمره198.263 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر230.643 نمره230.643 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر230.565 نمره227.639 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار2 نفر229.095 نمره226.449 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس12 نفر229.01 نمره187.114 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر229.003 نمره207.377 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور63 نفر228.569 نمره160.428 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر227.399 نمره227.399 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید3 نفر226.264 نمره220.121 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز3 نفر226.244 نمره197.089 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر225.275 نمره204.999 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر225.133 نمره198.908 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر224.109 نمره224.109 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر223.918 نمره209.789 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر222.366 نمره222.366 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور63 نفر221.502 نمره173.195 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات6 نفر221.344 نمره194.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر220.445 نمره199.611 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر220.286 نمره220.286 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز2 نفر220.233 نمره213.032 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان4 نفر220.098 نمره206.894 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر219.857 نمره219.857 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر218.577 نمره192.154 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر217.945 نمره204.376 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات4 نفر217.498 نمره199.641 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر217.133 نمره217.133 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر217.01 نمره196.162 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر216.137 نمره192.587 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر215.739 نمره215.739 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر215.68 نمره203.271 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر215.234 نمره215.234 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر215.167 نمره213.691 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر215.084 نمره215.084 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر214.974 نمره214.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر214.872 نمره214.872 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر214.811 نمره214.811 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر214.792 نمره214.792 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر214.781 نمره214.781 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر214.373 نمره214.373 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید6 نفر214.055 نمره150.214 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر213.345 نمره213.345 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر213.216 نمره213.216 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور62 نفر213.097 نمره165.219 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر212.558 نمره212.558 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر212.423 نمره212.423 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر212.153 نمره212.153 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر212.077 نمره212.077 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان4 نفر211.976 نمره195.708 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر211.668 نمره211.668 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر211.557 نمره211.557 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر210.397 نمره210.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر210.306 نمره206.998 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر210.006 نمره181.743 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر209.822 نمره209.822 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر209.576 نمره209.576 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر209.558 نمره209.558 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر207.563 نمره207.563 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر207.563 نمره179.021 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر207.391 نمره207.391 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر207.36 نمره207.36 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر207.128 نمره200.017 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر207.087 نمره207.087 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر206.978 نمره206.978 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان2 نفر206.476 نمره197.058 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر206.441 نمره206.441 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر206.059 نمره194.165 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر205.996 نمره173.274 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر205.972 نمره205.972 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر205.819 نمره205.819 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر205.795 نمره177.32 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان4 نفر205.448 نمره154.823 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر205.326 نمره205.326 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ2 نفر205.191 نمره202.921 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر204.521 نمره204.521 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر204.52 نمره204.52 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر204.306 نمره204.306 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر203.747 نمره203.747 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر203.315 نمره203.315 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان2 نفر203.214 نمره201.639 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر202.6 نمره202.6 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر202.573 نمره201.097 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر202.357 نمره200.817 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر202.353 نمره202.353 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر202.024 نمره185.072 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر201.96 نمره201.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر201.575 نمره201.575 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر201.476 نمره201.476 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس8 نفر201.37 نمره192.297 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور62 نفر201.23 نمره163.521 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور62 نفر200.483 نمره158.244 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر199.427 نمره187.392 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر199.236 نمره175.833 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر199.169 نمره199.169 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر198.685 نمره198.685 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر198.516 نمره198.516 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر197.694 نمره197.694 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر197.531 نمره178.84 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر197.326 نمره187.952 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر197.119 نمره197.119 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر196.203 نمره196.203 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر195.206 نمره177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر194.771 نمره194.771 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر194.649 نمره194.649 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر194.397 نمره169.933 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر193.918 نمره193.918 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر193.918 نمره193.918 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر193.334 نمره164.922 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر192.887 نمره185.582 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر192.782 نمره192.782 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر192.321 نمره192.321 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر192.275 نمره192.275 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر191.775 نمره191.775 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار4 نفر190.826 نمره160.388 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر190.822 نمره190.822 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر190.765 نمره190.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر190.607 نمره182.233 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر190.538 نمره175.501 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات8 نفر190.025 نمره173.363 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر189.548 نمره189.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر189.442 نمره189.442 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر189.19 نمره189.19 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر189.003 نمره183.359 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر188.973 نمره188.973 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر188.943 نمره175.68 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر188.78 نمره188.78 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر188.436 نمره186.239 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر188.413 نمره188.413 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر188.358 نمره188.358 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر187.778 نمره181.827 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه7 نفر187.58 نمره167.474 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر187.522 نمره187.522 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر187.459 نمره187.459 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر187.444 نمره187.444 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر186.85 نمره179.314 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر186.648 نمره186.648 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر186.361 نمره186.361 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر186.154 نمره186.154 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر185.883 نمره163.287 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر185.721 نمره185.721 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر185.542 نمره185.542 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار4 نفر185.451 نمره179.57 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر185.082 نمره185.082 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر184.868 نمره184.868 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر184.739 نمره184.739 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر184.57 نمره184.57 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر184.437 نمره184.437 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر184.265 نمره173.327 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر184.177 نمره184.177 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر184.123 نمره184.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر183.801 نمره165.076 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر183.747 نمره183.747 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر183.637 نمره183.637 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر183.599 نمره172.517 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر183.464 نمره155.274 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر183.44 نمره181.937 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر183.328 نمره163.651 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر183.036 نمره183.036 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر182.818 نمره166.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر182.776 نمره182.776 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر182.539 نمره182.539 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر182.508 نمره182.508 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر182.436 نمره182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب6 نفر182.281 نمره171.959 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور165 نفر182.04 نمره150.062 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر181.848 نمره181.848 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر181.642 نمره171.952 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر181.565 نمره177.353 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.632 نمره180.632 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر180.349 نمره180.349 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر179.254 نمره179.254 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر179.164 نمره179.164 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز2 نفر178.572 نمره174.202 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر178.518 نمره178.518 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر178.513 نمره166.764 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر178.415 نمره178.415 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر178.343 نمره178.343 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر178.27 نمره178.27 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان10 نفر177.974 نمره159.313 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه5 نفر177.895 نمره150.16 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر177.551 نمره173.035 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر177.415 نمره169.51 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر177.273 نمره177.273 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر177.214 نمره177.214 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر177.042 نمره177.042 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر176.596 نمره176.596 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر176.502 نمره176.502 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر176.278 نمره168.652 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر175.373 نمره168.95 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر175.328 نمره175.328 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر175.183 نمره175.183 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.076 نمره175.076 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر174.232 نمره174.232 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر174.143 نمره174.143 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر172.615 نمره172.615 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ8 نفر172.423 نمره154.202 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر171.893 نمره171.893 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر171.637 نمره171.637 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر170.347 نمره170.347 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر170.213 نمره170.213 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر168.94 نمره168.94 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر168.728 نمره168.728 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر168.507 نمره168.507 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر168.109 نمره168.109 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر167.31 نمره167.31 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر167.067 نمره167.067 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار2 نفر166.872 نمره161.635 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر165.622 نمره165.622 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر165.477 نمره158.28 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر165.201 نمره165.201 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1 نفر164.489 نمره164.489 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان3 نفر163.253 نمره158.46 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل1 نفر158.58 نمره158.58 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر158.354 نمره158.354 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر156.178 نمره156.178 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر155.536 نمره155.536 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر153.59 نمره153.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر151.864 نمره151.864 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر151.82 نمره151.82 نمره
ناکام97 نفر149.999 نمره117.841 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en