نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر321.267 نمره297.209 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر316.102 نمره304.248 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات2 نفر315.2 نمره309.222 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر302.396 نمره293.418 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر301.768 نمره301.768 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر290.75 نمره290.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا4 نفر290.389 نمره280.485 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر289.3 نمره289.3 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر288.992 نمره288.992 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر285.747 نمره285.747 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب24 نفر284.993 نمره190.647 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر283.761 نمره269.948 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان12 نفر283.48 نمره207.288 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر283.44 نمره261.707 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر281.001 نمره237.443 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر279.939 نمره279.939 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر278.86 نمره263.681 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ2 نفر278.742 نمره278.72 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب51 نفر278.646 نمره150.936 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ7 نفر277.406 نمره255.544 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر276.826 نمره255.993 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب50 نفر276.574 نمره150.46 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر271.894 نمره271.894 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب60 نفر271.151 نمره160.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر271.056 نمره210.984 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب33 نفر270.292 نمره216.849 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان6 نفر270.043 نمره225.47 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ9 نفر269.605 نمره245.004 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر265.01 نمره261.516 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر264.918 نمره264.918 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر262.467 نمره262.467 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ6 نفر261.067 نمره203.84 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی2 نفر260.503 نمره235.936 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان6 نفر260.014 نمره225.117 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر259.834 نمره259.834 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر258.269 نمره258.269 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب16 نفر258.095 نمره183.974 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان10 نفر257.727 نمره211.781 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات2 نفر256.946 نمره243.455 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر256.447 نمره244.554 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید8 نفر255.549 نمره155.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر254.135 نمره190.485 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان14 نفر253.142 نمره205.73 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب32 نفر250.778 نمره204.146 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر248.135 نمره244.446 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر247.002 نمره247.002 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر246.841 نمره246.841 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ5 نفر245.042 نمره224.771 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر244.444 نمره244.444 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان16 نفر243.25 نمره219.106 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ7 نفر240.217 نمره210.566 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر239.508 نمره239.508 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر238.342 نمره238.342 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر238.33 نمره238.33 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر237.746 نمره237.746 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر235.932 نمره167.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر235.036 نمره235.036 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر234.406 نمره234.406 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب39 نفر234.307 نمره172.892 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر232.615 نمره232.615 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر232.536 نمره232.536 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ8 نفر232.251 نمره206.837 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر231.992 نمره204.243 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان8 نفر231.293 نمره185.078 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب35 نفر231.202 نمره184.298 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر230.801 نمره225.325 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب22 نفر230.325 نمره168.556 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر230.286 نمره230.286 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر228.582 نمره228.582 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان9 نفر228.268 نمره185.682 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز6 نفر227.191 نمره206.967 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب34 نفر226.307 نمره192.174 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر223.632 نمره223.632 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر222.471 نمره201.006 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب73 نفر222 نمره171.333 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر221.641 نمره221.641 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ5 نفر219.686 نمره188.967 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر218.632 نمره218.632 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان13 نفر217.688 نمره180.245 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر217.589 نمره197.046 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر215.086 نمره209.658 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر214.694 نمره214.694 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب65 نفر214.59 نمره156.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر213.78 نمره213.78 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر212.385 نمره212.385 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر211.855 نمره211.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر211.85 نمره211.85 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر210.104 نمره184.044 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر209.685 نمره209.685 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز3 نفر209.67 نمره198.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان13 نفر209.334 نمره180.877 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر208.747 نمره204.407 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب40 نفر208.639 نمره150.191 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر208.45 نمره208.45 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ10 نفر206.108 نمره194.559 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب71 نفر206.031 نمره150.167 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر205.868 نمره205.868 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان3 نفر205.559 نمره200.582 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر205.417 نمره205.417 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر205.415 نمره204.221 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر204.797 نمره204.797 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر204.469 نمره191.169 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر204.458 نمره173.002 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب60 نفر204.128 نمره156.133 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب58 نفر203.837 نمره173.793 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر203.822 نمره203.822 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان2 نفر202.344 نمره189.753 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر202.334 نمره202.334 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر202.286 نمره189.146 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر201.944 نمره201.944 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر201.845 نمره201.845 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر201.757 نمره201.757 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر201.494 نمره201.494 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب65 نفر201.346 نمره177.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر201.1 نمره180.79 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر198.823 نمره189.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان14 نفر198.781 نمره180.601 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر198.678 نمره198.678 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب688 نفر198.005 نمره150.086 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر197.942 نمره189.693 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر197.367 نمره193.621 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب33 نفر196.979 نمره174.01 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان6 نفر196.556 نمره174.676 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر196.004 نمره183.811 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر194.624 نمره187.826 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر194.543 نمره171.956 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر193.247 نمره193.247 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر193.138 نمره165.077 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر193.088 نمره193.088 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر192.554 نمره192.554 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر191.848 نمره191.848 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر191.722 نمره180.475 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب45 نفر191.478 نمره171.846 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر191.06 نمره191.06 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب31 نفر190.612 نمره162.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ28 نفر190.58 نمره161.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر190.335 نمره190.335 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر189.781 نمره189.781 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر189.343 نمره189.343 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب36 نفر189.105 نمره160.907 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر188.785 نمره188.785 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر188.466 نمره181.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر186.417 نمره186.417 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب58 نفر186.072 نمره161.781 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب25 نفر185.124 نمره168.556 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر185.11 نمره185.11 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر184.284 نمره184.096 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب36 نفر184.038 نمره162.274 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر183.714 نمره178.674 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان5 نفر183.202 نمره173.815 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر183.063 نمره183.063 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر182.312 نمره182.312 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر182.17 نمره182.17 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر181.921 نمره180.29 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر181.749 نمره167.248 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر181.554 نمره181.554 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر181.202 نمره181.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب64 نفر180.877 نمره158.367 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.489 نمره180.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر180.213 نمره168.943 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر179.951 نمره171.476 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر179.878 نمره178.613 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر179.778 نمره179.778 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید2 نفر178.85 نمره153.401 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان6 نفر178.633 نمره172.024 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر178.195 نمره169.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر177.333 نمره177.333 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر177.068 نمره177.068 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان15 نفر176.502 نمره150.954 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر175.673 نمره175.673 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر175.274 نمره175.274 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر174.305 نمره174.305 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر173.818 نمره173.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر173.666 نمره173.666 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان13 نفر172.186 نمره165.027 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر171.346 نمره171.346 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر170.021 نمره170.021 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر169.91 نمره169.91 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر169.115 نمره169.115 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر168.213 نمره168.213 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر166.773 نمره166.773 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر166.752 نمره166.752 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ5 نفر163.543 نمره158.789 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر163.14 نمره163.14 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی947 نفر162.193 نمره150.005 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر161.93 نمره161.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر161.795 نمره161.795 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر156.531 نمره156.531 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.385 نمره153.385 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر152.71 نمره150.679 نمره
ناکام994 نفر149.996 نمره80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en