نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 4 نفر 321.267 نمره 297.209 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 4 نفر 316.102 نمره 304.248 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 2 نفر 315.2 نمره 309.222 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 3 نفر 302.396 نمره 293.418 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 301.768 نمره 301.768 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 1 نفر 290.75 نمره 290.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 4 نفر 290.389 نمره 280.485 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 289.3 نمره 289.3 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 288.992 نمره 288.992 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 285.747 نمره 285.747 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 24 نفر 284.993 نمره 190.647 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 283.761 نمره 269.948 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 12 نفر 283.48 نمره 207.288 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 283.44 نمره 261.707 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 281.001 نمره 237.443 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 279.939 نمره 279.939 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 4 نفر 278.86 نمره 263.681 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 278.742 نمره 278.72 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 51 نفر 278.646 نمره 150.936 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 7 نفر 277.406 نمره 255.544 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 276.826 نمره 255.993 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 50 نفر 276.574 نمره 150.46 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 271.894 نمره 271.894 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 60 نفر 271.151 نمره 160.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 271.056 نمره 210.984 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 33 نفر 270.292 نمره 216.849 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 6 نفر 270.043 نمره 225.47 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 9 نفر 269.605 نمره 245.004 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 265.01 نمره 261.516 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 264.918 نمره 264.918 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 262.467 نمره 262.467 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 6 نفر 261.067 نمره 203.84 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 2 نفر 260.503 نمره 235.936 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 6 نفر 260.014 نمره 225.117 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 259.834 نمره 259.834 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 258.269 نمره 258.269 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 16 نفر 258.095 نمره 183.974 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 10 نفر 257.727 نمره 211.781 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 2 نفر 256.946 نمره 243.455 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 256.447 نمره 244.554 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 8 نفر 255.549 نمره 155.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 254.135 نمره 190.485 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 14 نفر 253.142 نمره 205.73 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 32 نفر 250.778 نمره 204.146 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 248.135 نمره 244.446 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 247.002 نمره 247.002 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 246.841 نمره 246.841 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 5 نفر 245.042 نمره 224.771 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 244.444 نمره 244.444 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 16 نفر 243.25 نمره 219.106 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 7 نفر 240.217 نمره 210.566 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 239.508 نمره 239.508 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 1 نفر 238.342 نمره 238.342 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 238.33 نمره 238.33 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 237.746 نمره 237.746 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 235.932 نمره 167.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 235.036 نمره 235.036 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 234.406 نمره 234.406 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 39 نفر 234.307 نمره 172.892 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 232.615 نمره 232.615 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 232.536 نمره 232.536 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 8 نفر 232.251 نمره 206.837 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 231.992 نمره 204.243 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 8 نفر 231.293 نمره 185.078 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 35 نفر 231.202 نمره 184.298 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 230.801 نمره 225.325 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 22 نفر 230.325 نمره 168.556 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 230.286 نمره 230.286 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 228.582 نمره 228.582 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 9 نفر 228.268 نمره 185.682 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 6 نفر 227.191 نمره 206.967 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 34 نفر 226.307 نمره 192.174 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 223.632 نمره 223.632 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 222.471 نمره 201.006 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 73 نفر 222 نمره 171.333 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 221.641 نمره 221.641 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 5 نفر 219.686 نمره 188.967 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 218.632 نمره 218.632 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 13 نفر 217.688 نمره 180.245 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 217.589 نمره 197.046 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 215.086 نمره 209.658 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 214.694 نمره 214.694 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 65 نفر 214.59 نمره 156.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 213.78 نمره 213.78 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 212.385 نمره 212.385 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 211.855 نمره 211.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 211.85 نمره 211.85 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 210.104 نمره 184.044 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 209.685 نمره 209.685 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 3 نفر 209.67 نمره 198.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 13 نفر 209.334 نمره 180.877 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 208.747 نمره 204.407 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 40 نفر 208.639 نمره 150.191 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 208.45 نمره 208.45 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 10 نفر 206.108 نمره 194.559 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 71 نفر 206.031 نمره 150.167 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 205.868 نمره 205.868 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 3 نفر 205.559 نمره 200.582 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 205.417 نمره 205.417 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 2 نفر 205.415 نمره 204.221 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 204.797 نمره 204.797 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 204.469 نمره 191.169 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 204.458 نمره 173.002 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 60 نفر 204.128 نمره 156.133 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 58 نفر 203.837 نمره 173.793 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 203.822 نمره 203.822 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 2 نفر 202.344 نمره 189.753 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 202.334 نمره 202.334 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 202.286 نمره 189.146 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 201.944 نمره 201.944 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 201.845 نمره 201.845 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 201.757 نمره 201.757 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 201.494 نمره 201.494 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 65 نفر 201.346 نمره 177.187 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 4 نفر 201.1 نمره 180.79 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 3 نفر 198.823 نمره 189.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 14 نفر 198.781 نمره 180.601 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 198.678 نمره 198.678 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 688 نفر 198.005 نمره 150.086 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 4 نفر 197.942 نمره 189.693 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 197.367 نمره 193.621 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 33 نفر 196.979 نمره 174.01 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 6 نفر 196.556 نمره 174.676 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 196.004 نمره 183.811 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 4 نفر 194.624 نمره 187.826 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 194.543 نمره 171.956 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 193.247 نمره 193.247 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 4 نفر 193.138 نمره 165.077 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 193.088 نمره 193.088 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 192.554 نمره 192.554 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 191.848 نمره 191.848 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 191.722 نمره 180.475 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 45 نفر 191.478 نمره 171.846 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 191.06 نمره 191.06 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 31 نفر 190.612 نمره 162.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 28 نفر 190.58 نمره 161.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 190.335 نمره 190.335 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 189.781 نمره 189.781 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 189.343 نمره 189.343 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 36 نفر 189.105 نمره 160.907 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 188.785 نمره 188.785 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 188.466 نمره 181.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 186.417 نمره 186.417 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 58 نفر 186.072 نمره 161.781 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 25 نفر 185.124 نمره 168.556 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 185.11 نمره 185.11 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 184.284 نمره 184.096 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 36 نفر 184.038 نمره 162.274 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 183.714 نمره 178.674 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 5 نفر 183.202 نمره 173.815 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 183.063 نمره 183.063 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 182.312 نمره 182.312 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 182.17 نمره 182.17 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 181.921 نمره 180.29 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 8 نفر 181.749 نمره 167.248 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 181.554 نمره 181.554 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 181.202 نمره 181.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 64 نفر 180.877 نمره 158.367 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.489 نمره 180.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 180.213 نمره 168.943 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 179.951 نمره 171.476 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 179.878 نمره 178.613 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 179.778 نمره 179.778 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 178.85 نمره 153.401 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 6 نفر 178.633 نمره 172.024 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 178.195 نمره 169.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 177.333 نمره 177.333 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 177.068 نمره 177.068 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 15 نفر 176.502 نمره 150.954 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 175.673 نمره 175.673 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 175.274 نمره 175.274 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 174.305 نمره 174.305 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 173.818 نمره 173.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 173.666 نمره 173.666 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 13 نفر 172.186 نمره 165.027 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 171.346 نمره 171.346 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 170.021 نمره 170.021 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 169.91 نمره 169.91 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 169.115 نمره 169.115 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 168.213 نمره 168.213 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 166.773 نمره 166.773 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 166.752 نمره 166.752 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 5 نفر 163.543 نمره 158.789 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 163.14 نمره 163.14 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 947 نفر 162.193 نمره 150.005 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 161.93 نمره 161.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 161.795 نمره 161.795 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 156.531 نمره 156.531 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.385 نمره 153.385 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 152.71 نمره 150.679 نمره
ناکام 994 نفر 149.996 نمره 80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en