نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات15 نفر327.521 نمره309.205 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات7 نفر327.331 نمره304.075 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات6 نفر322.666 نمره295.786 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر309.195 نمره309.195 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر308.848 نمره302.422 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار13 نفر304.52 نمره284.638 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی8 نفر302.905 نمره291.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات3 نفر302.265 نمره287.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات9 نفر300.488 نمره210.27 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر299.44 نمره290.327 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات5 نفر294.644 نمره260.927 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار11 نفر293.343 نمره243.798 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات3 نفر292.828 نمره259.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا8 نفر291.946 نمره278.957 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر290.463 نمره290.463 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات8 نفر290.138 نمره266.223 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات3 نفر289.55 نمره259.63 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی6 نفر285.427 نمره232.968 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار4 نفر284.133 نمره258.721 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر283.071 نمره273.389 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر282.564 نمره282.564 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر281.73 نمره253.885 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل2 نفر281.656 نمره274.757 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر281.607 نمره275.793 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر279.532 نمره279.532 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه70 نفر278.9 نمره153.568 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر278.777 نمره278.777 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر276.377 نمره204.544 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر276.377 نمره276.377 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر276.208 نمره276.208 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات4 نفر275.986 نمره237.679 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند20 نفر275.868 نمره214.354 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر275.596 نمره265.649 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات2 نفر275.573 نمره258.721 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر274.569 نمره274.569 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار10 نفر274.452 نمره216.225 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار3 نفر273.92 نمره251.652 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات2 نفر273.281 نمره243.713 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر272.927 نمره272.927 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر272.76 نمره248.945 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات8 نفر270.713 نمره236.844 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر270.583 نمره270.583 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات6 نفر269.775 نمره196.299 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات2 نفر268.703 نمره265.591 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار5 نفر268.673 نمره212.935 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر266.269 نمره221.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار11 نفر266.202 نمره230.06 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی4 نفر266.18 نمره245.246 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی1 نفر263.936 نمره263.936 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات3 نفر263.668 نمره221.16 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر263.091 نمره263.091 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر262.961 نمره217.736 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر261.261 نمره261.261 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار22 نفر261.21 نمره221.122 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر260.086 نمره260.086 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر259.585 نمره259.585 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر259.018 نمره238.163 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر257.935 نمره202.696 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر257.638 نمره256.603 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر256.752 نمره256.752 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر256.036 نمره200.685 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات2 نفر255.705 نمره255.178 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر255.429 نمره255.429 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر254.496 نمره243.871 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات2 نفر254.233 نمره248.136 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا2 نفر254.166 نمره214.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر254.061 نمره254.061 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر254.026 نمره254.026 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر253.246 نمره253.246 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر252.817 نمره252.817 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات4 نفر252.174 نمره204.389 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر251.536 نمره251.536 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر251.303 نمره251.303 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر251.289 نمره228.973 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات1 نفر250.593 نمره250.593 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر250.545 نمره250.545 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر249.482 نمره192.349 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا4 نفر247.603 نمره221.751 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر247.21 نمره247.21 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر246.501 نمره246.501 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر246.368 نمره246.368 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر246.235 نمره242.047 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه51 نفر245.238 نمره150.315 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات3 نفر245.204 نمره210.513 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر244.648 نمره228.473 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر240.949 نمره240.949 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر240.762 نمره240.762 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات6 نفر238.509 نمره213.824 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر238.294 نمره238.294 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر237.497 نمره189.113 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر235.757 نمره235.757 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر235.724 نمره211.948 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر234.5 نمره234.5 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ2 نفر233.392 نمره233.233 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار11 نفر232.484 نمره193.469 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر231.226 نمره228.004 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید10 نفر230.257 نمره167.232 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر229.972 نمره229.972 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر229.743 نمره229.743 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه62 نفر229.441 نمره175.642 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس5 نفر227.67 نمره192.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه71 نفر227.305 نمره172.292 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر225.681 نمره225.681 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر224.956 نمره224.956 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر224.934 نمره189.594 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر224.598 نمره224.598 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات4 نفر224.528 نمره189.032 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر224.508 نمره224.508 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس6 نفر224.038 نمره184.135 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر223.093 نمره223.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ4 نفر222.985 نمره204.742 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر222.786 نمره222.786 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر221.79 نمره219.514 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر220.311 نمره220.311 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات3 نفر219.881 نمره194.123 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات6 نفر219.712 نمره192.49 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر218.59 نمره218.59 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر218.535 نمره218.535 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه60 نفر218.236 نمره159.794 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر218.228 نمره218.228 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر216.049 نمره190.045 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار3 نفر215.18 نمره199.908 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه58 نفر214.823 نمره166.621 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر213.843 نمره213.843 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار2 نفر213.818 نمره205.793 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر213.013 نمره213.013 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر212.886 نمره203.371 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر212.804 نمره212.804 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر211.943 نمره211.943 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر211.835 نمره199.431 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر211.391 نمره206.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ4 نفر210.993 نمره189.676 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر209.412 نمره209.412 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر209.072 نمره209.072 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی3 نفر208.285 نمره204.767 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر207.702 نمره207.702 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر207.402 نمره207.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه69 نفر206.055 نمره166.868 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر205.998 نمره178.546 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر205.529 نمره205.529 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر204.815 نمره204.815 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر204.521 نمره204.521 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر203.307 نمره203.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه60 نفر202.956 نمره150.198 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر202.95 نمره187.816 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه72 نفر202.045 نمره151.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر201.96 نمره173.801 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر201.246 نمره201.246 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر200.459 نمره200.459 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر200.059 نمره200.059 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر199.864 نمره199.864 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر199.438 نمره180.532 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه61 نفر199.418 نمره160.434 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز3 نفر199.014 نمره185.897 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار1 نفر198.749 نمره198.749 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.221 نمره196.221 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر196.209 نمره196.209 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر195.966 نمره185.698 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار2 نفر195.861 نمره184.257 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر195.805 نمره195.805 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر194.813 نمره194.813 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر194.435 نمره188.706 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر194.383 نمره184.382 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر194.202 نمره194.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر192.93 نمره192.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر192.827 نمره192.827 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید1 نفر192.76 نمره192.76 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر192.726 نمره192.726 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر191.478 نمره191.478 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر191.056 نمره191.056 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر190.991 نمره190.991 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر190.898 نمره190.898 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر190.607 نمره188.188 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر189.503 نمره183.511 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر189.388 نمره189.388 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر189.257 نمره189.257 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر188.807 نمره188.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر187.737 نمره187.737 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر187.18 نمره187.18 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر187.177 نمره184.51 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر185.458 نمره185.458 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر184.85 نمره184.85 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات2 نفر184.086 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر183.953 نمره183.953 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه165 نفر183.887 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر183.824 نمره183.824 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر182.428 نمره182.428 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر180.811 نمره180.811 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر179.5 نمره179.5 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر178.898 نمره178.898 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر177.582 نمره177.582 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر177.493 نمره177.493 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر175.931 نمره175.931 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر175.9 نمره175.9 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر173.957 نمره173.957 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر172.313 نمره172.313 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار2 نفر172.177 نمره163.325 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر171.974 نمره160.4 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر169.787 نمره169.787 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر167.327 نمره167.327 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار1 نفر166.725 نمره166.725 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر166.202 نمره166.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر165.432 نمره165.432 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر161.753 نمره161.753 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر155.463 نمره155.463 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1 نفر153.602 نمره153.602 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.477 نمره153.477 نمره
ناکام50 نفر149.823 نمره110.976 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en