نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 15 نفر 327.521 نمره 309.205 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 7 نفر 327.331 نمره 304.075 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 6 نفر 322.666 نمره 295.786 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 1 نفر 309.195 نمره 309.195 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 4 نفر 308.848 نمره 302.422 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 13 نفر 304.52 نمره 284.638 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 8 نفر 302.905 نمره 291.974 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 3 نفر 302.265 نمره 287.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 9 نفر 300.488 نمره 210.27 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 299.44 نمره 290.327 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 5 نفر 294.644 نمره 260.927 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 11 نفر 293.343 نمره 243.798 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 3 نفر 292.828 نمره 259.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 8 نفر 291.946 نمره 278.957 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 290.463 نمره 290.463 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 8 نفر 290.138 نمره 266.223 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 3 نفر 289.55 نمره 259.63 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 6 نفر 285.427 نمره 232.968 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 4 نفر 284.133 نمره 258.721 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 2 نفر 283.071 نمره 273.389 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 282.564 نمره 282.564 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 281.73 نمره 253.885 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 2 نفر 281.656 نمره 274.757 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 281.607 نمره 275.793 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 279.532 نمره 279.532 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 70 نفر 278.9 نمره 153.568 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 278.777 نمره 278.777 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 276.377 نمره 204.544 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 276.377 نمره 276.377 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 276.208 نمره 276.208 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 4 نفر 275.986 نمره 237.679 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 20 نفر 275.868 نمره 214.354 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 275.596 نمره 265.649 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 2 نفر 275.573 نمره 258.721 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 274.569 نمره 274.569 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 10 نفر 274.452 نمره 216.225 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 3 نفر 273.92 نمره 251.652 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 2 نفر 273.281 نمره 243.713 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 272.927 نمره 272.927 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 2 نفر 272.76 نمره 248.945 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 8 نفر 270.713 نمره 236.844 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 270.583 نمره 270.583 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 6 نفر 269.775 نمره 196.299 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 2 نفر 268.703 نمره 265.591 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 5 نفر 268.673 نمره 212.935 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 266.269 نمره 221.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 11 نفر 266.202 نمره 230.06 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 4 نفر 266.18 نمره 245.246 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 1 نفر 263.936 نمره 263.936 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 3 نفر 263.668 نمره 221.16 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 263.091 نمره 263.091 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 262.961 نمره 217.736 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 261.261 نمره 261.261 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 22 نفر 261.21 نمره 221.122 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 1 نفر 260.086 نمره 260.086 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 259.585 نمره 259.585 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 3 نفر 259.018 نمره 238.163 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 257.935 نمره 202.696 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 2 نفر 257.638 نمره 256.603 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 256.752 نمره 256.752 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 256.036 نمره 200.685 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 2 نفر 255.705 نمره 255.178 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 255.429 نمره 255.429 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 254.496 نمره 243.871 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 2 نفر 254.233 نمره 248.136 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 2 نفر 254.166 نمره 214.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 254.061 نمره 254.061 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 254.026 نمره 254.026 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 253.246 نمره 253.246 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 252.817 نمره 252.817 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 4 نفر 252.174 نمره 204.389 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 251.536 نمره 251.536 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 251.303 نمره 251.303 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 251.289 نمره 228.973 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 1 نفر 250.593 نمره 250.593 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 250.545 نمره 250.545 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 249.482 نمره 192.349 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 4 نفر 247.603 نمره 221.751 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 247.21 نمره 247.21 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 246.501 نمره 246.501 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 246.368 نمره 246.368 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 246.235 نمره 242.047 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 51 نفر 245.238 نمره 150.315 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 3 نفر 245.204 نمره 210.513 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 2 نفر 244.648 نمره 228.473 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 240.949 نمره 240.949 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 240.762 نمره 240.762 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 6 نفر 238.509 نمره 213.824 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 238.294 نمره 238.294 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 237.497 نمره 189.113 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 235.757 نمره 235.757 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 235.724 نمره 211.948 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 234.5 نمره 234.5 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 2 نفر 233.392 نمره 233.233 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 11 نفر 232.484 نمره 193.469 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 231.226 نمره 228.004 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 10 نفر 230.257 نمره 167.232 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 229.972 نمره 229.972 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 229.743 نمره 229.743 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 62 نفر 229.441 نمره 175.642 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 5 نفر 227.67 نمره 192.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 71 نفر 227.305 نمره 172.292 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 225.681 نمره 225.681 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 224.956 نمره 224.956 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 5 نفر 224.934 نمره 189.594 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 224.598 نمره 224.598 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 4 نفر 224.528 نمره 189.032 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 224.508 نمره 224.508 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 6 نفر 224.038 نمره 184.135 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 223.093 نمره 223.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 222.985 نمره 204.742 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 222.786 نمره 222.786 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 221.79 نمره 219.514 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 220.311 نمره 220.311 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 3 نفر 219.881 نمره 194.123 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 6 نفر 219.712 نمره 192.49 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 218.59 نمره 218.59 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 218.535 نمره 218.535 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 60 نفر 218.236 نمره 159.794 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 218.228 نمره 218.228 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 216.049 نمره 190.045 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 3 نفر 215.18 نمره 199.908 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 58 نفر 214.823 نمره 166.621 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 213.843 نمره 213.843 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 2 نفر 213.818 نمره 205.793 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 213.013 نمره 213.013 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 212.886 نمره 203.371 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 212.804 نمره 212.804 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 211.943 نمره 211.943 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 211.835 نمره 199.431 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 211.391 نمره 206.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 4 نفر 210.993 نمره 189.676 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 209.412 نمره 209.412 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 209.072 نمره 209.072 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 208.285 نمره 204.767 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 207.702 نمره 207.702 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 207.402 نمره 207.402 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 69 نفر 206.055 نمره 166.868 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 205.998 نمره 178.546 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 205.529 نمره 205.529 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 204.815 نمره 204.815 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 204.521 نمره 204.521 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 203.307 نمره 203.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 60 نفر 202.956 نمره 150.198 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 202.95 نمره 187.816 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 72 نفر 202.045 نمره 151.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 5 نفر 201.96 نمره 173.801 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 201.246 نمره 201.246 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 200.459 نمره 200.459 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 200.059 نمره 200.059 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 199.864 نمره 199.864 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 199.438 نمره 180.532 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 61 نفر 199.418 نمره 160.434 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 3 نفر 199.014 نمره 185.897 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 1 نفر 198.749 نمره 198.749 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 196.221 نمره 196.221 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 196.209 نمره 196.209 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 195.966 نمره 185.698 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 195.861 نمره 184.257 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 195.805 نمره 195.805 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.813 نمره 194.813 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 194.435 نمره 188.706 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 2 نفر 194.383 نمره 184.382 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.202 نمره 194.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 192.93 نمره 192.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 192.827 نمره 192.827 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 192.76 نمره 192.76 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 192.726 نمره 192.726 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 191.478 نمره 191.478 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 191.056 نمره 191.056 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 190.991 نمره 190.991 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 190.898 نمره 190.898 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 190.607 نمره 188.188 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 189.503 نمره 183.511 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 189.388 نمره 189.388 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 189.257 نمره 189.257 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 188.807 نمره 188.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 187.737 نمره 187.737 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 187.18 نمره 187.18 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 187.177 نمره 184.51 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 185.458 نمره 185.458 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 184.85 نمره 184.85 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 2 نفر 184.086 نمره 173.22 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 183.953 نمره 183.953 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 165 نفر 183.887 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 183.824 نمره 183.824 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 182.428 نمره 182.428 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 180.811 نمره 180.811 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 179.5 نمره 179.5 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 178.898 نمره 178.898 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 177.582 نمره 177.582 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 177.493 نمره 177.493 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 175.931 نمره 175.931 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 175.9 نمره 175.9 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.957 نمره 173.957 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 172.313 نمره 172.313 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 2 نفر 172.177 نمره 163.325 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 171.974 نمره 160.4 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 169.787 نمره 169.787 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 167.327 نمره 167.327 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1 نفر 166.725 نمره 166.725 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 166.202 نمره 166.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 165.432 نمره 165.432 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 161.753 نمره 161.753 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 155.463 نمره 155.463 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 153.602 نمره 153.602 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.477 نمره 153.477 نمره
ناکام 50 نفر 149.823 نمره 110.976 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en