نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 4 نفر 317.36 نمره 308.983 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 8 نفر 302.591 نمره 279.296 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 300.564 نمره 289.235 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 299.062 نمره 299.062 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 4 نفر 295.857 نمره 259.286 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 287.099 نمره 287.099 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 5 نفر 285.279 نمره 270.392 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 9 نفر 283.994 نمره 224.058 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 7 نفر 282.657 نمره 247.676 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 281.119 نمره 281.119 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 277.51 نمره 277.51 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 13 نفر 274.976 نمره 242.01 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 274.448 نمره 266.95 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 273.665 نمره 273.665 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 1 نفر 270.583 نمره 270.583 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 2 نفر 269.516 نمره 268.301 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 7 نفر 268.576 نمره 196.374 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 6 نفر 267.304 نمره 244.072 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 5 نفر 266.785 نمره 238.68 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 10 نفر 262.809 نمره 242.344 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 9 نفر 261.788 نمره 212.005 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 2 نفر 261.741 نمره 235.134 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 260.82 نمره 225.516 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 7 نفر 260.672 نمره 217.648 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 4 نفر 257.222 نمره 229.926 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 255.45 نمره 255.45 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 4 نفر 255.159 نمره 217.848 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 252.637 نمره 252.637 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 251.485 نمره 251.485 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 251.245 نمره 206.184 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 248.882 نمره 248.882 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 3 نفر 247.831 نمره 216.601 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 3 نفر 247.104 نمره 237.759 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 8 نفر 246.302 نمره 209.327 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 245.366 نمره 245.366 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 244.925 نمره 244.925 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 244.13 نمره 244.13 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 16 نفر 243.193 نمره 212.531 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 4 نفر 243.114 نمره 201.197 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 2 نفر 242.596 نمره 217.796 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 242.557 نمره 158.187 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 606 نفر 241.583 نمره 151.267 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 15 نفر 240.87 نمره 166.964 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 240.637 نمره 240.637 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 13 نفر 240.603 نمره 209.781 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 28 نفر 240.332 نمره 200.707 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 239.562 نمره 239.562 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 2 نفر 238.987 نمره 233.109 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 11 نفر 238.854 نمره 199.874 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 238.631 نمره 210.104 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 9 نفر 237.928 نمره 184.552 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 6 نفر 237.104 نمره 222.704 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 236.094 نمره 236.094 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 235.963 نمره 211.221 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 235.54 نمره 235.54 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 234.477 نمره 194.3 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 232.59 نمره 232.59 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 232.185 نمره 232.185 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 231.12 نمره 231.12 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 7 نفر 229.284 نمره 205.275 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 31 نفر 228.87 نمره 189.482 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 228.641 نمره 228.641 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 5 نفر 227.278 نمره 206.597 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 227.089 نمره 190.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 3 نفر 226.972 نمره 206.885 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 226.703 نمره 226.703 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 15 نفر 226.347 نمره 184.385 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 224.067 نمره 184.038 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 223.363 نمره 209.761 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 12 نفر 222.831 نمره 196.485 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 221.829 نمره 221.829 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 218.92 نمره 209.191 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 28 نفر 217.648 نمره 182.521 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 3 نفر 216.546 نمره 204.06 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 1 نفر 216.54 نمره 216.54 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 215.519 نمره 215.366 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 214.711 نمره 214.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 7 نفر 213.604 نمره 181.037 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 213.445 نمره 176.526 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 29 نفر 212.855 نمره 191.025 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 212.738 نمره 188.481 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 212.492 نمره 212.492 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 13 نفر 212.278 نمره 176.137 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 43 نفر 211.754 نمره 182.188 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 209.563 نمره 209.563 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 209.447 نمره 209.447 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 1 نفر 208.715 نمره 208.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 208.448 نمره 208.448 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 208.343 نمره 208.343 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 207.985 نمره 207.985 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 207.907 نمره 202.397 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 9 نفر 207.699 نمره 188.74 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 20 نفر 207.653 نمره 167.654 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 13 نفر 207.506 نمره 182.768 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 207.23 نمره 188.967 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 206.98 نمره 202.211 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 206.815 نمره 206.302 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 206.253 نمره 200.469 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 205.151 نمره 205.151 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 3 نفر 204.56 نمره 194.47 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 6 نفر 204.273 نمره 177.042 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 203.96 نمره 192.125 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 4 نفر 203.703 نمره 170.521 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 203.312 نمره 203.312 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 203.117 نمره 203.117 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 9 نفر 202.918 نمره 157.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 3 نفر 202.426 نمره 197.289 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 202.426 نمره 176.632 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 5 نفر 202.252 نمره 181.999 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 202.173 نمره 176.748 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 201.659 نمره 201.659 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 201.534 نمره 175.159 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 1 نفر 201.374 نمره 201.374 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 201.274 نمره 201.274 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 201.091 نمره 200.526 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 200.605 نمره 200.605 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 200.473 نمره 200.473 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 200.268 نمره 200.268 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 199.929 نمره 199.929 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 2 نفر 199.76 نمره 197.986 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 199.732 نمره 183.097 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 7 نفر 199.399 نمره 179.4 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 6 نفر 199.268 نمره 176.989 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 199.163 نمره 199.163 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 5 نفر 199.068 نمره 183.386 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 199.059 نمره 199.059 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 199.024 نمره 188.914 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 198.881 نمره 188.752 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 25 نفر 198.752 نمره 151.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 198.462 نمره 198.462 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 2 نفر 198.171 نمره 192.76 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 198.122 نمره 198.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 5 نفر 198.103 نمره 173.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 197.622 نمره 197.622 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 197.507 نمره 197.507 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.262 نمره 197.262 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 5 نفر 197.089 نمره 173.759 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 196.932 نمره 175.565 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 14 نفر 196.597 نمره 165.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 196.5 نمره 192.957 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.769 نمره 195.769 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 4 نفر 195.578 نمره 187.432 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.556 نمره 188.5 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 195.499 نمره 195.499 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 195.47 نمره 179.182 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 1 نفر 194.89 نمره 194.89 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.848 نمره 194.848 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 19 نفر 194.773 نمره 154.572 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 5 نفر 193.911 نمره 175.311 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 193.87 نمره 187.093 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 3 نفر 192.984 نمره 181.855 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 192.766 نمره 192.766 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 192.581 نمره 192.581 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 4 نفر 192.23 نمره 180.397 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 191.933 نمره 176.849 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 191.883 نمره 191.883 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 191.025 نمره 170.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.88 نمره 190.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 190.781 نمره 173.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 190.697 نمره 190.697 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 190.607 نمره 190.607 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.555 نمره 190.555 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 190.539 نمره 190.539 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 190.127 نمره 190.127 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 189.929 نمره 189.929 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 7 نفر 189.258 نمره 174.326 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 188.882 نمره 188.882 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 188.879 نمره 188.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 3 نفر 188.666 نمره 160.627 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 188.459 نمره 188.459 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 6 نفر 188.124 نمره 168.348 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 187.967 نمره 187.967 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 187.965 نمره 168.838 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 187.826 نمره 187.826 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 187.647 نمره 187.647 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 186.792 نمره 179.412 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 186.732 نمره 183.371 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 186.633 نمره 186.633 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 186.514 نمره 186.514 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 186.207 نمره 186.207 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 186.092 نمره 182.145 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 185.202 نمره 185.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 185.138 نمره 180.851 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 184.865 نمره 184.865 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 3 نفر 184.702 نمره 176.636 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 184.278 نمره 184.278 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 184.047 نمره 184.047 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 183.93 نمره 180.456 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 2 نفر 183.828 نمره 167.157 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 183.811 نمره 183.811 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 182.616 نمره 178.396 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 182.174 نمره 168.338 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 10 نفر 182.004 نمره 171.364 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 181.882 نمره 181.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 181.529 نمره 181.529 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 181.416 نمره 181.416 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 180.984 نمره 180.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.899 نمره 180.899 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 15 نفر 180.757 نمره 152.816 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 179.853 نمره 179.853 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 179.137 نمره 179.137 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 179.006 نمره 179.006 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 178.923 نمره 178.923 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 177.874 نمره 177.874 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.557 نمره 177.557 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.544 نمره 177.544 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.257 نمره 177.257 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 177.126 نمره 177.126 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 176.951 نمره 176.951 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 176.663 نمره 170.427 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 176.474 نمره 176.474 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.171 نمره 176.171 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 175.752 نمره 175.752 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 175.47 نمره 173.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 175.386 نمره 175.386 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 173.557 نمره 159.365 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.761 نمره 172.761 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 170.85 نمره 170.85 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 170.498 نمره 170.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 170.419 نمره 166.912 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 169.818 نمره 169.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 169.733 نمره 159.953 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 169.087 نمره 169.087 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 561 نفر 167.644 نمره 150.056 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.818 نمره 166.818 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 166.796 نمره 166.796 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 166.443 نمره 166.443 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 165.893 نمره 165.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 165.401 نمره 165.401 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 165.211 نمره 165.211 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1 نفر 165.073 نمره 165.073 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 160.409 نمره 160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 1 نفر 160.25 نمره 160.25 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 159.826 نمره 159.826 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 156.831 نمره 156.831 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 155.064 نمره 155.064 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 151.92 نمره 151.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 151.89 نمره 151.89 نمره
ناکام 258 نفر 149.895 نمره 101.628 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en