نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار4 نفر317.36 نمره308.983 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا8 نفر302.591 نمره279.296 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر300.564 نمره289.235 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر299.062 نمره299.062 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا4 نفر295.857 نمره259.286 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر287.099 نمره287.099 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار5 نفر285.279 نمره270.392 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا9 نفر283.994 نمره224.058 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار7 نفر282.657 نمره247.676 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر281.119 نمره281.119 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر277.51 نمره277.51 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان13 نفر274.976 نمره242.01 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر274.448 نمره266.95 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر273.665 نمره273.665 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر270.583 نمره270.583 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر269.516 نمره268.301 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار7 نفر268.576 نمره196.374 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار6 نفر267.304 نمره244.072 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار5 نفر266.785 نمره238.68 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار10 نفر262.809 نمره242.344 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند9 نفر261.788 نمره212.005 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر261.741 نمره235.134 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر260.82 نمره225.516 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر7 نفر260.672 نمره217.648 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا4 نفر257.222 نمره229.926 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر255.45 نمره255.45 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر4 نفر255.159 نمره217.848 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر252.637 نمره252.637 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر251.485 نمره251.485 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار3 نفر251.245 نمره206.184 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر248.882 نمره248.882 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار3 نفر247.831 نمره216.601 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر247.104 نمره237.759 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار8 نفر246.302 نمره209.327 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل1 نفر245.366 نمره245.366 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر244.925 نمره244.925 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر244.13 نمره244.13 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر16 نفر243.193 نمره212.531 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا4 نفر243.114 نمره201.197 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا2 نفر242.596 نمره217.796 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر242.557 نمره158.187 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان606 نفر241.583 نمره151.267 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید15 نفر240.87 نمره166.964 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر240.637 نمره240.637 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر13 نفر240.603 نمره209.781 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر28 نفر240.332 نمره200.707 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر239.562 نمره239.562 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا2 نفر238.987 نمره233.109 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار11 نفر238.854 نمره199.874 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر238.631 نمره210.104 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر237.928 نمره184.552 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار6 نفر237.104 نمره222.704 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر236.094 نمره236.094 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر235.963 نمره211.221 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر235.54 نمره235.54 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر234.477 نمره194.3 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر232.59 نمره232.59 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر232.185 نمره232.185 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر231.12 نمره231.12 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار7 نفر229.284 نمره205.275 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان31 نفر228.87 نمره189.482 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر228.641 نمره228.641 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار5 نفر227.278 نمره206.597 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر227.089 نمره190.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز3 نفر226.972 نمره206.885 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر226.703 نمره226.703 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار15 نفر226.347 نمره184.385 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر224.067 نمره184.038 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر223.363 نمره209.761 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار12 نفر222.831 نمره196.485 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر221.829 نمره221.829 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر218.92 نمره209.191 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان28 نفر217.648 نمره182.521 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر216.546 نمره204.06 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی1 نفر216.54 نمره216.54 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر215.519 نمره215.366 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر214.711 نمره214.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر7 نفر213.604 نمره181.037 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر213.445 نمره176.526 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان29 نفر212.855 نمره191.025 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر212.738 نمره188.481 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر212.492 نمره212.492 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار13 نفر212.278 نمره176.137 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان43 نفر211.754 نمره182.188 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر209.563 نمره209.563 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر209.447 نمره209.447 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر208.715 نمره208.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر208.448 نمره208.448 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر208.343 نمره208.343 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر207.985 نمره207.985 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر207.907 نمره202.397 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار9 نفر207.699 نمره188.74 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان20 نفر207.653 نمره167.654 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان13 نفر207.506 نمره182.768 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر207.23 نمره188.967 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر206.98 نمره202.211 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر206.815 نمره206.302 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر206.253 نمره200.469 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر205.151 نمره205.151 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار3 نفر204.56 نمره194.47 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر204.273 نمره177.042 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر203.96 نمره192.125 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا4 نفر203.703 نمره170.521 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر203.312 نمره203.312 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر203.117 نمره203.117 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان9 نفر202.918 نمره157.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی3 نفر202.426 نمره197.289 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر202.426 نمره176.632 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر5 نفر202.252 نمره181.999 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر202.173 نمره176.748 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر201.659 نمره201.659 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر201.534 نمره175.159 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر201.374 نمره201.374 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر201.274 نمره201.274 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر201.091 نمره200.526 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر200.605 نمره200.605 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر200.473 نمره200.473 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر200.268 نمره200.268 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر199.929 نمره199.929 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز2 نفر199.76 نمره197.986 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر199.732 نمره183.097 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار7 نفر199.399 نمره179.4 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان6 نفر199.268 نمره176.989 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر199.163 نمره199.163 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر5 نفر199.068 نمره183.386 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر199.059 نمره199.059 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر199.024 نمره188.914 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر198.881 نمره188.752 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان25 نفر198.752 نمره151.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر198.462 نمره198.462 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر198.171 نمره192.76 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر198.122 نمره198.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان5 نفر198.103 نمره173.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر197.622 نمره197.622 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر197.507 نمره197.507 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر197.262 نمره197.262 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر5 نفر197.089 نمره173.759 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر196.932 نمره175.565 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب14 نفر196.597 نمره165.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر196.5 نمره192.957 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر195.769 نمره195.769 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار4 نفر195.578 نمره187.432 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر195.556 نمره188.5 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر195.499 نمره195.499 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر195.47 نمره179.182 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی1 نفر194.89 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر194.848 نمره194.848 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان19 نفر194.773 نمره154.572 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر5 نفر193.911 نمره175.311 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر193.87 نمره187.093 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار3 نفر192.984 نمره181.855 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر192.766 نمره192.766 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر192.581 نمره192.581 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا4 نفر192.23 نمره180.397 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر191.933 نمره176.849 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر191.883 نمره191.883 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر191.025 نمره170.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر190.88 نمره190.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر190.781 نمره173.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر190.697 نمره190.697 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر190.607 نمره190.607 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر190.555 نمره190.555 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر190.539 نمره190.539 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر190.127 نمره190.127 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر189.929 نمره189.929 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر7 نفر189.258 نمره174.326 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر188.882 نمره188.882 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر188.879 نمره188.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر188.666 نمره160.627 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر188.459 نمره188.459 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر6 نفر188.124 نمره168.348 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر187.967 نمره187.967 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر187.965 نمره168.838 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر187.826 نمره187.826 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر187.647 نمره187.647 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر186.792 نمره179.412 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر186.732 نمره183.371 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر186.633 نمره186.633 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر186.514 نمره186.514 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر186.207 نمره186.207 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر186.092 نمره182.145 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر185.202 نمره185.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر185.138 نمره180.851 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر184.865 نمره184.865 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر3 نفر184.702 نمره176.636 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر184.278 نمره184.278 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر184.047 نمره184.047 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر183.93 نمره180.456 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز2 نفر183.828 نمره167.157 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر183.811 نمره183.811 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر182.616 نمره178.396 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر182.174 نمره168.338 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر182.004 نمره171.364 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر181.882 نمره181.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر181.529 نمره181.529 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر181.416 نمره181.416 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر180.984 نمره180.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.899 نمره180.899 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار15 نفر180.757 نمره152.816 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر179.853 نمره179.853 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر179.137 نمره179.137 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر179.006 نمره179.006 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر178.923 نمره178.923 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر177.874 نمره177.874 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر177.557 نمره177.557 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر177.544 نمره177.544 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر177.257 نمره177.257 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر177.126 نمره177.126 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر176.951 نمره176.951 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر176.663 نمره170.427 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر176.474 نمره176.474 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر176.171 نمره176.171 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر175.752 نمره175.752 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر175.47 نمره173.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر175.386 نمره175.386 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر173.557 نمره159.365 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر172.761 نمره172.761 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر170.85 نمره170.85 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر170.498 نمره170.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر170.419 نمره166.912 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر169.818 نمره169.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر169.733 نمره159.953 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر169.087 نمره169.087 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی561 نفر167.644 نمره150.056 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر166.818 نمره166.818 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر166.796 نمره166.796 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر166.443 نمره166.443 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر165.893 نمره165.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر165.401 نمره165.401 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر165.211 نمره165.211 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1 نفر165.073 نمره165.073 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1 نفر160.409 نمره160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ1 نفر160.25 نمره160.25 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر159.826 نمره159.826 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر156.831 نمره156.831 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر155.064 نمره155.064 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر151.92 نمره151.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر151.89 نمره151.89 نمره
ناکام258 نفر149.895 نمره101.628 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en