نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 7 نفر 336.425 نمره 310.158 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 2 نفر 336.103 نمره 334.057 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 324.245 نمره 324.245 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 317.713 نمره 317.713 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 316.893 نمره 316.893 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 3 نفر 311.409 نمره 284.528 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 307.969 نمره 307.969 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 5 نفر 307.58 نمره 294.181 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 5 نفر 303.696 نمره 276.607 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 2 نفر 303.474 نمره 291.699 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 303.329 نمره 289.266 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 302.662 نمره 302.662 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 300.551 نمره 300.551 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 300.054 نمره 273.886 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 3 نفر 299.413 نمره 253.381 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 26 نفر 294.058 نمره 154.113 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 293.256 نمره 271.981 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 292.609 نمره 261.858 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 8 نفر 292.102 نمره 279.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 290.606 نمره 290.606 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 289.758 نمره 286.673 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 288.829 نمره 288.829 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 2 نفر 287.379 نمره 275.932 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 287.016 نمره 282.786 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 285.281 نمره 285.281 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 4 نفر 285.01 نمره 268.36 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 284.075 نمره 284.075 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 3 نفر 283.401 نمره 276.869 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 282.085 نمره 282.085 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 280.995 نمره 280.001 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 278.066 نمره 183.15 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 277.738 نمره 270.368 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 276.774 نمره 245.063 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 2 نفر 276.623 نمره 272.642 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 276.435 نمره 276.435 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 2 نفر 276.087 نمره 259.983 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 7 نفر 275.748 نمره 254.135 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 5 نفر 275.553 نمره 235.303 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 67 نفر 274.557 نمره 150.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل 1 نفر 273.053 نمره 273.053 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 272.943 نمره 272.943 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 3 نفر 272.574 نمره 191.065 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 8 نفر 271.907 نمره 170.058 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 271.123 نمره 271.123 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 5 نفر 270.668 نمره 235.321 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 3 نفر 270.315 نمره 267.956 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 5 نفر 269.699 نمره 241.864 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 9 نفر 269.558 نمره 201.42 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 269.484 نمره 233.093 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 268.955 نمره 262.443 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 268.289 نمره 260.024 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 267.75 نمره 267.75 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 7 نفر 265.691 نمره 203.571 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 4 نفر 264.301 نمره 237.374 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 264.114 نمره 242.688 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 263.84 نمره 242.276 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 5 نفر 262.64 نمره 241.273 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 65 نفر 262.579 نمره 152.908 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 262.308 نمره 226.081 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 2 نفر 260.244 نمره 238.485 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 259.545 نمره 259.545 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 3 نفر 258.985 نمره 249.824 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 6 نفر 258.913 نمره 213.206 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 258.752 نمره 226.975 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 258.589 نمره 258.589 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 20 نفر 257.064 نمره 219.334 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 256.338 نمره 185.275 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 255.832 نمره 255.715 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 5 نفر 255.824 نمره 236.006 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 255.817 نمره 226.167 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 21 نفر 255.587 نمره 194.912 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 255.404 نمره 255.404 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 255.048 نمره 255.048 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 2 نفر 254.785 نمره 230.842 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 254.756 نمره 254.756 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 5 نفر 254.033 نمره 218.419 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 252.74 نمره 252.74 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 252.609 نمره 221.467 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 252.104 نمره 252.104 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 3 نفر 251.822 نمره 228.563 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 251.803 نمره 251.803 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 250.91 نمره 246.764 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 250.485 نمره 250.485 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 249.692 نمره 249.692 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 249.404 نمره 213.041 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 249.245 نمره 241.469 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 249.22 نمره 249.22 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 249.171 نمره 249.171 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 248.885 نمره 248.885 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 247.9 نمره 247.9 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 247.191 نمره 232.7 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 247.179 نمره 247.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 2 نفر 246.624 نمره 233.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 12 نفر 246.5 نمره 173.199 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 6 نفر 246.222 نمره 215.274 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 245.701 نمره 245.701 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 244.048 نمره 221.953 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 1 نفر 243.426 نمره 243.426 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 242.495 نمره 242.495 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 2 نفر 242.168 نمره 232.416 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 4 نفر 241.473 نمره 227.983 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 4 نفر 241.196 نمره 230.816 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 240.869 نمره 240.869 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 2 نفر 240.367 نمره 232.645 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 2 نفر 240.276 نمره 239.623 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لوگر 450 نفر 239.833 نمره 169.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 238.507 نمره 238.507 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 238.04 نمره 208.69 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 1 نفر 237.628 نمره 237.628 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 6 نفر 237.622 نمره 221.469 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 3 نفر 237.211 نمره 231.822 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 237.2 نمره 237.2 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 236.879 نمره 195.345 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 236.784 نمره 216.438 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 5 نفر 235.972 نمره 180.314 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 3 نفر 235.095 نمره 213.49 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 235.015 نمره 235.015 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 234.864 نمره 234.864 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 234.5 نمره 212.087 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 234.022 نمره 234.022 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 233.29 نمره 233.29 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 232.7 نمره 232.7 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 4 نفر 230.974 نمره 214.524 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 230.203 نمره 201.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 230.045 نمره 197.014 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 228.124 نمره 228.124 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 1 نفر 228.089 نمره 228.089 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 227.943 نمره 184.386 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 227.81 نمره 227.81 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 227.124 نمره 227.124 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 227.068 نمره 227.068 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 4 نفر 226.653 نمره 210.582 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 5 نفر 226.099 نمره 215.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 9 نفر 226.068 نمره 175.518 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 225.003 نمره 225.003 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 2 نفر 224.635 نمره 222.783 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 1 نفر 224.155 نمره 224.155 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 6 نفر 223.968 نمره 205.256 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 223.839 نمره 223.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 223.741 نمره 223.741 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 221.994 نمره 221.994 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 3 نفر 221.771 نمره 215.765 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 221.033 نمره 221.033 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 220.243 نمره 196.168 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 9 نفر 219.977 نمره 184.376 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 219.916 نمره 193.982 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 15 نفر 218.849 نمره 168.345 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 218.712 نمره 209.321 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 15 نفر 217.831 نمره 180.684 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 5 نفر 217.79 نمره 204.57 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 3 نفر 217.619 نمره 189.078 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 217.127 نمره 217.127 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 216.875 نمره 192.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 8 نفر 216.839 نمره 190.113 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 67 نفر 216.522 نمره 179.147 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 11 نفر 216.179 نمره 183.085 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 3 نفر 216.079 نمره 200.158 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 216.022 نمره 204.142 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 215.953 نمره 162.353 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 215.484 نمره 180.781 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 215.417 نمره 215.417 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 215.038 نمره 175.308 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 214.984 نمره 214.984 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 6 نفر 214.515 نمره 160.875 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 214.478 نمره 209.434 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 214.292 نمره 214.292 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 214.178 نمره 214.178 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 4 نفر 213.919 نمره 190.447 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 213.776 نمره 207.399 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 3 نفر 213.513 نمره 202.534 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 213.461 نمره 202.708 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 213.436 نمره 201.057 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 213.398 نمره 179.418 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 2 نفر 213.224 نمره 210.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 6 نفر 212.693 نمره 197.325 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 212.3 نمره 188.096 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 212.235 نمره 212.235 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 211.529 نمره 199.371 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 211.366 نمره 183.639 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 210.678 نمره 193.737 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 210.63 نمره 198.86 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 210.476 نمره 210.476 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 210.163 نمره 210.163 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 209.579 نمره 209.579 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 209.101 نمره 196.017 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 208.999 نمره 166.681 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 208.784 نمره 208.784 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 208.083 نمره 190.734 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 3 نفر 207.924 نمره 191.864 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 207.802 نمره 207.802 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 207.549 نمره 207.549 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 207.503 نمره 207.503 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 28 نفر 207.465 نمره 150.777 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 207.383 نمره 207.383 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 20 نفر 206.809 نمره 152.721 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 206.797 نمره 192.701 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 206.742 نمره 206.742 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 206.67 نمره 202.974 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 206.442 نمره 174.807 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 206.306 نمره 206.306 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 205.551 نمره 201.548 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 205.152 نمره 205.152 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 204.855 نمره 204.855 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 12 نفر 204.652 نمره 174.365 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 204.274 نمره 204.274 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 204.041 نمره 204.041 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 9 نفر 203.96 نمره 169.62 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 59 نفر 203.663 نمره 152.511 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 2 نفر 203.502 نمره 199.514 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 202.76 نمره 167.063 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 202.611 نمره 202.611 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 2 نفر 202.565 نمره 190.75 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 202.447 نمره 202.447 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 202.447 نمره 202.447 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 202.368 نمره 202.368 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 202.254 نمره 202.254 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 201.872 نمره 201.872 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 201.733 نمره 201.733 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 201.669 نمره 201.669 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 201.436 نمره 199.645 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 201.36 نمره 201.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 201.273 نمره 201.273 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 200.861 نمره 185.754 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 6 نفر 200.451 نمره 190.325 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 199.781 نمره 185.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 199.715 نمره 199.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 5 نفر 199.523 نمره 188.488 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 199.477 نمره 199.477 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 2 نفر 199.16 نمره 198.776 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 11 نفر 199.069 نمره 162.365 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 198.699 نمره 183.629 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 198.678 نمره 198.678 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 198.678 نمره 198.678 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 3 نفر 198.62 نمره 193.413 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 9 نفر 198.518 نمره 168.228 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 198.194 نمره 188.837 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 198.01 نمره 192.411 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 11 نفر 197.774 نمره 178.721 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 4 نفر 197.616 نمره 192.426 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 4 نفر 197.547 نمره 189.051 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 197.536 نمره 197.536 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 197.119 نمره 151.388 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 7 نفر 196.677 نمره 171.883 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 196.377 نمره 169.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 196.153 نمره 191.764 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 195.954 نمره 195.954 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 195.647 نمره 195.647 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 11 نفر 195.381 نمره 165.368 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.307 نمره 195.307 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 195.228 نمره 195.228 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.228 نمره 195.228 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 3 نفر 195.222 نمره 167.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 3 نفر 194.94 نمره 187.224 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 194.074 نمره 194.074 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 5 نفر 194.056 نمره 176.284 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 193.779 نمره 183.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 6 نفر 193.583 نمره 184.05 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 3 نفر 193.568 نمره 182.103 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 6 نفر 193.413 نمره 184.643 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 15 نفر 193.174 نمره 169.283 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 2 نفر 193.17 نمره 190.534 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 8 نفر 192.858 نمره 168.234 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 192.632 نمره 182.93 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 192.573 نمره 192.573 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 192.539 نمره 164.233 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 192.505 نمره 192.505 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 192.236 نمره 192.236 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 191.807 نمره 191.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 8 نفر 191.664 نمره 178.737 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 191.29 نمره 191.29 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 191.23 نمره 191.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 191.047 نمره 173.309 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 190.756 نمره 190.756 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 190.734 نمره 172.903 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 190.592 نمره 190.592 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 8 نفر 190.425 نمره 165.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 190.416 نمره 184.776 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 190.386 نمره 190.386 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 190.362 نمره 168.798 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.166 نمره 190.166 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 190.129 نمره 190.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 189.487 نمره 176.749 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 189.16 نمره 158.229 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 189.148 نمره 189.148 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 189.054 نمره 170.071 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 188.872 نمره 188.872 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 9 نفر 188.841 نمره 153.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 188.731 نمره 172.959 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 188.726 نمره 164.861 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 188.582 نمره 173.514 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 188.379 نمره 176.272 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 187.083 نمره 187.083 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 186.84 نمره 186.84 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 4 نفر 186.051 نمره 175.291 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 185.782 نمره 185.673 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 3 نفر 185.773 نمره 173.909 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 185.587 نمره 185.587 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 185.566 نمره 185.566 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 185.184 نمره 178.559 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 185.061 نمره 184.837 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 184.861 نمره 184.861 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 184.807 نمره 180.096 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 184.171 نمره 184.171 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 183.987 نمره 167.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 183.977 نمره 183.977 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 183.886 نمره 183.886 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 183.725 نمره 183.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 183.68 نمره 183.68 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 183.666 نمره 183.666 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 6 نفر 183.357 نمره 172.964 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 16 نفر 183.217 نمره 150.169 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 183.202 نمره 181.552 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 183.154 نمره 176.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 182.371 نمره 182.371 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 10 نفر 182.277 نمره 152.469 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 182.164 نمره 177.305 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 182.152 نمره 157.855 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 6 نفر 182.145 نمره 175.348 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 182.053 نمره 182.053 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 181.976 نمره 176.978 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 181.902 نمره 181.902 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 181.825 نمره 181.825 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 181.069 نمره 166.957 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.114 نمره 180.114 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 38 نفر 179.343 نمره 151.043 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 179.151 نمره 179.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 179.083 نمره 164.119 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 178.995 نمره 178.995 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.988 نمره 178.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 178.582 نمره 178.582 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 178.546 نمره 177.115 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 23 نفر 178.39 نمره 154.954 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 177.92 نمره 175.9 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 177.688 نمره 177.688 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 177.508 نمره 171.463 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 177.353 نمره 177.353 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 177.097 نمره 177.097 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.057 نمره 177.057 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 176.553 نمره 176.553 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 176.263 نمره 176.263 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 176.149 نمره 176.149 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 176.023 نمره 176.023 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 175.882 نمره 170.1 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 175.497 نمره 175.497 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 175.37 نمره 175.37 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 175.231 نمره 175.231 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 175.046 نمره 175.046 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 174.631 نمره 174.631 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 3 نفر 174.214 نمره 170.473 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 174.108 نمره 174.108 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 174.087 نمره 170.096 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 174.058 نمره 172.348 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 173.811 نمره 170.688 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 173.793 نمره 173.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 173.46 نمره 173.46 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 173.444 نمره 171.242 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 5 نفر 173.415 نمره 152.116 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 173.199 نمره 173.199 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 4 نفر 173.063 نمره 161.58 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 173.03 نمره 173.03 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 172.381 نمره 165.323 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.292 نمره 172.292 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 172.122 نمره 171.465 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 3 نفر 172.047 نمره 168.244 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 171.809 نمره 171.809 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 171.617 نمره 171.617 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 170.586 نمره 170.586 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 170.467 نمره 170.467 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 170.434 نمره 170.434 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 170.254 نمره 170.254 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 170.133 نمره 170.133 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 170.084 نمره 170.084 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.052 نمره 170.052 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 170.011 نمره 159.692 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 4 نفر 169.849 نمره 162.075 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 681 نفر 169.697 نمره 150.005 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 2 نفر 168.942 نمره 168.695 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 167.962 نمره 167.962 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 166.879 نمره 166.879 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.864 نمره 166.864 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 165.129 نمره 165.129 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 3 نفر 165.056 نمره 157.989 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 164.662 نمره 164.662 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 164.594 نمره 164.594 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 163.89 نمره 163.89 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 162.644 نمره 162.644 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 3 نفر 162.07 نمره 154.508 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 161.567 نمره 161.567 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 161.416 نمره 157.294 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 161.179 نمره 151.133 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 160.684 نمره 160.684 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 160.554 نمره 160.554 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 160.219 نمره 151.28 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 160.046 نمره 160.046 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 157.042 نمره 157.042 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 156.353 نمره 156.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 153.31 نمره 153.31 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 1 نفر 150.809 نمره 150.809 نمره
ناکام 282 نفر 149.98 نمره 82.537 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en