نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار7 نفر336.425 نمره310.158 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر336.103 نمره334.057 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر324.245 نمره324.245 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر317.713 نمره317.713 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر316.893 نمره316.893 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل3 نفر311.409 نمره284.528 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر307.969 نمره307.969 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی5 نفر307.58 نمره294.181 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل5 نفر303.696 نمره276.607 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر303.474 نمره291.699 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر303.329 نمره289.266 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر302.662 نمره302.662 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر300.551 نمره300.551 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر300.054 نمره273.886 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل3 نفر299.413 نمره253.381 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید26 نفر294.058 نمره154.113 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر293.256 نمره271.981 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل2 نفر292.609 نمره261.858 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا8 نفر292.102 نمره279.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر290.606 نمره290.606 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر289.758 نمره286.673 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر288.829 نمره288.829 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل2 نفر287.379 نمره275.932 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر287.016 نمره282.786 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر285.281 نمره285.281 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل4 نفر285.01 نمره268.36 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.075 نمره284.075 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا3 نفر283.401 نمره276.869 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر282.085 نمره282.085 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل2 نفر280.995 نمره280.001 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر278.066 نمره183.15 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر277.738 نمره270.368 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر276.774 نمره245.063 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل2 نفر276.623 نمره272.642 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر276.435 نمره276.435 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار2 نفر276.087 نمره259.983 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار7 نفر275.748 نمره254.135 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان5 نفر275.553 نمره235.303 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر67 نفر274.557 نمره150.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل1 نفر273.053 نمره273.053 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر272.943 نمره272.943 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر3 نفر272.574 نمره191.065 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا8 نفر271.907 نمره170.058 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر271.123 نمره271.123 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی5 نفر270.668 نمره235.321 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر270.315 نمره267.956 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار5 نفر269.699 نمره241.864 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا9 نفر269.558 نمره201.42 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر269.484 نمره233.093 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر268.955 نمره262.443 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر268.289 نمره260.024 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر267.75 نمره267.75 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا7 نفر265.691 نمره203.571 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار4 نفر264.301 نمره237.374 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر264.114 نمره242.688 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر263.84 نمره242.276 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر262.64 نمره241.273 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر65 نفر262.579 نمره152.908 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر262.308 نمره226.081 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر260.244 نمره238.485 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر259.545 نمره259.545 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان3 نفر258.985 نمره249.824 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی6 نفر258.913 نمره213.206 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر258.752 نمره226.975 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر258.589 نمره258.589 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا20 نفر257.064 نمره219.334 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر256.338 نمره185.275 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر255.832 نمره255.715 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا5 نفر255.824 نمره236.006 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر255.817 نمره226.167 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی21 نفر255.587 نمره194.912 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر255.404 نمره255.404 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر255.048 نمره255.048 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی2 نفر254.785 نمره230.842 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر254.756 نمره254.756 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار5 نفر254.033 نمره218.419 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر252.74 نمره252.74 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر252.609 نمره221.467 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر252.104 نمره252.104 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار3 نفر251.822 نمره228.563 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر251.803 نمره251.803 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل3 نفر250.91 نمره246.764 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر250.485 نمره250.485 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر249.692 نمره249.692 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار5 نفر249.404 نمره213.041 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر249.245 نمره241.469 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر249.22 نمره249.22 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر249.171 نمره249.171 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر248.885 نمره248.885 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر247.9 نمره247.9 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر247.191 نمره232.7 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر247.179 نمره247.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل2 نفر246.624 نمره233.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست12 نفر246.5 نمره173.199 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا6 نفر246.222 نمره215.274 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر245.701 نمره245.701 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر244.048 نمره221.953 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات1 نفر243.426 نمره243.426 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر242.495 نمره242.495 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل2 نفر242.168 نمره232.416 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل4 نفر241.473 نمره227.983 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان4 نفر241.196 نمره230.816 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر240.869 نمره240.869 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ2 نفر240.367 نمره232.645 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار2 نفر240.276 نمره239.623 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لوگر450 نفر239.833 نمره169.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر238.507 نمره238.507 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر238.04 نمره208.69 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر1 نفر237.628 نمره237.628 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان6 نفر237.622 نمره221.469 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار3 نفر237.211 نمره231.822 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر237.2 نمره237.2 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر236.879 نمره195.345 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر236.784 نمره216.438 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان5 نفر235.972 نمره180.314 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی3 نفر235.095 نمره213.49 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر235.015 نمره235.015 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر234.864 نمره234.864 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر234.5 نمره212.087 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر234.022 نمره234.022 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر233.29 نمره233.29 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر232.7 نمره232.7 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان4 نفر230.974 نمره214.524 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار4 نفر230.203 نمره201.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر230.045 نمره197.014 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر228.124 نمره228.124 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات1 نفر228.089 نمره228.089 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر227.943 نمره184.386 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر227.81 نمره227.81 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر227.124 نمره227.124 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر227.068 نمره227.068 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار4 نفر226.653 نمره210.582 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان5 نفر226.099 نمره215.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ9 نفر226.068 نمره175.518 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر225.003 نمره225.003 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر224.635 نمره222.783 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر1 نفر224.155 نمره224.155 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار6 نفر223.968 نمره205.256 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر223.839 نمره223.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر223.741 نمره223.741 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر221.994 نمره221.994 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر221.771 نمره215.765 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر221.033 نمره221.033 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر220.243 نمره196.168 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان9 نفر219.977 نمره184.376 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر219.916 نمره193.982 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا15 نفر218.849 نمره168.345 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید2 نفر218.712 نمره209.321 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا15 نفر217.831 نمره180.684 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان5 نفر217.79 نمره204.57 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی3 نفر217.619 نمره189.078 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر217.127 نمره217.127 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر216.875 نمره192.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا8 نفر216.839 نمره190.113 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر67 نفر216.522 نمره179.147 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست11 نفر216.179 نمره183.085 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر216.079 نمره200.158 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر216.022 نمره204.142 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر215.953 نمره162.353 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر215.484 نمره180.781 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر215.417 نمره215.417 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر215.038 نمره175.308 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر214.984 نمره214.984 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ6 نفر214.515 نمره160.875 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر214.478 نمره209.434 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر214.292 نمره214.292 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر214.178 نمره214.178 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار4 نفر213.919 نمره190.447 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر213.776 نمره207.399 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل3 نفر213.513 نمره202.534 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی3 نفر213.461 نمره202.708 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر213.436 نمره201.057 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر213.398 نمره179.418 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان2 نفر213.224 نمره210.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا6 نفر212.693 نمره197.325 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر212.3 نمره188.096 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر212.235 نمره212.235 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر211.529 نمره199.371 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر211.366 نمره183.639 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر210.678 نمره193.737 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر210.63 نمره198.86 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر210.476 نمره210.476 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر210.163 نمره210.163 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر209.579 نمره209.579 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر209.101 نمره196.017 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر208.999 نمره166.681 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر208.784 نمره208.784 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر208.083 نمره190.734 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار3 نفر207.924 نمره191.864 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر207.802 نمره207.802 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر207.549 نمره207.549 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر207.503 نمره207.503 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا28 نفر207.465 نمره150.777 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر207.383 نمره207.383 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا20 نفر206.809 نمره152.721 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر206.797 نمره192.701 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر206.742 نمره206.742 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر206.67 نمره202.974 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر206.442 نمره174.807 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر206.306 نمره206.306 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر205.551 نمره201.548 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر205.152 نمره205.152 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر204.855 نمره204.855 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان12 نفر204.652 نمره174.365 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر204.274 نمره204.274 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر204.041 نمره204.041 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا9 نفر203.96 نمره169.62 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر59 نفر203.663 نمره152.511 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر203.502 نمره199.514 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر202.76 نمره167.063 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر202.611 نمره202.611 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ2 نفر202.565 نمره190.75 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر202.447 نمره202.447 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر202.447 نمره202.447 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر202.368 نمره202.368 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر202.254 نمره202.254 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر201.872 نمره201.872 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر201.733 نمره201.733 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر201.669 نمره201.669 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی3 نفر201.436 نمره199.645 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر201.36 نمره201.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر201.273 نمره201.273 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر200.861 نمره185.754 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار6 نفر200.451 نمره190.325 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر199.781 نمره185.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر199.715 نمره199.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان5 نفر199.523 نمره188.488 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر199.477 نمره199.477 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار2 نفر199.16 نمره198.776 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا11 نفر199.069 نمره162.365 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر198.699 نمره183.629 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر198.678 نمره198.678 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر198.678 نمره198.678 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا3 نفر198.62 نمره193.413 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا9 نفر198.518 نمره168.228 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر198.194 نمره188.837 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر198.01 نمره192.411 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا11 نفر197.774 نمره178.721 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان4 نفر197.616 نمره192.426 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر197.547 نمره189.051 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر197.536 نمره197.536 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند4 نفر197.119 نمره151.388 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا7 نفر196.677 نمره171.883 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر196.377 نمره169.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر196.153 نمره191.764 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر195.954 نمره195.954 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر195.647 نمره195.647 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا11 نفر195.381 نمره165.368 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر195.307 نمره195.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر195.228 نمره195.228 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر195.228 نمره195.228 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان3 نفر195.222 نمره167.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار3 نفر194.94 نمره187.224 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر194.074 نمره194.074 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی5 نفر194.056 نمره176.284 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر193.779 نمره183.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار6 نفر193.583 نمره184.05 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان3 نفر193.568 نمره182.103 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا6 نفر193.413 نمره184.643 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا15 نفر193.174 نمره169.283 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک2 نفر193.17 نمره190.534 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا8 نفر192.858 نمره168.234 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر192.632 نمره182.93 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر192.573 نمره192.573 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر192.539 نمره164.233 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر192.505 نمره192.505 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر192.236 نمره192.236 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر191.807 نمره191.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا8 نفر191.664 نمره178.737 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر191.29 نمره191.29 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر191.23 نمره191.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر191.047 نمره173.309 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر190.756 نمره190.756 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر190.734 نمره172.903 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر190.592 نمره190.592 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا8 نفر190.425 نمره165.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر190.416 نمره184.776 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر190.386 نمره190.386 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر190.362 نمره168.798 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر190.166 نمره190.166 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر190.129 نمره190.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر189.487 نمره176.749 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند5 نفر189.16 نمره158.229 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر189.148 نمره189.148 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر189.054 نمره170.071 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر188.872 نمره188.872 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا9 نفر188.841 نمره153.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر188.731 نمره172.959 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر188.726 نمره164.861 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر188.582 نمره173.514 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر188.379 نمره176.272 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر187.083 نمره187.083 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر186.84 نمره186.84 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر186.051 نمره175.291 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر185.782 نمره185.673 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر185.773 نمره173.909 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر185.587 نمره185.587 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر185.566 نمره185.566 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر185.184 نمره178.559 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر185.061 نمره184.837 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر184.861 نمره184.861 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر184.807 نمره180.096 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر184.171 نمره184.171 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر183.987 نمره167.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر183.977 نمره183.977 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر183.886 نمره183.886 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر183.725 نمره183.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر183.68 نمره183.68 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر183.666 نمره183.666 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی6 نفر183.357 نمره172.964 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان16 نفر183.217 نمره150.169 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر183.202 نمره181.552 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر183.154 نمره176.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر182.371 نمره182.371 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان10 نفر182.277 نمره152.469 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر182.164 نمره177.305 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر182.152 نمره157.855 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار6 نفر182.145 نمره175.348 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر182.053 نمره182.053 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر181.976 نمره176.978 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر181.902 نمره181.902 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر181.825 نمره181.825 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر181.069 نمره166.957 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.114 نمره180.114 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار38 نفر179.343 نمره151.043 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر179.151 نمره179.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر179.083 نمره164.119 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر178.995 نمره178.995 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر178.988 نمره178.988 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر178.582 نمره178.582 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر178.546 نمره177.115 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست23 نفر178.39 نمره154.954 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر177.92 نمره175.9 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر177.688 نمره177.688 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر177.508 نمره171.463 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر177.353 نمره177.353 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر177.097 نمره177.097 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر177.057 نمره177.057 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر176.553 نمره176.553 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر176.263 نمره176.263 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر176.149 نمره176.149 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر176.023 نمره176.023 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر175.882 نمره170.1 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر175.497 نمره175.497 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر175.37 نمره175.37 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر175.231 نمره175.231 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر175.046 نمره175.046 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر174.631 نمره174.631 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار3 نفر174.214 نمره170.473 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر174.108 نمره174.108 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر174.087 نمره170.096 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر174.058 نمره172.348 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر173.811 نمره170.688 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر173.793 نمره173.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر173.46 نمره173.46 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر173.444 نمره171.242 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر173.415 نمره152.116 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر173.199 نمره173.199 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی4 نفر173.063 نمره161.58 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر173.03 نمره173.03 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر172.381 نمره165.323 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر172.292 نمره172.292 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر172.122 نمره171.465 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک3 نفر172.047 نمره168.244 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر171.809 نمره171.809 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر171.617 نمره171.617 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر170.586 نمره170.586 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر170.467 نمره170.467 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر170.434 نمره170.434 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر170.254 نمره170.254 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر170.133 نمره170.133 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر170.084 نمره170.084 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.052 نمره170.052 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر170.011 نمره159.692 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک4 نفر169.849 نمره162.075 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی681 نفر169.697 نمره150.005 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر168.942 نمره168.695 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر167.962 نمره167.962 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر166.879 نمره166.879 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر166.864 نمره166.864 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر165.129 نمره165.129 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی3 نفر165.056 نمره157.989 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر164.662 نمره164.662 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر164.594 نمره164.594 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر163.89 نمره163.89 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر162.644 نمره162.644 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا3 نفر162.07 نمره154.508 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر161.567 نمره161.567 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر161.416 نمره157.294 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر161.179 نمره151.133 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر160.684 نمره160.684 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر160.554 نمره160.554 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر160.219 نمره151.28 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر160.046 نمره160.046 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر157.042 نمره157.042 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر156.353 نمره156.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر153.31 نمره153.31 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند1 نفر150.809 نمره150.809 نمره
ناکام282 نفر149.98 نمره82.537 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en