نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر334.421 نمره332.389 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر324.27 نمره317.338 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر324.082 نمره324.082 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار5 نفر317.925 نمره299.068 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات3 نفر317.161 نمره312.665 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل2 نفر315.175 نمره313.939 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر313.984 نمره313.984 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر312.855 نمره290.485 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل2 نفر310.353 نمره278.638 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر310.289 نمره310.289 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر309.219 نمره287.938 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر308.437 نمره308.437 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل2 نفر305.813 نمره287.967 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر302.583 نمره265.163 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر299.771 نمره299.771 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر298.64 نمره282.709 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر298.441 نمره298.441 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر297.351 نمره297.351 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر297.191 نمره297.191 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار6 نفر297.096 نمره258.051 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر296.6 نمره296.6 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار6 نفر295.677 نمره270.459 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا7 نفر295.435 نمره279.232 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید34 نفر293.618 نمره153.022 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل5 نفر293.422 نمره255.464 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار8 نفر292.744 نمره158.232 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر292.329 نمره292.329 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر288.605 نمره271.804 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر288.443 نمره288.443 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل4 نفر288.08 نمره279.796 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر287.924 نمره287.924 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر287.786 نمره287.786 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر286.058 نمره267.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل4 نفر285.471 نمره264.089 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل3 نفر284.231 نمره272.048 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر283.518 نمره283.518 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل3 نفر283.243 نمره269.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر282.81 نمره258.2 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار41 نفر282.171 نمره221.41 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر282.147 نمره233.876 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر281.861 نمره281.861 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر281.514 نمره281.514 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر280.437 نمره280.437 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار7 نفر280.382 نمره256.121 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1249 نفر280.34 نمره150.019 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا10 نفر280.101 نمره161.302 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار10 نفر278.539 نمره243.896 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر277.556 نمره277.556 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا8 نفر277.282 نمره257.749 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار6 نفر276.762 نمره240.088 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر276.689 نمره276.689 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان3 نفر275.921 نمره225.375 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر275.173 نمره275.173 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی10 نفر273.592 نمره219.833 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر273.226 نمره273.226 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر271.734 نمره271.734 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر271.501 نمره271.501 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر270.841 نمره270.841 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر270.416 نمره270.416 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار11 نفر270.194 نمره213.984 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر269.008 نمره226.175 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ4 نفر268.353 نمره246.477 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار3 نفر267.605 نمره252.677 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند6 نفر267.589 نمره214.356 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر267.509 نمره258.689 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار6 نفر266.795 نمره248.775 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر265.922 نمره265.922 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر265.77 نمره224.534 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر265.573 نمره265.573 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار8 نفر264.571 نمره210.586 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر264.273 نمره264.273 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا7 نفر264.255 نمره224.092 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار6 نفر263.997 نمره196.304 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر263.669 نمره254.126 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا6 نفر263.53 نمره203.734 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر263.283 نمره237.332 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر261.863 نمره261.863 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار10 نفر261.737 نمره200.374 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا2 نفر260.992 نمره231.056 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر260.78 نمره198.633 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر260.696 نمره252.428 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر260.581 نمره260.581 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی24 نفر259.838 نمره209.298 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر259.602 نمره249.61 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر258.967 نمره231.907 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر258.099 نمره239.844 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر257.324 نمره244.921 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر257.276 نمره257.276 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار9 نفر257.276 نمره196.098 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار2 نفر257.235 نمره232.365 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر255.622 نمره255.622 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر255.559 نمره224.928 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار5 نفر254.332 نمره209.106 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی29 نفر254.226 نمره209.112 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل1 نفر254.024 نمره254.024 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر254.006 نمره222.56 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر253.742 نمره225.994 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر253.567 نمره246.989 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل2 نفر253.46 نمره234.724 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل7 نفر252.917 نمره207.434 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر252.659 نمره219.454 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر252.65 نمره241.202 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر251.172 نمره238.299 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر251.072 نمره183.959 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر250.893 نمره250.893 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر250.419 نمره230.778 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل5 نفر250.187 نمره216.427 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر249.527 نمره249.527 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر249.01 نمره249.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل4 نفر248.744 نمره235.127 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر248.2 نمره226.718 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر248.149 نمره248.149 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار12 نفر247.973 نمره198.103 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل1 نفر247.408 نمره247.408 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار14 نفر247.094 نمره228.742 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار17 نفر246.668 نمره205.672 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ7 نفر245.892 نمره183.541 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل3 نفر245.609 نمره224.281 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر245.259 نمره228.262 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر245.225 نمره232.232 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل12 نفر244.503 نمره194.879 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل3 نفر243.889 نمره238.309 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر243.555 نمره236.271 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار8 نفر243.498 نمره195.042 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر243.384 نمره243.384 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر242.006 نمره223.775 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر241.873 نمره241.873 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر241.735 نمره241.735 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی5 نفر241.439 نمره219.768 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر240.491 نمره217.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر240.487 نمره204.531 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست19 نفر240.331 نمره197.155 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر240.063 نمره215.935 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر239.042 نمره195.031 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار12 نفر238.881 نمره190.539 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا11 نفر238.667 نمره177.585 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا12 نفر238.516 نمره198.607 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر237.995 نمره215.239 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر237.484 نمره237.484 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر237.307 نمره237.307 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار13 نفر236.56 نمره179.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار13 نفر236.214 نمره192.671 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر236.06 نمره229.926 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل5 نفر235.953 نمره218.81 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر235.039 نمره235.039 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر235.038 نمره202.191 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر234.812 نمره232.967 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر234.435 نمره234.435 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر234.198 نمره234.198 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ2 نفر233.438 نمره201.412 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر232.706 نمره208.241 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی6 نفر232.546 نمره207.497 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان8 نفر232.318 نمره178.394 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر231.996 نمره223.228 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر231.158 نمره190.653 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا5 نفر229.926 نمره185.325 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی3 نفر229.223 نمره222.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان5 نفر229.064 نمره198.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر229.026 نمره229.026 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر228.829 نمره202.163 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر228.086 نمره206.017 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر227.287 نمره227.287 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار13 نفر226.465 نمره184.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر226.21 نمره208.932 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر225.651 نمره225.651 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی6 نفر225.373 نمره209.449 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر225.282 نمره225.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار14 نفر224.715 نمره186.7 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر224.333 نمره208.847 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار9 نفر223.871 نمره200.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر223.721 نمره223.721 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر223.713 نمره190.775 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر222.139 نمره182.015 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر222.067 نمره222.067 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر222.064 نمره222.064 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار3 نفر221.516 نمره194.056 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار5 نفر220.6 نمره197.822 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار4 نفر220.397 نمره215.481 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز5 نفر220.159 نمره190.916 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار9 نفر220.009 نمره185.41 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار3 نفر219.488 نمره203.077 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک47 نفر219.471 نمره161.494 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا14 نفر219.225 نمره190.129 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر218.873 نمره176.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر218.431 نمره173.884 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار10 نفر218.037 نمره182.176 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر2 نفر217.821 نمره215.331 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر217.623 نمره214.745 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر217.485 نمره217.485 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا14 نفر217.278 نمره183.862 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر217.23 نمره200.737 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر216.829 نمره173.199 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر216.583 نمره207.359 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر1 نفر216.443 نمره216.443 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی10 نفر216.405 نمره196.367 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر3 نفر216.201 نمره204.249 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار3 نفر215.894 نمره186.745 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر215.871 نمره215.871 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان17 نفر215.869 نمره152.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست18 نفر215.672 نمره183.349 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان6 نفر215.167 نمره173.072 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار10 نفر215.138 نمره188.848 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر214.39 نمره214.39 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر214.341 نمره180.998 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر214.249 نمره186.834 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار15 نفر214.162 نمره188.999 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر213.808 نمره213.808 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز3 نفر213.629 نمره205.582 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر213.577 نمره213.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر213.116 نمره213.116 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر212.492 نمره193.02 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر212.377 نمره190.767 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر212.245 نمره158.736 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر212.217 نمره170.721 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر212.009 نمره180.293 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر211.977 نمره211.977 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر211.959 نمره159.78 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر211.668 نمره185.449 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا6 نفر210.561 نمره193.105 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان3 نفر210.306 نمره185.852 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر210.252 نمره210.252 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست13 نفر209.887 نمره155.816 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر209.79 نمره193.773 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر209.059 نمره209.059 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر208.581 نمره208.581 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر208.552 نمره208.552 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی8 نفر208.545 نمره198.653 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار15 نفر208.342 نمره190.341 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر208.108 نمره208.108 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان7 نفر208.004 نمره171.8 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر207.801 نمره205.6 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان15 نفر207.788 نمره183.1 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر207.731 نمره191.7 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر207.658 نمره181.721 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر207.606 نمره207.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی37 نفر207.052 نمره184.272 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار13 نفر206.969 نمره183.658 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی8 نفر206.716 نمره185.678 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر205.956 نمره192.412 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر205.758 نمره203.616 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز3 نفر205.642 نمره193.823 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر205.502 نمره195.606 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر205.478 نمره205.478 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر205.371 نمره205.371 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر205.151 نمره185.051 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر204.652 نمره167.003 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار12 نفر204.49 نمره163.883 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر204.223 نمره190.646 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر204.115 نمره204.115 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر203.901 نمره203.901 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند7 نفر203.814 نمره178.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا2 نفر203.66 نمره200.229 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار12 نفر203.284 نمره174.221 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر203.279 نمره203.279 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر203.274 نمره184.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر203.191 نمره186.185 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر202.987 نمره202.987 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی8 نفر202.956 نمره188.446 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر202.851 نمره197.335 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی21 نفر202.743 نمره172.906 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر202.738 نمره192.033 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر202.447 نمره202.447 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار20 نفر202.439 نمره181.898 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر202.347 نمره202.347 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر202.24 نمره202.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر202.126 نمره202.126 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی7 نفر202.028 نمره180.58 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر201.993 نمره182.655 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا17 نفر201.993 نمره153.146 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر201.745 نمره201.745 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان5 نفر201.195 نمره167.013 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا9 نفر201.119 نمره169.276 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر200.585 نمره200.585 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی6 نفر200.547 نمره188.645 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر200.483 نمره194.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان10 نفر200.453 نمره168.977 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر200.314 نمره200.314 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر199.84 نمره171.914 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا8 نفر199.656 نمره167.178 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر199.588 نمره199.588 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار29 نفر198.966 نمره165.593 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی7 نفر198.957 نمره173.467 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر198.914 نمره198.914 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار7 نفر198.829 نمره177.698 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر198.799 نمره187.897 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر198.048 نمره181.316 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان10 نفر197.477 نمره173.942 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر196.781 نمره175.636 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی3 نفر196.761 نمره180.892 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر196.486 نمره196.486 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی3 نفر196.187 نمره192.754 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا11 نفر196.059 نمره168.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر195.641 نمره173.379 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر195.583 نمره172.395 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان3 نفر195.173 نمره184.032 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر195.011 نمره193.794 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست9 نفر194.826 نمره180.539 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر194.68 نمره191.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر194.14 نمره164.076 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر193.982 نمره193.982 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی18 نفر193.914 نمره169.176 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان4 نفر193.858 نمره191.432 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر193.804 نمره193.804 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار11 نفر193.703 نمره176.036 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند6 نفر193.633 نمره181.937 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر193.286 نمره171.807 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار11 نفر193.202 نمره175.231 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر192.85 نمره164.72 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر3 نفر192.848 نمره171.596 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر192.378 نمره178.212 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک53 نفر192.321 نمره166.209 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر192.248 نمره192.248 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر191.831 نمره179.724 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان11 نفر191.779 نمره153.146 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر191.727 نمره191.727 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر191.672 نمره191.672 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ2 نفر191.564 نمره187.459 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر191.519 نمره191.519 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر191.316 نمره191.316 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر189.944 نمره168.22 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر189.79 نمره172.363 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر189.529 نمره171.383 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.287 نمره189.287 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر189.233 نمره180.302 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان4 نفر189.075 نمره162.341 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا14 نفر189.04 نمره154.875 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر189.028 نمره189.028 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند4 نفر188.774 نمره173.284 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر188.638 نمره188.638 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر188.594 نمره179.443 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر188.594 نمره170.79 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند8 نفر188.466 نمره171.856 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر188.4 نمره188.4 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر188.231 نمره188.231 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر188.122 نمره178.421 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر187.845 نمره172.57 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر187.17 نمره187.17 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر186.989 نمره186.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر3 نفر186.522 نمره180.803 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر186.375 نمره186.375 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان3 نفر185.7 نمره168.67 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا8 نفر185.609 نمره177.774 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر3 نفر185.594 نمره180.408 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر185.587 نمره181.428 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ4 نفر185.391 نمره163.636 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر185.233 نمره185.233 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر185.051 نمره183.082 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر184.265 نمره180.293 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر184.202 نمره183.678 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر9 نفر183.991 نمره163.69 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر183.653 نمره172.252 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر183.608 نمره183.608 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا10 نفر183.593 نمره166.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر183.488 نمره183.488 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر183.245 نمره154.075 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر183.151 نمره183.151 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر5 نفر182.797 نمره154.466 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر182.714 نمره173.263 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر182.594 نمره177.205 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان7 نفر182.558 نمره160.356 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر182.432 نمره182.432 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر182.407 نمره174.813 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر182.255 نمره182.255 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر182.16 نمره182.018 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر181.955 نمره181.955 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر181.831 نمره181.831 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر181.791 نمره181.791 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر181.676 نمره174.832 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر181.622 نمره173.369 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر181.307 نمره181.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر180.793 نمره180.771 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر180.475 نمره180.475 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر180.262 نمره180.262 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر180.141 نمره169.672 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان3 نفر180.047 نمره171.583 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر179.602 نمره179.602 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1 نفر179.575 نمره179.575 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر178.954 نمره172.334 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر178.721 نمره178.721 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان10 نفر178.513 نمره155.212 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر178.487 نمره150.972 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر178.478 نمره167.232 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر178.424 نمره178.424 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر178.276 نمره168.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار3 نفر178.131 نمره172.585 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر177.856 نمره164.003 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی13 نفر177.326 نمره150.025 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند3 نفر177.165 نمره153.372 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.898 نمره176.898 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر176.808 نمره176.808 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر176.796 نمره176.796 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار11 نفر176.792 نمره153.368 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر176.474 نمره176.474 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.471 نمره176.471 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر176.369 نمره176.369 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر175.975 نمره166.818 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر175.77 نمره175.77 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر175.439 نمره166.041 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر175.11 نمره175.11 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر174.971 نمره174.971 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا8 نفر174.965 نمره167.31 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر174.937 نمره174.937 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر174.906 نمره174.906 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی5 نفر174.813 نمره156.133 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر174.638 نمره174.638 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر3 نفر174.017 نمره151.318 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر173.84 نمره173.84 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر173.429 نمره168.213 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر173.351 نمره171.871 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر172.73 نمره172.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر172.441 نمره172.441 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر172.296 نمره172.296 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر171.956 نمره154.933 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر171.825 نمره171.825 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر171.773 نمره163.491 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر171.757 نمره171.757 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل3 نفر171.637 نمره166.476 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر171.55 نمره171.55 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر170.685 نمره169.951 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر170.384 نمره156.593 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر169.99 نمره169.99 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر169.84 نمره169.84 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر169.263 نمره169.263 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر169.109 نمره169.109 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر169.059 نمره169.059 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر168.699 نمره168.699 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر168.684 نمره150.373 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر168.662 نمره168.662 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر168.51 نمره168.51 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان2 نفر168.359 نمره163.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا2 نفر168.269 نمره154.855 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر168.116 نمره168.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر165.716 نمره157.31 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر165.489 نمره165.489 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر165.253 نمره165.253 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان1 نفر165.205 نمره165.205 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر164.996 نمره164.996 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر164.911 نمره164.911 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر163.261 نمره160.208 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر162.583 نمره162.583 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر161.895 نمره161.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر160.185 نمره160.185 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر159.639 نمره159.639 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر158.115 نمره158.115 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر157.808 نمره157.808 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر151.739 نمره151.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر150.937 نمره150.937 نمره
ناکام240 نفر149.902 نمره105.959 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en