نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 2 نفر 334.421 نمره 332.389 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 324.27 نمره 317.338 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 324.082 نمره 324.082 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 5 نفر 317.925 نمره 299.068 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 3 نفر 317.161 نمره 312.665 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 2 نفر 315.175 نمره 313.939 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 313.984 نمره 313.984 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 312.855 نمره 290.485 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 2 نفر 310.353 نمره 278.638 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 310.289 نمره 310.289 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 2 نفر 309.219 نمره 287.938 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 308.437 نمره 308.437 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 2 نفر 305.813 نمره 287.967 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 302.583 نمره 265.163 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 299.771 نمره 299.771 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 298.64 نمره 282.709 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 298.441 نمره 298.441 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 1 نفر 297.351 نمره 297.351 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 297.191 نمره 297.191 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 6 نفر 297.096 نمره 258.051 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 296.6 نمره 296.6 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 6 نفر 295.677 نمره 270.459 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 7 نفر 295.435 نمره 279.232 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 34 نفر 293.618 نمره 153.022 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 5 نفر 293.422 نمره 255.464 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 8 نفر 292.744 نمره 158.232 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 292.329 نمره 292.329 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 288.605 نمره 271.804 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 288.443 نمره 288.443 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 4 نفر 288.08 نمره 279.796 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 287.924 نمره 287.924 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 287.786 نمره 287.786 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 286.058 نمره 267.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 4 نفر 285.471 نمره 264.089 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 3 نفر 284.231 نمره 272.048 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 283.518 نمره 283.518 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 283.243 نمره 269.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 282.81 نمره 258.2 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 41 نفر 282.171 نمره 221.41 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 282.147 نمره 233.876 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 281.861 نمره 281.861 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 281.514 نمره 281.514 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 280.437 نمره 280.437 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 7 نفر 280.382 نمره 256.121 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1249 نفر 280.34 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 10 نفر 280.101 نمره 161.302 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 10 نفر 278.539 نمره 243.896 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 277.556 نمره 277.556 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 8 نفر 277.282 نمره 257.749 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 6 نفر 276.762 نمره 240.088 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 276.689 نمره 276.689 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 3 نفر 275.921 نمره 225.375 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 275.173 نمره 275.173 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 10 نفر 273.592 نمره 219.833 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 273.226 نمره 273.226 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 271.734 نمره 271.734 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 271.501 نمره 271.501 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 270.841 نمره 270.841 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 270.416 نمره 270.416 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 11 نفر 270.194 نمره 213.984 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 269.008 نمره 226.175 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 4 نفر 268.353 نمره 246.477 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 3 نفر 267.605 نمره 252.677 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 6 نفر 267.589 نمره 214.356 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 267.509 نمره 258.689 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 6 نفر 266.795 نمره 248.775 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 265.922 نمره 265.922 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 265.77 نمره 224.534 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 265.573 نمره 265.573 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 8 نفر 264.571 نمره 210.586 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 264.273 نمره 264.273 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 7 نفر 264.255 نمره 224.092 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 6 نفر 263.997 نمره 196.304 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 263.669 نمره 254.126 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 6 نفر 263.53 نمره 203.734 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 4 نفر 263.283 نمره 237.332 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 261.863 نمره 261.863 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 10 نفر 261.737 نمره 200.374 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 2 نفر 260.992 نمره 231.056 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 260.78 نمره 198.633 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 260.696 نمره 252.428 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 260.581 نمره 260.581 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 24 نفر 259.838 نمره 209.298 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 259.602 نمره 249.61 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 258.967 نمره 231.907 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 3 نفر 258.099 نمره 239.844 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 257.324 نمره 244.921 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 9 نفر 257.276 نمره 196.098 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 257.276 نمره 257.276 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 2 نفر 257.235 نمره 232.365 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 255.622 نمره 255.622 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 255.559 نمره 224.928 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 254.332 نمره 209.106 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 29 نفر 254.226 نمره 209.112 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 254.024 نمره 254.024 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 254.006 نمره 222.56 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 253.742 نمره 225.994 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 253.567 نمره 246.989 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 2 نفر 253.46 نمره 234.724 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 7 نفر 252.917 نمره 207.434 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 252.659 نمره 219.454 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 2 نفر 252.65 نمره 241.202 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 251.172 نمره 238.299 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 4 نفر 251.072 نمره 183.959 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 250.893 نمره 250.893 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 250.419 نمره 230.778 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 5 نفر 250.187 نمره 216.427 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 249.527 نمره 249.527 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 249.01 نمره 249.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 4 نفر 248.744 نمره 235.127 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 248.2 نمره 226.718 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 248.149 نمره 248.149 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 12 نفر 247.973 نمره 198.103 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 247.408 نمره 247.408 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 14 نفر 247.094 نمره 228.742 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 17 نفر 246.668 نمره 205.672 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 7 نفر 245.892 نمره 183.541 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 245.609 نمره 224.281 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 245.259 نمره 228.262 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 245.225 نمره 232.232 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 12 نفر 244.503 نمره 194.879 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 3 نفر 243.889 نمره 238.309 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 2 نفر 243.555 نمره 236.271 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 8 نفر 243.498 نمره 195.042 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 243.384 نمره 243.384 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 242.006 نمره 223.775 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 241.873 نمره 241.873 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 241.735 نمره 241.735 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 5 نفر 241.439 نمره 219.768 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 3 نفر 240.491 نمره 217.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 240.487 نمره 204.531 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 19 نفر 240.331 نمره 197.155 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 240.063 نمره 215.935 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 239.042 نمره 195.031 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 12 نفر 238.881 نمره 190.539 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 11 نفر 238.667 نمره 177.585 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 12 نفر 238.516 نمره 198.607 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 237.995 نمره 215.239 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 237.484 نمره 237.484 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 237.307 نمره 237.307 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 13 نفر 236.56 نمره 179.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 13 نفر 236.214 نمره 192.671 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 236.06 نمره 229.926 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 5 نفر 235.953 نمره 218.81 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 235.039 نمره 235.039 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 6 نفر 235.038 نمره 202.191 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 234.812 نمره 232.967 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 234.435 نمره 234.435 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 234.198 نمره 234.198 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 2 نفر 233.438 نمره 201.412 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 3 نفر 232.706 نمره 208.241 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 6 نفر 232.546 نمره 207.497 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 8 نفر 232.318 نمره 178.394 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 2 نفر 231.996 نمره 223.228 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 231.158 نمره 190.653 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 5 نفر 229.926 نمره 185.325 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 3 نفر 229.223 نمره 222.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 5 نفر 229.064 نمره 198.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 229.026 نمره 229.026 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 228.829 نمره 202.163 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 228.086 نمره 206.017 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 227.287 نمره 227.287 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 13 نفر 226.465 نمره 184.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 226.21 نمره 208.932 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 225.651 نمره 225.651 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 6 نفر 225.373 نمره 209.449 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 225.282 نمره 225.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 14 نفر 224.715 نمره 186.7 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 224.333 نمره 208.847 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 9 نفر 223.871 نمره 200.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 223.721 نمره 223.721 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 3 نفر 223.713 نمره 190.775 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 222.139 نمره 182.015 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 222.067 نمره 222.067 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 222.064 نمره 222.064 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 3 نفر 221.516 نمره 194.056 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 5 نفر 220.6 نمره 197.822 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 4 نفر 220.397 نمره 215.481 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 5 نفر 220.159 نمره 190.916 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 9 نفر 220.009 نمره 185.41 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 219.488 نمره 203.077 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 47 نفر 219.471 نمره 161.494 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 14 نفر 219.225 نمره 190.129 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 218.873 نمره 176.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 218.431 نمره 173.884 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 10 نفر 218.037 نمره 182.176 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 2 نفر 217.821 نمره 215.331 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 217.623 نمره 214.745 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 217.485 نمره 217.485 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 14 نفر 217.278 نمره 183.862 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 217.23 نمره 200.737 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 4 نفر 216.829 نمره 173.199 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 216.583 نمره 207.359 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 1 نفر 216.443 نمره 216.443 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 10 نفر 216.405 نمره 196.367 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 3 نفر 216.201 نمره 204.249 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 3 نفر 215.894 نمره 186.745 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 215.871 نمره 215.871 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 17 نفر 215.869 نمره 152.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 18 نفر 215.672 نمره 183.349 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 6 نفر 215.167 نمره 173.072 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 10 نفر 215.138 نمره 188.848 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 214.39 نمره 214.39 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 3 نفر 214.341 نمره 180.998 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 214.249 نمره 186.834 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 15 نفر 214.162 نمره 188.999 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 213.808 نمره 213.808 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 3 نفر 213.629 نمره 205.582 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 213.577 نمره 213.577 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 213.116 نمره 213.116 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 212.492 نمره 193.02 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 212.377 نمره 190.767 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 212.245 نمره 158.736 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 16 نفر 212.217 نمره 170.721 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 212.009 نمره 180.293 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 211.977 نمره 211.977 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 211.959 نمره 159.78 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 211.668 نمره 185.449 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 6 نفر 210.561 نمره 193.105 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 3 نفر 210.306 نمره 185.852 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 210.252 نمره 210.252 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 13 نفر 209.887 نمره 155.816 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 209.79 نمره 193.773 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 209.059 نمره 209.059 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 208.581 نمره 208.581 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 208.552 نمره 208.552 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 8 نفر 208.545 نمره 198.653 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 15 نفر 208.342 نمره 190.341 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 208.108 نمره 208.108 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 7 نفر 208.004 نمره 171.8 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 207.801 نمره 205.6 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 15 نفر 207.788 نمره 183.1 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 207.731 نمره 191.7 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 207.658 نمره 181.721 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 207.606 نمره 207.606 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 37 نفر 207.052 نمره 184.272 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 13 نفر 206.969 نمره 183.658 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 8 نفر 206.716 نمره 185.678 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 205.956 نمره 192.412 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 205.758 نمره 203.616 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 3 نفر 205.642 نمره 193.823 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 4 نفر 205.502 نمره 195.606 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 205.478 نمره 205.478 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 205.371 نمره 205.371 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 205.151 نمره 185.051 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 7 نفر 204.652 نمره 167.003 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 12 نفر 204.49 نمره 163.883 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 2 نفر 204.223 نمره 190.646 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 204.115 نمره 204.115 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 203.901 نمره 203.901 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 7 نفر 203.814 نمره 178.546 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 2 نفر 203.66 نمره 200.229 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 12 نفر 203.284 نمره 174.221 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 203.279 نمره 203.279 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 203.274 نمره 184.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 203.191 نمره 186.185 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 202.987 نمره 202.987 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 8 نفر 202.956 نمره 188.446 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 202.851 نمره 197.335 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 21 نفر 202.743 نمره 172.906 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 202.738 نمره 192.033 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 202.447 نمره 202.447 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 20 نفر 202.439 نمره 181.898 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 202.347 نمره 202.347 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 202.24 نمره 202.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 202.126 نمره 202.126 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 7 نفر 202.028 نمره 180.58 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 3 نفر 201.993 نمره 182.655 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 17 نفر 201.993 نمره 153.146 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 201.745 نمره 201.745 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 5 نفر 201.195 نمره 167.013 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 9 نفر 201.119 نمره 169.276 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 200.585 نمره 200.585 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 6 نفر 200.547 نمره 188.645 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 200.483 نمره 194.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 10 نفر 200.453 نمره 168.977 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 200.314 نمره 200.314 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 199.84 نمره 171.914 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 8 نفر 199.656 نمره 167.178 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 199.588 نمره 199.588 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 29 نفر 198.966 نمره 165.593 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 7 نفر 198.957 نمره 173.467 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 198.914 نمره 198.914 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 7 نفر 198.829 نمره 177.698 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 198.799 نمره 187.897 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 3 نفر 198.048 نمره 181.316 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 10 نفر 197.477 نمره 173.942 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 9 نفر 196.781 نمره 175.636 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 3 نفر 196.761 نمره 180.892 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 196.486 نمره 196.486 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 3 نفر 196.187 نمره 192.754 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 11 نفر 196.059 نمره 168.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 195.641 نمره 173.379 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 10 نفر 195.583 نمره 172.395 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 3 نفر 195.173 نمره 184.032 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.011 نمره 193.794 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 9 نفر 194.826 نمره 180.539 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 194.68 نمره 191.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 194.14 نمره 164.076 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 193.982 نمره 193.982 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 18 نفر 193.914 نمره 169.176 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 4 نفر 193.858 نمره 191.432 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 193.804 نمره 193.804 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 11 نفر 193.703 نمره 176.036 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 6 نفر 193.633 نمره 181.937 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 193.286 نمره 171.807 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 11 نفر 193.202 نمره 175.231 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 192.85 نمره 164.72 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 3 نفر 192.848 نمره 171.596 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 192.378 نمره 178.212 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 53 نفر 192.321 نمره 166.209 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 192.248 نمره 192.248 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 191.831 نمره 179.724 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 11 نفر 191.779 نمره 153.146 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 191.727 نمره 191.727 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 191.672 نمره 191.672 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 2 نفر 191.564 نمره 187.459 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 191.519 نمره 191.519 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 191.316 نمره 191.316 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 189.944 نمره 168.22 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 189.79 نمره 172.363 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 4 نفر 189.529 نمره 171.383 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.287 نمره 189.287 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 189.233 نمره 180.302 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 4 نفر 189.075 نمره 162.341 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 14 نفر 189.04 نمره 154.875 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 189.028 نمره 189.028 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 188.774 نمره 173.284 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.638 نمره 188.638 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 188.594 نمره 170.79 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 3 نفر 188.594 نمره 179.443 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 8 نفر 188.466 نمره 171.856 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 188.4 نمره 188.4 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 188.231 نمره 188.231 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 4 نفر 188.122 نمره 178.421 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 6 نفر 187.845 نمره 172.57 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 187.17 نمره 187.17 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 186.989 نمره 186.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 3 نفر 186.522 نمره 180.803 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 186.375 نمره 186.375 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 3 نفر 185.7 نمره 168.67 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 8 نفر 185.609 نمره 177.774 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 3 نفر 185.594 نمره 180.408 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 185.587 نمره 181.428 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 4 نفر 185.391 نمره 163.636 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 185.233 نمره 185.233 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 185.051 نمره 183.082 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 2 نفر 184.265 نمره 180.293 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 184.202 نمره 183.678 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 9 نفر 183.991 نمره 163.69 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 183.653 نمره 172.252 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 183.608 نمره 183.608 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 10 نفر 183.593 نمره 166.861 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 183.488 نمره 183.488 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 183.245 نمره 154.075 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 183.151 نمره 183.151 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 5 نفر 182.797 نمره 154.466 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 182.714 نمره 173.263 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 2 نفر 182.594 نمره 177.205 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 7 نفر 182.558 نمره 160.356 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 182.432 نمره 182.432 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 182.407 نمره 174.813 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 182.255 نمره 182.255 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 182.16 نمره 182.018 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 181.955 نمره 181.955 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 181.831 نمره 181.831 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 181.791 نمره 181.791 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 181.676 نمره 174.832 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 181.622 نمره 173.369 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 181.307 نمره 181.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 180.793 نمره 180.771 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 180.475 نمره 180.475 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 180.262 نمره 180.262 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 4 نفر 180.141 نمره 169.672 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 3 نفر 180.047 نمره 171.583 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 179.602 نمره 179.602 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 179.575 نمره 179.575 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 178.954 نمره 172.334 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 178.721 نمره 178.721 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 10 نفر 178.513 نمره 155.212 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 178.487 نمره 150.972 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 178.478 نمره 167.232 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.424 نمره 178.424 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 178.276 نمره 168.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 3 نفر 178.131 نمره 172.585 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 177.856 نمره 164.003 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 13 نفر 177.326 نمره 150.025 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 3 نفر 177.165 نمره 153.372 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 176.898 نمره 176.898 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 176.808 نمره 176.808 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 176.796 نمره 176.796 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 11 نفر 176.792 نمره 153.368 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 176.474 نمره 176.474 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 176.471 نمره 176.471 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 176.369 نمره 176.369 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 3 نفر 175.975 نمره 166.818 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 175.77 نمره 175.77 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 175.439 نمره 166.041 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.11 نمره 175.11 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 174.971 نمره 174.971 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 8 نفر 174.965 نمره 167.31 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 174.937 نمره 174.937 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 174.906 نمره 174.906 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 5 نفر 174.813 نمره 156.133 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 174.638 نمره 174.638 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 3 نفر 174.017 نمره 151.318 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 173.84 نمره 173.84 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 2 نفر 173.429 نمره 168.213 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 173.351 نمره 171.871 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 172.73 نمره 172.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 172.441 نمره 172.441 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 172.296 نمره 172.296 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 171.956 نمره 154.933 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 171.825 نمره 171.825 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 171.773 نمره 163.491 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 171.757 نمره 171.757 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 3 نفر 171.637 نمره 166.476 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 171.55 نمره 171.55 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 170.685 نمره 169.951 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 170.384 نمره 156.593 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 169.99 نمره 169.99 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 169.84 نمره 169.84 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 169.263 نمره 169.263 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 169.109 نمره 169.109 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 169.059 نمره 169.059 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 168.699 نمره 168.699 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 168.684 نمره 150.373 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 168.662 نمره 168.662 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 168.51 نمره 168.51 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 2 نفر 168.359 نمره 163.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 2 نفر 168.269 نمره 154.855 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.116 نمره 168.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 165.716 نمره 157.31 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 165.489 نمره 165.489 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 165.253 نمره 165.253 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1 نفر 165.205 نمره 165.205 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 164.996 نمره 164.996 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 164.911 نمره 164.911 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 163.261 نمره 160.208 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 162.583 نمره 162.583 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 161.895 نمره 161.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 160.185 نمره 160.185 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 159.639 نمره 159.639 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 158.115 نمره 158.115 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 157.808 نمره 157.808 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 151.739 نمره 151.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 150.937 نمره 150.937 نمره
ناکام 240 نفر 149.902 نمره 105.959 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en